پایان نامه ارشد: بررسی رضایت مندی كارشناسان (بخش شغلی 30000) شركت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهكارهایی جهت بهبود آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه منابع انسانی

عنوان : بررسی رضایت مندی  كارشناسان (بخش شغلی 30000) شركت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهكارهایی جهت بهبود آن

موسسه مطالعات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو)

پایان نامه :

برای دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه منابع انسانی

موضوع :

بررسی رضایت مندی  كارشناسان (بخش شغلی 30000) شركت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهكارهایی جهت بهبود آن

استاد راهنما :

جناب آقای دكتر محمد یمنی دوزی سرخابی

استاد مشاور :

جناب آقای دكتر حسن قلی پور

شهریور 1383

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنـوان صفحـه
پیشگفتار ك
مقدمه 4-1
چكیده 5
فصل اول : طرح تحقیق 24-7
1-1- موضوع تحقیق 7
2-1- اهمیت تحقیق 7
3-1- علت انتخاب موضوع 12
4-1- انگیزه وهدف تحقیق 12
5-1- مسأله تحقیق وتحلیل آن 13
6-1- مروری مختصر بر مطالعات گذشته 15
7-1- ذكر فرضیه ها وانتخاب فرضیه اهم 16
8-1- قلمرو زمانی ومكانی تحقیق 18
9-1- روش تحقیق 18
10-1- روش جمع آوری اطلاعات 19
11-1- محدودیتها ومشكلات محقق 20
12-1- تعریف واژه ها واصطلاحات 21
13-1- یادداشتهای فصل اول 24
فصل دوم : كلیاتی درمورد برنامه ریزی دوران خدمت 89-26
1-2- تعریف برنامه ریزی دوران خدمت 28
1-1-2- كار راهه یا دوران خدمت 28
2-1-2- توسعه مسیر شغلی 28
3-1-2- برنامه ریزی دوران خدمت 29
2-2- عوامل اثرگذار برفرآیند برنامه ریزی دوران خدمت 30
1-2-2- خصوصیات محیطی 30
2-2-2- خصوصیات سازمانی 31
3-2-2- خصوصیات نیروی كار 32
3-2- اهداف برنامه ریزی دوران خدمت 33
4-2- فواید برنامه ریزی دوران خدمت 34
5-2- مسئولیت برنامه ریزی دوران خدمت 34
1-5-2- نقش مدیران دربرنامه ریزی دوران خدمت 36
2-5-2- نقش فعالیتهای اداره اموركاركنان در برنامه ریزی دوران خدمت 36
6-2- ابعاد درونی وبرونی دوران خدمت 37
برنامه ریزی دوران خدمت از دیدگاه فردی وسازمانی 40
7-2- عوامل اثرگذار برانتخاب وبرنامه ریزی فردی دوران خدمت 40
1-7-2- عوامل محیطی 41
2-7-2- توانائیها واستعدادها 41
3-7-2- نیازهای شخصی 42

