پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

دانشكده علوم انسانی

گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه:

برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

استاد راهنما:

دكتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

استاد مشاور:

دكتر علی اكبر امین بیدختی

ماه وسال

تیر ماه 1387

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

هدف این تحقیق، سنجش رابطه بین بین شایستگی های كانونی (مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی) و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی و به این منظور پرسشنامه ای تدوین و روایی و پایایی آن توسط محقق محاسبه گردید.

جامعه آماری شامل كلیه دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، تكنیك های آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی،همبستگی  و همبستگی جزیی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد كه :

رابطه میان مهارتهای زندگی شخصی و روحیه كارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی اجتماعی و روحیه كارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی شغلی و روحیه كارآفرینی خطی و مستقیم است.

نتیجه گیری كلی پژوهش آن است كه شایستگی های كانونی كه با  مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی تعیین می گردد با روحیه كارآفرینی افراد رابطه مثبت و معناداری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فهرست جداول                                9

فهرست نمودارها                             11

فصل اول: كلیات تحقیق                       12

مقدمه                                      13

بیان مسئله                                 14

اهمیت و ضرورت پژوهش                        15

اهداف پژوهش                                21

پرسشهای پژوهش                              21

تعاریف نظری                                22

تعاریف عملیاتی                             23

فصل دوم: مروری بر پیشینه نظری و تجربی تحقیق   26

بخش اول :كار آفرینی                        27

كارآفرینی چیست؟ كارآفرین كیست؟             27

مفهوم واژه كارآفرینی                       28

سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی                 30

رویكردهای كارآفرینی                        34

– رویكرد ویژگیها                           34

– رویكرد رفتاری                            37

انواع كارآفرین                             43

ویژگیهای كارآفرینان                        45

بخش دوم: شایستگی های كانونی انجمن های علمی دانشجویی    54

انجمن های علمی دانشجویی                    56

نظریه های انجمن‌های علمی- دانشجویی          59

تعریف انجمن علمی                           61

وجه تمایز انجمن‌های علمی با سایر انجمن‌ها    62

ویژگی جوامعی كه انجمن‌های علمی در آنها شكل می‌گیرند  64

تاریخچه انجمن‌های علمی دانشجویی خارج از كشور   66

تاریخچه انجمن‌های علمی در ایران             69

شاخصه‌های انجمن‌های علمی                     71

اهداف انجمن‌های علمی-دانشجویی               72

كاركردهای انجمن‌های علمی- دانشجویی          73

شایستگی‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی          74

مسایل یا آسیب‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در ایران   82

موانع رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی در ایران     85

عوامل اساسی توسعه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها 86

تعیین راهبردهای حمایتی دانشگاه و دولت از انجمن‌های علمی دانشجویی                                     87

راهبردهای حمایتی از انجمن‌های علمی دانشجویی 90

نقش انجمن‌های علمی درخصوص كارآفرینی         93

تحقیقات پیشین                              94

– مطالعات انجام شده در ایران               94

– مطالعات انجام شده در خارج                97

– نتیجه‌گیری                                100

فصل سوم: روش تحقیق                         103

مقدمه                                      104

روش تحقیق                                  105

جامعه آماری                                105

نمونه آماری                                106

ابزار جمع‌آوری اطلاعات                       107

اعتبار و روایی اندازه ها                                                                        113    روایی                                    113

اعتبار                                     114

روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده ها         116

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها           117

مقدمه                                      118

بخش توصیفی                                 118

بخش تحلیلی                                 135

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری                  147

مقدمه                                      148

بحث و نتیجه گیری                           148

پیشنهادات كاربردی و اجرایی                 151

پیشنهادات پژوهشی                           153

محدودیتهای تحقیق                           154

منابع و مآخذ                               155

منابع لاتین                                 162

ضمایم                                      166

پرسشنامه                                   167

چکیده انگلیسی                                                                                  172

فهرست جداول

 

عنوان                                      صفحه      

1-2 ویژگی های كارآفرینان                        49

2-2 ثروت سرانه كشورهای جهان                     89

1-3 ضرایب پایایی (قابلیت اعتماد)               115

1-4 وضعیت شغل و تحصیلات والدین نمونه            118

2-4 وضعیت سكونت                                119

3-4 متوسط درآمد خانواده                      120

4-4 شایستگی های كانونی – زندگی شخصی                                                   123                                                    5-4  شایستگی های كانونی – زندگی اجتماعی                                                                                                                               125

6-4 شایستگی های كانونی – زندگی شغلی          127

7-4 روحیه كارآفرینی – خلاقیت                  128

8-4  روحیه كارآفرینی – توفیق طلبی             129

9-4 روحیه كارآفرینی – آینده نگری                                                            130

10-4 روحیه كارآفرینی – ریسك پذیری                                                  132     

11-4 روحیه كارآفرینی – عزت نفس                                                           133

