پایان نامه ارشد: بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران

عنوان : بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده مطالب :

عرفان وتصوّف ورای زمان ومکان وزبان ونژاد است  ، خداوند متعال این گنجینه هارادر دل تمامی بشریّت به ودیعه نهاده است ، در کتب وروایات مختلف وبی شماری ازدیددانشمندان بسیاری به این مسائل فطری وروحی اشاره شده است ، بشربا توجه به تجربه انسانی خود درحیات زیسته شده اش توانسته است تجربیّات گران بهای خود را درقالب کلام به عنوان منبعی عرفانی برای هم نوعانش به جای گذارد.

>عرفان< به معنای شناخت جهان، طبیعت، انسان وخدا به صورت کمال عقلی آن، سابقه ای بس طولانی داردکه ازقدیم درحداکثرمذاهب عالم پدیدآمده است.

بیان بی ثباتی دنیا ، ناپایداری مواهب، احاطه وغلبه مرگ برسرنوشت آدمی اظهارناتوانی درمقابل بارنهایی روزگاروغیره ازجمله مضامینی هستندکه درعرفان خودنمایی می کند.

هدف ازتدوین این رساله ، شناساندن عرفان به طورعام وبازگو کردن آن در میان کردهای شافعی ملّت ایران به طورخاص می باشد.

دراین رساله ضمن اینکه به اهمیّت وتأثیرعرفان درتربیت واصلاح فردی واجتماعی کردهااشاره شده ، سعی برآن است که به مضامین فکری، اخلاقی ورفتاری فرقه های نقشبندیه، قادریه وعارفان نامداری که ازمیان آن برخاسته اند اشاره شده باشد.

به صراحت می توان گفت که عرفان مختص به هیچ مذهب وملیّت خاصّی نیست ولی همان طور که بررسی ها نشان داده وبا نوشتن این پایان نامه به اثبات می رسد، عرفان درمیان ملّت کرداز جایگاه واحترام واستقبال ویژهای برخوردار است وآوردن وشرح زندگی نامه بزرگانی چون خواجه بهاءالدین نقشبندی، مولاناخالد نقشبندی شهر زوری، شیخ محمد عثمان سراج الدین…. بار علمی این رساله رادوچندان کرده است.

اهدافی همچون : شناسایی ویادآوری اعمال عرفانی وایجاد هم بستگی ویکپارچگی ملل مسلمانان با مذاهب مختلف، موضوعاتی هستند که دراین پایان نامه خودنمایی می کنند.

واژگان اصلی:عرفان،اهل بیت پیامبر(ص)، عارفان کرد

 

 

 

مقدّمه :

قوم دیروزی کرددرگسترۀ درازدامن حیات اجتماعی خویش، میراث ارزنده ای ازباورهاورفتارها و ویژگی های خاصّ رابه سامان آورده که ازآن به مجموعۀفرهنگی قوم کردیاد می شود. والبته بخش قابل توجّهی ازاین سامان فرهنگی ، به طورشگفت انگیزی مربوط است به میراث دینی ومذهبی وعرفانی.

نیاکان کردان امروزی ، پیش از طلوع اسلام ، آیین مهر پرستی وآموزه های مهرپرستی را تجربه نمودند؛ امّاباطلوع دین حیات بخش وجهانی اسلام،درهمان سدۀآغازین تاریخ اسلامی، به طور انتخابی واختیاری شریعت حنیف وکامل اسلام راپذیرا شدندودرراه تبلیغ واشاعه وتحکیم آن جانفشانی هانمودندورشادتها نشان دادند.بدینسان کردان شافعی مذهب درخلال متجاوز ازچهارده قرن، همواره درعرصه های گوناگون علمی و فرهنگی وهنری به خدمتگزاری این دین مقدس مفتخر ومباهی بوده اند.

دراین رسالۀ مختصرآن چه موضوع بحث ومحورتحقیق قرارگرفته است ، مقوله ایست که بنا به جهاتی ، کمتربدان پرداخته شده است وقرنهاست که ناگفته و ناسفته مانده است واین مقوله هماناموضوع >مهر اهل بیت پیامبر (صلّی اللّه علیه وسلّم) وبویژه تعلق خاطر قوم کرد- علی الخصوص شافعی مذهبان- است< نسبت به حضرات حسنین وخاصّه ابی عبداللّه الحسین علیه السّلام ؛ وعجیب آنست که سده هاست این حقیقت همچنان مکتوم مانده ودرواقع همچون خودامام حسین علیه السّلام مظلوم واقع گردیده است.

رساله حاضر پژوهشی است آغازین پیرامون موضوع یاد شده وفتح بابی است دراین زمینه.

