پایان نامه ارشد : بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

دانشگـاه پیـام نور واحد زهـان دانشکـده علوم انسـانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

عنوان :

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

استـاد راهنمـا :

سرکـار خانـم زهـره طحـان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان

 

صفحه

 

چکیده 8………………………………………………………………….. …………………………………………..

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 10.. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

1-2 تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………… 10

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 11         ……………………………………………………………………………………….

 

1-4 اهداف تحقیق 11….. ………………………………………………………………………………………………..

 

1-4-1اهداف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 11

 

1-4-2اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………….. 12

 

1-5 سوالات تحقیق 12 ………………………………………………………………………………………………………

 

1-5-1سوالات اصلی 12           ……………………………………………………………………………………………………

 

1-5-2سوالات فرعی 12 ………………………………………………………………………………………………..

 

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق 13          ………………………………………………………………………………………….

 

1-7 متغیر های تحقیق 13………. …………………………………………………………………………………….

 

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………. 13

 

خلاصه فصل 14………………….. ……………………………………………………………………………..

 

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

مقدمه 16…….. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

2-1تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………… 17

 

2-2 مدیریت در قرن 17………………………………………………………………………………… 21

 

2-3 نقش استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………….. 17

 

2-4 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی………………………………………………………………….. 18

 

2-5 چرخه حیات سیستم……………………………………………………………….. 18   ……………………

 

2-6 اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 19

 

2-7 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی …………………………. ……… ………… 19 …….

 

 

3

 

2-8 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………….. 19

 

2-9 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………… 20

 

2-10 سیستم های اطلاعاتی عمودی……………………………………………………………………… 21

 

2-11 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی……………………………………………………………………. 21

 

2-12 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 22  …………………………………………………………………………

 

2-13 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………. 23

 

2-14 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 23      …………………………………………………………………………….

 

2-15 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور…………………………………………………… 33

 

2-16 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………… 36

 

2 -17سیستم های اطلاعاتی مدیریت 37           ……………………………………………………………………………….

 

2 -18سیستم اطلاعات مدیریت 37       ………………………………………………………………………………………

 

2-19 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………….. 37

 

2-20 سیستم های میان سازمانی 38     ………………………………………………………………………………………

 

2-21 سیستم های پشتیبانی تصمیم 38  …………………………………………………………………………………..

 

2-22 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری………………………………………………………………. 38

 

2-23 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی……………………………………………………….. 39

 

2-24 سیستم پردازش معاملات 40       ………………………………………………………………………………………

 

2-25 هوش مصنوعی 40………………………………………………………………………… ………….

 

2-26 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی 43   ………………………………………………………………

 

2-27 سیستم کارکنان دانشی…………………………………………………………………………….. 44

 

2-28 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد 45     ………………………………………………………………………….

 

2-29 سیستم های پشتیبانی عملیاتی …………………………………………………………………… 45

 

2-30 سیستم گزارشات مدیریت 46      ……………………………………………………………………………………

 

2-31 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت 47…………………………………………………….. ……

 

2-32 نقش فناوری اطلاعات در سازمان……………………………………………………………… 47

 

2-33 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………….. 48

 

2-34اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………… 49

 

2-35 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………. 49   ………..

 

2-36ارگونومی در مکانیزاسیون اداری 50      …………………………………………………………………………..

 

2-37 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری…………………………………………………. 51

 

2-38 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون 52    …………………………………………………………………………

 

4

 

2-39 دستیابی به تعریفی بنیادین 52…………………………………………………. ……………………

 

2-40 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری 54           ………………………………………………………………….

 

2-41 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری 55………………………………… ………………..

 

2-42 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری 56            ………………………………………………………………….

 

 

 

2-43 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار 59………. ………………………..

 

2-44 خود کار سازی 60           ………………………………………………………………………………………………..

 

2-45 ضرورت تفکر برای آینده 61…………. ………………………………………………………………..

 

2-46 بهبود کار و اتوماسیون 61           ……………………………………………………………………………………….

 

2-47 تحقق دولت الکترونیک در ایران 63…….. …………………………………………………………..

 

2-48 اتوماسیون فعالیتهایاختصاصی………………………………………………………………. 64

 

2-49 اتوماسیون فعالیتهای عمومی 64… …………………………………………………………………………

 

2-50 مزایای دولت الکترونیکی 65      ……………………………………………………………………………………

 

خلاصه فصل…………………………………………………………………….. 66…………… ……………

 

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 

3-1 مقدمه 68. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

3-2 روش تحقیق 69     ………………………………………………………………………………………………………

 

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق 69    …………………………………………………………………….

 

3-4 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 70

 

3-5 برآورد حجم نمونه 70        ……………………………………………………………………………………………..

 

3-6 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 70 ……………………………………………………………………

 

3- 6-1 پرسشنامه 71         …………………………………………………………………………………………………..

 

3-6-2 ابزار پرسشنامه 71  …………………………………………………………………………………………….

 

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه 71         ………………………………………………………………………………………

 

3-8 پایایی پرسشنامه 71           …………………………………………………………………………………………………

 

3-9خلاصه فصل 72    ……………………………………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

 

4-1 مقدمه 74……………………………… ……………………………………………………………………..

 

4-2 تجزیه وتحلیل داده 75……………………………………………………….. ……………………….

