پایان نامه ارشد :بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت انتظامی

عنوان : بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی

موضوع

بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

 

استاد راهنما

دکتر رضا محمدی نیا

استاد مشاور

دکترمحمد پوراسدی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. در این میان امنیت گردشگری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال 1391مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از پیش طراحی شده بدست آمد.  برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه بدو ورود 95 /0 و پایایی پرسشنامه بعد از ورود 97 /0 بدست آمده است .در این تحقیق پنج عامل اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، رفتار و منش پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک مورد بررسی قرار گرفت. از کل 360 گردشگر مورد بررسی در این تحقیق، 8/12 درصد گردشگر خارجی و 2/87 درصد گردشگر داخلی بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در حدود 65 درصد مؤثر بوده است. گشت پلیس در مکان های گردشگری به میزان 8/77 درصد در جذب گردشگران مؤثر بود. رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران به میزان 7/63 درصد و مؤثر بود. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس به میزان 1/55 درصد در جذب گردشگران مؤثر  و مؤثر بود. میزان اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در جذب گردشگران به اندازه 5/76 درصد مؤثر بوده است.  اختلاف میانگین اثر پنج عامل مورد بررسی در جذب گردشگران قابل توجه نبود و اثر آنها یکسان بود. با توجه به نتایج بدست آمده، وجود پایگاه های احداث شده پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، اقدامات حفاظتی و امنیتی و رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران مؤثر بود. لذا احداث پایگاه­های پلیس در اماکن تاریخی و گردشگری به منطور افزایش جذب گردشگران توصیه می­گردد. همچنین اتخاذ راهکارهای بهبود رفتار و برخورد پلیس با گردشگران باعث افزایش جذب گردشگران خواهد شد.

کلید واژگان: اقدامات کنترلی، گردشگری، امنیت، جذب گردشگران، قزوین.

 

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

سپاس نامه.. ‌د

چکیده.. ‌ه

فصل اول: کلیات.. 3

1-1) مقدمه.. 3

1-2) طرح مسأله.. 5

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-4-1)هدف اصلی.. 7

1-4-2)اهداف فرعی.. 8

1-5)سؤالات تحقیق.. 8

1-5-1)سؤال اصلی تحقیق.. 8

1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق.. 8

1-6)فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1)فرضیه اصلی.. 8

1-6-2)فرضیه های فرعی.. 8

1-7) قلمرو تحقیق.. 9

1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی.. 9

1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی.. 11

1-10) خلاصه فصل 1. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی.. 14

2-1)مقدمه.. 14

2-2) مبانی نظری.. 15

2-2-1) مفاهیم امنیت.. 15

2-3)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت.. 17

2-3-1) رویکرد سنتی.. 17

2-3-2) رویکرد اجتماعی.. 17

2-4) مرور ادبیات و نظریه های گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران   18