هم چنین بازتاب مهرامام حسین(ع)درادبیات کردی مورد مطالعه قرارگرفته ومعرّفی آیینهاومراسم سوگواری ماه محرم درکردستان نیز پرداخته شده است

یکی از بیشمارناگفته ها ونا نبشته های فرهنگ قومی کُردان، همانااخلاص وتعلق خاطرآنان است نسبت به خاندان مطهّروگرامی اهل بیت پیامبرعظیم الشأن اسلام علیه السّلام که این ویژگی از اعتقادات پاک مذهبی مردمان حق پرست وآزادۀاین سامان نشأت گرفته است واین حقیقتی است انکارناپذیرکه همواره درآثارعرفان وادبی وهنری سامان فرهنگی کُردبازتاب یافته است. ردیابی قرائن وشواهدمهراهل بیت (علیه السّلام) وبویژه مهرامام حسین (علیه السّلام) دردل وبرزبان کُردان چندان دشوارنیست؛ تنها به دلی پاک وچشمانی بینا نیاز دارد. زیرا وجودذخائر فراوان ادبی و هنری واماکن متعدّدزیارتی این دیار، هم چون بارگاه امام زادگان ومراقد سادات وصلحاءعالیمقام وهم چنین رواج آیینهاوفرهنگ خاصّ ماه محرّم درمیان کُردان شافعی مذهب و…… دهها نشانۀآشکاردیگردر این زمینه، هریک گواهی مسلّم ومعتبر واصیل است بر این مدّعی.

در نهایت ، مهردوستی حسین بن علی علیه السّلام، در میان کُردان ویا بازتاب عاشورا درادبیات کردی به عنوان هنگامه ای فراموش نشدنی وعبرت آموز در تاریخ بشر، ازاصیل ترین گواهان همبستگی وپیوند فرهنگی – مذهبی قوم کُردباسایراقوام مسلمان ایرانی تعلق می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل :کلیات

الف)عنوان پایان نامه:

1-فارسی  : بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در عرفان کردهای شافعی مذهب ایران .

2-انگلیسی :

Reflection of religious teachings of holy prophets

Family in mysticism shafei s religion of jranian kurds

 

ب) نوع کار تحقیقاتی :

بنیادی                       نظری                       کاربردی                        علمی

ج) تعداد واحد پایان نامه :   4 واحد

د) سؤال اصلی تحقیق (مسئله تحقیق)  :

  1. اهمیّت وتأثیرعرفان درتربیت واصلاح اخلاق فردی واجتماعی کُردهای شافعی مذهب در ایران چگونه است؟
  2. مضامین فکری، اخلاقی ورفتاری نقشبندیه وقادریه تاچه میزان تحت مبانی فکری واعتقادی اهل بیت پیامبر(ص)قرار داشته است .

 

 

  • بیان مسئله : شامل تشریع ابعاد ، حدودمسئله ، معرفی دقیق آن بیان جنبه های مجهول ومبهم ، متغییرهای مربوطه سؤالات تحقیق ، منظور تحقیق)

باتوجه به این که تحقیق اینجانب در مورد عرفان می باشد ومختص هیچ مذهب وملّیت خاصّی نیست،قصد دارم عرفان را از دید ملل اسلامی بررسی وعشق وارادت ملت مسلمان کُردرا نسبت به معارف اهل بیت پیامبر(ص)تشریح کنم.

و هم چنین مکاتب عرفانی برخاسته ازاین معرفت رادرمکاتب نقشبندیه وقادریه مورد تجزیه وتحقیق قرار دهم.

در این راستا ضمن بررّسی وضعیت عرفان درمیان اکراد شافعی،سلسله های مهم عرفانی نقشبندیه وقادریه مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت ابتدا پیشینۀ تاریخی ، مشایخ، سلسله هاوآداب ورسوم ودر نهایت بازتاب معارف دینی اهل بیت پیامبر(ص)در ساختارهای عرفان این سلسله ها بحث وبررسی خواهد شد.

  • سوابق مربوطه : (بیان مختصر تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع ونتایج بدست آمده درداخل وخارج ونظریات علمی موجود در رابطه با مسئله)

چیز خاصی که مستقیماًبه این موضوع اشاره کرده باشد پیدا نشد، ولی پایان نامه های شبیه به پایان نامه ی من در دانشگاههای دیگر اسلامی کار نشده است.

کتاب  ç روحانی،کمال،1355.

تاریخ جامع تصوف در کردستان: نقد وبررسی دو طریقۀ قادری ونقشبندی

مقاله ç ویژه نامۀ تبیان سال عزت وافتخار حسینی

نشریه علمی، فرهنگی ، اجتماعی تبیان

صاحب امتیاز ومدیر مسئول:سید موسی موسوی شمارۀ56-57

  • اهداف تحقیق(شامل اهداف علمی ، کاربردی و ضرورتهای خواص انجام تحقیق)

تعداد صفحه : 207

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***