پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

گروه مدیریت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

استاد راهنما:

دكتر حسین زینلی پور

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این تحقیق باهدف بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی های  مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییردر مدارس متوسطه شهرمیناب انجام شده است. این تحقیق درزمره تحقیقات کاربردی است وازنظر گردآوری اطلاعات ازنوع توصیفی وبه روش همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران مردوزن مدارس متوسطه شهر میناب می باشد که تعداد آنها 75نفر می باشد. (جامعه آماری 75 نفر حجم نمونه هم75 نفر)، برای جمع آوری داده های پژوهش ازپرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر، پرسشنامه تغییرسازمانی رویلانایواوپرسشنامه مدیریت تعارض استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری آزمون فرضیه های های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن  استفاده شده، و نرم افزار آماری مورد استفاده به منظور انجام تجزیه و تحلیل ها ،spss بوده است نتایج نشان داد بین انواع سبک های  تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی) با استراتژی  های مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل) و میزان پذیرش تغییر رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول کلیات تحقیق ……1

1-1-مقدمه 2

1-2-بیان مساله 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 7

1-4-اهداف تحقیق 9

1-5-  سوالات پژوهش : 9

1-6- تعریف واژگان 10

الف) تعریف نظری 10

ب) تعریف عملیاتی: 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 14

بخش اول- ادبیات تحقیق 15

2-1مقدمه: 15

2-1-1 تعریف  تفکر 15

2-1-2 نواع سبک های تفکر 16

2-1-3 تكنیك‌های تفکر جمعی خلاق 19

2-1-4 نقش مدیران خلاق در ایجاد سازمان‌های خلاق 22

بخش دوم ادبیات نظری تغییر سازمانی 23

2-2 مقدمه: 23

2-2-1 انسان و تغییر 24

2-2-2 اجزاء تغییر 24

2-2-3 ابعاد تغییر 25

2-2-4 مراحل تغییر 26

2-2-5 دلایل شکست تغییر 26

2-2-6 فراگرد تغییر در سازمان 26

2-2-7 تغییر سازمانی 27

2-2-8 مدیریت تغییر وبهبود سازمان 35

2-2-9 معنی و مفهوم بهبود سازمان 36

2-2-10 ادبیات استراتژی مدیریت تعارض 38

2-11- تعارض 37

2-12- نظریه‌های مدیریت تعارض 39

2-13- منابع تعارض 42

2-13-1- عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها 42

2-13-2- منابع تعارض سازمانی 44

2-14- انواع تعارض 45

2-15- نقش ارتباطات در تعارض 47

2-16- توسعه مهارت‌های  حل تعارض 47

فصل سوم -پیشینه تحقیق 49

2-3 مقدمه: 49

2-3-1مطالعات گذشته: 49

فصل سوم: روش تحقیق 58

3-1- مقدمه 59

3-2- روش تحقیق 59

3-3- جامعه و نمونه آماری 60

3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 60

3-5- روش و ابزار گردآوری داده ها 60

3-6- آزمون های ابزار (اعتبار یا روایی ، قابلیت اعتماد یا پایائی ابزار) 61

3-7- روش تحلیل داده ها 71

الف- آمار توصیفی 71

ب-آمار استنباطی 71

3-8- ابزارتحلیل 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیـل یافته های تحقیق 72

4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 73

4-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان 73

4-1-2- تحصیلات پاسخ دهندگان 74

4-1-3- سن پاسخ دهندگان 75

4-3-1 سوال  اول  تحقیق: 76

4-3-2 سوال  دوم  تحقیق: 78

4-3-3- سوال  سوم تحقیق: 82

4-3-4- سوال چهارم تحقیق: 85

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 89

مقدمه: 90

5-1-نتایج آمار توصیفی واستنباطی 91

نتیجه گیری تحقیق: 93

5-2- پیشنهادهای تحقیق: 94

5-3 محدودیت های انجام تحقیق: 94

5-4- پیشنهادهایی برای محققین آتی: 95

منابع و مآخذ: 96

الف- منابع پارسی: 96

ب- منابع انگلیسی: 97

ج- منابع اینترنتی : 98

پیوست ها 99

پیوست شماره یک-پرسشنامه تحقیق 100

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***