پایان نامه ارشد: بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

 گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

 

موضوع:

بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

 

استادراهنما:

دکتر محمدرضا میرابی

 

استادمشاور:

دکتر محمد حسین رنجبر

                                                         سال تحصیلی:1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل 1 کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق).. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد) روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی  كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد… 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور  پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق)   77

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-6- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی).. 6

1-7- سؤالات تحقیق.. 6

1-8- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-8-1- فرضیه اصلی.. 7

1-8-2- فرضیه فرعی.. 7

1-8-3- فرضیه اصلی.. 7

1-8-4- فرضیه فرعی.. 7

1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی).. 8

1-9-1- استراتژی.. 8

1-9-2- بخش بندی و تعیین بازارهای هدف.. 8

1-9-3- استراتژی‌های بازاریابی.. 9

1-9-4- آمیخته بازاریابی.. 10

1-10- روش شناسی تحقیق.. 11

1-11- شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها.. Error! Bookmark not defined.

1-12- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان).. 14

1-13- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.. 14

فصل 2. 15

مبانی نظری تحقیق.. 15

2-1- مقدمه.. 16

2-2- استراتژی و ساختار.. 17

2-2-1- سازمان با استراتژی تدافعی.. 18

2-2-2- سازمانهای آینده نگر.. 18

2-2-3- سازمانهای تحلیلگر.. 18

2-2-4- سازمانهای انفعالی.. 18

2-3- مقایسه چهار نوع استراتژی اسنو و مایلز در تاثیر بر ساختار سازمان.. 19

2-3-1- مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   19

2-3-2- مقایسه دو استراتژی تمایز و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان   19

