پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی كاركنان صف بانك پارسیان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت نیروی انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی كاركنان صف بانك پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:مدیریت نیروی انسانی

 

عنوان:

بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی كاركنان صف بانك پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر غلامعلی رمزگویان

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر علیرضا فیض بخش

 آذر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول. 3

1-1-مقدمه. 4

1-2-بیان مساله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 9

1-4- اهداف پژوهش. 11

1-4-1- اهداف اولیه. 11

1-4-2- اهداف ثانویه. 11

1-5- سوالات پژوهش. 11

1-5-1- سوال اصلی. 11

1-5-2 سولات فرعی. 11

1-6- فرضیه های تحقیق. 12

1-6-1 فرضیه اصلی. 12

1-6-2- فرضیه های فرعی. 12

1-7- متغیر های پژوهش. 12

1-9- جامعه آماری. 14

1-10- روش نمونه گیری. 14

1-11- قلمرو پژوهش. 15

1-11-1- قلمرومکانی. 15

1-11-2- قلمرو زمانی. 15

1-11-3- قلمرو موضوعی. 15

1-12- روش و ابزار تجزیه تحلیل داده ها. 15

1-13- محدودیت های پژوهش. 16

1-14- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 16

1-14-1- تعاریف مفهومی. 16

1-14-2- تعاریف عملیاتی. 17

فصل دوم. 19

2-1- مقدمه. 20

2-2- سبک رهبری. 20

2-2-1- نظریه های رفتاری رهبر. 21

2-2-1-1- سبکهای مثبت و منفی. 21

الف) رهبران مثبت. 21

ب) رهبران منفی. 22

2-2-1-2- سبکهای“آیوا”. 22

2-2-1-3- سبکهای”اوهایو”. 25

2-2-1-4- سبکهای”وایت من”. 27

2-2-1-5- سبکهای شبکه مدیریت. 29

2-2-1-6- سبکهای لیکرت. 32

2-2-2- نظریه های اقتضایی. 37

2-2-2-1- مدل اقتضایی رهبری. 37

2-2-2-2- مدل  پیوستگی رفتار رهبری. 39

2-2-2-3- نظریه چرخه زندگی. 41

2-2-2-4- نظریه مسیر ـ هدف. 44

2-2-2-5- مدل تجویزی رهبری. 46

2-3- تنیدگی. 47

2-3-1- فیزیولوژی تنیدگی. 51

2-3-2-استرس یا فشار روانی. 54

2-3-2-1-سندروم سازگاری عمومی. 55

2-3-2-2-عوامل سازمانی موثر در ایجاد فشار روانی. 57

2-3-2-3-علل ایجاد کننده فشار روانی مرتبط با شغل ازدیدگاه پژوهشگران  58

2-3-2-4-مدل های فشار روانی. 60

2-3-2-4- استر سورهای سوری روانی اجتماعی در محیط کار. 63

2-3-3- عوامل به وجود آورنده ی تنیدگی شغلی. 63

الف) عوامل محیطی. 64

ب) عوامل سازمانی. 64

پ) عوامل فردی. 66

2-3-4- اثرات تنیدگی. 70

الف) اثرات فیزیولوژیک. 70

ب) اثرات روانی. 74

ج) اثرات رفتاری. 75

د) اثرات سازمانی تنیدگی. 76

2-4- شخصیت. 78

2-4-1- شخصیت و تنیدگی. 79

2-5- سبکهای رهبری لیکرت و تنیدگی. 82

2-5-1- سبک رهبری استبدادی ـ استثماری و تنیدگی. 83

4-5-2- سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی. 85

2-6- ترور شخصیت در سازمان. 87

2-6-1- تعریف ترور شخصیت در سازمان. 89

2-6-2- مشخصات مدیرانی که به ترور شخصیت می پردازند. 89

2-6-3- بعضی از رویه های ترور شخصیت در سازمان. 90

2-7- جمع بندی و ارئه مدل مفهومی. 92

2-8-پیشینه تجربی. 94

2-8-1-بررسی رابطه بین سبک رهبری و میزان استرس دبیران دبیرستان‌های شهرستان زنجان  94

2-8-2-بررسی رابطه سبکهای رهبری و استرس در بین مدیران زن و مرد مدارس سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دولتی شهرستان شادگان. 94

