پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلی آباد كتول

دنشکده مدیریت و حسابداری ـ گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

عنوان:

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

استاد راهنما:

دکتر حسینعلی بهرام زاده

 استاد مشاور:

هرمز مهرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 1

1-2 ) بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 1

1-3 ) ضرورت و اهمیت موضوع———— 3

1-4 ) اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 5

1-4-1 ) هدف اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 5

1-4-2 ) اهداف فرعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 5

1-5 سوالات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 5

1-5-1 ) سوال اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 5

1-5-2 ) سوالات فرعی—————- 5

1-6 ) فرضیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 5

1-6-1 ) فرضیه اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 5

1-6-2 ) فرضیه‌های فرعی————— 6

1-7 ) روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 6

1-7-1 ) نوع روش تحقیق————— 6

1-7-2 ) روش گردآوری اطلاعات——— 6

1-7-3 ) ابزار گردآوری اطلاعات ——— 6

1-7-4 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات—– 7

1-7-5 ) حجم نمونه و روش نمونه گیری—- 7

1-7-6 ) قلمرو مکانی و زمانی تحقیق——- 7

1-7-7) جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 7

1-8 )تعریف مفاهیم و اصطلاحات———– 8

1-8-1 ) تعاریف نظری متغیرها———– 8

1-8-2 ) تعاریف عملیاتی متغیرها——— 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 11