2-4- تفاوت ارتفاع ساختاری سازمانها با استراتژی تمایز و حداقل هزینه.. 20

2-5- مدیریت استراتژیک.. 20

2-5-1- نگرش استراتژیک و ارتباط آن با سایر نگرش ها به مدیریت.. 21

2-5-2- نگرش فرآیندی به مدیریت.. 21

2-5-3- نگرش کمی به مدیریت.. 21

2-5-4- نگرش رفتاری به مدیریت.. 22

2-5-5- نگرش سیستمی به مدیریت.. 22

2-5-6- نگرش اقتضائی به مدیریت.. 22

2-5-7- نگرش استراتژیک به مدیریت.. 23

2-6- سطوح استراتژی.. 27

2-6-1- استراتژی سطح شرکت (بنگاه).. 29

2-6-2- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری).. 29

2-6-3- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای).. 29

2-7- مفهوم هماهنگی استراتژیک.. 30

2-8- مدیریت استراتژیک.. 31

2-8-1- ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك.. 32

2-8-2- مزایای بكارگیری مدیریت استراتژیك.. 33

2-9- فرایند مدیریت استراتژیك.. 33

2-9-1- سطوح مدیریت استراتژیک.. 36

2-10- استراتژی های رقابتی پورتر.. 37

2-10-1- استراتژی رهبری قیمت‌ها.. 40

2-10-1-1- مؤلفه های استراتژیك كاهش هزینه.. 46

2-10-1-2- صرفه جویی به مقیاس.. 48

2-10-1-3- منحنی تجربه.. 48

2-10-1-4- فرهنگ كاهش هزینه.. 48

2-10-2- ریسكهای همراه در استراتژی حداقل هزینه.. 49

2-10-3- استراتژی تمایز.. 49

2-10-3-1- راههایی كه شركتها می توانند محصول یا خدماتشان را متمایز سازند   51

2-10-3-2- عوامل ایجاد تمایز.. 53

2-10-3-3- هزینه در استراتژی تمایز.. 55

2-10-3-4- ریسكهای موجود در استراتژی تمایز.. 55

2-10-3-5- استراتژیهای موفقیت آمیز تمایز.. 55

2-10-3-6- ایجاد ارزش افزوده برای مشتری.. 56

2-10-3-7- ایجاد ارزش ادراكی.. 56

2-10-3-8- دو نگرش در ارتباط با تمایز.. 57

2-10-3-9- انتخاب كیفیت.. 57

2-11- مدیریت كیفیت جامع(TQM). 58

2-11-1- تمركز بر روی مشتری.. 59

2-11-2- نرخ بازگشت سرمایه.. 59

2-12- ارزش ویژه نام تجاری.. 60

2-12-1- آگاهی و شناخت نسبت به نام تجاری.. 61

2-12-2- هویت نام تجاری.. 61

2.12.2.1..                                        وفاداری نسبت به نام تجاری.. 62

2-12-3- استراتژی تمرکز.. 62

2-12-4- بنگاه بی‌استراتژی.. 63

2-13- الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 65

2-13-1- الگوی واکر و همکاران.. 66

2-13-2- الگوی ویلسون و گیلیگان.. 67

2-14- الگوی عوامل تاثیرگذار بر استراتژی بازاریابی.. 69

2-14-1- الگوی کریونس.. 69

2-14-2- الگوی سادهازشان.. 70

2-15- الگوی استراتژی بازاریابی: یک چارچوب مثبت.. 70

2-15-1- الگوی مک دانیل و کولاری.. 70

2-16- محصول.. 71

2-17- تحلیل ساختاری صنعت.. 74

2-17-1- تعامل بنگاه و صنعت.. 75

2-17-2- رهبری قیمت متمایز-تمایز ارزان.. 76

2-17-3- سودآوری در طول زمان.. 76

فصل 3. 80

روش تحقیق.. 80

3-1- مقدمه.. 81

3-2- روش و نوع تحقیق.. 81

3-3- جامعه آماری.. 83

3-4- روش نمونه گیری.. 83

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 84

3-6- تركیب سئوالات پرسشنامه.. 84

3-7- روایی ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

3-7-1- روایی ظاهری.. 85

3-7-2- روایی محتوا.. 85

3-7-3- روایی پیش بینی.. 85

3-7-4- روایی همگرا و روایی واگرا.. 85

3-8- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 86

3-8-1- ظرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از متغیرهای مورد بررسی.. 88

3-9- روش تحلیل داده ها.. 88

3-9-1- آزمون tتک نمونه ای( استیودنت) برای میانگین جامعه.. 89

فصل 4. 90

تجزیه و تحلیل داده ها.. 90

4-1- مقدمه.. Error! Bookmark not defined.

4-2- بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیه‌های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

فصل 5. 113

نتیجه گیری.. 113

5-1- مقدمه.. 114

5-2- خلاصه‌ای از نتایج توصیفی.. 114

5-2-1- یافته‌ها بر حسب زمینه فعالیت.. 114

5-2-2- یافته‌ها بر حسب سابقه فعالیت.. 114

5-2-3- یافته‌ها بر حسب حوزه فعالیت.. 114

5-3- بحث در‌باره یافته‌ها.. 115

5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 122

5-5- پیشنهادهای پژوهشی.. 123

5-6- محدودیت‌های پژوهش.. 124

فصل 6 ضمیمه.. Error! Bookmark not defined.

 

فهرست شکل ها

شکل 1 مدل مفهومی تحقیق.. 12

شکل 2   مفهوم استراتژی در سطح ذهنی و مفهومی.. 26

شکل 3   استراتژی سطح شرکت.. 28

شکل 4  فرآیند مدیریت استراتژیک.. 34

شکل 5  چرخه کامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک از دیدگاه کاتلر.. 64

شکل 6  رابطه تعاملی و دو طرفه در الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 66

شکل 7 مراحل بازاریابی استراتژیک از دیدگاه ویلسون و گیلیگان.. 68

شکل 8 فرآیند استراتژی بازاریابی از دیدگاه کریونس.. 69

شکل 9 ارتباط بین محیط بازاریابی, تیپ استراتژیک, پاسخ استراتژیک.. 71

شکل 10 تصمیم گیری درباره هر قلم محصول.. 72

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1 عوامل آمیخته بازاریابی.. 10

جدول 2 متغیرهای موردبررسی.. Error! Bookmark not defined.

جدول 3 مقایسه نگرش مختلف به مدیریت.. 25

جدول 4 استراتژی های عمومی رقابت.. 77

جدول 5 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب زمینه فعالیت.. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویكرد مبتنی بر عملكرد شرکت های صنعتی  براساس استراتژی رهبری هزینه  و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویكرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویكرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملكرد كه سازه های اصلی پژوهش هستند را بررسی می كند.

این پژوهش در پی این هدف است كه چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملكرد میشود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع 4 سطح در مدیریت استراتژیك رقابتی، یعنی رهبری هزینه، تمایز، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می شود. از  میان 40 سؤال های استراتژی موردنظر ،تعداد 10 سوال در سطح استراتژی تمایز،10 سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، 10 سوال در سطح  تمرکز با رویکرد قیمت یا تمایز و 10 سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت بررسی نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای استفاده گردید که نرمال بودن جامعه را تایید کرد، همچنین به منظور بررسی رابطه معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده است. براساس نتایج حاصل، سازمان های گوناگون در یک  صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت استفاده از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.

 

واژه های كلیدی: استراتژی رقابتی، عملکرد سازمانی، منابع رقابتی، استراتژی رقابتی رهبری هزینه، استراتژی رقابتی کاهش قیمت، استراتژی رقابتی تمایز.

تعداد صفحه : 142

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***