پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت گروه مدیریت

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

عنوان:

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

استاد راهنما

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

استاد مشاور

دکتر بدری عباسی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان می باشد . برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرشت در هفت بعد ؛ بینش استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، میل به تغییر ، روحیه ، اتحاد و انسجام ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد ،تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هستند که تعداد آنها 1756 نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود 256 نفر برآورد گردید و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات ، دو پرسشنامه ، شامل پرسشنامه هوش سازمانی با 47سوال و پرسشنامه عملکرد کارکنان با 28 سوال است. که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی ، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری استنباطی (آزمون r پیرسون) استفاده شد. نتیجه حاصله بیانگر این است که بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: هوش سازمانی ، عملکرد کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1 ـ 1. مقدمه…………………………………. 17

1 ـ 2. بیان مسأله…………………………….. 18

1 ـ 3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………….. 19

1 ـ 4. اهداف تحقیق……………………………. 20

1 ـ 5. سوال تحقیق…………………………….. 21

1 ـ 6. چارچوب نظری تحقیق………………………. 22

1 ـ 7. فرضیه­های تحقیق…………………………. 25

1-7-1 )فرضیه اصلی……………………………. 25

2-7-1) فرضیه های فرعی 25

1 ـ 8. تعریف عملیاتی ونظری متغیرهای تحقیق……….. 25

1-8-1) متغیر وابسته 25

1-8-1-1) تعریف نظری عملکرد 25

1-8-1-2) تعریف عملیاتی عملکرد 26

1-8-2) متغیر مستقل 27

1-8-2-1) تعریف نظری هوش سازمانی 27

1-8-1-2) تعریف عملیاتی هوش سازمانی …………… 27

1 ـ 9 . قلمرو تحقیق…………………………… 29

1-9-1) قلمرو زمانی 29

1-9-1) قلمرو مکانی 29

1 ـ 10 . محدودیتهای تحقیق………………………. 29

فصل دوم ـ ادبیات وپیشینه تحقیق

بخش اول : هوش سازمانی………………………… 32

2ـ 1-1.مقدمه………………………………… 32

2-1-2. تعاریف هوش سازمانی ……………………. 32

2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی  ………………. 34

2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی  ………………… 38

2-1-3. اهمیت هوش سازمانی …………………….. 40

2-1-4. بهبود هوش سازمانی  ……………………. 42

2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی   43

2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان………… 43

2 ـ 1ـ 5-2. توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان    43

2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان    43

2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی………… 44

2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده……. 44

2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری……………….. 44

2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری……………… 45

2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی     45

2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی ………………. 48

2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی…………………. 49

2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی………………… 49

2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی……………………. 48

2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی ………………….. 47

2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی……………….. 50

2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند…………….. 53

2 ـ 1ـ 13. هوشمندی  رقابتی و هوش سازمانی……….. 56

2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی………… 56

2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی……………… 58

2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی………………….. 59

2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند…….. 59

2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول……… 60

2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش………………………… 60

بخش دوم : عملکرد ……………………………. 60

2-2-1. مقدمه ……………………………….. 67

2 ـ 2ـ 2. تعاریف عملکرد………………………. 68

2 ـ 2ـ 3. عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی    70

2 ـ 2ـ 4. انواع عملکرد……………………….. 73

2 ـ 2ـ 4-1. عملکرد وظیفه ای ………………….. 74

2 ـ 2ـ 4-2. عملکرد زمینه ای…………………… 75

2 ـ 2ـ 5. تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای    76

2 ـ 2ـ 6. کاربردهای عملکرد شغلی……………….. 76

2 ـ 2ـ 7. عملکرد سازمانی……………………… 77

فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق

3 ـ 1. مقدمه………………………………… 84

3 ـ 2. فرایند اجرای تحقیق ……………………. 84

