پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در بین نوجوانان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم اجتماعی(M.A.)

گرایش :جامعه شناسی

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در بین نوجوانان (مورد مطالعه دبیرستانهای پسرانه شهرستان جاسک)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  علوم اجتماعی(M.A.)

گرایش: جامعه شناسی

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در بین نوجوانان (مورد مطالعه دبیرستانهای پسرانه شهرستان جاسک)

 

استاد راهنما :

دکتر مصطفی ظهیری نیا

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 فصل اول کلیات تحقیق

1-1مقدمه….. 3

1-1بیان مسئله…….. 4

1-2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……….. 7

1-3اهداف تحقیق……. 8

1-1-1هدف اصلی.. 8

1-3-1اهداف فرعی.. 8

1-3-2هدف کاربردی.. 9

1-4سؤالات تحقیق……. 9

1-4-1سئوال اصلی.. 9

1-4-2سئوالات فرعی.. 9

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1نظریه‌های روانشناختی…. 11

2-1-2نظریات جامعه شناختی….. 11

2-1-2-1نظریات جامعه پذیری.. 11

2-1-2-2نظریه فشار اجتماعی.. 13

2-1-2-3نظریه کنترل اجتماعی.. 14

2-1-2-4نظریه تالکوت پارسونز.. 17

2-1-2-5نظریة آنومی مرتون.. 19

2-1-2-6نظریه‌ عمومی کژرفتاری اجتماعی… 22

2-1-2-7نظریه پاره گروه بزهكار آلبرت كوهن…. 25

2-1-2-8نظریه درون فهمی كج‌رفتاری یا خنثی سازی دیوید ماتزا………………………………….. 27

2-1-3نظریه‌های بین رشته‌ای و تلفیقی……. 30

2-1-3-1نظریه برآیند كلارك.. 30

2-1-3-2رویکـرد فـــرد ـ محیطی گلدشتاین… 32

2-2پیشینه تحقیق…….. 39

2-2-1تحقیقات داخلی… 39

2-2-2تحقیقات خارجی… 43

2-3چارچوب نظری……. 44

2-4مدل نظری…….. 47

2-5فرضیات تحقیق……. 48

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1مقدمه….. 50

3-2روش تحقیق……… 50

3-3جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گیری………………. 50

3-4متغیرهای تحقیق(تعریف مفهومی)………………………………………………………………………………………………………51

3-5متغیر‌های پژوهش(تعریف عملیاتی)……………… 51

3-6روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………… 53

3-7روش های تجزیه و  تحلیل داده ها…………….. 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1مقدمه…………. 57

4-2متغیرهای زمینه ای……….. 57

4-2-1سن…. 57

4-2-2پایه تحصیلی.. 58

4-3متغیرهای مستقل.. 58

4-3-1پایگاه اجتماعی-اقتصادی….. 58

4-3-1-1میزان درآمد خانواده.. 58

4-3-1-2میزان تحصیلات والدین.. 59

4-3-1-3رتبه شغل والدین.. 59

4-3-1-4پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانش آموز…. 60

4-3-2وضعیت تحصیلی… 60

4-3-2-1میزان معدل تحصیلی.. 60

4-3-3عوامل خانوادگی… 61

4-3-3-1طلاق و جدایی پدر و مادر.. 61

4-3-3-2روابط بین پدر و مادر.. 62

4-3-3-3گرمی روابط نوجوان با خانواده.. 62

4-3-4همسالان…… 63

4-3-4-1سابقه بزهکاری در همسالان.. 63

4-3-4-2عضویت در گروه های بزهکاری.. 64

4-3-4-3تایید رفتار تخریب گرایی توسط همسالان………… 64

4-3-5مدرسه……….. 65

4-3-5-1روابط با معلمان.. 65

4-3-5-2روابط با همکلاسی ها.. 66

4-3-6جامعه پذیری.. 66

4-4متغیر وابسته : رفتار تخریب گرایی…………… 67

4-5تحلیل استنباطی…………… 68

4-5-1روابط همبستگی… 68

4-5-2مقایسه گروه ها… 69

4-5-2-1مقایسه رفتار تخریب گرایی برحسب پایه تحصیلی…………..   69

4-5-2-2مقایسه رفتار تخریب گرایی برحسب وضعیت زندگی………..   70

4-5-3آزمون فرضیات تحقیق………… 71

4-6تحلیل رگرسیونی………….. 72

4-6-1بررسی رابطه همزمان میان متغیرها بوسیله رگرسیون چند متغیر…………………………………………………… 72

فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1خلاصه تحقیق……. 75

5-2نتیجه گیری……………… 77

5-3پیشنهادات…………… 79

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..82

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………84

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی سن پاسخگویان.. 57

جدول‏4‑2: توزیع فراوانی پایه تحصیلی پاسخگویان.. 58

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان.. 58

جدول‏4‑4: توزیع فراوانی تحصیلات والدین پاسخگویان.. 59

جدول‏4‑5: توزیع فراوانی منزلت شغلی والدین پاسخگویان.. 59

جدول‏4‑6: توزیع فراوانی پایگاه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. 60

جدول‏4‑7: توزیع فراوانی معدل تحصیلی پاسخگویان.. 60

جدول‏4‑8: توزیع فراوانی طلاق والدین پاسخگویان.. 61

جدول‏4‑9: توزیع فراوانی روابط والدین پاسخگویان.. 62

جدول‏4‑10: توزیع فراوانی روابط پاسخگویان با والدین.. 62

جدول‏4‑11: توزیع فراوانی سابقه بزهكاری در همسالان.. 63

جدول‏4‑12: توزیع فراوانی عضویت همسالان در گروه های بزهكار.. 64

جدول‏4‑13: توزیع فراوانی تایید رفتار تخریب گرایی توسط همسالان.. 64

جدول‏4‑14: توزیع فراوانی رابطه دانش آموز با معلم.. 65

جدول‏4‑15:  توزیع فراوانی رابطه با همكلاسی ها.. 66

جدول‏4‑16: توزیع فراوانی جامعه پذیری.. 66

جدول‏4‑17:  گویه های رفتار تخیب گرایی.. 67

جدول‏4‑18: همبستگی بین متغیرها.. 68

جدول شماره ‏4‑19: بررسی وجود اختلاف میانگین در پایه های تحصیلی بوسیله آزمون F. 69

جدول شماره‏4‑20: مقایسه چندگانه پایه ها به وسیله آزمون توکی.. 70

جدول شماره ‏4‑21: مقایسه میانگین رفتار تخریب گرایی در دو گروه دانش آموزان تك  و دو والد.. 70

جدول شماره‏4‑22:  مدل رگرسیونی.. 72

 

 

 

چکیده

وندالیسم یا خرابکاری هاى شهرى یکى از مشکلات و معضلات جوامع شهرى به ویژه در حاشیه آنهاست که همگام با رشد و توسعه شتابزده شهر و درونى نشدن فرهنگ شهرنشینى در بین جوامع مختلف به وجود آمده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در بین  نوجوانان دانش آموز پسر دبیرستان های شهرستان جاسک می باشد. در این تحقیق از چند رویكرد نظری برای تبیین رفتار وندالیستی دانش آموزان استفاده شده است كه شامل نظریه كلارك، نظریه پاره گروه بزهكار آلبرت كوهن، نظریه ساترلند و كرسی و نظریه ماتزا می باشد.

روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و تصادفی ساده می باشد. برای این منظور ابتدا از بین دبیرستان های شهرستان جاسک، چهار دبیرستان و از هر دبیرستان سه کلاس در پایه های مختلف انتخاب شد در مجموع از 253 نفر پرسشنامه تکمیل شد.

با توجه به نتایج حدود 24 درصد دانش آموزان دارای رفتار وندالیستی بالا، 35 درصد متوسط و 38 درصد دارای رفتار وندالیستی پایین هستند. جدول رگرسیون نشان می دهد که میزان تأثیر وضعیت همسالان 54/0 ، میزان تأثیر وضعیت تحصیلی 26/0 – ، تاثیر سن 23/0 و میزان تاثیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی می‌باشد، مشاهده می‌شود وضعیت همسالان بیشترین تأثیر(وزن) را در رفتار تخریب گرایی دارد. این چهار متغیر نزدیک به 55 درصد تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند.