2-8-3-ب‍ررسی‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌، شخصیت، می‍زان‌ ت‍نی‍دگی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍تی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ 95

2-8-4-بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی (فنی- انسانی- ادراکی) مدیران بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان در شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران. 96

2-8-5-بررسی عوامل ایجاد فشارهای عصبی در مدیران و نقش آن بر عملكرد مدیران مراکز آموزش علمی –كاربردی وزارت جهاد كشاورزی. 96

2-8-6-پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت کشور. 97

فصل سوم. 99

3-1- مقدمه. 100

3-2- انواع پژوهش. 101

3-2-1- پژوهش کاربردی. 101

3-2-2- پژوهش های بنیادی یا پایه ای. 101

3-2-3- پژوهش ارزیابی. 101

3-3- تفاوت پژوهش کاربردی و بنیادی. 101

3-3- انواع رویکردهای پژوهشی. 102

3-4- اهمیت آشنایی مدیران با پژوهش. 102

3-5- نوع روش تحقیق. 104

3-6- جامعه آماری. 105

3-7- نمونه آماری. 105

3-8- روش و ابزار جمع آماری داده ها. 107

3-9-روش و فرآیند اجرای تحقیق. 107

3-10-ابزار جمع آماری داده ها. 108

3-10-1- پرسشنامه سبک رهبری مدیر. 108

3-10-2- پرسشنامه تنیدگی. 109

3-10-3- پرسشنامه شخصیت. 110

3-10-4- پرسشنامه اطلاعات شخصی. 111

3-11-روایی و پایایی پرسشنامه ها. 112

3-12-روش آماری. 113

فصل چهارم. 114

4-1-مقدمه. 115

4-2- توصیف آماری داده ها. 115

4-2-1 تحصیلات جامعه مورد مطالعه. 116

4-2-1-1 تحصیلات کارکنان. 116

4-2-1-2: تحصیلات مدیران. 117

4-2-2 میزان تجربه جامعه مورد مطالعه. 118

4-2-2-1 میزان تجربه کارکنان. 118

4-2-2-2 میزان تجربه مدیران. 119

4-2-3 آموزش درجامعه آماری موردمطالعه. 120

4-2-3-1 آموزش کارکنان. 120

4-2-3-2 آموزش مدیران. 122

4-2-4 میزان تنیدگی در جامعه مورد مطالعه. 124

4-2-4-1 تنیدگی کارکنان. 124

4-2-4-2 تنیدگی مدیران. 127

4-3- تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه ها. 140

4-3-1-بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون كولموگروف – اسمیرنوف  140

4-3-2 تحلیل همبستگی بین متغیر ها در گونه A.. 141

الف) فرضیه فرعی1. 141

ب) فرضیه فرعی2. 144

پ) فرضیه فرعی3. 147

ت) فرضیه فرعی4. 150

ث) فرضیه اصلی. 153

4-3-3 تحلیل همبستگی بین متغیر ها در گونه B.. 157

الف) فرضیه فرعی2. 157

ب) فرضیه فرعی3. 160

پ) فرضیه فرعی4. 163

ث) فرضیه اصلی. 166

4-3-4 تحلیل واریانس یک عامله. 170

4-3-4-1- تحلیل واریانس یک عامله در گونه A.. 170

4-3-4-2- تحلیل واریانس یک عامله در گونه B.. 173

4-3-5 آزمون فریدمن. 176

4-3-5-1 گونه شخصیتی A.. 176

4-3-5-2 گونه شخصیتی B.. 177

فصل پنجم. 178

5-1-مقدمه. 179

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها. 179

5-2-1- فرضیه اول. 179

5-2-2 فرضیه دوم. 181

5-2-3 فرضیه سوم. 181

5-2-4 فرضیه چهارم. 182

5-2-5- فرضیه اهم. 183

5-3- نتایج جانبی پژوهش. 184

5-4-مقایسه نتایج با پیشینه تحقیق. 187

5-5- پیشنهادها. 189

5-5-1 پیشنهادهای سطوح سازمانی. 189

5-5-2 پیشنهادهای سطوح فردی. 191

5-5-3 پیشنهاد های پژوهشی. 195

منابع و مأخذ. 196

منابع فارسی. 196

منابع لاتین. 199

Abstract 200

فهرست نام ها. 201

پیوست. 205

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 جدول-2-1-6- ویژگی های سبک های لیکرت  36