8-2- علقه های خدمتی 42
1-8-2- علقه خدمتی فنی ـ تخصصی 42
2-8-2- علقه خدمتی مدیرانه 43
3-8-2- علقه خدمتی خلاقیت 43
4-8-2- علقه های خدمتی استقلال وعدم وابستگی 43
5-8-2- علقه خدمتی امنیت 44
9-2- الگوهای گزینه ای دوران خدمت 44
1-9-2- الگوهای ششگانه دوران خدمت 44
2-9-2- اصل مبتنی برخطی بودن مسیرشغلی 46
3-9-2- اصل مبتنی بر مسیرشغلی جهشی 46
4-9-2- اصل مبتنی بر مسیرشغلی ناپایدار 46
5-9-2- اصل فلاتی یامسطح 47
6-9-2- اصل تنزل مقام 47
7-9-2- روابط بین الگوها و ارزشهای خدمتی 47
10-2- مراحل زندگی ومراحل دوران خدمت 48
1-10-2- مرحله اكتشاف وبررسی 49
2-10-2- مرحله ایجاد 49
3-10-2- مرحله نگهداری 50
4-10-2- مرحله ركود 50
11-2- مدل روابط ونقشهای چهارگانه دوران خدمت 52
12-2- فرهنگهای گزینه ای دوران خدمت 52
1-12-2- فرهنگ دوران خدمت صعودی 53
2-12-2- فرهنگ دوران خدمت ثابت 53
3-12-2- فرهنگ دوران خدمت چرخشی 53
4-12-2- فرهنگ دوران خدمت ناپایدار 55
5-12-2- فرهنگ دوران خدمت بدون دورنمایی برای ترفیع 55
13-2- مدلهای مختلف برنامه ریزی سازمانی دوران خدمت 56
1-13-2- مدل ارائه شده توسط « اپلین وگرستر » 56
2-13-2- مدل ارائه شده توسط ثیروف ورینالد 59
3-13-2- مدل « مك ماهن وایگر » 60
14-2- مراحل لازم برای برنامه ریزی دوران خدمت درسازمان 62
1-14-2- شناخت وبررسی محیط داخلی وخارجی سازمان 62
2-14-2- تعیین مسیرهای دوران خدمت 63
3-14-2- پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی 64
15-2- كنترل و ارزیابی برنامه 65
16-2- رابطه برنامه ریزی فردی وسازمانی دوران خدمت 66
17-2- رابطه برنامه ریزی دوران خدمت و رضایت ازكار 68
18-2- تئوری پیشرفته ونیازهای انسان 69
19-2- رضایت ازكار چیست وچطور مورد سنجش قرار می‌گیرد 70
20-2- متغیرهای مرتبط با رضایت ازكار 71
1-20-2- سن 71
2-20-2- میزان تخصصی وحرفه 72
3-20-2- اندازه سازمانی 72
21-2- نتایج رضایت ونارضایتی ازكار 73
1-21-2- رضایت از كار وبازدهی 73
2-21-2- رضایت وترك خدمت 74
3-21-2- رضایت وغیبت 74
4-21-2- رضایت و رفتار مبتنی بر تشریك مساعی 75
5-21-2- رضایت وفشارهای شغلی 75
6-21-2- رضایت وامنیت 76
7-21-2- رضایت وكیفیت زندگی كاری 76
8-21-2- رضایت از كار و رضایت از زندگی 76
22-2- علل رضایت ونارضایتی ازكار 77
1-22-2- نظریه سلسله مراتب نیازها 77
2-22-2- تئوری دو عاملی هرزبرگ 79
3-22-2- تقسیم بندی علل رضایت ونارضایتی ازكار برحسب عوامل درونی وبرونی 80
23-2- رابطه برنامه ریزی دوران خدمت با رضایت ازكار 84
24-2- سیستم دوران خدمت درشركت توانیر 85
1-24-2- ورود به خدمت 85
2-24-2- چگونگی جابجایی كارشناسان درطول دوران خدمت 86
3-24-2- انتقال ومأموریت كارشناسان 86
4-24-2- پایان خدمت 87

