پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه»

«پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی»

«رشته روانشناسی »

 

 

موضوع:

بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد  کرمانشاه     

 

  

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر امیری

آذر ماه  – 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول

مقدمه………………………………………….. 1

بیان مسئله …………………………………….. 2

هدف……………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه ………………….. 4

فرضیه های پژوهش ………………………………… 5

متغیرهای پژوهش …………………………………. 6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………… 6

فصل دوم

2-1 – مرحله نوجوانی …………………………….. 9

2-2 – اهمیت مطالعه دوران بلوغ…………………….. 9

2-2-1- رشد جسمانی ……………………………… 10

2-2-2 رشد عقلی – ذهنی ………………………….. 12

2-2-3- رشد عاطفی……………………………….. 13

2-2-4- رشد اجتماعی……………………………… 18

2-3- مفهوم هویت………………………………… 20

2-4- تعریف هویت………………………………… 21

2-5- كودك، هویت و نظریه های آن…………………… 21

2-5-1- نظریه روانكاوی…………………………… 22

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-5-2- نظریه یادگیری اجتماعی ……………………. 22

2-5-3- نظریه شناختی…………………………….. 23

2-6- نوجوانی و هویت…………………………….. 23

2-7- جنبه های ضمنی و آشكار خودآگاهی………………. 26

2-8- هویت از دیدگاههای مختلف ……………………. 27

2-8-1- اریكسون…………………………………. 27

2-8-2- مارسیا………………………………….. 31

2-8-3- نقد الگوی مارسیا و اریكسون………………… 37

2-8-4- لوینگر………………………………….. 37

2-8-5- رویكرد فرآیند محوری برزونسكی………………. 40

2-8-6- استانلی هال……………………………… 41

2-8-7- اتورانك…………………………………. 41

2-8-8- اشپرانگر………………………………… 42

2-8-9- بلوز……………………………………. 42

2-8-10- والون………………………………….. 43

2-9- شكل گیری هویت……………………………… 43

2-10- عوامل موثر در شكل گیری هویت………………… 47

2-11- عواملی كه بر رشد هویت تاثیر می گذارند. ……… 48

2-12- پایگاههای هویت……………………………. 49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-13- تعدد هویت‌ها ……………………………… 50

2-14- شخصیت و تعلقات اجتماعی ……………………. 50

2-15- تحول هویت در سنین مختلف……………………. 51

2-16- بحران هویت……………………………….. 52

2-17- بحران هویت از دیدگاه اریكسون ………………. 54

2-18- نظر روانشناسان كشور ما درباره تعریف بحران هویت.. 56

2-19- اختلالات مربوط به هویت………………………. 57

2-20- جنس و هویت……………………………….. 58

2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از كشور 60

2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل كشور… 61

2-1- مفهوم شناسی دلبستگی ……………………….. 62

2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی …………………….. 65

2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی…………………… 66

2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……………. 66

2-3-2- نظریه یادگیری …………………………… 67

2-3-3- نظریه تحول شناختی ……………………….. 68

2-3-4- نظریه كردار شناسی ……………………….. 69

2-3-5- نظریه دلبستگی بالبی ……………………… 70

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-4- نظریه دلبستگی تئوری بالبی ………………….. 71

2-5- سبك های دلبستگی از دیدگاه های مختلف………….. 76

2-6- انواع سبك های دلبستگی………………………. 79

2-6-1- سبك دلبستگی ایمن…………………………. 79

2-6-2- سبك دلبستگی نا ایمن – اجتنابی……………… 80

2-6-3- سبك دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا……………… 82

2-7- مراحل شكل گیری دلبستگی در نوزادان …………… 83

2-8- تحول دلبستگی در نوجوانی ……………………. 85

2-9- تداوم دلبستگی از كودكی تا نوجوانی …………… 85

2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از كودكی تا بزرگسالی 87

2-11- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………. 88

2-12- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ….. 91

2-12-1- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ……………….. 91

2-12-2- اختلال بی اشتهایی روانی ………………….. 92

2-12-3- اختلال افسردگی…………………………… 93

2-12-4- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی ……….. 93

2-12-5- اختلال گسستگی …………………………… 94

2-13- پدیده های دلبستگی و گسستگی ………………… 95

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-14- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت كودكی…. 96

2-15- معیارهای تشخیص دلبستگی ………………………    101

2-16- ارتباط هویت و دلبستگی ……………………….    102

2-17- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از كشور                      102