 

1-3-4 توصیف مشخصات و ویژگیهای اعضای نمونه 75………. …………………………………

5

 

4-4 توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 75
4-5 آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 76
1-5-4 آزمون بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن………………………………………………………………. 76
1-1-5-4 آزمون فرضیهاول ……………………………………………………………………………………. 78
2-1-5-4 آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………. 78
3-1-5-4 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………. 78
4-1-5-4 آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………. 79
5-1-5-4 آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………. 79

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

 

مقدمه 81….. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

5-1 نتایج تحقیق 86……………………………………………… ……………………………………………

 

5-2 پیشنهادات 86…………. .. ……………………………………………………………………………………..

 

5-3 پیشنهادات 87…………. .. ……………………………………………………………………………………..

 

5-4 محدودیت ها 87………………………………………………………………………………….. …..

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

 

منابع فارسی 88         …………………………………………………………………………………………………………..

 

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 89

 

سایت ها 90………………………………………………………………………………………… ………

چکیده:

امروزه سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این میان از دهه 1960 که جنبه های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم های اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم های اطلاعاتی و تکامل سیستم های اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم های اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداری پرداخته است.

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

 

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلف جریانات ارتباطی، شبکه های ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه های مختلف (تولید کالا یا خدمات) دیده می شود از این قضیه مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، سازمانها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این اطلاعات را به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و دگرگونیهای این محیط در دهه 1990 (جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه دانش و اطلاعات) لزوم توجه به سیستم های اطلاعاتی را دوچنـــــدان کرد. به همین جهت، بحث سیستم های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستم های اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتـــری می یابد، چنانکه امروز سازمانهایی می توانند در اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند. اما سیستم های اتوماسیون اداری چیستند؟ چه مزایا و معایبی دارند؟ نیاز واقعی به تکامل و ایجاد آنها چه بوده است؟ انواع کاربردها و یا زیرسیستم های آن چیست؟ چه تفاوتی با سایر سیستم های اطلاعاتی دارد؟ و…

 

1-2 تبیین موضوع تحقیق

 

اتوماسیون اداری شامل تمام سیستمهای الکترونیکی است که انواع ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را برقرار کرده یا تسهیل میکند.

حجم بزرگی از امور روزمره سازمانها، امور دفتری هستند. میتوان گفت امور دفتری از جمله کارهایی در سازمان است که تمامی کارکنان و سطوح مختلف مدیران (اجرایی، عملیاتی، میانی، ارشد) با آن سروکار دارند. از این میان، کارکنانی که مسئولیتهایی از قبیل انتشار یا ذخیره (بایگانی) اطلاعات و کار با واژهپردازها را بر عهده دارند (داده کاران)، کاربران اصلی و دائمی سیستمهای اتوماسیون اداری و سایر سیستمهای ارتباطی (نظیر سیستمهای مدیریت اسناد) هستند.

 

اتوماسیون اداری به افزایش بهره وری سازمان در حوزه امور دفتری کمک شایانی کرده است. امور دفتری در گذشته معمولا مورد بی اعتنایی در سازمانها قرار میگرفت. علیرغم اینکه سهم بزرگی از نیرو و انرژی را به خود اختصاص میداد، ولی هیچ گاه مورد یک بازبینی اصولی در جهت بهبود و افزایش بهرهوری قرار نگرفته بود.

در اواخر دهه 1980، نتایج یک بررسی در یک دوره 10 ساله بر روی بهرهوری سازمانها در ابعاد مختلف نشان داد که علیرغم رشد 90 درصدی بهرهوری در حوزه صنعت، بهرهوری در بخش امور دفتری، تنها 4 درصد رشد داشته است. این در حالی بود که در همین دوره، هزینههای امور دفتری از حدود 20-30 درصد به رقمی حدود 30-40 درصد از کل هزینههای سازمان افزایش یافته بود.

 

10

 

نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان داد که در حالی که افزایش بهرهوری در حوزههای مختلف سازمانی به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته و ارتقا یافته است، لکن بهرهوری در حوزه امور دفتری مورد بیتوجهی واقع شده است. از این زمان بود که ارائه سیستمهای اطلاعاتی تسهیل کننده امور دفتری و ارتباطات روزمره، مورد توجه قرار گرفت

 

 

-1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

اطلاعات یکی از منابع باارزش واصلی مدیران یک سازمان است. همان طور که منابع انسانی، مواداولیه و منابع مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات دارای ارزش ویژه ای هستند. ازطرفی اطلاعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن یک شاخص اجتماعی به شمار می رود. رشد این شاخص به معنای ارتقای ملی خواهدبود. اطلاعات به طور محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می گذارد. فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه ای نیز در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت. امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کار می برند. از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی برای کل فعالیتهای سازمان محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است. امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می کنند. توجه به شرکتهای موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم های اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که شرکتها با آن روبروهستند، صرفاً به کارگیری سیستم های اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی استفاده اثربخش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت است. سیستم های اطلاعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهــــداف سازمان را با بهره وری بالا موجب می گردند.

 

1-4 اهداف تحقیق

 

1-4-1 هدف اصلی

 

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیران مدیران

 

1-4-2 اهداف فرعی

 

-1 شناسایی یک اتوماسیون مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت -2 بررسی و تجزیه وتحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری

 

-3 بررســی و شناســایی عوامــل مــوثر در موفقیــت سیســتم اتوماســیون از نظــر تــامین اطلاعــات مناســب نظیر: رضایت ، سهولت ، دقت ، امنیت

 

-4 ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***