پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :تحول

عنوان : بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک

دانشگاه آزاد واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک  دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

عنوان:

بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک

 (مطالعه موردی شرکتهای صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی استان گیلان)

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل  ملک اخلاق

استاد مشاور :

دکتر کامبیز شاهرودی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چكیده…………………………………….. و

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………. 2

1-2   تعریف (بیان) مسله…………………….. 3

1-3  اهمیت و ضرورت موضوع……………………. 5

1-4   چارچوب نظری تحقیق…………………….. 6

1-5   فرضیات تحقیق…………………………. 9

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق……………………… 9

1-5-2 فرضیات فرعی تحقیق…………………….. 9

1-6 سوالات تحقیق……………………………. 9

1-6-1 سوال اصلی تحقیق………………………. 9

1-6-2 سوالات فرعی تحقیق……………………… 9

1-7  اهداف تحقیق…………………………… 10

1-7-1 هدف اصلی تحقیق……………………….. 10

1-7-2 اهداف فرعی تحقیق……………………… 10

1-8 قلمرو تحقیق……………………………. 10

1-9  روش تحقیق…………………………….. 10

1-10 تعریف متغییرها………………………… 11

1-10-1 متغیر مستقل…………………………. 11

1-10-2 متغیر وابسته………………………… 11

1-10-3 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق   11

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه…………………………………. 14

2-2-مفهوم تغییر……………………………. 17

2-2-1- تغییر چیست؟ ………………………… 17

2-2-2- مفهوم تغییر،تحول و تغییر بنیادی……….. 18

2-2-3- نگرش به مدیریت تغییر…………………. 20

2-2-4- مفهوم تغییر استراتژیک………………… 20

2-3-دلایل لزوم تغییر استراتژیک……………….. 23

2-4-ابعاد تغییر……………………………. 25

2-5-انواع تغییر……………………………. 26

2-5-1-انواع تغییر از دیدگاه صاحبنظران………… 26

2-5-2-انواع تغییر از دیدگاه آکرامان………….. 27

2-6-تغییر در سازمان ها……………………… 30

2-6-1-عوامل تعیین کننده تغییر……………….. 30

2-6-2- استراتژی های اساسی برای مدیریت تغییر…… 31

2-6-3- مهارت های لازمه ی مدیران برای ایجاد تغییر.. 32

2-6-4- عوامل موثر در تحول سازمان…………….. 33

2-6-5- روش های ایجاد تغییر در سازمان…………. 38

2-6-6- تدارکات برای تغییر…………………… 39

2-6-7- واکنش به تغییر………………………. 39

2-6-8- علل مقاومت افراد وسازمان در برابر تغییر… 39

2-6-9- نقش رهبری در مدیریت تغییر…………….. 41

2-7- مفهوم تیم و کار تیمی………………….. 43

2-7-1-تعریف تیم……………………………. 43

2-7-2- مفهوم کار تیمی………………………. 44

2-8- لزوم وجود تیم مدیران عالی………………. 46

2-9-نقش تیم……………………………….. 48

2-10- مفهوم گروه های کاری…………………… 49

2-11-رابطه کار تیمی با عملکرد سازمان…………. 49

2-12-نقش مدیریت عالی بر مفهوم رهبری تیمی……… 50

2-13- پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور 53

2-14- پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج از کشور  53

فصل سوم : روش اجرای  تحقیق

3-1مقدمه………………………………….. 56

3-2 طرح تحقیق……………………………… 56

3-3جامعه ونمونه آماری………………………. 57

3-3-1 جامعه آماری………………………….. 57

3-3-2 نمونه آماری………………………….. 58

3-4 ابزار سنجش…………………………….. 59

3-4-1 طراحی پرسشنامه……………………….. 59

3-4-2 پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه…………. 60

3-4-3روایی پرسشنامه………………………… 60

3-5روش تحلیل داده ها……………………….. 63

3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها …….. 63

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه…………………………………. 65

4-2 نتایج توصیفی متغییر ها………………….. 66

4-3 وضعیت جنسی پاسخگویان……………………. 71

4-4 وضعیت تحصیلات پاسخگویان(زمینه تحصیلی………. 77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………. 85