2-4-1) کارکردگرایی.. 18

2-4-2)کنش متقابل نمادی.. 18

2-4-3) روش شناسی مردمی.. 18

2-4-4) گردشگری.. 19

2-4-4-1) اهمیت گردشگری.. 19

2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگری.. 20

2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری.. 21

2-4-5) مدل های گردشگری.. 22

2-4-5-1)مدل سیستمی گردشگری مقصد.. 27

2-4-5-2)مدل کارآفرینی و توسعه مقصد گردشگری.. 28

2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد.. 29

2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری.. 32

2-4-5-5) مدل لیپر.. 33

2-4-5-6) مدل گان.. 35

2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس.. 37

2-4-5-8) دیدگاه هولدن.. 38

2-4-6) تقاضای گردشگری.. 40

2-4-7) عرضه.. 40

2-4-8) جاذبه ها.. 41

2-4-9) خدمات.. 41

2-4-10) حمل و نقل.. 42

2-4-11) اطلاع رسانی.. 42

2-4-12) پیشبرد فروش.. 42

2-4-13) گردشگری پایدار.. 43

2-5) امنیت و گردشگری.. 44

2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران.. 46

2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل.. 47

2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری.. 48

2-6) تاریخچه گردشگری در ایران.. 50

2-6-1) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران.. 56

2-7) قزوین و اماکن گردشگری.. 57

2-7-1) قلعه الموت.. 58

2-7-2) دریاچه اوان.. 60

2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی).. 61

2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی.. 62

2-8) نیروی انتظامی و امنیت.. 63

2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین.. 63

2-8-2) نیروی انتظامی و توریست.. 64

2-8-3) نیروی انتظامی.. 65

2-8-3-1)پلیس انتظامی.. 67

2-8-4)بخشنامه .. 67

2-9) امنیت، پلیس، گردشگری .. 68

2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. 70

2-11) چارچوب نظری تحقیق.. 75

2-11-1) ارائه مدل مفهومی.. 76

2-11-2) مدل تحلیلی تحقیق در یک نگاه.. 77

2-12) خلاصه فصل 2. 78

فصل سوم: روش شناسی.. 80

3-1)مقدمه:.. 80

3-2) نوع و روش تحقیق.. 81

3-3)جامعه و نمونه آماری.. 82

3-4) روش نمونه گیری.. 83

3-5)روش گردآوری اطلاعات.. 83

3-5-1)روش کتابخانه ای.. 84

3-5-2)روش میدانی.. 84

3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 84

3-6-1)پرسشنامه.. 84

3-6-2) مصاحبه.. 85

3-7) روشهای سنجش روایی  و  پایایی.. 85

3-8)روش های تحلیل داده ها.. 86

3-8-1)آمار توصیفی.. 86

3-8-2)آمار استنباطی.. 86

3-8-2-1)ضریب همبستگی پیرسون.. 86

3-8-2-2)آزمون کای اسکوور.. 87

3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA).. 88

3-9) خلاصه فصل 3. 88

فصل چهارم:نتایج پژوهش.. 90

4-1)تحلیل توصیفی داده ها.. 90

4-2) تحلیل استنباطی داده ها.. 95

4-3) خلاصه فصل 4. 106

فصل پنجم:  نتیجه گیری.. 108

5-1)مقدمه.. 108

5-2) نتیجه گیری.. 109

5-3)نتیجه گیری کلی:.. 111

5-4)محدودیتهای تحقیق.. 111

5-6) خلاصه فصل 5. 112

فهرست منابع و مآخذ.. 114

پیوست : پرسشنامه.. 122

Abstract 124

 

فهرست جداول

جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران ……………………………………………………………………………………. 53

جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران……………………………………………………………………….54

جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش………………………………………96

جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران…………………………..98

جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران………………………………………………………100

جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران………………………………..103

جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران……………………………………….105

جدول4- 6:  ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران……………………………………………105

 

فهرست نمودار ها

نمودار 2-1: طبقه بندی مدل های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..24

نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری ………………………………………..25

نمودار 2-3: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان…………………………………………………………………………………………….26

نمودار 2-4:  مراحل چرخه عمر مقصدگردشگری………………………………………………………………………………………………27

نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر ……………………………………………………………………………………………………..28

نمودار 2-6: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری …………………………………………………………………………………………………32

نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل………………………………………….33

نمودار 2-8: سیستم گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………34

نمودار 2-9:  سیستم  گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………35

نمودار 2-10: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس……………………………………………………………………………………………………37

نمودار 2-11: سیستم گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….38

نمودار 2-12: عناصر سیستم گردشگری …………………………………………………………………………………………………………..40

نمودار 2-13: روند ورود توریست های خارجی به ایران …………………………………………………………………………………..51

نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران……………………………….76

نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها………………………………90

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها…………………………………………….91

نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری……………………………………………….92

نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی………………………………………………………….92

نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………93

نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین……………………………93

نمودار 4-7: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین…………………………………………….94

 

 

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه:

سفر و مسافرت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهای طولانی و پرخطر تنها به زیارت و تجارت محدود می‌شده، اما امروزه با گسترش سیستم حمل و نقل، افزایش درآمد مردم، پدیدآمدن زمان استراحت و فراغت و … این مهم امری جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل گشته است. به طوری که امروزه هدف از سفر کردن بسیار تخصصی تر و پیچیده تر شده است. سفر همواره جایگاه خاصی در فرهنگ، تمدن و ادیان کشورهای مختلف و بخصوص ایران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین و … پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می‌نماید. در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما نیز به طور مستقیم به فواید سفر اشاره شده است. بسیاری از ادیبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسی اثرات روحی و روانی سفر پرداخته‌اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت به دنیا اطراف موثر می‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌ها نشانگر این موضوع است. آری! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.

