پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر

استاد راهنما:

دکترپرویز ساکتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

  • کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  • اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9
  • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-5- پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 12

  • تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-  راهکارهای مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………. 13

  • تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………. 13

1-7-1- عوامل استرس زا…………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2- راهکارهای مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………… 13

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-1-سیر تاریخی مطالعات استرس………………………………………………………………………………………… 15

2-1-2-  مفاهیم استرس…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-1- تعریف استرس، علائم و تأثیرات آن……………………………………………………………………….. 20

2-1-2-2-اثرات استرس……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-2-3-عوامل مؤثر در بروز استرس………………………………………………………………………………………. 25

2-1-2-4- شاخصه های عوامل فیزیكی  استرس­…………………………………………………………………….. 26

2-1-2-4-1-صداهای ناهنجار…………………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-2-4-2- صداهای هنجار ( موسیقی)…………………………………………………………………………………. 26

2-1-2-4-3-درجه حرارت………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-5-شاخصه­های عوامل كاری……………………………………………………………………………………………. 27

2-1-2-5-1- تضاد نقش……………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-5-2- ابهام نقش ( ابهام در كار) …………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-5-3- حجم زیاد كار……………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-2-6- شاخص های عوامل گروهی در كار………………………………………………………………………….. 28

2-1-2-6-1- فقدان اتحاد……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-1-2-6-2-  نبود حمایت گروهی………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-2-7-  شاخصه­های عوامل كارراهه…………………………………………………………………………………….. 29

2-1-2-7-1-  بازنشستگی………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-2-7-2-  حد بهینه استرس……………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-2-8- نشانه­های استرس……………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-2-8- منابع استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………. 31

2-1-2-8- 1-  استرس های ناشی از شغل………………………………………………………………………………. 33

2-1-2-8- 2- استرس های ناشی از مسائل اجتماعی……………………………………………………………… 34

2-1-2-8- 3- استرس­های ناشی از شرایط خانوادگی……………………………………………………………… 34

2-1-2-8-4-مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-2-9- علائم استرس……………………………………………………………………………………………………………. 35

2-1-2-9-1- علائم جسمانی……………………………………………………………………………………………………… 35

2-1-2-9-2- علائم روانی و رفتاری…………………………………………………………………………………………… 36

2-1-2-10- پیآمدهای ناشی از استرس شغلی…………………………………………………………………………. 38

2-1-2-11- نظریه­ها و الگوهای استرس……………………………………………………………………………………. 40

2-1-2-11-1- نظریة روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………….. 40

2-1-2-11-2-نظریة ضعف جسمانی…………………………………………………………………………………………. 41

2-1-2-11-3-نظریة تكوین و تعادل خودكار…………………………………………………………………………….. 41

2-1-2-11-4-نظریة پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………. 42

2-1-2-11-5-الگوی فرهنگی  اجتماعی…………………………………………………………………………………… 42

2-1-2-11-6-الگوی مذهبی………………………………………………………………………………………………………. 43

2-1-2-11-7-الگوی روان تنی…………………………………………………………………………………………………… 44

2-1-2-11-8-الگوی واكنش حفاظتی……………………………………………………………………………………….. 45

2-1-2-11-9-الگوی پاسخ فیزیولوژیكی……………………………………………………………………………………. 46

2-1-2-11-10-الگوی بیوشیمی………………………………………………………………………………………………… 47

2-1-2-11-11-الگوی دوهرنوند…………………………………………………………………………………………………. 48

2-1-3-عوامل مؤثر بر انتخاب سبك های مقابله ……………………………………………………………………… 51

2-1-3-1-تحول من…………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1-3-2-كارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-1-3-3- خوش بینی………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-1-3-4-احساس یكپارچگی…………………………………………………………………………………………………….. 53

2-1-3-5-مكانیسم های دفاعی………………………………………………………………………………………………….. 54

2-1-3-6-توانایی حل مسئله………………………………………………………………………………………………………. 55

2-2- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-2-1- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-2- پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………………. 58

2-3-نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………………………………………………….. 59

2-4- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 60

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-5- ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-5-1-  مقیاس  عوامل استرس زا …………………………………………………………………………………………….. 65

.3-5-2- مقیاس راهكارهای مدیریت استرس………………………………………………………………………………. 65

3-6- روایی  و پایایی مقیاس‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-6-1-روایی و پایایی مقیاس عوامل استرس زا ………………………………………………………………………. 66