2-18- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل كشور 104

2-19- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از كشور           105

فصل سوم

3-1- طرح پژوهش ……………………………….. 108

3-2- متغیرهای پژوهش …………………………… 108

3-3- تعریف و تعیین جامعه ………………………. 108

3-4- نمونه پژوهش ……………………………… 108

3-5- روش نمونه گیری …………………………… 109

3-6- ابزار اندازه گیری ………………………… 109

3-7- روش اجرای پژوهش…………………………… 114

3-8- روش آماری ……………………………….. 115

فصل چهارم

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………….. 117
  • آمار توصیفی ……………………………….. 119
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ….. 119

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل پنجم

  • بحث و نتیجه گیری …………………………… 125
  • محدودیت های پژوهش…………………………… 128
  • پیشنهادات………………………………….. 128
  • ضمایم و پیوستها
  • منابع

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

4-1- شاخصهای توصیفی متغیرهای سبك های دلبستگی و هویت فردی…. 117

4-2- هیتسوگرام دلبستگی دو سو گرا………………… 117

4-3- هیتسوگرام دلبستگی نا ایمن/ اجتنابی …………. 118

4-4- هیتسوگرام دلبستگی ایمن…………………….. 118

4-5- هیتسوگرام هویت فردی……………………….. 119

4-6- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی ایمن و هویت فردی ………………………………. 120

4-6-1- رگریسون دلبستگی ایمن و هویت فردی………….. 120

4-7- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …………………………….. 121

4-7-1- رگریسون دلبستگی دو سو گرا و هویت فردی …….. 121

4-8- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ……………………………. 122

4-8-1- رگریسون دلبستگی اجتنابی و هویت فردی ………. 122

4-9- ضریب همبستگی بین سبك‌های دلبستگی و هویت فردی …. 123

چكیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان  دختر جوان دانشگاه آزاد  منطقه کرمانشاه انجام شد. نمونه پژوهش از 100 نفر دانشجویان  دانشگاه آزاد  انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال كولنیزورید (1990) (RAAS) و هویت فردی دكتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حكایت از آن دارد كه بین سبك دلبستگی ایمن و مشكل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (183/0- =r). بین سبك دلبستگی دو سو گرا و مشكل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (278/0 =r). بین سبك دلبستگی اجتنابی و مشكل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (396/0 =r).

 

 

1-1- مقدمه:

دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است كه بین كودك و مادر یا افرادی كه نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می شود. فروید بر این باور بود كه دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیكی است.

تجربه‌هایی كه نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند و این الگوی عملی درونی شده، تعیین كننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران است؛ مفهومی كه بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد.

بررسی های اولیه در زمینه های سبك‌های دلبستگی از سوی آینزورث (1978) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، نا ایمن – اجتنابی و دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا شناسایی شد.

بعدها مین و سولومون (1990) تعدادی از كودكان را كه در هیچ یك از 3 گروه قبلی قرار نمی گرفتند بررسی كرده و آنها را در طبقه جدیدی به نام دلبستگی نا ایمن بی سازمان – بی هدف جای دادند.

با نظر اجمالی به دوره نوجوانی به نظر می رسد كه رفتار دلبستگی جوان از الگوهای رفتار دلبستگی سنین پایین تر بسیار متفاوت و جدا است. به نظر می رسد دانشجویان از روابط دلبستگی با والدین و یا سایر چهره‌های دلبستگی گریزان هستند.

بسیاری از دانشجویان پیوندهای دلبستگی با والدین را شبیه گره‌هایی تلقی می كنند كه از پیوندهای متشابه كه محكم و ایمن است جلوگیری می كند. جوان برای آنكه بتواند در ساختن و هموار كردن مسیر زندگیش به حمایت والدین بیش از حد متكی نباشد باید به سوی خود مختاری حركت كند. رفتار جوان نسبت به چهره‌های دلبستگی ممكن است متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنكه این رفتارها در بافت تغییرات تحولی دوره نوجوانی در نظر گرفته شوند. ایجاد یك هویت و دستیابی به یك تعریف منسجم از خود، مهم‌ترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مهم‌ترین مشخصه‌های اصلی این هویت را تشكیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم در دوره جوانی این ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرار می گیرند. جوان در جستجوی پاسخ قانع كننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها، نقشهای اجتماعی، مذاهب، عقاید سیاسی و اهداف حرفه‌ای است تا به او نظام فكری داده و تكیه گاه او در تصمیم گیری ها و ارزش گزاری های مهم او باشد، بداند كیست، چه اهدافی دارد و نهایتاً یك فلسفه برای زندگی خود ایجاد كند (كالسنر، 1999، به نقل از رجب پور، 1386).

