پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد رودهن

دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

موضوع:

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و در  ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

 

استاد راهنما:

خانم دكتر فردوس یادگاری

استاد مشاور:

آقای دكتر صمد كریم زاده

سال تحصیلی:

85-1384

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چكیده                                           1

فصل اول: كلیات پژوهش         

1-1- مقدمه                                               4

2-1- بیان مسئله                                              6

3-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                       7

4-1- انگیزه پژوهش                                        9

5-1- هدف پژوهش                                           9

6-1- سوال پژوهش                                          10

7-1- تعاریف عملیاتی                                          11

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازمانی                                     14

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی                                      15

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی                                   17

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی                                 20

5-1-2- منابع فرهنگ                                           22

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ                                     22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                    23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی                              28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                               28

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه                                29

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش                             29

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ                                     30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت                                 31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی                                   31

15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان                                  31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                 32

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی                             33

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی                                     34

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار                          35

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی                      35

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز                                 35

2-20-1-2- الگوی اوچی                                    36

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن                               37

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر                                39

5-20-1-2- الگوی كرت لوین                                     40

6-20-1-2- الگوی منوچهر كیا                                   40

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات                       42

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات                       43

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات                        46

4-2-2- كشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی                        49

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…

5-2-2- كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الكترونیك                              50

2-5-2-2- تجارت الكترونیك                            51

3-5-2-2- دولت الكترونیك                             53

4-5-2-2- نشر الكترونیك                              54

5-5-2-2- پارك های فناوری                            54

6-5-2-2- شهر اینترنتی                               56

7-5-2-2- دهكده جهانی                                56

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                  57

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows                                                      58

3-6-2-2- واژه پردازها Word                          58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                           59

5-6-2-2- بانك اطلاعاتی Access                         59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                       60

7-6-2-2- اینترنت Internet                              60

7-2-2- ظهور اینترنت                                 62

8-2-2- اینترنت چیست                                 62

9-2-2- شبكه عنكبوتی جهانی                           63

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات                                                     63

11-2-2- فناوری پوش                                  64

12-2-2- ارتباطات شبكه ای                            64

13-2-2- راهكارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                   66

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات                         66

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات                       67

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    69

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    70

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    70

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی                                                   72

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی                       72

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور                                    74

سریع و روز آمد در اختیار استفاده كنندها قرار می دهد…

22-2-2- تكنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات                     77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات                      79

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده                                                80

25-2-2- مشكلات كشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات                               81

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان                                                  84

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه                                            85

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا                                                86

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT                     87

3-2- پیشینه پژوهش                                   88

1-3-2- پژوهش های داخل كشور                          88

2-3-2- پژوهش های خارج كشور                          92

 

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                      103

2-3- جامعه پژوهش                                    103

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                         103

4-3- ابزار پژوهش                                    104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                       104

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                       104

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                   105

6-3- روش جمع آوری اطلاعات                             105

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری                     106

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه                                           108

2-4- اطلاعات عمومی                                   109

3-4- توصیف داده ها                                  112

4-4- تحلیل داده ها                                  130

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری                               152

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        152

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                      153

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                      154

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                      155

2-5-  نتیجه كلی                                     156

3-5- محدودیتها و مشكلات پژوهش                        157

4-5- پیشنهادهای پژوهش                               157

5-5- خلاصه پژوهش                                     159

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   163

فهرست منابع لاتین                                    169

 

ضمایم

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناوری اطلاعات

 

 

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی                                                    78

جدول شماره (3-1) حجم نمونه                          103

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس                                                 109

جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل                                          110

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                        111

جدول شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسك پذیری                                      112

جدول شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات                                        114

جدول شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری                                       116

جدول شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی)                             117

جدول شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی)                                 118

جدول شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی                                                   119

جدول شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات                                                   120

جدول شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول                                  121

جدول شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها                                         123

جدول شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها                                          124

جدول شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها                                       125

جدول شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانكهای اطلاعاتی                                       127

جدول شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب                                            128

جدول شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت                                                129

جدول شماره(4-18)نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و                                       131

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بكارگیری فناوری                                132

اطلاعات و ارتباطات در بین كاركنان

جدول شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بكارگیری                                       135

فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و                                     136

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و                                            139

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و                                            141

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و                                            143

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و                                         145

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و                                                147

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بكارگیری                                       150

فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین كاركنان زن و مرد

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                  صفحه

نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی                                                  40

نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی                                               41

نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات،                           45

رایانه و ارتباطات

نمودار شماره (2-4)عصر كشاورزی، صنعت، اطلاعات                                                    46

نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس                                                   109

نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل                                       110

نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات                                         111

نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                          131

نمودار شماره (4-5) میزان بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین كاركنان                               133

نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسك پذیری و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 135

نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        137

نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        139

نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 141

نمودار شماره (4-10) رابطه بین توجه به گروه و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 143

نمودار شماره (4-11) رابطه بین تهور طلبی و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        145

نمودار شماره (4-12) رابطه بین ثبات و بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                              147

نمودار شماره (4-13)میزان بكار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین كاركنان زن و مرد                  150

-1- مقدمه

 

دوران جدید كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه می­كند كه از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است كه در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتی در اماكن تفریحی از این تكنولوژی­ حداكثر استفاده را می­برند.

بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تكنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تكنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر كسی كه طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یكم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود كه آدم كنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود كه از هم اكنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت كامل و كسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشكل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.

سازمانها باید جهت به كار­گیری و استفاده بهینه از تكنولوژی فن­آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شكست در این حركت در “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه­های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­های مشترك، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف­گذاری، تدوین و اجرای استراتژی­ها و …. تاثیر می­گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است كه از طریق ارزش نهادن به كار سخت و متمركز و هدف­دار ، پشتكار  و سخت كوشی و تعهد عمل می­كند.

نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید كالا و خدمات بپردازد  و در صورتی كه درست عمل كند سازمان نیز از عملكرد خوبی برخوردار خواهد شد.

لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش­های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می­تواند در راستای به كار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.

2-1- بیان مسئله

با توجه به اینكه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترك در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می كند بنابراین یك ابزار مؤثر در بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

در سازمانهایی كه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت كه از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان كارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد كه بسیاری از عدم كارآیی كه در یك سازمان پیش می آید ناشی از عدم بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها كمك می كند كه در میدان رقابت موفق عمل كنند. یكی از موانع اساسی عدم بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بكارگیری آن می باشد.

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی كه می تواند بر رفتار و عملكرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می كند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یكی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بكارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف كه با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد.

[1] – Information . communication and technology

[2] – Alvin tafler

[3] – meta theory

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***