3-6-2- روایی و پایایی مقیاس راهكارهای مدیریت استرس …………………………………………………… 67

3-7- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. 68

3 – 8 – روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………. 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

4- 1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-2- یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-2-1- سوال اول: عامل استرس زای غالب از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه

شهرستان بندر ماهشهر كدام است؟……………………………………………………………………………………………. 70

4-2-2- سوال دوم: راهکار غالب مدیریت استرس مدیران مدارس متوسطه  شهرستان بندر

ماهشهر كدام است؟………………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-2-3- سوال سوم: آیا بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین

مدیران مدارس متوسطه  شهرستان بندر ماهشهررابطه وجود دارد؟ ………………………………………. 72

4-3- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 77

نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

5-4-محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

5-4-1-  محدودیت‌های اجرایی………………………………………………………………………………………………….. 82

5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………. 83

5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

5-5-1-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………. 83

‌5-5-2-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………… 8

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

پیوست……………………………………………………………………………………………………….. 91

فهرست جدول ها

جدول شماره1.تعاریف استرس…………………………………………………………………………………………………….. 23

جدول شماره2.منابع گوناگون ایجادکننده­ی استرس…………………………………………………………………. 32

جدول شماره‌ی (3-1): توزیع نمونه پژوهش بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی……………. 64

جدول شماره‌ی (3-2): توزیع گویه‌ها و روش نمره‌گذاری مقیاس عوامل استرس زا……………… 65

جدول شماره‌ی (3-3): توزیع گویه‌ها و روش نمره‌گذاری مقیاس راهكارهای مدیریت استرس………….. 66

جدول شماره‌ی (3-4): طیف ضرائب همبستگی و آلفای کرونباخ مقیاس عوامل استرس زا… 67

جدول شماره‌ی (3-5): طیف ضرائب همبستگی و آلفای کرونباخ مقیاس راهكارهای

مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

جدول شماره (4-1): میانگین و انحراف استاندارد عوامل استرس زا در بین مدیران مدارس

متوسطه شهرستان ماهشهر…………………………………………………………………………………………………………. 71

جدول شماره (4-3): میانگین و انحراف استاندارد راهكارهای مدیریت استرس در بین مدیران

مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر…………………………………………………………………………………………….. 72

جدول شماره (4-5): نتایج ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق (ابعاد عوامل استرس زا و راهكارهای مدیریت استرس          74

 چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر بود که به دلیل تعداد محدود جامعه آماری که مشتمل بر 70 نفر بوده است، نمونه گیری صورت نگرفته و كل شماری انجام شده است.. ابزار تحقیق شامل دو مقیاس عوامل استرس زا (اورلی و گیرادتو، 1980) و مقیاس راهكارهای مدیریت استرس(كوبین و همكاران، 1990) بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که عامل استرس زای غالب در بین مدیران مدارس شهرستان ماهشهر، عامل حرص زدن می‌باشد. . مضافاً یافته­ها حاکی از آن است که راهكار مدیریت استرس غالب در بین مدیران مدارس شهرستان ماهشهر، عامل ورزش كردن می‌باشد و  همچنین راهکار غالب مدیریت استرس در بین مدارس متوسطه عامل ورزش کردن می­باشد یافته­های پژوهش حامی از ان است که بین عوامل استرس زای عجله کاری و انجام کار بدون برنامه­ریزی با راهکار مدیریت زمان رابطه مثبت و قوی وجود دارد و بین عامل استرس زای رقابتی بودن با راهکار ورزش کردن رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد.