 جدول 2-2-1 تغییرات تنیدگی زای زندگی و شغلی به ترتیب اهمیت  68

 جدول 2-2-2- بیماری های ناشی از تنیدگی در دستگاه های مختلف بدن  72

 جدول 2-2-3 اثرات فیزیولوژیك تنیدگی در طول زمان  73

 جدول 2-2-4 : اثرات روانی تنیدگی  74

 جدول 2-3-1 : ویژگی های شخصیتهای گونه A و B   82

 جدول 3-1-1- مقیاس تعیین سبك رهبری  109

 جدول3-2-1: مقیاس تعیین میزان تنیدگی  110

 جدول3-3-1: مقیاس تعیین گونه شخصیتی  111

 جدول 4-2-1-1 توزیع تحصیلات كاركنان نمونه آماری به تفكیك شخصیت  116

 جدول 4-2-1-2 توزیع تحصیلات مدیران نمونه آماری به تفكیك شخصیت  117

 جدول4-2-2-1 توزیع تجربه كاركنان نمونه آماری به تفكیك شخصیت  119

 جدول 4-2-2-2 توزیع تجربه مدیران نمونه آماری به تفكیك شخصیت  120

 جدول 4-2-3-1 توزیع آموزش ضمن خدمت كاركنان نمونه آماری به تفكیك شخصیت  121

 جدول 4-2-3-2 توزیع آموزش ضمن خدمت مدیران نمونه آماری به تفكیك شخصیت  123

 جدول 2-4-1-1-احساس تنیدگی در زندگی عادی كاركنان  125

 جدول -2-4-1-2-احساس تنیدگی در كار كاركنان  126

 جدول -2-4-2-1-احساس تنیدگی درزندگی عادی مدیران  128

 جدول 4-2-4-2-2-احساس تنیدگی در كار مدیران  130

 جدول4-2-4-2-3  نشانه های تنیدگی در گونه A براساس شدت نشانه ها  132

 جدول4-2-4-2-4  نشانه های تنیدگی در گونه B براساس شدت نشانه ها  134

 جدول 4-2-5 مقایسه میانگین تنیدگی (در زندگی عادی ،در کار و کل) کارکنان با توجه به سبک رهبری  136

 جدول 4-3 :تعریف متغیرهای اساسی  140

 جدول 4-3-1- جدول آزمون  K-S  141

 جدول 4-3-2-1-ضریب همبستگی بین سبک رهبری استبدادی – استثماری وتنیدگی در گونه A (روش پیرسون)  142

 جدول 4-3-2-2- شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری استبدادی – استثماری و تنیدگی کارکنان در گونهA   143

 جدول 4-3-2-3- جدول آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   143

 جدول 4-3-2-4- نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   144

 جدول 4-3-2-6- شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه A   146

 جدول 4-3-2-7- جدول آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   146

 جدول 4-3-2-8- جدول نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه A   147

 جدول 4-3-2-9-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی در گونه A  (روش پیرسون)  148

 جدول 4-3-2-10- شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه A   149

 جدول 4-3-2-11-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه A   149

 جدول 4-3-2-12-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   150

 جدول 4-3-2-13-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی در گونه A  (روش پیرسون)  151

 جدول 4-3-2-14-شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   152

 جدول 4-3-2-15-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   152

 جدول 4-3-2-16-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   153

 جدول 4-3-2-17-ضریب همبستگی بین سبک رهبری و تنیدگی در گونه A  (روش پیرسون)  154

 جدول 4-3-2-18-شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   155

 جدول 4-3-2-19-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   155

 جدول 4-3-2-20-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه A   156

 جدول 4-3-3-1-ضریب همبستگی بین سبک رهبری و تنیدگی در گونه B (روش پیرسون)  158

 جدول 4-3-3-2-شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه  B   159

 جدول 4-3-3-3-آزمون Fمعنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری استبدادی-خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه B   159

 جدول 4-3-3-4-نتیجه آزمون tارتباط سبک رهبری استبدادی –خیرخواهانه و تنیدگی کارکنان در گونه B   160

