پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط بین آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان-های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش : مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان : بررسی ارتباط بین آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری در بیمارستان-های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پرستاری و مامایی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

بررسی ارتباط بین آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

اساتید راهنما:

ملیحه اسدالهی

محمد ارشدی

استاد مشاور:

مهناز جبرییلی

دی ماه 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

عنوان                                           صفحه
فصل اول

 

معرفی پژوهش: 2
زمینه پژوهش: 2
اهداف طرح: 8
پیش فرض های پژوهش 9
سوالات پژوهش: 10
تعریف واژه های اختصاصی: 10
فصل دوم

دانستنی های پژوهش:

چهار چوب پنداشتی: 14
مروری بر متون تجربی 37
فصل سوم

روش تحقیق:

نوع پژوهش 43
جامعه پژوهش 43
محیط پژوهش 44
نمونه پژوهش 44
روش نمونه  گیری 45
مشخصات واحدهای مورد پژوهش 45
ابزار  مطالعه 46
اعتبار علمی_ روایی ابزار 47
اعتماد علمی(پایایی) ابزار 48
روش مطالعه 48
روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
ملاحظات اخلاقی 50
فصل چهارم
یافته های پژوهش
فهرست جداول 52
         1.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب اطلاعات دموگرافیک 54
         2.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب میانگین سابقه خدمت پرستاران به تفکیک مراکز درمانی به ماه 55
         3.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب متوسط آگاهی  پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان 56
         4.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت پاسخ گویی به سوالات سنجش آگاهی  به تفکیک  هر سوال 57
         5.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت  آگاهی پرستاران در مورد رگ گیری از نوزاد به تفکیک مراکز درمانی 59
         6.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت  عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزاد به تفکیک مراکز درمانی 60
         7.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب سطح بندی وضعیت عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان 61
         8.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزاد براساس نوع شیفت و نوع رگ گیری 62
         9.            ارتباط بین تعداد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  حاضر در شیفت  و سابقه کاری پرستاران  با آگاهی  و عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان 63
    10.            ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان 64
    11.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب وضعیت عملکرد پرستاران در مورد رگ گیری از نوزادان به صورت جزء به جزء 65
    12.            توزیع آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و وضعیت پرستاران  براساس اطلاعات دموگرافیک 66
فصل پنجم
بحث و بررسی یافته ها 68
اهداف كاربردی طرح 74
نتیجه گیری کلی 74
پیشنهاد برای کاربرد یافته ها 74
پیشنهادات برای پژوهش های بعدی 76

 

 

ضمائم و پیوست ها

 پیوست شماره­ی یک: فرم رضایت آگاهانه

پیوست شماره­ی دو: پرسشنامه­ها

پیوست شماره­ی سه: چکیده­ی انگلیسی

پیوست شماره­ی چهار: مقاله­ها

پیوست شماره­ی پنج: گواهی­های شرکت در کنگره­ها

چکیده

عنوان: بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

مقدمه: رگ­گیری مهمترین پروسیجردرمانی در بین بیماران بستری است و به دلیل ماهیت تهاجمی ، این پروسیجر با عوارض فراوان و شایعی همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری نوزادان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وابسته به علوم پزشکی تبریز می­باشد

روش كار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است که بر روی 65 پرستار شاغل در  بخش های نوزادان بیمارستانهای تبریز انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه آگاهی و چک لیست عملکرد پرستاران در زمینه رگ­گیری نوزادان می­باشد. داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از نرم افزار 13SPSS/  با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی شامل درصد ، میانگین و انحراف معیار استفاده شد.در مورد ارتباط بین متغییرهای دموگرافیک با میزان آگاهی  و عملکرد از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافته­ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه رگ­گیری در حد متوسط می­باشد. میانگین نمره آگاهی 37/7 و میانگین امتیاز عملکرد پرستاران 71/57 می باشد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی و عملکرد پرستاران ارتباط آماری معنی­داری وجود ندارد(142/0p=) ولی رابطه مستقیم می باشد )11/0(r= و با افزایش آگاهی عملکرد پرستاران افزایش می یابد.

نتیجه­گیری: مجموع یافته­های مطالعه نشان داد که آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در محدوده متوسط بوده و ارتباط آماری معنی داری بین آنها وجود نداشته ولی رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می­شود  با انجام راهکار هایی ، آگاهی و مهارت عملی پرستاران در مورد رگ­گیری از نوزادان ارتقا یابد.

واژگان کلیدی: آگاهی، عملکرد، رگ­گیری نوزادان، پرستاران

معرفی  پژوهش

عنوان پژوهش:   بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

  زمینه پژوهش:

نوزادان بستری حدود 10درصد نوزادان زنده متولد شده را شامل می گردد و تحت پروسیجر های متعدد قرار می گیرند که  مهمترین و معمول ترین آنها رگ گیری است. سالیانه بیش از 450 میلیون مورد رگ گیری بر روی 150 میلیون بیمار انجام می شود (1). بیش از 80در صد از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تحت درمان وریدی و رگ گیری قرار می گیرند و حدود نیمی از آنها در معرض عوارض آن قرار دارند متوسط تعداد رگ گیری در طول مدت بستری برای هر نوزاد بستری 8/3 مورد و میزان موارد شکست  در هر پروسیجر حدود 40-30در صد برآورد شده است (2, 3). رگ گیری پروسیجری است که به منظور قرار دادن کانولای پلاستیکی داخل ورید، پوست سوراخ می گردد و هدف آن تجویز داروها، مایعات ، فراورده های خونی و تغذیه وریدی است

خرید متن کامل :

https://fekreshad.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a2%da%af%d9%80%d8%a7%d9%87/