 

کلمات کلیدی: وندالیسم، دانش آموزان، جامعه پذیری، نوجوانان، شهرستان جاسک

 

 

 

 

1         فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1  مقدمه

وندالیسم یا خرابکاری هاى شهرى یکى از مشکلات و معضلات جوامع شهرى به ویژه در حاشیه آنهاست که همگام با رشد و توسعه شتاب زده شهر و درونى نشدن فرهنگ شهرنشینى در بین جوامع مختلف به وجود آمده است. خرابکاری هاى شهرى از جمله انحرافات یا آشفتگى هاى اجتماعى هستند که در آن افراد سعى دارند نیازها، هیجانات و احساسات درونى خود را به شیوه اى بروز دهند و با در دسترس نبودن روش مناسب به رفتارهاى نابهنجار روى مى آورند . در واقع، وندالیسم نوعی انحراف رفتارى است که با انتظارات جامعه منطبق و سازگار نیست و عموماً زمانى رخ مى دهد که فرد یا گروهى معیارهاى جامعه را رعایت نکنند. اصطلاح وندال بیشتر به کسانی اطلاق می شود که با حالت اعتراض به دلایل مختلف دست به تخریب می زنند. خرابکاری چالشی عمومی و در حال افزایش می باشد.  برای شناخت انحرافات در ابتدا باید ساخت و ماهیت مفاهیم اخلاقی جامعه را بررسی کرد و کیفیت اخلاق جامعه را در وهله نخست باید از مشاهدات فرد و  انحرافات و طرز تلقی او از اعمال و کنشهای دیگران جستجو کرد . کجروی، نظم اجتماعی را مختل نموده و مشکلات متعددی برای جامعه بوجود می آورد. جامعه شناسان مطالعات زیادی درباره رفتار منحرف انجام داده اند از قبیل گروههای پرخاشگر، الکلیسم، اعتیاد به مواد مخدر، قمار، روسپیگری، جنایت توسط بزرگسالان و بزهکاری نوجوانان، که همگی دلالت بر تأیید قضیه فوق دارند.رفتار انحرافی بعنوان یک مساله اجتماعی جدی است . از کلمه منحرف چنین بر می آید که بیشتر افراد جامعه، این نوع رفتار را تقبیح کرده و بدان دست نمی زنند. در حقیقت تقبیح نصیب کسانی می شود که در حین انجام آن گرفتار می شوند. به علاوه تمام گروه ها در یک جامعه در مورد چگونگی رفتار منحرف با یکدیگر توافق ندارند.

1-1  بیان مسئله

وندالیسم[1] یا تخریب گرایی پدیده جدیدی است كه عكس العملی خصمانه و كینه توزانه به برخی اشكال فشارها ، ناملایمات و شكستهاست كه به تخریب گرایی آگاهانه تأسیسات و اموال عمومی و خصوصی منجر می شود. محققان علوم اجتماعی معتقدند: تخریب عمومی یا خرابکاری جوانان مقدمه ای برای رفتارهای بزهکارانه می تواند باشد. بویژه با نگاهی ژرف به این مسئله می توان دریافت که نوجوانان با تخریب اموال عمومی در اماکن آموزشی(مثل شکستن نیمکتها و کندکاری روی آن، نوشتن شعار و یادگاری های مختلف بر درب ودیوار)علاوه بر ایجاد چهره نامناسب فرهنگی واجتماعی و از بین بردن اموال عمومی و خصوصی وصدمه زدن به امکانات رفاهی جامعه، به نوعی تخلیه عقده های نا گشوده را بر سر این وسایل جبران می کنند(جان حسنی،1386:4).

وندالیسم عبارت است از تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی بصورت مداوم و مکرر. در اغلب تعاریف صاحبنظران از آن به عنوان رفتاری معطوف به تخریب و خرابکاری اموال، تاسیسات و متعلقات عمومی نام برده اند(محسنی تبریزی،1383:21).

خرابکاری را می توان، جزو  بزهکاری های ملایم به حساب آورد که معمولا از دید مراجع قضایی قابل اغماض و چشم پوشی است(محبی،1382:8). مساله بزهکاری نوجوانان و جوانان از جمله مسائل پیچیده اجتماعی است  که دنیای امروز را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. این مساله از دیرباز در جامعه بشری، مورد توجه اندیشمندان بوده و هم اکنون نیز از مباحث اصلی بسیاری از دانشمندان است. مروری بر میزان جرایم در جهان، گویای این واقعیت است که بزهکاری یکی از بلایای بزرگ امروز ماست(نوربها،1377:14).

