پایان نامه ارشد : بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان­شناسی همگانی

عنوان : بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده زبانهای خارجی،گروه زبان­شناسی همگانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان

بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما

دکتر سید محمد ضیاء­حسینی

استاد مشاور

دکترمحمدمهدی اسماعیلی

  زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات طرح……………………………………………………………………………….. 1
1-1 مقدمه         ……………………………………………………………………………….. 2
1-2 اهمیت موضوع  ………………………………………………………………………….. 3
1-3 بیان مسئله        ………………………………………………………………………….. 3
1-4 سوال­های و فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………… 4
    1-4-1 سوال­های تحقیق  ………………………………………………………………………… 4
    1-4-2 فرضیه­های تحقیق  ………………………………………………………………………. 4
1-5 کلیدواژه­ها  ………………………………………………………………………………… 5
1-6 محدودیت تحقیق  ………………………………………………………………………. 10
1-7 شاهنامه فردوسی  ………………………………………………………………………… 11
فصل دوم پیشینه تاریخی تحقیق………………………………………………………………….. 13
2-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 14
2-2 مبانی نظری تحقیق  …………………………………………………………………….. 15
   2-2-1 زبان­شناسی و ادبیات  …………………………………………………………………… 15
       2-2-1-1 ویژگی­های زبان ادبی  ………………………………………………………………….. 17
       2-2-1-2 گونه­های زبان ادبی  …………………………………………………………………….. 20
   2-2-2 نظریه­های زبان­شناسی  …………………………………………………………………. 23
      2-2-2-1 زبان­شناسی توصیفی(ساختگرا)  …………………………………………………….. 24
         2-2-2-1-1 زبان و گفتار  ………………………………………………………………………………. 25
         2-2-2-1-2 صورت آوایی و معنی  …………………………………………………………………. 26
     2-2-2-2 زبان­شناسی نقش­گرا  ……………………………………………………………………. 26
        2-2-2-2-1 نقش­گرایی در مکتب پراگ  ………………………………………………………….. 26
        2-2-2-2-2 نقش­گرایی در مکتب کپنهاگ  ……………………………………………………….. 28
        2-2-2-2-3 نقش­گرایی در مکتب لندن  …………………………………………………………… 29
2-2-3 سخن­کاوی  ………………………………………………………………………………… 31
      2-2-3-1 کاربرد سخن­کاوی  ……………………………………………………………………… 43
   2-2-4 متن و زبان­شناسی متن  ………………………………………………………………… 44
   2-2-5 بافت  ………………………………………………………………………………………… 47
   2-2-6 متن­کاوی  …………………………………………………………………………………… 50
   2-2-7 انسجام و همبستگی  ……………………………………………………………………. 50
2-2-7-1 انسجام  ……………………………………………………………………………………… 52
          2-2-7-1-1 ارجاع  ……………………………………………………………………………………….. 52
          2-2-7-1-2 جایگزینی  ………………………………………………………………………………….. 54
          2-2-7-1-3 حذف  ……………………………………………………………………………………….. 55
      2-2-7-2 انسجام واژگانی  …………………………………………………………………………. 57
         2-2-7-2-1 تکرار  ……………………………………………………………………………………….. 57
         2-2-7-2-2 با­هم­آیی  …………………………………………………………………………………….. 59
     2-2-7-3 انسجام پیوندی  ………………………………………………………………………….. 60
2-3 مبانی عملی تحقیق  ……………………………………………………………………… 62
فصل سوم روش­شناسی………………………………………………………………………………. 65
3-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 66
3-2 روش گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………. 66
3-3 روش تجزیه و تحلیل  …………………………………………………………………. 67
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………. 68
4-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 69
4-2 منبع داده­ها  ………………………………………………………………………………… 69
4-3 روش کدگذاری داده­ها  ……………………………………………………………….. 69
4-4 بررسی داده­ها  …………………………………………………………………………….. 70
   4-4-1 متن 1،آغاز کتاب  ……………………………………………………………………….. 70
   4-4-2 متن 2، کیومرث  …………………………………………………………………………. 73
   4-4-3 متن 3، بیژن و منیژه  ……………………………………………………………………. 78
   4-4-4 متن 4، پادشاهی همای  ……………………………………………………………….. 98
   4-4-5 متن 5، هوشنگ  …………………………………………………………………………. 104
   4-4-6 متن 6، بهمن  ……………………………………………………………………………… 108
   4-4-7 متن 7، تهمورث  ………………………………………………………………………… 118
   4-4-8 متن 8، جمشید  ………………………………………………………………………….. 123
   4-4-9 متن 9، پادشاهی یزدگرد  ……………………………………………………………… 132
   4-4-10 متن 10، پادشاهی نرسی بهرام  ……………………………………………………… 156
فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………… 162
5-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………….. 163
5-2 نتیجه­گیری  ………………………………………………………………………………… 164
5-3 پیشنهادهای تحقیق  ……………………………………………………………………… 167
واژه­نامه فارسی به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168
واژه­نامه انگلیسی به فارسی   ……………………………………………………………………………………………….. 170
منابع ………………………………………………………………………………………………….. 172
منابع داخلی …………………………………………………………………………………………………… 173
منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………… 175
منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………………………… 176

