پایان نامه ارشد: بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان:

بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19

استاد راهنما:

دکتر سید مصطفی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول. 2

مقدمه وکلیّات… 2

مقدمه: 3

1-کلیات… 4

1-1: پیشینه کشت و کار توتون در جهان و ایران. 4

1-1-1 :  پیشینه کشت و کار در جهان. 4

1 ـ 1-2 : پیشینه کشت و کار در ایران. 4

1 ـ 1-3 : سطح زیر کشت و مقدار تولید توتون در جهان و ایران. 5

1 ـ 1-4:  اهمیت اقتصادی توتون. 5

1-2: مشخصات گیاهشناسی توتون. 9

1-2-1: مشخصات زیر جنس پتونیویدس ( ( Nicotiana Petunioides. 10

1-2-2 : مشخصات زیر جنس روستیکا ( Nicotiana Rustica ) 10

1-2-3 :  مشخصات زیر جنس تاباکوم ( Nicotiana Tabacum ) 11

1-3 : طبقه بندی غیربوتانیکی (صنعتی) 12

1-4: مشخصات مرفولوژیکی و گیاه شناسی توتون. 14

1-4-1 :  برگ… 14

1-4-2 : گل.. 15

1-5: درجه حرارت و آب و هوای عمومی.. 15

1-6 : مفهوم کلی کیفیت برگ توتون. 16

1-6-1: ویژگیهای فیزیکی شامل.. 17

1-6-2 : ویژگیهای شیمیایی.. 17

1-6-3 : ویژگیهای فیزیکی برگ… 17

1-7 : عطر توتون ( aroma )یا بوی توتون ( odor ) 20

1-7-1 :  مزه یا طعم ( taste ) 21

1-7-2 :  عطر و طعم ( Flavour ) 21

1-8:  ویژگی های شیمیایی توتون. 21

1-8-1:  آب… 21

1-8-2 : مواد خشک و خاکستر. 22

1-8-3 : ترکیبات معدنی.. 23

1-8-4 : ترکیبهای آلی: کربوهیدراتها 24

1-8-5 :  سلولز و لیگنین.. 24

1-8-6 :  همی سلولز. 24

1-8-7 : ترکیبهای ازتی(nitrogenous compunds) 25

1-8-8:  ازت: کل (total nitrogen) 25

1-8-9:  پروتئین ها 25

1-8-10 : ازت آلفل آمین.. 25

1-8-11: آلکالوئیدها 25

1-8-12: بازهای فرار کل (  tvb) total volatile basis. 26

1-9: توزیع نیکوتین در سطح برگ… 26

1-9-1:  اترهای نفتی قابل استخراج.. 26

1-10:  عوامل مختلفی که بر کیفیت برگ توتون موثرند. 27

1-11: انواع توتون و محل برگ روی ساقه. 27

1-12: اثر عوامل محیطی و زراعی مؤثر برروی کیفیت برگ توتون. 29

1-12-1: تأثیر آب و هوا 29

1-12-2: تأثیر مواد غذایی روی کیفیت برگ توتون. 30

1-12-3 :  فسفر. 31

1-12-4:  پتاسیم. 31

1-12-5:  گلزنی و کنترل جوانههای جانبی روی کیفیّت توتون برگ… 31

1-12-6 :  کلر. 31

1-13 :  نقش عوامل زراعی روی کیفیت برگ توتون. 32

1-14 : آماده سازی خاک برای کاشت توتون. 32

1-15: كنترل جوانه های جانبی.. 33

1-16 :  برداشت، عمل آوری، جور و دسته بندی و خرید توتون ویرجینیا 36

1ـ16ـ1:  اصول برداشت توتون ویرجینیا: 36