 جدول 4-3-3-5-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی در گونه B (روش پیرسون)  161

 جدول 4-3-3-6-شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه B   162

 جدول 4-3-3-7-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری مشاوره ای و تنیدگی کارکنان در گونه B   162

 جدول 4-3-3-8-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه B   163

 جدول 4-3-3-9-ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی در گونهA (روش پیرسون)  164

 جدول 4-3-3-10-شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   165

 جدول 4-3-3-11-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   165

 جدول 4-3-3-12-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری مشارکتی و تنیدگی کارکنان در گونه A   166

 جدول 4-3-3-13-ضریب همبستگی بین سبک رهبری و تنیدگی در گونه B  (روش پیرسون)  167

 جدول 4-3-3-14-شاخص کفایت مدل رابطه سبک رهبری و تنیدگی کارکنان درگونهB   168

 جدول 4-3-3-15-آزمون F معنی دار بودن رگرسیون رابطه سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه B   168

 جدول 4-3-3-16-نتیجه آزمون t ارتباط سبک رهبری و تنیدگی کارکنان در گونه B   169

 جدول4-2-4-1- 1 جدول آنالیز واریانس تنیدگی عادی کارکنان در گونه A   171

 جدول4-2-4-1- 2 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کاری کارکنان در گونه A   172

 جدول4-2-4-1- 3 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کارکنان در گونه  A   173

 جدول 4-2-4-2-2 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کاری کارکنان در گونه B   175