مقدمه

بدون شک ترقی و تعالی هر جامعه در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی پویا و اثربخش است و  به همین جهت پرداختن به مسائل نهادهای آموزشی و تلاش برای تقویت و شناسایی عناصر کلیدی در موفقیت و شکست آنان ضروری می باشد. نهادهای آموزشی از جمله مدارس، سیستمی اجتماعی هستند که حیات وپایداری آن ها به وجودپیوندی قوی بین اجزا وعناصر تشکیل دهندة آن وابسته است. یکی از مهمترین، گرانترین و با ارزشترین عناصر و اجزاء مدارس نیروی انسانی می­باشد که در میان دیگر عوامل به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب شده (روپک[1]، 2000) و همچنین نقش اساسی در رشد، پویندگی و بالندگی یا شکست و نابودی سازمان­ها ایفاء می‌کند. از جمله مؤلفه‌هایی که بر بهبود و اثربخشی عملکرد افراد در مدارس تأثیر گذار است  میزان استرس حاکم بر رفتار آنان است. استرس یک مشکل رایج در میان اکثریت مردم است. انسان در زندگی اجتماعی هر نقش و جایگاهی که داشته باشد نسبت به آن نقش و جایگاه دغدغه فکری و فشار عصبی دارد منتهی میزان آن در افراد مختلف متفاوت است و اثرات متفاوتی بر عملکرد و فعالیت های آنان می­­­گذارد به هر حال استرس از لحاظ اینکه اثرات سویی بر عملکرد و فعالیت های مدیران مدارس می گذارد در تحقیقات مربوط به مدیریت مدارس مورد توجه است. ارتقای بهداشت روانی محیط كار به عنوان یكی از مهمترین ابعاد توسعه وبهسازی منابع انسانی بوده و در چند دهه اخیر توجه سازمانها به نیروی سالم جسمی و فكری در موسسات اقتصادی، خدماتی، آموزشی و صنعتی در بالا بردن سطح بهره­وری تاثیر بسزایی دارد. پژوهش­هایی كه در چند دهه اخیر انجام شده است نشان می­دهد كه عامل فشار روانی همواره در سازمان­ها رو به رشد بوده است. از سوی دیگر محققان دریافته­ا­­ند كه این عامل اثرات فراوانی بر عملكرد و فعالیت­های اعضای سازمان دارد. مدیران، كارمندان و ارباب رجوع سازمان تحت تأثیر این فشار دچار حالات روانی خاصی شده و دست به رفتار و اعمالی میزنند كه نتایج آن مستقیماً در بازدهی سازمان منعكس میشود. امروزه اكثر مدیران در كشورهای صنعتی از عدم بهداشت روانی كارمندان خود به ویژه در آن حدی كه مربوط به  استرس می­شود نگران هستند. بنابراین واضح است كه اثرات زیانبار فشارهای عصبی تنها در مبتلا كردن افراد به مرضهای روحی و جسمی نیست بلكه فشارهای عصبی، تأثیر بسیار زیانبخشی بر عملكرد مدیران و كاركنان نیز دارد.

در سازمانهای آموزشی مدیران تحت تأثیر فشار عصبی دچار حالت روانی خاصی می شوند و دست به رفتارها و اعمالی می زنند که مستقیما در بازدهی سازمان اثر منفی دارد، استرس های بوجود آمده حاد نیروی مدیران مدارس را ضایع می­کنند و هدف سازمان (مدرسه) را دستخوش تزلزل می­سازد، افرادی که دچار فشار عصبی می‌‌‌شوند و توان مقابله با آن را ندارند از جهات جسمانی، روانی و رفتاری دچار آسیب می شوند و به این ترتیب است که فشار عصبی در سازمان های آموزشی همچون آفتی است که نیروی انسانی را تهدید می‌‌‌کند. و فعالیتها و تلاش ها را عقیم می سازد (الوانی، 1385)

1-2-بیان مساله:

با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی، به طور حتم رسالت سازمان ها در جهت برآورده شدن انتظارات جوامع، حساس تر و با اهمیت تر می‌شود. آنچه که امروزه در بین اهل فن به اتفاق نظر، به یقین تبدیل شده است، نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی سازمان‌ها است. انسان‌ها هستند که به کالبد بی روح سازمان‌ها، جان می­بخشند و عملا تحقق اهداف را میسر می­کنند. بنابراین کارکنان و مدیران ارزشمندترین سرمایه هر سازمان به شمار می­آیند و عملکرد  هر یک از آنان در عملکرد کل سازمان تأثیر گذار است (مهمانفر،1384). توجه به نیروی انسانی در سازمان ها در طی سال­های اخیر بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمان های پیشرو را به خود اختصاص داده است (فانی و عرب کلمری، 1384).  در واقع در جهت بهبود عملکرد سازمان، ناگریز به توجه عمیق­تر به کارکنان و عوامل مؤثر بر عملکرد آنان هستیم؛ که در حقیقت عواملی چون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، خلاقیت، استرس، تعارض و … بر عملکرد کارکنان تأثیر گذارند (مهمانفر، 1384). در این تحقیق عوامل استرس‌زا در بین مدیران مورد توجه قرار گرفته است. استرس یا فشار روانی شایع ترین، فراگیرترین و مخرب­ترین نیروی موجود در جامعه امروزی ماست. بدین جهت بخش مهمی از زندگی که استرس فراوانی را برای  انسان­ها ایجادمی‌کند”شغل”  آنهاست (میقانی، 1380).