2-2 )  تاریخچه فرسودگی شغلی———— 12

2-3 ) تعاریف فرسودگی شغلی———— 13

2-4 ) مدل‌های فرسودگی شغلی———— 16

2-4-1 ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون————– 19

2-5 ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی— 20

2-5-1 ) عوامل فردی  و بین فردی——- 23

2-5-2 ) عوامل سازمانی————— 23

2-6 ) علائم فرسودگی شغلی————– 24

2-7 ) پیامدهای فرسودگی شغلی———– 25

2-8 ) سلامت روانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 29

2-9 ) تعریف سلامت روانی————— 29

2-9-1 ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی– 29

2-9-2 ) ابعاد سلامت—————- 30

2-10 ) سلامت روانی در محیط کار——— 39

2-11 ) اهمیت سلامت روانی————– 39

2-12 ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران- 41

2-13 ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن—— 42

2-14 ) مشخصه‌های سلامت روانی———- 43

2-15 ) عوامل موثر در سلامت روانی——– 45

2-16 ) مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی—- 46

2-16-1 ) مدل دراگوتیز و همکاران (1973)- 46

2-16-2 ) مدل گلدبرگ و همکاران (1979)- 46

2-16-3 ) مدل راتر و همکاران (1970)—- 47

2-16-4 ) مدل ریف و همکاران (1926)— 47

2-17 ) نظریات مرتبط با سلامت روانی—— 49

2-17-1 ) نظریه زیگموند فروید——— 49

2-17-2 ) نظریه کورت لوین———— 50

2-17-3 )  نظریه آدلر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 50

2-17-4 ) نظریه سالیون————— 50

2-17-5 ) نظریه کارل راجرز———— 51

2-17-6 ) نظریه آلبرت الیس———— 52

2-18 ) پیشینه  تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 52

2-18-1 ) تحقیقات انجام شده داخلی—– 52

2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجی—– 58

2-19 ) رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی————– 62

2-20 ) چارچوب نظری تحقیق———— 62

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65

3-2 ) روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 65

3-3 ) متغیر‌های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 67

3-3-1 ) متغییر مستقل—————- 67

3-3-2 ) متغیر وابسته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 67

3-4 ) تعاریف عملیاتی متغیرها————- 67

3-5 ) جامعه و نمونه آماری————— 68

3-5-1 ) قلمرو مکانی تحقیق———— 68

3-5-2 ) قلمرو زمانی تحقیق———— 68

3-5-3 ) جامعه آماری—————- 68

3-5-4 ) نمونه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 69

3-6 ) روش گردآوری داده‌ها————– 69

3-6-1 ) روش کتابخانه ای————- 69

3-6-2 ) روش میدانی—————- 69

3-7 ) ابزار اندازه‌گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 70

3-8 ) پایایی و روایی پرسشنامه————- 72

3-8-1 ) روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

3-8-1-1 ) روایی محتوا———— 73

3-8-1 ) پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 73

3-9 ) تجزیه و تحلیل داده‌ها————— 75

3-9-1 ) آمار توصیفی—————- 75

3-9-2 ) آمار استنباطی—————- 75

3-9-2-1 ) آزمون ضریب همبستگی—- 75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 78

4-2 ) تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها——– 78

4-2-1 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب استان—————- 78

4-2-2 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت————– 79

4-2-3 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن- 79

4-2-4 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات————- 82

4-2-5 ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه خدمت———– 83

4-2-6 ) فراوانی تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی آزمودنی‌ها به تفکیک در هر استان– 85

4-3 ) تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها——– 89

4-3-1 ) تحلیل فرضیه‌های تحقیق——– 89

4-3-1-1 ) آزمون فرضیه اصلی——- 89

4-3-1-2 ) آزمون فرضیه فرعی اول—- 89

4-3-1-3 ) آزمون فرضیه فرعی دوم—- 90

4-3-1-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم—- 90

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 93

5-2 ) نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق—– 93

5-3 ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق– 93

5-4 ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق– 94

5-5 ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق- 94

5-6 ) بحث و تفسیر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 94

5-7 ) پیشنهادات پژوهش—————- 97

5-7-1 ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه اصلی- 97

5-7-2 ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی اول————- 98

5-7-3 ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی دوم————- 98

5-7-4 ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی سوم————- 98

5-8 ) پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی——- 99

5-9 ) محدودیت‌های پژوهش————– 99

منابع و مآخذ

منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 102

منابع انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 106

پیوست

الف ) پرسشنامه‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 109

ب ) نتایج خروجی Spss-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

چکیده:

فرسودگی شغلی سندرم روانی متشكل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت(واكنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و كاهش احساس كفایت می‌باشد كه نگرش منفی نسبت به خود، شغل و دیگران ایجاد كرده و سلامت عمومی‌فرد را به خطر می‌اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌كاركنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی می‌باشد. این مطالعه از نوع توصیفی ـ همبستگی است، جمعیت مورد مطالعه، كلیه کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی بوده كه بدلیل کم بودن حجم جامعه کلیه کارکنان به تعداد 82 نفر از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل 2 پرسشنامه استاندارد بود: الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) این پرسشنامه كه از 22 گزاره جداگانه تشكیل شده است و سه جنبه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت وعدم كفایت شخصی) را می‌سنجد. پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیكرت تنظیم شده و با مقیاس 0 تا 6 نمره گذاری شده است. ب)آزمون سلامت عمومی‌(GHQ-28) گلدبرگ، 1972، كه دارای 28 سؤال می‌باشد و به بررسی سلامت عمومی‌فرد(در زیر مقیاس‌های سلامت جسمانی، اضطراب، اختلال در كاركردهای اجتماعی و افسردگی) می‌پردازد كه با مقیاس0 تا 3 نمره گذاری شده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار به ترتیب برای پرسشنامه فرسودگی شغلی و سلامت روانی برابر با 734/0 و 940/0 بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت وعدم كفایت شخصی) با سلامت عمومی‌ مشاهده شد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