 جدول 4-2-4-2-3 جدول آنالیز واریانس تنیدگی کارکنان در گونه B   176

 جدول 4-3-5-1 آزمون فریدمن در گونه شخصیتی A   176

 جدول 4-3-5-2 آزمون فریدمن در گونه شخصیتی B   177

 جدول5-4 مقایسه با پیشینه تحقیق  187

فهرست نمودار

 نمودار 2-1-1 تركیبات گوناگون ساخت دهی و مراعات  28

 نمودار 2-1-2 شبكه مدیریت  30

 نمودار 2-1-4 چگونگی تغییر در سبك های رهبری در رابطه با موقعیت  39

 نمودار 2-1-5 مدل پیوستگی رفتار رهبری  40

 نمودار 2-1-6 نظریه چرخه زندگی  42

 نمودار 2-1-7 اجزای متشكله نظریه مسیر-هدف در رهبری  46

 نمودار 2-1-8 مدل تجویزی رهبری  47

 نمودار 2-2-1- تاثیر محرك در بوجود آوردن تنیدگی  48

 نمودار 2-2-2- تنیدگی به عنوان یك پاسخ ارگانیسمی  49

 نمودار 2-2-3- مدل تعاریفی كه هم برمحرك وهم به پاسخ تاكید دارند  50

 نمودار 2-2-4 توالی وقایع در نشانگان سازگاری كلی  53

 نمودار 2-3-2-1-سندروم سازگاری عمومی  56

 نمودار 2-3-2-4-1-مدل مبتنی بر محرک  61

 نمودار 2-3-2-4-2- مدل مبتنی بر پاسخ  62

 نمودار 2-2-5 عوامل تنیدگی زای تنیدگی  65

 نمودار 2-2-5 الگوی تنیدگی شغلی  67

 نمودار 2-3-4- رابطه تنیدگی با عملکرد  77

 نمودار 2-7- مدل مفهومی تحقیق  93

 نمودار 4-2-1-1  فراوانی تحصیلی كاركنان  117

 نمودار 4-2-1-2  فراوانی تحصیلی مدیران  118

 نمودار 4-2-2-1  فراوانی تجربه كاركنان  119

 نمودار 4-2-2-2  فراوانی تجربه مدیران  120

 نمودار4-2-3-1  فراوانی آموزش كاركنان  122

 نمودار 4-2-3-2  فراوانی آموزش مدیران  123

 نمودار 2-4-1-1- فراوانی استرس عادی هر دو گروه  125

 نمودار -2-4-1-2- تنیدگی كاری كاركنان  127

 نمودار -2-4-2-1- تنیدگی عادی مدیران  129

 نمودار 4-2-4-2-2- تنیدگی كاری مدیران  130

 نمودار 4-2-4-2-3 نشانه های تنیدگی در گونه  A براساس شدت نشانه ها  133

 نمودار 4-2-4-2-4   نشانه های تنیدگی درگونه B براساس شدت نشانه ها  135

 نمودار 1-4-2-5 مقایسه ای میانگین استرس عادی کارکنان باتوجه به سبک رهبری  137

 نمودار 2-4-2-5 مقایسه ای میانگین استرس کار کارکنان با توجه به سبک رهبری  138

 نمودار 3-4-2-5 مقایسه ای میانگین کل استرس کارکنان با توجه به سبک رهبری  139

 نمودار 4-2-3-1-هیستوگرام كلی گونه A   157

 نمودار 4-3-3-1هیستوگرام  كلی گونه B   170

 

 

 

چکیده:

براساس مطالعات  انجام شده درصد بالایی از کارکنان سازمان ها از وجود نشانه های تنیدگی شکایت می کنند و اغلب تنیدگی خود را به سبک رهبری نسبت می دهند ، حال این سئوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان رابطه ای وجود دارد؟ لازم به توضیح است با توجه با تاثیر شخصیت در تنیدگی این عامل به عنوان یک متغییر تعدیل کننده در تجزیه تحلیل ها مورد توجه قرار گرفت.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیر ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی و از حیث اجرا میدانی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران به تعداد 150 نفر بودند که از این تعداد طبق فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 108 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید . برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تایید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ) برای پرسشنامه تعیین سبک رهبری 96.5%   درصد ، برای پرسشنامه تعیین میزان تنیدگی 88%   درصد و برای پرسشنامه تعیین نوع شخصیت 92% درصد بین نمونه توزیع گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی (فراوانی ، درصد) وآمار استنباطی (آزمون تست ناپارامتریک ،آزمون همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون ، جدول تحلیل واریانس و آزمون فریدمن ) استفاده شده است.

یافته های تحقیق  تایید می کنند:

بین سبک رهبری مدیر، نوع شخصیت و میزان تنیدگی در کارکنان صف بانک پارسیان ارتباط معناداری وجود  دارد.

درضمن نتایج نشان می دهد كه میزان تنیدگی كاركنان در هر دو گونه شخصیتی A و B هرچه از سبك رهبری استبدادی – استثماری به سبك مشاركتی نزدیكتر می شویم ، كمتر است. همچنین 96 درصد جامعه مورد بررسی محیط كار را تنیدگی زا معرفی نموده اند.

نتایج نشان می دهدکه میزان تنیدگی کارکنان در گونه A با میانگین 1.5652 از میزان تنیدگی در شخصیت B با میانگین 1.2448 بیشتر است همچنین در رابطه با مدیران میزان تنیدگی در شخصیت A 1.3727 از میزان تنیدگی در گونه B با میانگین 1.18 بیشتر است.

در پایان پیشنهاد هایی در دو سطح سازمانی و فردی برای تامین بهداشت روانی كاركنان در سازمان به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی و افزایش كارایی آنان مطرح شده است.

کلید واژه ها: سبک رهبری استبدادی – استثماری ، سبک رهبری استبدادی – خیرخواهانه ، سبک رهبری مشاوره ای ، سبک رهبری مشارکتی ، تنیدگی ، شخصیت A ، شخصیت B

 

فصل اول

 

 

1-1-مقدمه

در دنیای امروز تنیدگی[1] زندگی انسان را به شدت تهدید كرده است و اثرات ویرانگر آن در زندگی فردی و اجتماعی كاملاً نمایان است. نگرانی كاركنان نسبت به كار ، انتظارات سازمان ، مشكلات مدیریت و توقعات كاركنان از مدیران سازمان همگی سبب می شود كه افراد از لحظه بیداری بامداد تا هنگام آرمیدن شامگاه ، همواره دچار هیجان ها ، تنش ها ، نگرانی ها ، بیم ها و امید های گوناگون باشد كه گاه با ظرفیت بدنی ، عصبی و روانی وی متناسب و سازگار نیست . مجموعه چنین حالت ها و فشار های ناشی از آن در اصطلاح تنیدگی نامیده می شود.(علوی ، 1372)

موضوع تنیدگی در روان پزشكی سابقه ای طولانی دارد و سالها است كه به سبب تاثیرات مهمی كه در رفتار و عملكرد افراد دارد ، به عنوان یكی از موضوع های مهم علم مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است. تنیدگی باعث می شود كه بدن انسان وظایفی را كه در شرایط عادی بسادگی انجام می دهد، در شرایط تنیدگی با دشواری به انجام برساند. بنابراین تنیدگی سبب رسیدن آسیب های فراوان به فرد و سازمان می شود.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبك رهبری مدیر ، شخصیت و میزان تنیدگی در كاركنان صف بانك پارسیان شمال و غرب شهر تهران می پردازد. بدین منظور این پژوهش در پنج فصل نگارش شده است.

