پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف كنندگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :داخلی

عنوان : بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف كنندگان(مطالعه موردی مصرف كنندگان محصولات لبنی شركت پگاه در شهرستان رشت)

 

                                                           دانشگاه آزاد اسلامی                                                             واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (.M.A)                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش داخلی

عنوان:

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف كنندگان(مطالعه موردی: مصرف كنندگان محصولات لبنی شركت پگاه در شهرستان رشت)

استاد راهنما:

 دکتر سید محمود شبگو منصف

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیّات تحقیق. 2

1-1مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-چهارچوب نظری تحقیق. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 8

1-6- اهداف علمی تحقیق. 9

1-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها. 9

1-7-1- تعریف نظری. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی. 10

1-8- قلمرو تحقیق. 10

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 12

2-مقدمه. 13

2-1-ادبیات نظری. 14

2-1-1-1- تعاریف قدیم بازاریابی. 14

2-1-1-2- تعاریف جدید بازاریابی. 15

2-1-2- آمیخته بازاریابی. 17

2-1-2-1- آمیخته محصول. 19

2-1-2-2- آمیخته قیمت. 19

2-1-2-3- آمیخته توزیع. 19

2-1-2-4- آمیخته ترفیع. 20

2-1-3- نتیجه آمیخته بازاریابی. 21

2-1-4- بازاریابی و مصرف کنندگان. 21

2-1-5- تعریف مصرف. 21

2-1-6- رفتار مصرف كننده. 22

2-1-7- فرایند تصمیم گیری خریدار. 22

2-1-7-1- شناخت نیاز. 23

2-1-7-2- جستجوی اطلاعات. 24

2-1-7-3- ارزیابی جایگزین ها. 24

2-1-7-4- تصمیم خرید. 24

2-1-7-5- رفتار پس از خرید. 25

2-1-8- تعریف محیط زیست. 25

2-1-10- مدیریت اقتصادى محیط زیست. 26

2-1-11-مصرف سبز. 27

2-1-12- مصرف کنندگان سبز. 28

2-1-13- بازاریابی سبز. 30

2-1-14- بازاریابی سبز در مسیر تکامل. 33

2-1-14-1- عصر اول (بازاریابی سبز اکولوژیکی). 33

2-1-14-2-عصر دوم (بازاریابی سبز محیطی). 34

2-1-14-3- به سوی عصر سوم (بازاریابی سبز پایدار). 35

2-1-15- سطوح بازاریابی سبز. 35

2-1-16- تقسیم بندی بازار سبز. 36

2-1-16-1- سبزهای خالص واقعی. 36

2-1-16-2- سبزهای پشتیبان. 36

2-1-16-3-جوانه ها. 36

2-1-16-4- نق زن ها. 37

2-1-16-5-بی توجه ها. 37

2-1-17-آمیخته بازاریابی سبز. 37

2-1-17-1- محصول سبز. 37

2-1-17-2- ترفیع سبز. 39

2-1-17-3-قیمت سبز. 39

2-1-17-4- توزیع سبز. 40

2-1-17-5- تصمیم خرید سبز. 41

2-1-18- بازاریابی سبز در ایران. 42

2-1-19-مزیت های بازاریابی سبز. 43

2-1-20- سه کلید برای بازاریابی سبز موفق. 43

2-1-20-1- خالص و واقعی باشید. 44

2-1-20-2-  به مشتریانتان  آموزش دهید. 44

2-1-20-3-  به آنها فرصت شرکت کردن دهید. 44

2-1-21- پتانسیل ها و چالشهای بازاریابی سبز در ایران. 44

2-2- پیشینه تحقیق. 46

2-2-1- پیشینه داخلی. 46

2-2-1- پیشینه خارجی. 49

فصل سوم روش اجرای تحقیق. 52

3-1- مقدمه. 53

3-2- فرایند اجرای تحقیق. 53

3-3- روش اجرای تحقیق. 53

3-4- جامعه آماری. 54

3-5- روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه. 55

3-6- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات. 55

3-7- ابزارهای گردآوری اطلاعات. 56

3-8- روایی. 58

3-9- پایایی. 59

3-10- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات. 60

3-10-1- بخش توصیفی داده ها. 60

3-10-2- بخش تحلیلی داده ها. 61

فصل چهارم نتایج. 62

4-1- مقدمه. 63

4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 63

4-3- توصیف متغیر های تحقیق. 67

4-4- بررسی مدل تحقیق. 73

4-4-1- بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 73

4-4-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری. 74

4-4-3- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق. 75

4-5- آزمون فرضیه ها. 75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری. 78

5-1- مقدمه. 79

5-2- نتایج آمار توصیفی. 79

5-3- نتایج آمار استنباطی. 80

5-4- پیشنهادات تحقیق. 81

5-5- محدودیت های تحقیق. 82

5-6- پیشنهادان آتی. 82

منابع. 84

پیوست. 91

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره2-1- مانع موجود میان حرف و عمل مصرف کنندگان سبز. 30

جدول شماره3-1- معیارهای محصول سبز. 56

جدول شماره3-2- معیارهای ترفیع سبز. 56

جدول شماره3-3- معیارهای قیمت سبز. 57

جدول شماره3-4- معیارهای توزیع سبز. 57

جدول شماره3-5- معیارهای خرید سبز. 58

جدول ‏3-6- ضریب آلفای کرونباخ. 60

جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 63

جدول4-2- توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 64

جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان. 65

جدول4-4- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. 66

جدول4-5- توصیف متغیر محصول. 67

جدول4-6- توصیف متغیر تبلیغ. 68

جدول4-7- توصیف متغیر توزیع. 69

جدول4-8- توصیف متغیر قیمت. 71

جدول4-9- توصیف متغیر تصمیم خرید سبز. 72

جدول 4-10- شاخص های معنی داری و برازش مدل. 75

 

 

 

فهرست اشکال/ نمودارها

شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق. 8

شکل1-2- ابزارهای مخصوص بازاریابی. 18

شکل2-1- فرایند تصمیم گیری خرید. 23

نمودار4-1- نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان. 64

نمودار4-2- نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 65

نمودار4-3- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. 66

نمودار4-4- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان. 67

نمودار4-5- هیستوگرام  متغیر محصول. 68

نمودار4-6- هیستوگرام  متغیر تبلیغ. 69

نمودار4-7- هیستوگرام  متغیر توزیع. 70

نمودار4-8- هیستوگرام  متغیر قیمت. 71

نمودار4-9- هیستوگرام  متغیر تصمیم خرید سبز. 72

نمودار 4-10- آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد). 73

نمودار 4-11- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری). 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه شهرستان رشت انجام گرفته است. با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، با استفاده از فرمول جامعه نامحدود نمونه ای مشتمل بر 348 نفر از مصرف كنندگان محصولات لبنی شركت مذكور به شیوه غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیده و بررسی شدند. به منظور بررسی رابطه آمیخته بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کننده، از طریق پرسشنامه استاندارد به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی است. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و خرید سبز مصرف كننده و با استفاده از مدل یاری بوزنجانی که شامل متغیرهای محصول سبز، تبلیغ سبز، توزیع سبز، قیمت سبز و تصمیم خرید سبز بوده، طراحی گردیده است. در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد و مشخص گردید،  که به ترتیب هر یك از ابعاد تبلیغ، محصول، قیمت و توزیع از آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز مصرف كننده اثر مثبت و معناداری دارند.

واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، آمیخته بازاریابی سبز، مصرف کننده، فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***