25-2- جمع بندی فصل دوم 88
26-2- یادداشتهای فصل دوم 89
فصل سوم : بررسی وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده درمورد فرضیه ها 112-95
1-3- نوع و روش تحقیق 96
2-3- جامعه آماری 96
3-3- محاسبه حجم نمونه 97
4-3- روش نمونه گیری 98
5-3- روشها وفنون جمع آوری اطلاعات 99
6-3- بررسی روایی وپایایی داده ها 100
7-3- نحوه آزمون فرضیه ها 101
8-3- آزمون استقلال متغیرهای مستقل و وابسته 104
9-3- آزمون فرض 106
10-3- جمع بندی فصل سوم 111
11-3- یادداشتهای فصل سوم 112
فصل چهارم : تحلیل وبررسی وابستگی متغیرهای مستقل و وابسته رساله 132-113
1-4- توصیف آماری داده های جمعیت شناختی 114
2-4- ارتباطبین متغیرهای عدم مشاركت و رضایت ازكار 124
3-4- ارتباط بین عدم فرصتهای مساوی و رضایت ازكار 124
4-4- ارتباط بین میزان استفاده از دانش ومهارتها و رضایت ازكار 125
5-4- ارتباط بین الگوهای دوران خدمت ایده آل و رضایت ازكار 125
6-4- آزمون فرضیات رساله 126
7-4- تحلیل رضایت 130
8-4- همبستگی متقابل بین متغیرهای فرضیات رضایت 132
9-4- تجزیه وتحلیل فصول قبل 132
فصل پنجم : نتیجه گیری، ارائه راه حلها وپیشنهادات 142-135
1-5- نتیجه گیری 136
2-5- ارائه راه حلها وپیشنهادات محقق 138
3-5- سایر پیشنهادات 140
4-5- یادداشتهای فصل پنجم 142
پیوست 143
ضمائم 153
ضمیمه شماره 1 ـ نمودار سازمانی شركت توانیر از سال 61 تا 81 159- 154
ضمیمه شماره 2 ـ پرسشنامه تحقیق 166-160
كتاب نامه 167
الف ـ منابع ومأخذ فارسی 168
ب ـ منابع ومأخذ خارجی 170
فهرست شكلهـا
شماره وعنـوان شكلها صفحـه
6-2- الگوهای مسیرشغلی 45
7-2- مراحل زندگی و دوران خدمت 51
9-2- فرآیند برنامه ریزی وبهسازی دوران خدمت ـ مدل « اپلین وگرستر» 58
10-2- فرآیند برنامه ریزی دوران خدمت ـ مدل « ثیروف ورینالد » 59
11-2- فرآیند برنامه ریزی دوران خدمت ـ مدل « مك ماهن وایگر» 61
12-2- فرآیند مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی ـ مدل « روئول وكازانس» 63
13-2- رابطه برنامه ریزی فردی وسازمانی دوران خدمت 67
17-2- مدل « لاولر وپورتر» در زمینه رابطه عملكرد با رضایت 73
18-2- رابطه رضایت باترك خدمت وغیبت 74
19-2- مدل سلسله مراتب نیازهای « مازلو » 77
20-2- مدل عوامل انگیزش و ابقاء « هرزبرگ» 80
فهرست نمودارها
شماره و عنـوان نمودارها صفحـه
1-4- نمودار توزیع سابقه خدمت پاسخگویان به تفكیك جنسیت 116
2-4- نمودار توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان 117
3-4- نمودار توزیع رشته شغلی پاسخگویان به تفكیك جنسیت برحسب تعداد 118
4-4- نمودار سنی پاسخگویان به تفكیك جنسیت 122
5-4- نمودار تعداد پاسخگویان به تفكیك حوزه های فعالیت 123

مقدمـه
دانشمندان‌مدیریت درباره سازمان تعاریف متعددی اما بامفهومی تقریباً شبیه به هم ارائه كرده‌اند. همین كه چند نفر برای دست یافتن به هدفی مشترك باهم كاری را انجام دهند، شكلی ازسازمان به وجود می‌آید. به عبارت دیگر دراین نوع كارهای گروهی وظایف باید بین افراد تقسیم شود وكارشان هماهنگ گردد وبین آنان ارتباط منطقی برقرارشود. درغیراینصورت دوباره كاری وتعقیب هدفهای انفرادی رسیدن به هدفهای مشترك را دشوار می‌كند. تقسیم كار، هماهنگ‌نمودن مساعی افراد واستقرار ارتباطات مناسب درجهت نیل به هدفها، مهمترین فرآیند سازمان راتشكیل می دهد وبه محض پدیدآمدن فرآیند مزبور می‌توان ادعا كرد كه تشكیلات به وجود آمده است. بنابراین وقتی ازسازمان صحبت می شود، منظور هم فرآیند سازمان است وهم ساختار آن. به عبارت دیگر هرسازمان فرآیند وساختار مشخصی دارد.
اشاره به همه تعاریف سازمان ازحوصله این بحث خارج است ولذا فقط به ذكر چند نمونه از این تعاریف اكتفا می شود :
سازمان عبارت است از دستـه بنـدی وگروه بنـدی افراد درقالبهای نظام یافتـه به گونـه ای كه مساعی هماهنگ شده آنها دریك محیط متغیر به صورت وسیله ای برای نیل به هدفهای سازمانی درآید1.
برمبنای تعریف دیگر، سازمان عبارت است ازفرآیندی نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین2.
می بینیم كه تعریف اخیر از 5 عنصر تشكیل شده است :
1- سازمان همیشه از افراد تشكیل می شود.
2- این افراد به طریقی با یكدیگر ارتباط دارند. به عبارت دیگر بین آنها روابط متقابل برقرار است.
3- این روابط متقابل را می توان نظام بخشید.
4- كلیه‌افراد درسازمان دارای‌هدفهای‌مشخص هستندوبعضی ازاین هدفها درعملكردآنها اثرمی‌گذارد. هرفرد انتظار دارد كه ازطریق همكاری درسازمان به هدفهای شخصی خود نیز نائل شود.