3 ـ 3. روش تحقیق…………………………….. 85

3 ـ 4. جامعه آماری…………………………… 85

3 ـ 5. حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… 85

3 ـ 6. روش و ابزار گردآوری داده ها…………….. 86

3 ـ 7. ابزار اندازه گیری داده ها ……………… 86

3 ـ 8. تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ………….. 88

3 ـ 9. پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه…………… 88

3 ـ 10. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………… 90

3 ـ 11. محدودیت های تحقیق ……………………. 91

جمع بندی……………………………………. 91

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

4 ـ 1. مقدمه………………………………… 92

4 ـ 2. توصیف مشخصات جمعیت شناختی ……………… 92

4 ـ 2 ـ 1) جنسیت ……………………………. 93

4 ـ 2 ـ 2) سن……………………………….. 94

4 ـ 2 ـ 3) میزان تحصیلات ……………………… 96

4 ـ 2 ـ 4) سنوات خدمت ……………………….. 97

4 ـ 2 ـ 5) سطوح سازمانی ……………………… 98

4 ـ 3. توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 100

4 ـ 3 ـ 1) عملکرد کارکنان…………………….. 100

4 ـ 3 ـ 2) بینش راهبردی………………………. 101

4 ـ 3 ـ 3)سرنوشت مشترک ………………………. 102

4 ـ 3 ـ 4) تمایل به تغییر…………………….. 103

4 ـ 3 ـ 5) روحیه ……………………………. 104

4 ـ 3 ـ 6) اتحاد و انسجام ……………………. 105

4 ـ 3 ـ 7) فشار عملکرد ………………………. 106

4 ـ 3 ـ 8) به کار گیری دانش ………………….. 107

4 ـ 3 ـ 9) هوش سازمانی ………………………. 108

4 ـ 4 ) پیش شرط های تحلیل رگرسیون …………….. 109

4 ـ 5. آزمون فرضیات تحقیق…………………….. 112

4 ـ 5 ـ 1) بررسی آزمون فرضیه اصلی …………….. 112

4 ـ 5 ـ 2) بررسی آزمون فرضیه فرعی اول …………. 114

4 ـ 5 ـ 3) بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم …………. 115

4 ـ 5 ـ 4) بررسی آزمون فرضیه فرعی سوم …………. 116

4 ـ 5 ـ 5) بررسی آزمون فرضیه فرعی چهارم ……….. 117

4 ـ 5 ـ 6) بررسی آزمون فرضیه فرعی پنجم ………… 118

4 ـ 5 ـ 7) بررسی آزمون فرضیه فرعی ششم …………. 119

4 ـ 5 ـ 8) بررسی آزمون فرضیه فرعی هفتم ………… 120

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادها

5 ـ 1. مقدمه………………………………… 123

5 ـ 2. نتایج آمار توصیفی……………………… 123

5 ـ 3. نتایج آمار استنباطی……………………. 123

5 ـ 3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی………… 124

5 ـ 3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول…….. 125

5 ـ 3-3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم…….. 125

5 ـ 3-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…….. 125

5 ـ 3-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم…… 126

5 ـ 3-6. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم……. 126

5 ـ 3-7. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم…….. 126

5 ـ 3-8. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم……. 127

5 ـ 3-9. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم……. 127

جمع بندی……………………………………. 127

5 ـ 4. پیشنهادات…………………………….. 127

5 ـ 4 ـ1. پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیه­ها………. 127

5 ـ 4 ـ2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………… 130

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………. 123

منابع لاتین………………………………….. 128

پیوستها

 پیوست 1. پرسشنامه تحقیق……………………… 136

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1 ) مدل ویلیام هلال  ……………………… 50

شکل 2 ) مدل لیبوس  ………………………….. 54

شکل 3 ) ساختار یک سازمان هوشمند   …………….. 57

شکل 4 ) ارتباط بین هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی     58

شکل 5 ) متغیرهای عوامل اصلی در سیستم هوش سازمانی سرمایه های انسانی   …………………………………… 65

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2 ـ .1 تعاریف هوش سازمانی ……………….. 4

جدول 2 ـ 2 مقایسه بهره هوشی و هوش سازمانی ……… 64

جدول 3 ـ 1. ابعاد هوش سازمانی و تعداد سوالات مربوط به هربعد   87

جدول 3 ـ .2 سوالات مربوط به عملکرد کارکنان در پرسشنامه .  87

جدول 3 ـ 3 مقدار آلفای کرونباخ برای پایائی سوالات پرسشنامه .  89

جدول 4 ـ .1جنسیت پاسخ دهندگان…………………. 92

جدول 4 ـ .2 سن پاسخ دهندگان ………………….. 93

جدول 4 ـ 3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 94

جدول 4 ـ 4 سنوات خدمت پاسخ دهندگان ……………. 95

جدول 4 ـ .5 سطوح سازمانی پاسخ دهندگان …………. 96

جدول 4 ـ .6 جدول توصیفی متغیر عملکرد کارکنان …… 97

جدول 4 ـ .7 جدول توصیفی متغیر بینش راهبردی……… 98

جدول 4 ـ .8 جدول توصیفی متغیر سرنوشت مشترک …….. 99

جدول 4 ـ .9 جدول توصیفی متغیر تمایل به تغییر……. 100

جدول 4 ـ .10 جدول توصیفی متغیر روحیه…………… 100

جدول 4 ـ .11 جدول توصیفی متغیر اتحاد و انسجام…… 102

جدول 4 ـ .12 جدول توصیفی متغیر فشار عملکرد……… 103

جدول 4 ـ .13 جدول توصیفی متغیر به کارگیری دانش….. 104

جدول 4 ـ .14 جدول توصیفی متغیر هوش سازمانی …….. 105

جدول 4 ـ .15 جدول تحلیل واریانس ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  . 107