12-4 روحیه كارآفرینی – منبع كنترل درونی      134

13-4 همبستگی كارآفرینی و مولفه های شایستگی های كانونی                              136

14-4‌ همبستگی جزئی كارآفرینی و مولفه های شایستگی های كانونی    137

15-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی شخصی 139

16-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی اجتماعی   140

17-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی شغلی 141

18-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   142

19-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   144

(دانشكده علوم انسانی )                                                                                                 20-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   144

(دانشكده علوم پایه)

21-4  ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی  145

(دانشكده فنی و مهندسی)

22-4 ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   145

(دانشكده هنر )

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                      صفحه       

1-2 فرآیند شكل گیری فرآیند كارآفرینی       41

2-2 فرآیند شكل گیری رویداد كارآفرینانه     42

3-2 مدل ارائه شده برای تحقیق               102

1-4 وضعیت تحصیلات پدر و مادر                119

2-4 وضعیت سكونت                            120

3-4 متوسط درآمد خانواده                    121

4-4 دانشكده ها                             122

 

مقدمه

قافله پیشرفت و توسعه بر توسن زمان همچون تندری ره می پیماید. دستیابی به توسعه به       اصلی ترین دغدغه در بین دولتمردان و مردم بسیاری از كشورهای جهان تبدیل شده است. تغییر و تحولات دهه های اخیر به قدری عمیق و گسترده و سریع اتفاق افتاده است كه تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری را به طور محسوس و نامحسوس، تحت تاثیر قرار داده است. تا جایی كه نگاه به علم و تكنولوژی نیز تغییر كرده است و برنامه های توسعه و نظام های ملی نوآوری در كشورهای جهان مطرح گردیده است، تا از طریق پرورش نیروی انسانی ماهر و خلاق و نوآور به عنوان مهمترین منبع و سرمایه هر كشوری دستیابی به توسعه امكان پذیر شود. این امر خود سبب شده است  تا نگاه جامعه به آموزش عالی و كاركردهای دانشگاه تغییر كند. زیرا كه  دانشگاه به عنوان قلب جامعه جدید نقش تعیین كننده ای در حیات جامعه مدرن دارد، و علاوه بر این كه مركز تولید علم و فناوری است مركز تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر برای جامعه است. دانشگاه ها كاركردهای متفاوتی دارد كه بخشی از این كاركردها به وسیله كانون ها و انجمن های دانشجویی انجام می شود. یكی از مهترین نهادها و انجمن های دانشجویی، انجمن های علمی – دانشجویی است كه می توانند در بخش آموزش نقش مكمل را ایفا كنند.

انجمن های علمی – دانشجویی قابلیت آن را دارند كه به یافته های جدید علمی توجه كرده و در نشر آنها موثر باشند، زیرا برنامه های آموزشی رسمی نمی توانند به سرعت تغییر كرده و یافته ها و دانش جدید را به مجموعه خود اضافه نمایند. از سوی دیگر، انجمن های علمی دانشجویی

 

می توانند نقش مهمی در درك كامل تر و عمیق تر و تعمیق مباحث علمی ایفا نمایند و با تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت ها و شكوفایی علمی دانشجویان، بستر و زمینه ای مطلوب را فراهم آورند جهت آموزش معیارها و شایستگی ها و ویژگیهای مختلفی كه دانش  آموختگان آموزش عالی در دنیای امروز برای ورود موفق به بازار كار داخلی و بین الملی و قدم گذاردن در مسیر توسعه ملی و جهانی باید از آن برخوردار باشند.

این انجمن ها در صورت دریافت حمایت های لازم می توانند بخش عمده ای از نیاز كشور به نوآوری و كارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی را بر طرف كرده و نقش مهمی در برنامه های توسعه كشور ایفا نمایند. زیرا كه سیر تاریخی، دگرگونی ها و پیشرفت های اقتصادی و علمی و تكنولوژیكی كشورهای پیشرو نشان می دهد كه موفقیت اینان در سایه تلاش و كوشش كارآفرینان بوده است. این كشورها با پی بردن به نقش و اهمیت كارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، موجب نفوذ این پدیده به عرصه های علمی، فنی و فرهنگی شده اند،  و پرورش و تربیت كارآفرینان و ترویج روحیه و فرهنگ كارآفرینی را سرلوحه برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار داده اند و همین امر موجب شده كه این كشورها به موفقیت های قابل توجهی در حوزه های تكنولوژی و اقتصاد دست یابند.

در این بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورمان به گونه ای است كه لزوم توجه به حل مشكلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می كند. تركیب جمعیتی جوان كشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر كاهش نقش نفت در اقتصاد كشور سه عامل عمده ای است كه موجب می شود سیاستگذاران كلان كشور به منبع قابل اتكایی به جز نفت بیندیشند و بدون شك آن منبع به جز كارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود                           (كردنائیج و همكاران، 1383).