1 ـ16 ـ 2: علایم رسیدگی برگ های ویرجینیا: 37

1ـ16ـ3 : زمان برداشت و عملیات سوزن زنی و یا كاست زنی: (Racking  ) 37

1ـ 17 :  عمل آوری توتون ویرجینیا: 39

1ـ17ـ1:  تأسیسات عمل آوری: 39

1ـ17 ـ2 : گرمخانه سنتی: 39

1ـ17ـ3 : گرمخانه نیمه مدرن: 39

1ـ17 ـ4 :  گرمخانه مدرن: 39

فصل دوم. 41

بررسی منابع. 41

2-1-عملکرد و اجزای عملكرد گیاه توتون. 42

2-2- خصوصیات کیفی برگها 42

2-6-1- چین.. 43

2-6-2- رسیدگی برگ و برداشت… 44

فصل سوم. 48

مواد و روشها 48

3-1. مشخصات محل اجرای آزمایش… 49

3-2- اطلاعات هواشناسی منطقه آزمایش… 49

3-3-خصوصیات خاک محل انجام آزمایش… 51

3-4- طرح آزمایشی.. 52

3-5-نحوه اجرای آزمایش… 52

3-6 روش نمونه برداری.. 53

3-7- خصوصیات مورد بررسی.. 53

3-7-1- تعداد برگ کل.. 53

3 – 7-2- تعداد برگ مورد استفاده  در صنعت تجاری.. 53

3-7-3- قطر ساقه. 53

3-7-4- ارتفاع بوته. 53

3-7-5-تاریخ گلدهی.. 53

3-7-6- طول وعرض پا برگ… 54

3-7-7-طول و عرض کمر برگ… 54

3-7-8- طول وعرض لچه برگ… 54

3-7-9- عملکرد برگ خشک… 54

3-7-10- عملکرد اقتصادی(عملكرد برگ سبز و خشك) 54

3-7-11- میزان عدد SPAD برگها 54

3-8- روشهای اندازه گیری قند احیاء ،نیکوتین،کلر. 55

3-8-1-  قند احیاء : 55

3-8-2- نیكوتین.. 55

3-8-3- کلر. 57

3-9-محاسبات آماری.. 57

فصل چهارم. 58

نتایج وبحث… 58

4-1 نتایج وبحث اثر میزان رسیدگی برگ توتون وتعداد چین برداشتی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه توتون به شرح زیر می باشد. 59

4-1-1 تعداد برگ قابل برداشت… 59

4-1-2 طول برگ توتون. 59

4-1-3 عرض برگ توتون. 60

4-1-4- قطر ساقه توتون. 60

4-1-5- ارتفاع ساقه توتون. 61

4-1-6- سطح برگ توتون. 61

4-2- اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر وزن تر برگ توتون. 64

4-3 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر وزن خشک برگ توتون(عملکرد) 65

4-4 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر قیمت متوسط یک کیلوگرم  توتون خشک… 66

4-5 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی برعملکرد اقتصادی.. 67

4-6 صفات کیفی.. 71

4-6-1 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی برمقدار نیکوتین برگ توتون. 71

4-6-2 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی برمقدار قند برگ توتون. 72

4-6-3  اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر عدد SPAD  پا برگ گیاه توتون. 73

پیشنهادات… 78

منابع. 79

فهرست منابع: 80

 