جدول 4 ـ .16 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون برای ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  …………………………………………… 108

جدول4-17. ضریب همبستگی بین هوش سازمانی و عملکرد … 109

جدول4-18. ضریب همبستگی بین بینش راهبردی و عملکرد… 110

جدول4-19. ضریب همبستگی بین سرنوشت مشترک و عملکرد  . 111

جدول4-20. ضریب همبستگی بین روحیه و عملکرد ……… 112

جدول4-21. ضریب همبستگی بین تمایل به تغییر و عملکرد. 113

جدول4-22. ضریب همبستگی بین اتحاد و انسجام ……… 114

جدول4-23. ضریب همبستگی بین فشار عملکرد و عملکرد … 115

جدول4-24. ضریب همبستگی بین به کارگیری دانش و عملکرد 116

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 ـ 1. مدل مفهومی تحقیق………………… 26

نمودار 4 ـ 1. نمودار هیستوگرام جنسیت پاسخ دهندگان   93

نمودار 4 ـ 2. نمودار هیستوگرام سن پاسخ دهندگان….. 94

نمودار 4 ـ 3. نمودار هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 95

نمودار 4 ـ 4. نمودار هیستوگرام سنوات خدمت پاسخ دهندگان   96

نمودار 4 ـ 5. نمودار هیستوگرام سطوح سازمانی پاسخ دهندگان 97

نمودار 4 ـ 6. نمودار هیستوگرام متغیر عملکرد کارکنان 98

نمودار 4 ـ 7. نمودار هیستوگرام متغیر بینش راهبردی   99

نمودار 4 ـ 8. نمودار هیستوگرام متغیر سرنوشت مشترک   100

نمودار 4 ـ 9. نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به تغییر 101

نمودار 4 ـ 10. نمودار هیستوگرام متغیر روحیه…….. 102

نمودار 4 ـ 11. نمودار هیستوگرام متغیر اتحاد و انسجام 103

نمودار 4 ـ 12. نمودار هیستوگرام متغیر فشارعملکرد    104

نمودار 4 ـ 13. نمودار هیستوگرام متغیر به کارگیری دانش    105

نمودار 4 ـ 14. نمودار هیستوگرام متغیر هوش سازمانی   106

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1 ـ 1. مقدمه:

امروزه با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید ، سازمان ها پیچیده تر و اداره آنها مشکل تر می شود . (سیادت و همکاران ، 1389 :8) هوش سازمانی سبب می شود که سازمانها به عنوان موجوداتی زنده تلقی شوند که با تمرکز بر درک دانش و یادگیری ، موجب خلق سازمان هوشمند شوند ، سازمانی که یاد می گیرد دانش را هوشمندانه مدیریت کند ( فقیهی وهمکاران ، 1388: 28).

بنابراین ارتقای هوش سازمانی یکی از الزامات انکار ناپذیر برای بیشتر سازمان هاست تا بتوانند از راه کسب و تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد آگاهی بر توانمندی های خود بیفزایند. (زهرایی و همکاران ، 1390 :156) در این راستا نظریه ی هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان ها توانایی ها و ضعف های آنها را شناسایی و بر اساس نتایج بدست آمده ، راهکارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید. ( جعفری وهمکاران ،1388 :47) . نظر به اینکه عملکرد هر فرد در هر موقعیتی که قرار دارد نشانگر بینش و آگاهی آن شخص نسبت به آن موقعیت و یا مسئله خاص است که در مورد آن ارزیابی می گردد و با توجه به اینکه هوش سازمانی افراد ، نشانگر آگاهی و اطلاعات افراد در رابطه با عوامل موثر بر سازمان است بنابراین هوش سازمانی می توان یکی از عوامل موثر بر عملکرد فرد در داخل سازمان باشد (بیک زاد و همکاران ،1389 :144).

با توجه به اهمیت موضوع ، پژوهش حاضر رابطه ابعاد هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان در سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان را مورد بررسی قرار داده است، لذا در این فصل از پژوهش پژوهشگر به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق ، فرضیات تحقیق ،اهداف تحقیق ، مدل تحلیلی ، تعریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق ، و در پایان به قلمرو تحقیق پرداخته است.

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***