به زعم گملچ و چن[2] عوامل استرس زا برای اغلب مدیران وجود دارد ولی موفقیت مدیران، به شناخت، کنترل و مدیریت این عوامل بستگی دارد. مدیرانی که تحت فشار استرس زیادی هستند معتقدند که کنترلی بر اوضاع ندارند و نمی‌‌توانند شرایط اضطراب­زا را تغییر دهند اما در واقع در بسیاری از مواقع قدرت ایجاد تغییرات لازم برای غلبه بر فشار عصبی را دارند. (گملچ و چن ، 1375)؛  الوانی  نیز معتقد است که برای ایجاد تحرک و تلاش در بین مدیران مدارس مقداری فشار عصبی (استرس) لازم است. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که استرس شدید و طولانی نیروی مدیران را از بین می‌برد، هدف سازمان را دستخوش تزلزل می سازد و مدیران مدارس از جهات جسمانی، روانی و رفتاری دچار آسیب می شوند (الوانی، 1375). لذا شناخت عوامل ایجادکننده استرس در جهت کاهش آن ضرورت می‌یابد. در کل عوامل استرس زا شامل: عجله کاری[3]: در این موقعیت فرد احساس شدیدی از فوریت زمان داشته و تمایل به سرعت عمل در مقابل زمان دارد. شخص احساس می‌کند که ضرورت دارد عجله کند حتی در مواقعی که دلیلی برای عجله کاری ندارد. این تمایل فرد را به علت عجول بودنش، بیماری عجله نامیده می‌شود. رقابتی بودن[4]: دراین موقعیت فرد روحیه تهاجمی بی مورد از خود بروز میدهد. به رقابت با دیگران افراط می‌کند و با دیگران شوخی و مزاح نمی‌کند. این رفتار پرخاشگرانه شخص در اثر گسترش ناکامی‌های جزئی و خشونت‌های ساده ایجاد می‌گردد. (صعوبت کار)، حرص زدن:[5] این نوع رفتار اشاره به تمایل فرد برای انجام دو یا چند وظیفه همزمان در زمان‌های نامناسب دارد و معمولاً باعث اتلاف زمان می‌شود که ناشی از ناتوانی فرد در انجام وظایف است. انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب[6]: این رفتار اشاره به تمایل فردی دارد که واقعاً بدون اینکه چگونگی نیل به موفقیت و رسیدن به نتایج مطلوب را بداند با دست پاچگی دست به اقدام می­زند. نتیجه چنین رفتاری منجر به عدم توفیق در کار می­گردد و یا اگر کار صورت پذیرد با خطاهای فراوانی همراه خواهد بود که نهایتاً منجر به اتلاف زمان و انرژی و سرمایه میگردد (مقیمی، 1390) . محیط فیزیکی[7]: از عوامل بارز استرس مربوط به شرایط فیزیکی محیط کار می­توان به درجه حرارت، باد، باران وتغییرات آب وهوا اشاره کرد. علاوه برآنها در شهرهای شلوغ مسئله ترافیک و سر و صدای وسائل نقلیه می‌‌توانند برای مدیران استرس ایجاد کنند. سروصدای معلمان – شاگردان درکلاس ورزش، زنگ تفریح و دفترمدرسه ایجاد فشار عصبی است. و اثرات جانبی همچون سرگیجه، افت کارکردهای معده مشکلات بینایی، خستگی، سردرد وحالت تهوع ایجاد می‌کند این اثرات به نوبه خود موجب ضعف عملکرد شغلی کادر اداری و آموزشی می­شوند .گملچ وچن هشت عامل ایجاد کننده فشارعصبی مربوط به شرایط فیزیکی محیط کار ذکرکرده‌اند این عوامل عبارتند از: 1-دفترکار بی نظم وآشفته باشد 2-وقتی که دفترکار بسیار سرد ویا بسیار گرم باشد 3-وقتی که نور کافی باشد 4- وقتی که دفترکارخیلی پر سروصدا باشد 5-وقتی که تلفن‌های مکرر و سایر مزاحمت­ها غالبا کار مدیر را قطع می‌کنند 6-وقتی که دفترکار به روی مراجعین اتفاقی باز باشد .7-وقتی که تجهیزات دفترکار کهنه و غیرقابل استفاده باشد. (گملچ وچن ، 1375). تضاد شغل[8]: عوامل فشارعصبی در مدیران مختلف واکنشهای متفاوتی ایجاد می‌کند. آمادگی مدیران برای تحمل استرس توسط خصایص ژنتیک و رشدی آنها تعیین می‌شود. برای مشخص شدن رابطه خلق و خوی افراد با آسیب پذیری آنان در برابر بیماری‌های مرتبط با فشار عصبی پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است. حل و فصل تعارض بخش بسیار مهمی از شغل مدیر است زیرا زمانی که افراد درکنار هم و در یک محیط سازمانی کار می‌‌‌کنند سروکله فشار عصبی هم پیدا می‌شود. گملچ و چن ده عامل ایجاد فشار عصبی مربوط به ویژگی‌های شخصی مدیران را ذکر کرده‌اند. عبارتند از: 1- مدیر اغلب کارها را باهم انجام می دهد .2-محول کردن تکالیف به دیگران برای مدیر دشوار است چون آنها نمی‌‌توانند کارها را به خوبی او انجام دهند 3 – وقتی کسی در بیان منظور خود کند است میان صحبت او می دود و اورا وادار می‌‌‌کند تا هر چه سریع تر حرف خودش را بزند. 4- مدیر وقتی آنکه هست را با آنکه امید داشته باشد مقایسه می‌‌‌کند غالبا دلسرد می‌شود 5- اغلب احساس می‌کند که چون بی لیاقت است نتوانسته است به بلند پروازی‌هایش دست یابد.6- اغلب تمرکزطولانی برروی فعالیت‌ها (بیش از ده دقیقه) برای مدیر دشوار است. چون محدودیت های زمانی زیادی وجود دارد. 7- غالبا احساس می‌کند باید موفق شود چون قبلا موفق نبوده است و حالا همین انتظار را از او دارند. 8- غالبا تصور می‌کند که این دلیل موفق است که کارها را سریع تر از دیگران انجام می­دهد. 9- در مور د جزئیات شغلش دقت زیادی به خرج می­دهد (گملچ وچن، 1375). ابهام نقش[9]: مبهم بودن شرح وظایف، حضورتمام وقت درفعالیت­های مدرسه، درخواست‌های متعارض مقامات اداره، مسئولیت‌های نامشخص، ارسال به موقع گزارش‌ها واسناد اداری، لزوم مکاتبات فراوان مسائل انضباطی دانش آموزان، سروصدای ناشی از خیابان، انجام دادن کارهای غیر ضروری، حضور در جلسات مدرسه و اداره، تخلفات کارکنان مدرسه، عدم اعتماد میان مدیران و کارکنان مدرسه، عدم درک اهداف و مقاصد آموزش و پرورش از سوی کارکنان در سرنوشت کارکنان مدرسه، لزوم آمادگی دائم برای سخنرانی، عدم حضورکافی در میان اعضای خانواده، غفلت از مسائل خانوادگی و اعضای خانواده، لزوم رقابت و تلاش برای عملکرد شغلی بهتر .احساس گناه در مقابل همسر، عدم تحقق اهداف شخصی، انجام ندادن کارهای مربوط به منزل، از دست دادن فرصت انجام کارها، عدم آگاهی از چگونگی انجام صحیح وظایف، لزوم فراگیری ضوابط و آیین نامه­های اجرایی مربوط به نظام جدید آموزش متوسطه، سرزنش ها و توقعات فراوان مقامات اداری و نظارت بر همه کارکنان مدرسه و دانش آموزان .