 

 

 

فهرست جداول صفحه
جدول 4-1   …………………………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4-2   …………………………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4-3   …………………………………………………………………………………………………………………. 75
جدول 4-4   …………………………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-5   …………………………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-6   …………………………………………………………………………………………………………………. 80
جدول 4-7   …………………………………………………………………………………………………………………. 81
جدول 4-8   …………………………………………………………………………………………………………………. 84
جدول 4-9   …………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول 4-10   ………………………………………………………………………………………………………………. 88
جدول 4-11   ………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-12   ………………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول 4-13   ………………………………………………………………………………………………………………. 93
جدول 4-14   ………………………………………………………………………………………………………………. 95
جدول 4-15   ………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-16   ………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-17   ………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول 4-18   ………………………………………………………………………………………………………………. 102
جدول 4-19   ………………………………………………………………………………………………………………. 102
جدول 4-20   ………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول 4-21   ………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-22   ………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-23   ………………………………………………………………………………………………………………. 110
جدول 4-24   ………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول 4-25   ………………………………………………………………………………………………………………. 114
جدول 4-26   ………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول 4-27   ………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول 4-28   ………………………………………………………………………………………………………………. 120
جدول 4-29   ………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول 4-30   ………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول 4-31   ………………………………………………………………………………………………………………. 125
جدول 4-32   ………………………………………………………………………………………………………………. 126
جدول 4-33   ………………………………………………………………………………………………………………. 129
جدول 4-34   ………………………………………………………………………………………………………………. 130
جدول 4-35   ………………………………………………………………………………………………………………. 130
جدول 4-36   ………………………………………………………………………………………………………………. 134
جدول 4-37   ………………………………………………………………………………………………………………. 135
جدول 4-38   ………………………………………………………………………………………………………………. 138
جدول 4-39   ………………………………………………………………………………………………………………. 139
جدول 4-40   ………………………………………………………………………………………………………………. 142
جدول 4-41   ………………………………………………………………………………………………………………. 143
جدول 4-42   ………………………………………………………………………………………………………………. 146
جدول 4-43   ………………………………………………………………………………………………………………. 147
جدول 4-44   ………………………………………………………………………………………………………………. 150
جدول 4-45   ………………………………………………………………………………………………………………. 150
جدول 4-46   ………………………………………………………………………………………………………………. 153
جدول 4-47   ………………………………………………………………………………………………………………. 154
جدول 4-48   ………………………………………………………………………………………………………………. 154
جدول 4-49   ………………………………………………………………………………………………………………. 157
جدول 4-50   ………………………………………………………………………………………………………………. 158
جدول 4-51   ………………………………………………………………………………………………………………. 158
جدول 4-52   ………………………………………………………………………………………………………………. 160
جدول 4-53   ………………………………………………………………………………………………………………. 160

 

 

فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-1   ……………………………………………………………………………………………………………. 72
نمودار 4-2   ……………………………………………………………………………………………………………. 72
نمودار 4-3   ……………………………………………………………………………………………………………. 77
نمودار 4-4   ……………………………………………………………………………………………………………. 77
نمودار 4-5   ……………………………………………………………………………………………………………. 97
نمودار 4-6   ……………………………………………………………………………………………………………. 97
نمودار 4-7   ……………………………………………………………………………………………………………. 103
نمودار 4-8   ……………………………………………………………………………………………………………. 103
نمودار 4-9   ……………………………………………………………………………………………………………. 107
نمودار 4-10   …………………………………………………………………………………………………………. 107
نمودار 4-11   …………………………………………………………………………………………………………. 117
نمودار 4-12   …………………………………………………………………………………………………………. 117
نمودار 4-13   …………………………………………………………………………………………………………. 122
نمودار 4-14   …………………………………………………………………………………………………………. 122
نمودار 4-15   …………………………………………………………………………………………………………. 131
نمودار 4-16   …………………………………………………………………………………………………………. 131
نمودار 4-17   …………………………………………………………………………………………………………. 155
نمودار 4-18   …………………………………………………………………………………………………………. 155
نمودار 4-19   …………………………………………………………………………………………………………. 159
نمودار 4-20   …………………………………………………………………………………………………………. 159
نمودار 4-21   …………………………………………………………………………………………………………. 161
نمودار 4-22   …………………………………………………………………………………………………………. 161