1-2- بیان مساله

نظریه دلبستگی و روابط شخصی كه با تاثیر تجارب اولیه بر رشد و ارتباط آن به كار كرد بعدی شخصیت مربوط است. فعالیت‌های بالینی، بالبی بر اساس این نظریه، نوزاد در حال رشد از مراحلی از رشد دلبستگی به افرادی كه از او مرقبت می كنند به ویژه مادر می گذرد. بالبی (1969) مدل منسجمی از پیوندهای عاطفی بین مادر – كودك ارائه كرده و معتقد است كه این پیوند دارای كنش حمایتی است به عبارت دیگر دلبستگی كودك به مادر و مكانیزم های رفتاری مرتبط با آن از كودك نابالغ حمایت كرده و شانس بقای او را افزایش می دهد برای برقراری پیوند عاطفی، مادر به پیام های كودك پاسخ داده و پریشانی او را مورد توجه قرار می دهد. بر اساس تحقیقات لورنتس و هارلو (1986، به نقل از همز، 1993) نیز روشن شد كه رابطه مادر/ مراقب – كودك الزاماً بر تغذیه استوار نیست. رفتار دلبستگی از نقطه شروع در كودك وجود دارد و به تدریج متنوع می گردد و به چهره‌های معینی گسترش می یابد و در تمام زندگی پابرجا می ماند و تحت اشكال مختلف متجلی می گردد (منصور و دادستان، 1376). «تحقیقات و تعاریف فراوان نشان می دهد دو بعد اصلی در دلبستگی وجود دارد. بعد شناختی – عاطفی دلبستگی كه به عنوان كیفیت عواطف در جهت چهره دلبستگی مطرح می شود و بعد رفتاری كه در واقع به بهره گرفتن از حمایت و مجاورت شخص مورد نظر مربوط می شود. هر چه شخص از كودكی به سمت بزرگسالی حركت می كند بعد عاطفی شناختی دلبستگی اهمیت بیشتری می یابد.»

یكی از مسایل عمده كه جوان با آن روبرو می شود مساله شكل گیری هویت فردی اوست (هیلگارد – ترجمه براهنی). اریكسون (1968) شكل گیری هویت فردی را در دوره نوجوانی نشانه‌ای از سازگاری و تعادل در این دوره می داند. بر اساس نظریه اریكسون اگر هویت جوان در طی زمان و بر اساس تجربیات حاصل از برخورد درست اجتماعی شكل گیرد و جوان بتواند خود را بشناسد و از دیگران جدا سازد، تعادل روانی وی تضمین می گردد. در دوره نوجوانی مبارزه‌ای برای كسب استقلال و اثبات خود توسعه می یابد و نتیجه طبیعی بحران نوجوانی باید این باشد كه جوان تجارب و روابط نوین را وسیله غنی كردن شخصیت خود تلقی كند. ولی اگر سر خوردگی و عدم اعتماد جایگزین اعتماد گردد و به جای تماس با مردم، جوان گوشه گیر شود و به جای تحرك به ركودگراید و تشكیل هویت مثبت دچار ابهام در نقش شود هماهنگی و تعادل رفتاری وی به هم می خورد و دچار بحران هویت می شود و در هنگام بحران هویت جوان به طور شدید دچار اضطراب و ناراحتی ذهنی است و نمی تواند جنبه‌های مختلف شخصیت خود را در یك خویشتن قابل قبول هماهنگ سازد (كراسكیان موجمباری، 1381).

هم اكنون مطالعاتی در حیطه رشد هویت وجود دارد كه تفاوت های فردی مهمی را در رفتار و ویژگی های شخصیتی بین دانشجویان  آشكار ساخته‌اند. این یافته‌ها نشان می دهند دانشجویان ی كه در اندازه گیری هویت نمره بالای میانگین می آورند قابل اعتماد‌تر، سازگار‌تر، خود پذیر، و از لحاظ شخصیتی منسجم تر از دانشجویان ی هستند كه نمرات آنها پایین تر از متوسط است (لاوی، 1976؛ مارسیا، 1993؛ برزونسكی، 1998، به نقل از رجب پور، 1386). این تحقیق در صدد است كه رابطه سبك های دلبستگی را با هویت مورد بررسی قرار دهد و در نهایت ببینید كه آیا سبكهای دلبستگی با هویت فردی رابطه‌ای دارند؟

تعداد صفحه : 152

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***