بدیهی است كه استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر است ، بنابراین لازم است كه تمامی افراد با راه­ها و راهبردهای مقابله با آن آشنا باشند. با شناخت عوامل ایجادكنندة استرس می توان زمینة مقابله با آن را مهیا كرد. صور مختلف حمایت­های اجتماعی، زمینه را برای بازداری و كاهش مشكلات عاطفی و روانی فراهم می‌كند. شدت واقعة تنش زا، نوع آن، ویژگی های شخصیتی فرد، سن و تجارب گذشته، از مهمترین متغیرهایی هستند كه در اتخاذ روش مقابله تأثیر دارند. در واقع  راهکارهای مـدیریت استرس (فـردی)[10]:روش‌هایی است که هر فرد برای کاهش استرس خود بکار می‌گیردکه براساس نظر(مقیمی، 1390) شامل مواردی از قبیل: ایجاد حس خوش بینی[11]: خوش بینی و بدبینی دو سبک فکری هستند که افراد برای بیان حوادث خوب و بد در زندگی خود از آنها استفاده می­کنند. بدبینی باعث افسردگی، مشکلات در زمینه سلامت فیزیکی و کاهش موفقیت فرد می‌شود. در مقابل دیدگاه خوش بینی، سلامت فیزیکی و احتمال موفقیت فرد را افزایش می­دهد. بنابراین برای از بین بردن استرس مضر یکی از راه های مهم ایجاد حس خوش بینی در افراد است.