فهرست جداول

جدول 1-1 …………………………………………………………………………………………………………………………  7

جدول 1-2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

جدول 1-3 ………………………………………………………………………………………………………………………….29

جدول 3-1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

جدول 4-1 ………………………………………………………………………………………………………………………..  63

جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 68

جدول 4-3 ……………………………………………………………………………………………………………………….  76

فهرست نمودارها/اشکال

نمودار 1-1 …………………………………………………………………………….. ……………………………………………..8

نمودار 1-2 ……………………………………………………………………………. ………………………………………………8

نمودار 3-1 ……………………………………………………………………………. …………………………………………… 49

نمودار 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………… . 50

نمودار 3-3 …………………………………………………………………………………………………………………………….50

نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 69

نمودار 4-2 ……………………………………………………………………………………………………………………….. .. 69

نمودار 4-3 …………………………………………………………………………… ……………………………………………. 70

نمودار 4-4 ………………………………………………………………………….. ………………………………………………70

نمودار 4-5 …………………………………………………………………………………………………………………………. .71

نمودار 4-6…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

نمودار 4-7………………………………………………………………………………………………………………………. …. 77

نمودار 4-8………………………………………………………………………………………………………………………… .. 78

نمودار 4-9………………………………………………………………………………………………………………………… .. 78

چکیده
به منظور بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19 آزمایشی در قالب فاکتوریل در پایه بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات توتون رشت واقع در کیلومتر 3 جاده فومن روستای احمدگوراب انجام شد. در این آزمایش دو عاملی، عامل اول میزان رسیدگی برگ در هر چین ( بیش از حد رسیده،  رسیدگی معمول، کمی نارس ) بعنوان فاکتور A در سه سطح ( a1 a2 a3 ) و عامل دوم برداشت تقریباً 30 برگ باقیمانده پس از حذف خاکبرگها و گلزنی و محلول پاشی بعنوان فاکتور B در سه سطح (b1 b2 b3 )  به ترتیب b1 (پابرگ ، پشت پابرگ، کمربرگ اول ، کمربرگ دوم، زیر لچه برگ، لچه برگ) b2 (  پابرگ و پشت پابرگ و بقیه چین ها مثل b1 ) b3 (پابرگ و پشت پابرگ، کمربرگ اول و دوم، زیر لچه برگ، لچه برگ ) بود.نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان داد که میزان رسیدگی بر خصوصیات عملکردی توتون موثر بود که بالاترین عملکرد وزن خشک به مقدار 3190 کیلوگرم و قیمت متوسط به مقدار 62500ریال ودرآمد ناخالص به 195747000ریال برای تیمار نرمال  براورد گردید و همچنین چین برداشتی بر وزن تر وخشک گیاه توتون موثر بود همچنین میزان رسیدگی بر خصوصیات کیفی توتون که شامل وزن تر ، وزن خشک ،درآمد ناخالص وقیمت متوسط وصفات کیفی قند ،نیکوتین ، کلروفیل پا برگ ،کمر برگ و لچه برگ در سطح یک درصد معنی دار گردید وصفات کمی شامل طول برگ ،عرض برگ،تعدادبرگ وارتفاع بوته معنی دار نگردید وبا توجه به نتایج به دست آمده میزان رسیدگی برخصوصیات کیفی توتون وعملکرد موثر است

مقدمه:
علی رغم منفور بودن استعمال سیگار در نزد جهانیان، توتون هنوز یکی از محصولات با ارزش کشاورزی و صنعتی به شمار می رود و در اقتصاد کشورهای تولید کننده آن نقش مهمی را ایفاء
می کند و درآمد حاصل از فرآورده های مختلف این گیاه رقم قابل توجهی از درآمد ملّی کشورهای تولید کننده را تشکیل می دهد و میلیون ها نفر از مردم جهان به طور مستقیم به زراعت، صنعت تولید و فروش فرآورده های مختلف این گیاه اشتغال دارند. سطح زیر کشت این گیاه در جهان نزدیک چهار میلیون هکتار و کل تولید توتون بیش از شش و نیم میلیون تن می باشد. میزان تولید کشورهای آسیایی بیش از 4 میلیون تن است و میلیونها نفر از مردم جهان به طور مستقیم  به زراعت، صنعت تولید و فروش فرآورده های مختلف این گیاه اشتغال دارند ( جبارزاده به نقل از فائو، 2006 ). هم اکنون بیشترین مصرف توتون به صورت سیگار می باشد.

مصرف روز افزون سیگارت و انواع فرآورده های دخانی، لزوم افزایش سطح زیر کشت برای پاسخ گویی به نیاز چند صد میلیون نفر مصرف کنندگان فرآورده های دخانی، را توجیه می کند ( جبارزاده به نقل از 1370 الف ). انواع ارقام تجاری توتون جهت تولید فرآورده های دخانی در ایران کشت می شود و مناطق کشت توتون سیگارت عبارتند از استان مازندران 35 درصد، گلستان 25 درصد، گیلان20 درصد، آذربایجان غربی 15 درصد و کردستان 5 درصد. سالانه بیش از 50 میلیارد نخ سیگارت در ایران دود می شود که فقط 27 میلیارد نخ در ایران تولید می شود که دارای کیفیت چندان نامطلوبی نیستند (جبارزاده به نقل از بی نام، 1380 الف ). توتون با توجه به پتانسیل مطلوب شرایط آب و هوایی و خاک به ویژه در استان های شمالی کشور  می تواند جایگاه ویژه ای در ایران داشته باشد. متاسفانه در سال های اخیر سطح زیر کشت آن در ایران به دلیل عملکرد پائین ارقام مورد استفاده در مقایسه با هزینه بالای تولید آن و عدم تأمین نیازهای آبی گیاه به شدت کاهش یافته است

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***