همواره نحوه كار افراد و محیط آن می‌تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت كاری ایشان می‌گردد. زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محرك‌های تنش زا قرار می‌دهد و فشار روانی بسیار كم كه فشار روانی خفیف نامیده می‌شود، می‌تواند به اندازه فشار روانی بسیار زیاد كه فشار روانی بسیار شدید نام دارد برای ما نامطلوب باشد. همچنین، فشار روانی می‌تواند زندگی را سرشار از چالش و تهییج سازد. هنگامی‌كه خواست‌های یك موقعیت با توانایی‌های ما كاملاً جور درآیند می‌توانیم یك حالت شنگولی را كه غرق شدن در كار نامیده می‌شود، تجربه كنیم. در این حالت حداكثر كارآیی را داشته و خود را با لذت در كارمان غرق می‌كنیم. اكثر تحقیقات نشان می‌دهند كه نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان‌ها و شكست‌ها، سلامت روان را بالا می‌برد، در حالی كه بدبینی تأثیر منفی بر آن دارد. افكار ما به طور زیادی بر مشكلات هیجانی و شخصی مان تأثیر می‌گذارند. افكار منفی در خلق منفی و افسردگی رایج است و افكار مثبت در احساسات خوب و شاد نقش دارند. تجربیات نشان می‌دهد زمانی كه ما در مورد موقعیت‌ها به طرز خوشحال، غمگین و عصبانی فكر می‌كنیم، اغلب احساسات مربوطه به وجود می‌آیند. در بسیاری از بررسی‌ها معلوم شده است كه محیط بر كاركرد روانی ما تأثیر می‌گذارد(آندرورا، 1382).

2-1- بیان مسأله

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال 1334 برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاک های ایران در ساخت راه های اصلی تحت عنوان آزمایشگاه خاکشناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود و پس از 2 سال این آزمایشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بوسیله شرکت امان و ویتنی[1] برای مدت یکسال دیگر به کار خود ادامه داد و سپس مستقیماً زیر نظر سازمان برنامه و با مسئولیتها و شرح وظایف جدید شروع بکار کرد. در سال 1342 به استناد مصوبه شماره 4296 هیئت وزیران با نام آزمایشگاه فنی خاک شناسی تغییر نام یافت. در سال 1350 این مرکز به دلیل حجم بالای پروژه های بخش عمرانی، راه سازی و سایر پروژه های مرتبط با وزارت راه و ترابری با نام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به وزارت راه و ترابری انتقال یافت. در حال حاضر بصورت یک شرکت صد در صد دولتی فعالیت می نماید. خدمات این آزمایشگاه طیف وسیعی از فعالیتها را شامل می گردد از قبیل مطالعه ، طراحی ، محاسبه ، نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک و سنگ ، راه ، فرودگاه ، بنادر ، راه آهن ، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

یکی از موارد بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اصلاح و بهبود ساختار سازمانی منابع انسانی و مالی شرکت و همچنین ارتقا بهره وری ، بهبود کیفیت  و زنجیره ارزش می باشد و از آنجایی که منابع انسانی جز لاینفک، اساسی و استراتژیک هر سازمانی محسوب می گردد، بنابراین یكی از مشكلات ناشی از محیط كار در شرکت های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، موضوع استرس می‌باشد كه اگر به مدت زمان طولانی و به طور وسیع توسط شخص احساس شود، احتمال دارد نشانه‌ها شكل قطعی به خود بگیرد. و به مرحله فرسودگی زیاد می‌انجامد.

بنابراین پدیده رایج محیط‌های شغلی امروزی، موضوع فرسودگی شغلی می‌باشد و آن به فشار روانی در محیط‌های شغلی اسناد می‌شود كه امروزه اقدامات فراوانی برای پیشگیری از آن در دست اجرا است. ولی همواره به ارتباط آن با تیپ‌های شخصیتی اشاره می‌شود و مطرح می‌شود كه برخی افراد خاص مستعد تجربه فرسودگی شغلی می‌باشند (آل ابراهیم، 1377).