فصل اول شامل مقدمه ، بیان مسئله ، اهمیت مسئله ، اهداف تحقیق ، فرضیات تحقیق ، تعریف واژگان ، روش تحقیق و فرآیند تحقیق ، سابقه تحقیق و محدوده تحقیق می باشد. در فصل دوم ابتدا نظریه های مربوط به مباحث اساسی پژوهش یعنی سبك های رهبری ، تنیدگی و شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است. سپس رابطه بین سبك های رهبری مدیران و تنیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم ، روش تحقیق به تفصیل مطرح شده است . در فصل چهارم داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و بالاخره در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.

1-2-بیان مساله

بر اساس مطالعات انجام شده درصد بالایی از كاركنان سازمان ها نشانه هایی را كه حاكی از وجود تنیدگی در آنهاست ، قابل مشاهده است (ایوانسوئیچ و ماتسون ، 1980) ، (رابینز، 1993) ، (ابطحی ، 1370) و( رفیعی ، 1373).

از سوی دیگر اغلب اوقات كاركنانی كه تحت شرایط تنیدگی به سر می برند از سبك رهبری مدیران خود شكایت دارند. حال این سوال مطرح است كه آیا بین سبك رهبری مدیران ، شخصیت و میزان تنیدگی كاركنان رابطه معناداری وجود دارد.

رهبری (Leader ship) یعنی توانایی نفوذ بر گروهی به منظور رسیدن به هدف و یا اهداف(رابینز، 1386). سبک رهبری(Leader ship style)  عبارت است از الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با دیگران و به وسیله دیگران از آن استفاده می کنند و به وسیله افراد درک می شود(مقیمی، 1377) . با تکیه بر یک شیوه یا سبک رهبری نامناسب و یا فن انگیزشی ناهماهنگ ، اهداف سازمانی دچار لطمه خواهد شد و ممکن است کارکنان نیز احساس رنجش و بی میلی ، ستم دیده‌گی و ناامنی و نارضایتی کنند. الگو و مدل مدیریت در هر جامعه تحت تأثیر شیوه های رهبری در آن جامعه  است. بعضی از محققان مدیریت اعتقاد دارند که اختلاف اساسی بین سازمان موفق و سازمان ناموفق در شیوه رهبری آن است . عوامل چون فرهنگ ، زمان ، تجربه و آمادگی برای رهبری و درک و ارزیابی و اولویت‌ها و انتظارات در شیوه ی رهبری کردن اثر می گذارند . رهبر و یا مدیر قبل از آنکه به فکر هدایت پیروان باشد اول باید نیروهایی را که در زیر دستش وجود دارند به درستی شناسایی كند زیرا هر یک از پیروان دارای ویژگی های خاص خود است و انتظار دارد رهبر به نحوی با او برخورد کند تا نیازهایش تأمین شود(خورشیدی،1382).

شیوه های رهبری مناسب و مقتضی  بر حسب این که هر کدام از کارکنان به چه مدت  عهده دار منصب و شغلی بوده اند با یکدیگر فرق می کنند . ممکن است کارکنان در اولین روز به کارگیری در یک سازمان ، انتظار و وظیفه مداری بالایی از مدیر خود داشته باشند . یعنی آن که مدیر مشخص سازد که از کارکنان چه انتظاری دارد و همچنین این که به تفصیل برای کارکنان مشخص سازد که هر وظیفه و مسئولیتی را چگونه به انجام رسانند اما در مراحل بعد انتظار کارکنان  از مدیریت آن است که آزادی عمل بیشتری به آنان داده شود یعنی آن که بر سر آنچه از آنان انتظار می رود با آنان توافق به عمل آید و اجازه داده شود که کارکنان خود آزادانه تصمیم بگیرند و چگونه آن کار را انجام دهند و سپس از بازخورد مقتضی مدیر در مورد نتیجه و نحوه انجام آن کار آگاه گردند. در سومین مرحله نیز ممکن است کارکنان متوقع باشند که مدیر بازخوردی مثبت و یا منفی راجع به نحوه انجام کارشان به آنها بدهد . نهایتاً یک کارمند که خود از انگیزه ی بالایی برخوردار گردیده ممکن است عمدتاً خود با استقلال بیشتر اوقات کار و شغل خویش رابه انجام رساند ، اگر چه چنین امری می تواند برای بعضی کارکنان خاص به هیچ وجه مناسب و مقتضی نباشد.