طبق پیش بینی هایی که [1]WTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است؟

جهانگردی از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب ورسوم به وجود آورده است. بررسی وضعیت نواحی و سرزمین هایی که همه ساله و در فصل های مختلف مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرند نشان می دهد تغییرات ناشی از جهانگردی در آنها بسیار چشم گیرتر و مهم تر از تغییراتی است که ناشی از گسترش سایر فعالیت های اقتصادی است. به طور نمونه تجهیزات مورد نیاز جهانگردان نظیر مهمانسراها، رستوران ها و مکان های تفریحی که در کرانه های دریاها، نواحی کوهستانی، مناطق جنگلی و در اطراف چشمه های آب گرم معدنی تاسیس شده اند، گویای نقش و تاثیر جهانگردی در دگرگون ساختن چهره زمین است (محلاتی1380: 15) صنعت گردشگری پس از اتمام جنگ جهانی دوم( 1950 )، با گسترش شهر نشینی، کاهش ساعات کار، توسعه روز افزون راه ها و شبکه های حمل و نقل، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و اصلاح قوانین و مقرارت تحو لی شگرف یافت، بطوریکه امروزه گردشگری به یک پدیده و از نمادهای عصر تمدن تبدیل شده است (لانکوار1381 ). به علت ویژگی های منحصر به فرد گردشگری، این صنعت از سوی دانشمندان و صاحبنظران به صادرات پنهان و صنعت بدون دود شهرت یافته است. این صنعت در سال های اخیر در رشته های مطرح اقتصادی جهان بعد از نفت و خود روسازی مقام سوم را دارا بوده و بر اساس پیش بینی محققان تا سال 2015 ، به عنوان بزرگترین صنعت و فعالیت اقتصادی جهان در خواهد آمد. به نظر می رسد کشورهای صاحب نفت و کشورهایی که تنها یک منبع درآمد در اختیار دارند باید به صنعت گردشگری اهمیت داده و به راحتی از آن عبور ننمایند چرا که عامل بسیار مهمی در تنوع درآمد آنهاست. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذب ههای متنوع تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی هنوز از مزایای این صنعت در جایگاه و سهم متناسب با خود استفاده نکرده است و با وجود اینکه در تمامی برنامه های توسعه سال های اخیر، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیاورده است. رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور، باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد(صیدایی و هدایتی مقدم 1389: 99) از آنجایی که عوامل مختلف در جذب گردشگران موثر می باشد در این میان پژوهش حاضر به بررسی نقش امنیت در جذب گردشگران می پردازد و سعی دارد با بررسی اقدامات کنترلی پلیس در حیطه جذب گردشگران نقاط ضعف و قوت این سازمان را در حیطه مذکور شناسایی کرده و با ارایه راهکارهایی مشکلات موجود را حل نموده، باشد که چراغ راهی برای مدیران و پرسنل این سازمان باشد.

1-2) طرح مسأله:

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است. در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد. یکی از نهادهایی که در این زمینه می­تواند بسیار موثر باشد نیروی انتظامی است که می تواند با افزایش امنیت ، مدیریت و… آرامش را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.

صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، در این میان نقش نیروی انتظامی به عنوان متولی امر تامین و توسعه امنیت بیشتر از سایر نهادها است. گردشگری تنها در پرتو توسعه امنیت محقق می گردد. توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق می یابد که توجه دولت آن برای تأمین امنیت گردشگران بیشتر شده باشد.در حال حاضر در کشور ما لزوم توجه به توسعه و تامین امنیت در این صنعت بیش از پیش احساس می شود.

جرائم یکی از شاخص‌ترین فاکتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده که بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر کارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل کیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همکاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یکدیگر ضرورت دارد. با راهکارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و کنترل و کشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شرکت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و کنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی کردن تبلیغات منفی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و برای آنکه صنعت گردشگری در ایران سهم واقعی خود را از بازارهای جهانی بدست آورد و از سود سرشار آن بهره‌مند شود نیازمند یک عزم ملی در کلیه نهادها و ارگان‌ها هستیم. از سویی به علت تبلیغات علیه امنیت داخلی ایران و شناساندن چهره نامطلوب از کشور، با گسترش این صنعت می‌توان به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. این امر به نوبه خود صلاح و تبادل فرهنگی و امنیت فرهنگی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد و آن را به عنوان یک قطب امنیت گردشگری به جهانیان معرفی خواهد نمود. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.

از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.

تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1)هدف اصلی :

شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

1-4-2)اهداف فرعی:

 1. دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 2. دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 3. دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
 4. دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
 5. دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران

1-5)سؤالات تحقیق:

1-5-1)سؤال اصلی تحقیق:

میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟

1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق:

 1. میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 2. میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 3. میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 4. میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 5. میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟

1-6)فرضیه های تحقیق:

1-6-1)فرضیه اصلی:

به نظر می رسد اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران مؤثر بوده است.

1-6-2)فرضیه های فرعی:

 1. احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در میزان جذب گردشگران مؤثر است.
 2. گشت پلیس در مکان های گردشگری در میزان جذب گردشگران مؤثر است.
 3. رفتار و منش پلیس در میزان جذب گردشگران مؤثر است.
 4. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در میزان جذب گردشگران مؤثر است.
 5. اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در میزان جذب گردشگران مؤثر است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 167

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***