امروزه، به دلیل تغییرات شگرفی که فرسودگی شغلی می‌تواند بر کیفیت زندگی شخصی، خانوادگی و سلامت عمومی‌و حرفه ای بر جای بگذارد، به صورت یک مسأله جدی مدنظر قرار گرفته است (گرونهوك، 2000 به نقل از شعبانی بهار، 1391). با توجه به اهمیت موضوع و علاقه مندی محقق و کمبود تحقیقات با دو متغیر موجود (فرسودگی شغلی و سلامت روانی) این تحقیق در صدد شناسایی و تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان می‌باشد. و لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

از آن جا كه مهمترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می‌باشد، باید به این امر توجه كافی صورت پذیرد كه در دهه‌های اخیر توجه به سلامت روانی و مطالعه آن گسترش فراوان یافته است، تا با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز سلامت روانی بتوانند با آموزش روش‌های مقابله ای به افزایش اثربخشی فعالیت‌های افراد در سازمان بیافزاید و سنگ زیر بنای سلامتی بیش تر و بهزیستی را بنا نهند.

درباره ضرورت تحقیق باید یادآور شدكه عدم وجود سلامت روانی اكثریت کارکنان یا قشر قابل توجهی از آن‌ها برای هر نظم اجتماعی و عملكرد سازمانی نامطلوب است وگسترش آن باعث كمرنگ شدن تعهد فرد به ارز شها و اهداف سازمانی می‌شود و منشأ بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی دیگر است. از آن جا كه پیامدهای نبود سلامت روانی برای سازمان و جامعه بسیار گرانبار است، بررسی رابطه فرسودگی شغلی  با سلامت روانی در سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

بنابراین می‌توان پذیرفت كه فرسودگی در كار یك مشكل عمده بهداشت عمومی‌محسوب می‌شود(مسلچ[1] و همکاران، 2001) كه می‌تواند سلامت عمومی‌فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد. از عوامل مؤثر در سلامتی می‌توان به عوامل ژنتیكی و فردی مانند: سن، جنس، شغل و طبقه اجتماعی، عوامل محیطی، شیوه‌های زندگی مردم و وسعت و كیفیت ارائه خدمات اشاره كرد، بدین ترتیب فرسودگی شغلی نه تنها با بهداشت روانی یك شخص بلكه با میزان بهره‌وری او نیز رابطه دارد و از طریق غلبه بر فرسودگی شغلی می‌توان به ارتقای بهداشت روانی و افزایش اثربخشی و بهره‌وری نیروی انسانی كمك كرد(ناستی زایی و همکاران، 1387).

از آنجا كه اغلب كاركنان هر سازمان یك سوم اوقات شبانه روز خود را در محیط كار می‌گذرانند، فشارهای كاری می‌تواند یكی از مهمترین علل فرسودگی شغلی در این افراد باشد و فرد مبتلا به فرسودگی شغلی مسلماً در تصمیم گیری و برنامه ریزی، برقراری روابط با دیگران، شیوه اجرایی اثربخشی كار و در نهایت كارایی و بهره‌وری دچار مشكل خواهد شد. بنابراین مدیریت بر فشارهای روحی و روانی و به كنترل درآوردن این پدیده مخرب سهم اساسی و تأثیرگذار در روند موفقیت هر سازمان دارد. با توجه به این كه اكثر تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه فرسودگی شغلی به مباحثی از  قبیل میزان شیوع این پدیده و علل آن پرداخته است و هیچگونه تحقیقی در زمینه ارتباط آن با سلامت روانی كاركنان آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان انجام نشده است. بنابراین با توجه به اثرات منفی فرسودگی شغلی بر عملکرد فرد که به صورت کاهش درآمد و موثر بودن در محل کار، غیبت از محل کار، ترک حرفه، مشکلات خانوادگی و زناشویی، (استفاده از الکل و مواد مخدر)، افسردگی و حتی خود کشی می‌باشد، شناخت این سندرم  و عوامل موثر در ایجاد آن و در نهایت پیشگیری از وقوع این سندرم از اهمیت خاصی برخوردار می‌گردد. با توجه به این مطالب برآن شدیم تا شیوع ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و رابطه سلامت روانی با فرسودگی شغلی در کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان را بررسی نماییم.

[1]- Maslach

[1]- Aman And whitney

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***