5-2 نتایج تجربی……………………………. 85

5-3 نتایج تجربی توصیفی……………………… 87

5-4 بحث و بررسی نتایج………………………. 87

5-5 پیشنهادات پژوهش………………………… 88

5-6 محدودیت های پژوهش………………………. 89

– منابع…………………………………… 90

– پیوست…………………………………… 95

 

 

چکیده:

امروزه ضرورت تحول و تغییر سازمانی برای اکثر مدیران و کارشناسان و سایر افراد کلیدی آشکار شده است چرا که در دنیای امروز همه چیز در حال تغییر و تحول است، به همین جهت می توان گفت در چنین فضا و شرایطی اگر سازمانی سیستم های مدیریتی، مهندسی را اجرایی و همچنین فرهنگ سازمانیش را تغییر ندهد و با نیازهای جامعه و مشتری سازگار نکند محکوم به فنا است و توانایی رقابت در طولانی مدت را نخواهد داشت.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی بر ایجاد تغییر استراتژیک می باشد که هدف اصلی آن شناسایی رابطه بین ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی و تغییر استراتژیک (در تیم های ارشد مدیریتی  صنایع غذایی شهرک های صنعتی استان گیلان )می باشد.وشامل اهداف فرعی مانند بررسی تاثیر تنوع سنی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک ،بررسی تاثیر تنوع زمینه تحصیلی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک وهمچنین بررسی تنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی بر ابعاد تغییر استراتژیک می باشد.ترکیب تنوع تیم مدیرانعالی با مشخصه های مانند تنوع سنی،تنوع زمینه تحصیلی وتنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی به عنوان متغییر مستقل و تغییر استراتژیک با مشخصه هایی مانند ایجاد کسب وکارهای جدید ،حذف کسب وکارهای منسوخ شده و تغییر در سبد سرمایه گذاری کسب وکار به عنوان متغییر وابسته مطرح می باشد.این تحقیق بر اساس طرح تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی بود وبر اساس هدف از نوع کاربردی است. در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق محاسبه ضریب الفای کرانباخ عمل شده است که با نرم افزار SPSS18برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغییر اقدام شده است در نهایت آزمون تی تست  نشان داد که از 9 فرضیه مورد ارزیابی 6 فرضیه تایید و 3 فرضیه رد شد و فرضیه اصلی تحقیق بر اساس تایید آزمون رگرسیون بررسی تاثیر تنوع سنی بر تغییر استراتژیک ، بررسی تاثیر تنوع زمینه تحصیلی بر تغییر استراتژیک ، بررسی تاثیر تنوع زمینه تحصیلی بر تغییر استراتژیک تایید می شود و تنوع تیم های مدیریت عالی بر تغییر استراتژیک تاثیر گذار است.با توجه به میانگین های بدست آمده تنوع تصدی سازمانی تیم مدیران عالی (2574/3  ) بیشترین تاثیر گذاری را بر تغییر استراتژیک داشته است و تنوع سنی تیم مدیران عالی (1803/3 ) کمترین تاثیر گذاری را بر تغییر استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی شهرک های صنعتی استان گیلان داشته است.

 

 کلمات کلیدی: ترکیب تنوع تیم مدیران عالی – تغییر استراتژیک – کسب و کار

 