5- این روابط متقابل‌همچنین نیل به هدفهای‌مشترك‌سازمانی را كه ممكن است باهدفهای شخصی كاركنان‌متفاوت باشد، میسرمی‌كند. به عبارت دیگراعضای سازمانها برای دست‌یافتن به هدفهای فردی، حصول هدفهای مشترك سازمانی را دنبال می‌كنند.
بادقیق‌شدن درتعریف اخیر ملاحظه می‌شود كه روی موضوع « روابط متقابل » بین افراد تأكیدخاص شده است، به این معنی كه سازمان‌چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست وساختارسازمانی این روابط متقابل را كه شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب هدفها وسایر ویژگیهای سازمان است منعكس می نماید.
در واقع بقاء عملكرد وتوسعه هرسازمان به وجود وكاربرد نیروهای انسانی كاردان وكارآمدش بستگی دارد، لذا یكی از تكالیف اولیـه هرسازمـان جذب، نگهداری، بهسازی وكاربرد بهترین افراد ممكن برای انجام مشاغل گونـاگون درسطوح مختلف سازمـانی می بـاشد. انجام این تكلیف برعهده مدیریت منـابع انسانی سازمان می باشد.
جدیدترین نظریه دربـاره اداره انسـانی در دهـه 1980 تحت عنـوان مدیریت منابع انسانی واداره كاركنان مطرح‌شده است. براساس این دیدگاه مدیریت منابع انسانی واداره كاركنان عبارت است ازشناسایی اهمیت نیروی كار سـازمـان به عنـوان یك عنصر حیاتی دركسب اهداف سازمانی واستفاده چندگانه درفعالیتها و كاركردهای منابع انسانی به گونه ای كه به طور مؤثر ومنصفانه ای منافع فردی كاركنان، سازمان وجامعه را تضمین نماید3.
باتوجه به تعریف فوق می توان سه هدف زیر را مبنای كار سیستم مدیریت منابع انسانی قرارداد4.
1- تأمین نیروی انسانی لازم باحداقل هزینه.
2- تأمین هدفهای كاركنان ورفع احتیاجات مادی ومعنوی وجلب رضایت آنها.
3- تأمین هدفهای اجتماعی باتوجه به مسائل و رویدادهای محیط اجتماعی سازمان وپاسخ گویی به موقع به این مشكلات ومسائل مربوط به آن.
به منظور رسیدن به هدفهای فوق‌الذكر وظایف خاصی بایـد انجـام گیـرد. مجموعه وظایفی راكه باید در سیستم مدیریت‌نیروی انسانی هرسازمان به مرحله عمل درآیندمی‌توان به دودسته‌كلی تحت‌عنوان وظایف مدیریت (طرح ریزی، سازماندهی، هدایت، برقراری ارتباط ، كنترل وارزیابی عملكرد) و وظایف اجرایی (عملیات استخدامی، آموزش وبهسازی، نگهداری نیروی انسانی وكاربرد) تقسیم نمود5.
مهمترین وظیفه مدیر پرسنل، طرح ریزی وبرنامه ریزی نیروی انسانی است.
برنامه ریزی نیروی انسانی در دومرحله صورت می گیرد :
1- برآورد وتعیین احتیاجات
2- پیش بینی روشهای تأمین احتیاجات
بعد ازبرآورد منابع انسانی موردنیاز باید به پیش بینی وبرنامه ریزی برای تأمین احتیاجات سازمان پرداخت. برای تأمین منابع انسانی موردنیاز می توان به كارمندیابی در داخل یا خارج سازمان اقدام نمود. درتأمین احتیاجات نیروی انسانی ازطریق پرسنل موجود وبرنامه‌ریزی برای جابه‌جایی منظم ومؤثركاركنان، موضوع برنامه‌ریزی دوران خدمت یا برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی مطرح می‌گردد. بدین معنی كه « چگونه كاركنان واجد شرایط درسازمان راشناخته، آموزش داده وآماده ساخت تا بتوانند نیازهای سازمان را تأمین نمایند وپستهای خالی را پركنند » طی برنامه آموزش وتوسعه كوشش می شود تا برای شركت كنندگان آگاهی علمی وتجربه عملی در زمینه های موردنظر ایجاد شود، بینش وتفكر آنان نسبت به شغل وسازمان وسعت یابد، واعتماد به نفس وحس مسئولیت پذیری درآنان تقویت گردد تا نهایتاً برای تصدی مشاغل بالاتر از درون سازمان، ضمن رفع نیازهای پرسنلی دركاركنان این احساس را بوجود می آورد كه برای آنان آینده بهتری ازنظر شغلی وجود دارد ونتیجتاً انگیزه بیشتری را نسبت به كار ایجاد می كند6.