رنسیس لیکرت استاد دانشگاه میشیگان مدت سی سال الگوها و سبک های رهبری و مدیریت را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه این تحقیقات اندیشه هایی را که در درک رفتار رهبری اهمیت دارند بسط داده است . لیکرت در طبقه بندی سبک های اصلی وظیفه مداری و کارمند مداری و مدل چهار سطحی اثر بخشی مدیریت را ارائه کرده است . لیکرت چهار سبک تحت عنوان نظام یک یا سبک استبدادی – استثماری ، نظام دو یا سبک استبدادی – خیرخواهانه ، نظام سه یا مشاوره ای و نظام چهار یا سبک مشارکتی را برای رهبری تعیین کرده است. بطور خلاصه در تئوری لیکرت روش شماره 1 طرفدار کار است ، روش مدیریتی است هوادار استبداد و بسیار تشکیلاتی است. اما روش شماره 4 مدیریتی است طرفدار ارتباطات و بر پایه کار گروهی ، اعتماد متقابل و اطمینان است روش شماره 2 و 3 مراحلی بینابین در میان دو ماکسیمم هستند که به تئوری های X و Y نزدیک ترند. به کمک تئوری سبک های چهاگانه رهبری می توان سازمان ها را از جهت سبک رهبری مورد سنجش قرار داد و رابطه بازدهی سازمانی و نوع رهبری را مشخص ساخت.

از طرف دیگر امروزه تنش روانی جزء لاینفک زندگی بشر گردیده و تعیین سلامت و یا بیماری افراد دارای اهمیت فراوان است . تنش روانی از طریق ساز و کارهای سایکو نوروفیزیولوژیک بر کارکردهای جسمی و روانی تأثیر می گذارند و در دراز مدت می تواند به ایجاد و یا تشدید اختلالات جسمی یا روان شناختی منجر شود . علل تنش روانی می توانند هم درونی و هم بیرونی باشند . زندگی در جوامع صنعتی آلودگی محیط ویژگی های شغلی موجود در جوامع پیچیده ، نقش های متعدد اجتماعی که زنان و مردان بر عهده دارند ، نوع ارتباطات افراد در محیط های شغلی و … را می توان از علل بیرونی تنش روانی دانست . در مقابل آمادگی های شخصیتی از جمله داشتن ژن های شخصی زمینه ساز سبک های اسنادی و تجربه های ناخوشایند دوران کودکی و … از علل درونی تنش روانی اند .

به طور خلاصه، عوامل متعددی در ایجاد استرس دخالت دارند که این عوامل تحت عنوان منابع بالقوه استرس مطرح اند . الف) عوامل محیط ب) عوامل سازمانی ج) عوامل فردی . اغلب اوقات کارکنانی که تحت شرایط تنیدگی قرار می گیرند از سبک رهبری مدیران خود شکایت دارند . تنیدگی ، حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشار به روان و جسم فرد است . بنابراین کاربرد واژه های فشار عصبی ، فشار روانی و یا فشار روحی معادل دقیقی برای استرس در زبان فارسی نیست . تنیدگی حالتی ناشی از فشار است  نه خود فشار . در یک تقسیم بندی عوامل به وجود آورنده تنیدگی شغلی به پنج دسته عوامل سازمانی ، برون سازمانی ، سازمان گروهی ، فردی و شغلی تقسیم شده است . (لوتانز، 1372)

اثرهای تنیدگی به شکل های مختلف نمایان می شود . کوکس این اثر ها را به پنج دسته عینی ، رفتاری ،شناختی فیزیولوژیکی و سازمانی تقسیم می کند(میچل، 1383). وقتی تنیدگی در حد اعتدال است عملکرد بالا است . در این حالت ، افراد انرژی خود را به جای مقابله با تنیدگی صرف بالا بردن  عملکرد می کنند . وقتی تنیدگی از حد اعتدال فراتر می رود ، افراد به جای بالا بردن عملکرد انرژی خود را صرف مقابله با تنیدگی می کنند .