فهرست جداول

جدول 2-1انواع تغییرات سازمانی……………. 27

جدول 2-2  انواع تغییرات…………………….. 27

جدول شماره 2-3 ایجادآمادگیدرسیستمو افراد……… 38

جدول2-4 عواملایجادمقاومتدربرابرتغییر………….. 40

جدول2-5 سطوح سازمانی و نقش ها……………….. 51

جدول 2-6 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور  53

جدول 2-7 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج کشور  53

جدول 3-1 شماره سوال های متغییرهای تحقیق در پرسشنامه  60

جدول 3-2 طیف لیکرت بر اساس بیان مثبت گویه…….. 60

جدول 3-3 ضریب پایایی کل…………………….. 62

جدول4-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………….. 66

جدول4-2 توصیف وضعیتتاهل پاسخ دهندگان…………. 67

جدول4-3توصیف میزان تحصیلاتپاسخدهندگان…………. 68

جدول4-4 سن پاسخ دهندگان…………………….. 69

جدول4-5 توصیف رشته تحصیلیپاسخدهندگان…………. 71

جدول4-6 توصیف عنوان شغلیپاسخدهندگان………….. 71

جدول4-7 توصیف سابقه کارپاسخدهندگان…………… 72

جدول4-8 توصیف متغیر ایجادکسبوکارجدید…………. 73

جدول4-9 توصیف متغیر حذفکسبوکارمنسوخ شده………. 74

جدول4-10 توصیف متغیر تغییردرسبدکسبوکار……….. 75

جدول4-11 توصیف متغیر تغییراستراتژیک………….. 76

جدول4-12 آزمونکولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق 77

جدول4- 13)آزمون تی تست بررسیتاثیرتنوعسنیبرتغییراستراتژیک 77

جدول4- 14)آزمون تی تست بررسیتاثیرتنوع زمینهتحصیلیبرتغییراستراتژیک…………………. 78

جدول4- 15)آزمون تی تست بررسیتاثیرتصدیسازمانیبرتغییراستراتژیک 78

جدول4- 16)آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعسن بر ایجادکسبوکارجدید 79

جدول4- 17)آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعسن بر حذفکسبوکارمنسوخ شده…………………………………………. 79

جدول4- 18آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعسن بر تغییردرسبدسهام کسبوکار…………………………………… 80

جدول4- 19آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعزمینهتحصیلی بر ایجادکسبوکارجدید…………………………… 80

جدول4- 20 آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعزمینهتحصیلی بر حذفکسبوکارمنسوخ شده………………………… 81

جدول4-21 آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعزمینهتحصیلیبر تغییردرسبدکسبوکار………………………….. 81

جدول4- 22آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر ایجادکسبوکارجدید…………………………… 82

جدول4- 23 آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر حذفکسبوکارمنسوخ شده………………………… 82

جدول4- 24آزمون تی تست بررسی تاثیر تنوعتصدیسازمانی بر تغییردرسبد سهام کسبوکار………………………………. 83

جدول5-1 نتایج آزمون فرضیه ها ی فرعی………….. 87

جدول5-2 نتایج آزمون فرضیه اصلی………………. 87

 

 

فهرست اشکال

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق ……………………. 8

شکل2-1 نمای کلی الگوی مدیریت برنامه های استراتژیک تغییر  22

شکل2-2  نگرش تئوری سیستم ها به کار تیمی………. 44

 

 

 

فهرست نمودارها

شرح نمودار2-1ارتقاء از شرایط موجود…………… 28

شرح نمودار2-2 تغییر انتقالی با بکارگیری یک وضعیت شناخته شده 28

نمودار 2-3 مدل تغییر تبدیلی…………………. 29

نمودار4-1 نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان….. 66

نمودار4-2 نمودار دایره ای وضعیتتاهل پاسخ دهندگان. 67

نمودار4-3 نمودار میله ای میزان تحصیلاتپاسخ دهندگان 68

نمودار4-4 نمودار میله ای سنپاسخدهندگان……….. 69

نمودار4-5نمودار میله ای رشته تحصیلیپاسخ دهندگان.. 70

نمودار4-6 نمودار میله ای عنوان شغلیپاسخ دهندگان.. 71

نمودار4-7 نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان… 72

نمودار4-8هیستوگرام متغیر ایجادکسبوکارجدید…….. 73

نمودار4-9 هیستوگرام متغیر حذفکسبوکارمنسوخ شده…. 74

نمودار4-10 هیستوگرام متغیر تغییردرسبدکسبوکار….. 75

نمودار4-11 هیستوگرام متغیر تغییراستراتژیک…….. 76

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1مقدمه:

در شرایط دائماً درحال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، وگرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکتر نوردال ،رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری است که از طریق جمع آوری و پردازش اطلاعات بدست می آید و باید بر اساس تغییرات محیطی وتغییرات استراتژیک انجام گیرد. (صرافی زاده ، ص 56: 1380)