مدیریت زمان[12]: سنگینی و زیادی حجم کار یک عامل مهم استرس آور است که منجر به ایجاد فشار زمانی در فرد می‌گردد. مهارت­های مدیریت زمان می‌‌تواند به کارکنان کمک کند تا بتوانند از زمان بطور مؤثر و کارا استفاده نمایند. در مدیریت زمان کارها برنامه‌ریزی می‌شود و برای آنها تعیین اولویت می‌گردد. که این باعث کاهش فشار زمانی می‌شود و نهایتاً استرس را در افراد کاهش می­دهد. فعالیت­های تفریحی[13]: فعالیت‌های تفریحی فرصتی را برای استراحت کارکنان فراهم می‌آورد تا افراد از آن لذت ببرند که این فعالیت‌ها می‌‌تواند بصورت کار متعادل یا فعالیت غیرکاری باشد. ورزش بدنی[14]: ورزش کردن باعث انعطاف در ماهیچه ها و عضلات افراد می‌شود که این  به نوبه خود در کاهش استرس بسیار مفید است. بدن را در حالت استراحت قرار دادن[15]: یکی از راه های کاهش استرس این است که فرد خود را بر روی یک صندلی رها کند و بدنش را شل کند.

رژیم غذایی[16]: خوردن بعضی خوراکی ها باعث کاهش استرس می‌شود و بعضی خوراکی ها استرس در افراد را افزایش میدهند. افراد با مراجعه به پزشک می‌‌توانند دستورات غذایی برای کاهش استرس را دریافت نمایند. دیگران را سنگ صبور قرار دادن[17]: در بعضی مواقع بیان مشکلات برای دیگران می‌‌تواند استرس در افراد را کاهش دهد (مقیمی، 1390).

توجه به جنبه­های اجتماعی و حرفه­ای هویت انسان، ما را به اهمیت و نقش ویژه شغل در سازگاری آن با خود، دیگران و اجتماع واقف می­سازد و از این نظر عوامل استرس زا و رضایت­ساز ناشی از شغل می‌‌تواند راهگشای ما در کشف و تعیین زمینه­هایی گردد که باعث افزایش بهداشت روانی فرد به عنوان موجودی سازگار با خود باشد، موضوع فشار روانی ناشی از زندگی و کار در میان متخصصان آموزشی، بهداشت و سایر کسانی که مسئولیت اجتماعی مردم را بر عهده دارند، بسیار رایج بوده و در رأس امور قرار دارد. مطالعات بسیاری نشان داده­اند که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد. لیکن میزان و اثرگذاری آن به لحاظ تفاوت در نقش استرس و خصوصیات شخصی افراد در مشاغل مختلف متفاوت است. استرس در شغل مدیریت آموزش مدارس، کارایی حرفه­ای مدیران را در برابر مخاطبین خود، یعنی دانش­آموزان که بخش عظیمی از جمعیت را تشکیل می­دهد پایین می­آورد، فشار عصبی ضمن کاهش بازدهی کار مدیران لذت زندگی را از آنان سلب کرده و علاوه بر آن بر بازده کل نظام آموزش اثر منفی گذارد.

در حقیقت یکی از عارضه های جدید زندگی به سبک مدرن، وجود استرس در محیط کار است. در زندگی تمام افراد که در یکی از مشاغل موجود در جامعه فعالیت می­کنند، استرس وجود دارد، و این استرس به شکل های گوناگون به آنها فشار وارد می­آورد (جزنی و همکاران، 1389)؛ شناسایی منابع و عوامل موثر بر بروز استرس شغلی در یک سازمان، می‌‌تواند به مواجهه هر چه بهتر با این پدیده کمک رساند. هدف از این پژوهش نیز شناسایی منابع ایجادکننده استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان بندماهشهر است. و پیشنهاد راهکارهایی برای مدیریت استرس در مدارس و بین مدیران می باشد.

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***