جیمز کوئیک و جاناتان کوئیک آسیب های غیر مستقیمی را که در رابطه با تنیدگی در یک سازمان به وجود می آید مورد مطالعه قرار داده اند . این آسیب ها شامل از دست دادن نشاط و گسستن علاقه ها و تصمیم گیری نادرست است . آنها اظهار می دارند که کم شدن نشاط باعث پایین آمدن روحیه و کم شدن انگیزه و افزایش عدم رضایت می گردد و این آسیب های غیر مستقیم ممکن است در آسیب های مستقیم از قبیل تعویض زیاد کارکنان و پایین آمدن کارایی تأثیر داشته باشد(کاری، 1372) . یکی از مباحث در ارتباط با تنیدگی بررسی شخصیت افراد است . بالگر و زاکرمن مطرح ساختند که شخصیت می تواند نقش مهمی در جریان تنیدگی داشته که چنین نقشی را از طریق  تأثیرگذاری بر میزان در معرض وقایع استرس زا قرار دادن افراد و همچنین از طریق تأثیرگذاری واکنش آنان نسبت به این وقایع ، و یا هر دو اعمال می کنند . درک این نکته مهم است که چندین ساز وکار وجود دارد که به وسیله آنها شخصیت می تواند به عنوان یک متغیر میانجی و تعدیل کننده عمل کند که یکی از مهمترین آنها درک و برداشت افراد از موقعیت ها است و لذا چنین بر می آید که هر عاملی که بر جریان درک و برداشت افراد از موقعیت ها تأثیر بگذارد می تواند در ایجاد تنیدگی در افراد هم نقش داشته باشد .

در بسیاری از موارد ذیل  دلیل شکست افراد در انجام دادن اثربخش وظایف شغلی خود در سازمان و کمبود هوش یا فقدان مهارت های فنی آنان نیست بلکه علت  همسو نبودن ویژگی های شخصیت آنان با شغلی است که به عهده دارند. به عبارت دیگر ویژگی های شخصیتی با عملكرد شغلی هم بستگی دارد . تفاوت فردی در شخصیت می تواند بر انتخاب شغل نیز اثر بگذارد .

شخصیت ترکیبی از ویژگی های جسمانی و ذهنی است و بیانگر آن است که فرد چگونه می بیند و می اندیشد و رفتار می کند و احساس می کند . گاه تلاش می شود شخصیت با پرسشنامه ها و یا آزمون های مشخص  اندازه گیری گردد . درک شخصیت افراد به درک رفتار سازمانی آنان کمک می کند و از این حیث که هر فرد بر اساس شخصیت  خاص خود مایل به انجام رفتارهایی به طرقی خاص است . تعامل  میان سه تعیین کننده ی عمده بر شکل گیری و رشد شخصیت تأثیر می گذارد . این تعیین کننده ها عبارتند از میراث فیزیولوژیکی فرد و گروه هایی به آنها وابسته است و فرهنگی که در آن عضویت دارد(میچل، 1383).

به دلایل زیر شخصیت مفهوم مفید و پر اهمیت خود را همچنان حفظ کرده است : نخست این که شخصیت یکی از عملی ترین عواملی است که می توان در اولین تماس با متقاضی شغل از آن برای ارزیابی استفاده کرد و دوم آنکه با مقایسه شخصیت یک فرد با همکارانش به ویژه در محیطی که به تلاش جمعی نیاز است می توان به کارایی کمک کرد. مطالعات متعدد نشان داده که شخصیت افراد تا حد بسیار زیادی بر گزینش عملکردها ، غیبت ها ، استخدام و … کارکنان تأثیر می گذارد.(دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار / دانشگاه شاهد/آبان 87 سال پانزدهم شماره 31) . حال این سئوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان رابطه ای وجود دارد؟

[1] Stress

تعداد صفحه : 230

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***