بسیاری از شركت ها توسعه حوزه جغرافیایی، یعنی حركت از بازارهای محلی به بازارهای خارجی، را به عنوان بخشی از استراتژی رشد انتخاب می كنند. توسعه بین المللی یك تصمیم بسیار مهم است، مخصوصاً برای كسب و  كارهای كوچك ومتوسط كه اساساً دارای پایه مالی كم ، تمركزی محلی و حوزه جغرافیایی محدودی هستند. بین المللی شدن شركت های كوچك ومتوسط در برخی كشورها بعنوان مقدم ترین سیاست عمومی است. چرا كه آنها نقش حیاتی در نوآوری صنعتی وتوسعه اقتصادی جوامع خود دار ند . بسیاری از مدیران ارشد و كارآفرینان فرصت های موجود در بازارهای بین المللی را تشخیص داده و دسترسی به این بازارهای جهانی را بعنوان یك ابزاراستراتژیك برای رقابت پذیری و توسعه بیشتر كسب وكار خود مورد استفاده قرار می دهند. حضور در بازارهای جهانی امكان دسترسی به بازارهای بزرگتر و دستیابی به صرفه جویی در مقیاس، مزیت های تكنولوژیك، ارتقاء شایستگی، پخش ریسك، كاهش و تقسیم هزینه های تحقیق وتوسعه ، دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی را میسر میسازد. یكی از ضروریات كشورهای درحال توسعه حركت شركت های كوچك ومتوسط به سمت بین المللی شدن می باشد چرا كه فشار رقابتی در حال افزایش و از طرفی كمكهای مالی مستقیم و پشتیبانی از طرف دولت ها كاهش یافته است. بهرحال، با وجود نقش ثابت شركت های كوچك ومتوسط در توسعه اقتصادی و سهم كشورهای درحال توسعه در رشد تجارت جهانی، مطالعات كمی در خصوص بین المللی شدن این شركت ها در كشورهای درحال توسعه صورت گرفته است و تحقیقات مرتبط با این زمینه هنوز مراحل اولیه خود را طی می كند  عوامل متعددی بر بین المللی شدن شركت های كوچك ومتوسط تأثیرگذار است : همچون عوامل مربوط به شركت، عوامل محیطی و مدیریتی ، استراتژی های كسب وكار (عوامل استراتژیك ) و غیره. (تاج الدین-طالبی ،20،1391)

در دهه های اخیر پیوسته این سوال مطرح بوده است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالیکه کشور مشابه که از نظر منابع اولیه وامکانات بهره وری دارای شرایط یکسان شاید بهتر بوده،عقب مانده است چه عامل مهمی در شرایط مشابه پیشرفت وموفقیت بعضی از کشورها وباعث عقب ماندگی وعملکرد ناصحیح بعضی دیگر می شود؟

در پاسخ به این سوال تلاش های وسعی در سالهای اخیر با توجه به تغییرات روز افزون انجام شده که در آن به بررسی نقش مدیران عالی در تصمیم گیری سازمانی جهت اعمال استراتژی های تغییر در محیط های رقابتی چالش برانگیز سازمان برای رسیدن به اهداف عالی سازمان وکارائی بهتر عملکرد سازمان انجام شده است. که مشخص شده است سازمانها از تغییرات استراتژیک غافل اند واز این رو به تغییرات نمی پردازند واگر هم دست به تغییر می زنند ،این تغییرات تکراری است وبه سبب عدم هماهنگی سازمانها با تغییرات استراتژیک سازمانها متحمل ضررهای بسیاری میشوند وگاه این ضررها به نابودی سازمان در محیط های رقابتی تبدیل می شود.در این میان نقش مدیران سازمانی ،علی الخصوص مدیران عالی سازمانی در ایجاد تغییرات به موقع بسیار حائز اهمیت است تا سازمان در محیط های دائما در حال تغییر بتواند به سمت اهداف خود بدرستی پیش برود .به دلیل نقش قابل توجه مدیران عالی سازمان در ایجاد تغییر در سازمان وبه دلیل اهمیت کم این موضوع در سازمانهای ایران بخصوص در صنایع غذایی که یکی از پراهمیت ترین صنایع در گستره جهانی است،ما به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***