دراین پـایـان نامه تلاش می شود كه مشكلات برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی در رابطه با میـزان رضایتمندی ازكار درشركت توانیر مورد بررسی قرارگیرد. برای بررسی علمی مشكلات برنامه ریزی دوران خدمت از روش علمی تحقیق پیروی شده است. بدین ترتیب فصل اول پایان نامه به ارائه طرح تحقیق اختصاص یافته است. دراین فصل تعریف موضوع تحقیق، اهمیت تحقیق، علت انتخاب موضوع، انگیزه وهدف تحقیق، مسأله تحقیق، مروری مختصر برمطالعات گذشته، فرضیه ها، قلمرو زمانی ومكانی، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، محدودیتها ومشكلات تحقیق وتعریف واژه ها واصطلاحات ارائه گردیده است. درفصل دوم به بررسی فرضیه ها ازدیدگاه تئوری پرداخته شده است.
درفصل مزبوركلیاتی درمورد مسیرپیشرفت شغلی (برنامه ریزی دوران خدمت) و برنامه‌ریزی دوران خدمت از دیدگاه سازمانی وفردی وهمچنین رابطه برنامه ریزی دوران خدمت ومیزان رضایت ازكار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در ادامه درفصل سوم روش تحقیق یا به عبارتی به بیان شیوه انجام بررسی وتحقیق پرداخته شده است و درفصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها و ارتباط آنان با فرضیه هـا مـورد بـررسی قرار می‌گیرد و درفصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته می شود.
چكیده :
موضـوع این پـایـان نامه بررسی رضایت مندی كارشناسان بخش شغلی سی هزار شركت توانیر از مسیر پیشرفت شغلی وارائه راهكارهایی جهت بهبود آن می باشد. برنامه ریزی دوران خدمت كه زیرمجموعه‌ای از برنامه ریزی منابع انسانی می باشد، آثار ونتایج خوبی برای فرد وسازمان به همراه دارد.
زیرا فرد وسازمان در فرآیندی كه برای انجام این نوع برنامه ریزی طی می شود از لحاظ اهداف شغلی كوتاه مدت وبلند مدت آینده هماهنگ می شوند و درانجام اقداماتی كه نتیجه آن كسب شرایط احراز لازم برای انتصاب در هر هدف شغلی می باشد به توافق می رسند.
بنـابراین انگیـزه و امیـد كاركنان افزایش یافته ومدیریت سازمان برای پركردن پستهای خالی موردنیاز با مشكلات كمتری روبرو می شود. دراین پایان نامه ابتدا اصول ومبانی نظری برنامه ریزی دوران خدمت تبیین وسپس سعی می شود به روش علمی مشكلات برنامه ریزی دوران خدمت كارشناسان بخش شغلی 30000 درشركت توانیر مورد شناسایی وبررسی قرار گیرد تا با رفع آن مشكلات، زمینه لازم برای اجرای این برنامه ریزی در شركت مذكور آماده گردد.
تحقیق با اهداف وفرضیه های زیر آغاز می شود :
اهداف :
1- آگاهی وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ریزی دوران خدمت درشركت توانیر.
2- تجزیه وتحلیل مشكلات برنامه‌ریزی دوران خدمت و رابطه آن با میزان رضایت ازكار درشركت توانیر.
3- ارائه راهكارهای مناسب برای رفع مشكلات فوق وبهبود آن.

تعداد صفحه :230

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***