افراد كارآفرین دارای مولفه های كارآفرینی افرادی توانمند، خلاق، مبتكر، فرصت جو،

 

ریسك پذیر و اهل كار و عمل، دارای اعتماد به نفس و میل به ترقی بالا می باشند.در این بین دانشگاهها از طریق  كاركردهای انجمن های علمی دانشجویی در روند شناسایی افراد كارآفرین و ترویج روحیه و فرهنگ كارآفرینی در بین دانش آموختگان آموزش عالی به عنوان نیروی انسانی متخصص آماده جهت ورود به بازار كار نقش مهمی را ایفا می كنند، تا  به این طریق جامعه ما نیز بتواند با كاروان جهانی حركت كرده و به سلامت به ساحل توسعه و ترقی دست یابد.

 

بیان مساله

در جهانی كه اغلب كشورهای توسعه یافته در پی تربیت كارآفرینان برآمده اند و توسعه كارآفرینی به عنوان ضرورت مطرح می شود، به نظر می آید در عصر دانایی و استفاده از حداكثر قدرت  فكری بشر، تربیت كارآفرین راهی است كه بسیاری از كشورها برای طی كردن مراحل          توسعه یافتگی، ناگزیر به انجام آن هستند. در ایران نیز شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به گونه ای است كه لزوم توجه به حل مشكلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می كند. تركیب جمعیتی جوان كشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر كاهش نقش نفت در اقتصاد كشور سه عامل عمده ای است كه موجب می شود سیاستگذاران كلان كشور به منبع قابل اتكایی به جز نفت بیندیشند و بدون شك آن منبع به جز كارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود (كردنائیج و همكاران، 1383).

كارآفرینی تنها به معنای راه اندازی یك كسب و كار جدید و كوچك نیست. بلكه به منزله خلق ارزش، ایجاد بازار جدید و ارائه محصول یا خدمات جدید و به مشتریان جدید است. كارآفرینی فرایند ابتكار و نوآوری و ایجاد كسب و كار جدید در شرایط پر مخاطره از طریق شناسایی   فرصت ها و مدیریت تخصیص منابع است. كارآفرین بودن مستلزم دارا بودن توانایی عملكرد در شرایط ابهام و ریسك پذیری است (داوری،1382). ماكس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه كارآفرینی را عامل مهم در تشریح و تبیین چگونگی شكل گیری تمدن نوین صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند (شیرازی، 1385). كارلند و همكارانش اهم ویژگیهای را در مورد كارآفرینان جمع آوری نمودند كه عبارتند از: خلاقیت، نیاز به توفیق، تمایل به مخاطره پذیری، نیاز به استقلال و مركز كنترل درونی.

چیزی كه در این خصوص اهمیت دارد این است كه علی رغم اهمیت روز افزون كارآفرینی و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهان، در كشورمان كمتر به این موضوع پرداخته شده است           (كردنائیج و همكاران، 1383).

امروزه آموزش كارآفرینی به یكی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه ها تبدیل شده است. در ایران نیز كم و بیش این مساله در نهادهای مختلف به خصوص محافل دانشگاهی مطرح می شود، ولی نهادهای آموزشی و سیستم آموزشی در ایران در جهت تربیت كارآفرینی و توسعه آن قدم های رضایت بخشی برنداشته اند و در صورت ادامه روند موجود، به نظر می آید نتوانیم كارآفرینانی را به صورت برنامه ریزی شده و منظم تربیت نماییم. به همین دلایل كه شكل گیری یك نهاد كه در زمینه كارآفرینی نقش موثری ایفا كند، ضرورت پیدا می كند. به نظر می آید انجمن های علمی دانشجویی با توجه به اهداف و كاركردهایی كه دارند، به خصوص این كه در ارتباط با جوانان تحصیلكرده هستند، می توانند نقش مهمی در تربیت و توسعه كارآفرینی و ترویج فرهنگ كارآفرینی داشته باشند (جعفرزاده، 1385).

شارع پور و فاضلی (1380) فهرستی 16 گانه از كاركردهای انجمن های علمی دانشجویی تحت عنوان شایستگی های كانونی ارائه نموده اند كه به سه دسته مهارت مورد نیاز در زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی تقسیم می شود.

در این تحقیق شایستگی های كانونی انجمن های علمی – دانشجویی متغییر مستقل و روحیه كارآفرینی متغییر وابسته است. مساله اصلی در جامعه دانشگاهی پایین بودن روحیه كارآفرینی است. با توجه به نقش كارآفرین و تاثیر انجمن های علمی و “شایستگی های كانونی آنها ” در رشد كارآفرین و پرورش روحیه كارآفرینی، این تحقیق با بررسی شایستگی های كانونی انجمن های علمی – دانشجویی (مهارت مورد نیاز در زندگی شخصی و اجتماعی و شغلی)، دانشجویان عضو انجمنهای علمی – دانشجویی و ارتباط آن با روحیه كارآفرینی آنها، سعی در شناخت تاثیر این عامل (شایستگی های كانونی)، بر روحیه كارآفرینی داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***