 

1 مقدمه

زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان­هاست.نخستین و اساسی­ترین نقش زبان نیز همین می­باشد زیرا بشر ناگزیر است که در ارتباط با دیگران در اجتماع تجربه­اش را منتقل کند و تجربه دیگران را دریابد.بنابراین در مطالعه و توصیف آن باید صور و اشکال زبانی مرتبط با این نقش زبان را مورد بررسی قرار داد.شاخه­ای در زبان­شناسی با عنوان سخن­کاوی در این رابطه و جهت بررسی کاربرد زبان بوجود آمده است.

تحلیل­کلام به  بررسی روابط برون­جمله­ای و ارتباط بین زبان و بافت­هایی که در آن بکار برده می­شود می­پردازد.متن صورت مذاکرات کلام است و متن یک واحد منسجمی را تشکیل می­دهد.آنچه که متن را از غیر­متن متمایز می­سازد متنیت[1] است و یکی از عوامل بوجود آورنده متنیت،­ انسجام است. انسجام زمانی در متن حاصل می­شود که تفسیر عنصری در متن به تفسیر عنصری دیگر وابسته باشد.هلیدی و حسن (1976) ابزارهای انسجام در متن را در زبان انگلیسی به سه دسته اصلی تقسیم کرده­اند که عبارتند از :

1.دستوری:­ عوامل دستوری که دارای سه زیر­مجموعه ارجاع، جانشینی و حذف می­باشد.

  1. واژگانی: عوامل واژگانی که در برگیرنده تکرار و با هم­آیی است.

3.پیوندی: عوامل پیوندی که شامل عناصر اضافی، سببی، تقابلی و زمانی است.

آنچه در این پژوهش انجام شد بررسی زبان شاهنامه از دیدگاه انسجام واژگانی می­باشد و تلاش بر آن بود تا  طبق نظریه هلیدی و حسن، انسجام واژگانی در این اثر ماندگار قرن چهارم هجری بررسی شود.

 

12 اهمیت موضوع

لطفی­پورساعدی(1374) اینگونه مطرح می­کند که نقش ارتباطی زبان مهمترین عامل و انگیزه پیدایش توسعه و تکامل آن است.در ایفای این نقش ارتباطی،زبان به عنوان یک کل عمل می­کند.این تحقیق به بررسی شاخه­ای از زبان به عنوان گفتمان­کاوی خواهد پرداخت که در مطالعات زبان و زبان­شناسی بسیار حائز اهمیت است.صحبت از تحلیل کلام یا گفتمان­شناسی توجه به متن را در پی دارد و متن دارای ویژگی­های خاصی است که یکی از آنها انسجام متنی می­باشد.انسجام متن و شناخت عوامل مؤثر در آن بسیار مهم است چرا که کوچکترین تغییر در این عناصر به تغییر در انسجام متن می­انجامد و تغییر در انسجام متن باعث تغییر در بافتار و در نتیجه در سراسر متن می- گردد که درک نادرستی از آن را به خواننده یا شنونده القا می­کند.لذا اهمیت این تحقیق به این دلیل است که عوامل انسجام در متن نقش مهمی را ایفا می­کنند.

 

13 بیان مسئله

در تحلیل کلام مطالعه زبان در رابطه با نقش ارتباطی آن و چگونگی کاربرد آن توسط گوینده/ نویسنده انجام می­شود و آن با بررسی متن آغاز می­گردد و طبق نظر هلیدی وحسن ” آنچه متن را از غیر­متن متمایز می­سازد متنیت است وانسجام یکی ازعوامل ایجاد متنیت می­باشد”(4:1976). از آنجایی که انسجام یک رابطه معنایی است فرض بر آن است که در زبان فارسی هم مانند انگلیسی به سه گروه دستوری، واژگانی و پیوندی طبقه بندی می­شود.این تحقیق برمبنای عوامل و ابزار انسجام واژگانی از میان دیگر عوامل انسجام قرار دارد و تلاش بر آن است تا ادعای هلیدی و حسن در زبان انگلیسی رادر اشعار فردوسی بیازماید وتأثیرمؤلفه­های انسجام واژگانی را مورد مطالعه قرار دهد و در پی آن باشد که آیا فردوسی از این عوامل استفاده کرده است یا نه.

 

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***