بزهکاری به معنای دقیق آن به اعمالی اشاره می کند که منع قانونی دارند و توسط نوجوانان گروه سنی 12-18 سال انجام می شوند(صفوی،1364:31). در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی، اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشیگری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه تلقی شده است و تقریبا همه جوامع در تعریف آن اتفاق نظر دارند(میرفردی و همکاران،1391:186).

متاسفانه آمار دقیقی از هزینه ها، رفتارها و نمونه های رفتارهای وندالیستی در کشور ما وجود ندارد. از سویی دیگر، آگاهی و شناخت ناکافی از این پدیده اجتماعی که نتیجه فقر پژوهشی در این زمینه است، باعث شده است که مسئولان، برنامه ریزان آموزشی و متولیان امور اجتماعی، نتوانند از بروز رفتارهای وندالیستی پیشگیری و یا آن را درمان کنند(محبی، 1383:39).

توجه به مسائل اجتماعی نوجوانان و جوانان، بیش از پیش از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی تمام اعمال وندالیستی به یک میزان، بر جامعه تاثیر نمی گذارند؛ به عبارت دیگر، کیفیت اعمال وندالیستی به یک میزان نیست. این مسأله در مورد کمیت آن نیز صدق می کند. وندالیسم نه تنها به عنوان کجروی و رفتاری بزهکارانه، بلکه به مثابه معضل یا مسأله ای اجتماعی در بسیاری از جوامع از سوی صاحبنظران و آسیب شناسان مطرح شده است(محسنی تبریزی،1383:34). هر ساله به امکانات آموزشی مدارس خسارت های جبران ناپذیری وارد می شود و از آن جا که هیچ گونه برآورد و محاسبه ای در این خصوص صورت نمی گیرد، به صورت نامحسوس است. بنابراین شناسایی رفتارهای تخریبی در محیط های آموزشی و اقدام پیشگیرانه از بروز این گونه رفتارها، تا حدودی می تواند مشکلات مکان های آموزشی را مرتفع سازد و از نظر آموزشی محیط های سالمی را برای تربیت نوجوانان و نسل آینده به وجود آورد، لذا مطالعه وندالیسم به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی با توجه به آنکه قشر جوان، در سنین تحصیل به خصوص مقطع متوسطه قرار دارند، و شناخت عوامل موثر بر بروز این گونه رفتارها در بین نوجوانان و جوانان می تواند بستر مناسبی را برای کاهش این رفتارها در بین آنان فراهم آورد، نظر به جوان بودن جمعیت در ایران، انتظار طبیعی این است که چنین موضوعی مورد توجه فراوانی قرار گرفته باشد. در جامعه امروزی ایران با انواع مسائل و آسیب های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نظیر آنومی یا نابسامانی اجتماعی، بحران هویت، قانون گریزی، پرخاشگری و جنایت، تخریب منابع و آلوده سازی محیط زیست و … سروکار داریم که در مجموع، آینده این کشور را از لحاظ سلامت محیط و احساس امنیت جانی، مالی، تعاملاتی و فکری تهدید می کنند(عبدالهی،1387،23). تخریب اموال عمومی مثل کیوسک تلفن عمومی، شکستن شیشه اماکن عمومی و دولتی، دیوارنویسی، شکستن شاخه درختان، نوشتن و پاره کردن صندلی وسایط نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و تاکسی بویژه پاره کردن و نوشتن بر روی صندلی سرویس مدارس، دستکاری یا نابودی علائم راهنمایی و رانندگی، شکستن لامپها و چراغ های معابر تنها نمونه هایی از رفتار وندالیستی در شهرستان جاسک می باشد. همچنین شکستن، کنده کاری و نوشتن بر روی صندلی و دیوارهای کلاس و همینطور شکستن شیشه پنجره ها و خم کردن پره های پنکه ها، آسیب زدن به آبسرد کن و سایر امکانات در مدرسه از اعمال وندالیسم در مدارس این شهرستان می باشد. با توجه به هزینه های زیادی که در باب این مسأله تحمیل دولت وارگانهای عمومی می شود انتظار می رود چنین موضوعی مورد توجه فراوانی قرار گیرد. بنابراین پژوهشگر بر آن شد تا در بررسی خود به این سئوال پاسخ دهد که چه عواملی بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان جاسک موثرند؟

[1]. Vandalism

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***