پایان نامه ارشد: ارزیابی برخی شاخص ­های زیستی عروس ­ماهی زاینده­ رود “Petroleuciscus esfahani” در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده ­رود

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بوم شناسی آبزیان شیلاتی

عنوان : ارزیابی برخی شاخص ­های زیستی عروس ­ماهی زاینده­ رود Petroleuciscus esfahani در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده ­رود

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده منابع طبیعی

ارزیابی برخی شاخص ­های زیستی عروس ­ماهی زاینده­ رود Petroleuciscus esfahani در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده­ رود

پایان نامه کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی

اساتید راهنما

دکتر سالار درافشان

دکتر فاطمه پیکان­حیرتی

1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. هشت
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل دوم: کلیات و مرور منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2-1- کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2-1-1-  ترکیبات شبه آندروژنی………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-1-2-  ترکیبات شبه استروژنی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-1-3-  اثرات زیستی ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز (ترکیبات شبه استروژنی)…………………………………………….. 11
2-1-3- الف-  ویتلوژنین و سایر پروتئین­های تولیدمثلی مخصوص جنس ماده…………………………………………………… 11
2-1-3- ب-  مطالعات فیزیولوژیک و رفتاری…………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-3- ج-  شاخص­های وضعیت……………………………………………………………………………………………………………. 14
2-2-  مرور منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-1-  فراسنجه­های خونی……………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-2-2- بافت­شناسی گناد، GSI و نسبت جنسی………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-3- تولید ویتلوژنین و ارزیابی بیان نسبی آن­…………………………………………………………………………………………… 16
فصل سوم: مواد و روش­ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
3-1-  معرفی گونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………. 18
3-2- ایستگاه­های نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………… 19
3-3- زیست­سنجی…………………………………………… …………………………………………………………………………………… 20
3-4- فراسنجه­های خونی………………………………………………………………………………………………………………………… 20
3-4-1- اندازه­گیری هموگلوبین………………………………………………………………………………………………………………. 20
3-4-2- اندازه­گیری هماتوکریت………………………………………………………………………………………………………………. 21
3-4-3- شمارش گلبول­های قرمز……………………………………………………………………………………………………………… 21
3-4-4- شمارش گلبول­های سفید……………………………………………………………………………………………………………… 22
3-4-5- شمارش افتراقی گلبول­های سفید…………………………………………………………………………………………………… 23
3-4-6- شاخص­های ثانویه خون­شناسی……………………………………………………………………………………………………… 23
3-4-6- الف- حجم متوسط گویچه قرمز (MCV)……………………………………………………………………………………… 23
3-4-6- ب- میانگین غلظت هموگلوبین ذره­ای (MCHC)…………………………………………………………………………… 23
3-4-6- ج- میانگین هموگلوبین ذره­ای (MCH)………………………………………………………………………………………… 23
هشت

3-5- تعیین سن………………………………………………………………………………………………………………………………………

24
3-6- محاسبه شاخص توسعه گنادی (GSI)………………………………………………………………………………………………… 24
3-7- تهیه بافت گناد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-8- آماده­سازی نمونه­ها جهت مطالعات مولکولی و اندازه­گیری بیان ژن ویتلوژنین……………………………………………. 24
3-8-1- نمونه­برداری و تیمار…………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-8-2- استخراج و تعیین کمیت و کیفیت RNA………………………………………………………………………………………… 25
3-8-3- سنتز cDNA……………………………………………………………………………………………………………………………. 26
3-8-4- همسانه­سازی cDNA نسبی ویتلوژنین در Petroleuciscus esfahani……………………………………………… 26
3-8-5- همسانه­سازی cDNA نسبی بتا-اکتین در P. esfahani……………………………………………………………………. 27
3-8-6- بسط ویتلوژنین به سمت انتهای َ3 …………………………………………………………………………………………………… 27
3-8-7- تکثیر سریع دوانتهای cDNA (RACE) در ویتلوژنین………………………………………………………………………. 28
3-8-8- تکثیر سریع دوانتهای cDNA در بتا-اکتین……………………………………………………………………………………… 28
3-8-9- آنالیز توالی­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
3-8-10- ترسیم درخت فیلوژنی برای پروتئین ویتلوژنین در عروس­ماهی زاینده­رود……………………………………………. 29
3-8-11- اندازه­گیری بیان ژن از طریق PCR کمی (QPCR) رونوشت معکوس………………………………………………. 29
3-9- مقایسات آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 32
فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………… 33
4-1- شاخص­های زیستی ماهیان صید شده………………………………………………………………………………………………….. 33
4-2- ویژگی­های فیزیکوشیمیایی آب در ایستگاه­های نمونه­برداری………………………………………………………………….. 34
4-3- فراسنجه­های خونی………………………………………………………………………………………………………………………… 35
4-4- شاخص توسعه گنادی، بافت­شناسی گناد و نسبت جنسی………………………………………………………………………… 39
4-4-1- شاخص توسعه گنادی…………………………………………………………………………………………………………………. 39
4-4-2- مطالعه میکروسکوپی توسعه گنادی……………………………………………………………………………………………….. 41
4-4-3- نسبت­جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 43
4-5- مطالعات مولکولی………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-5-1- تعیین کمیت و کیفیت RNA……………………………………………………………………………………………………….. 45
4-5-2- توالی کامل cDNA ویتلوژنین در Petroleuciscus esfahani……………………………………………………….. 49
4-5-3- توالی کامل cDNA بتا-اکتین در P. esfahani……………………………………………………………………………… 52
4-5-4- ترسیم درخت فیلوژنی برای پروتئین ویتلوژنین در عروس­ماهی زاینده­رود……………………………………………… 54
4-5-5- اندازه­گیری بیان ژن ویتلوژنین………………………………………………………………………………………………………. 56
نه

فصل پنجم: نتیجه­گیری کلی و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………

60
5-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
5-2- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
ده
ده
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- ساختار شیمیایی برخی از ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز……………………………………………………………. 7
شکل 2-2- نمودار شماتیک از محور HPG در ماهیان………………………………………………………………………………….. 9
شکل 2-3- مسیرهای اصلی عملکرد ترکیبات شبه­استروژنی موجود در محیط……………………………………………………. 12
شکل 2-4- مکانیسم اثر هورمون استرادیول در تولید VTG و Zrp در ماهیان……………………………………………………. 13
شکل 3-1- عروس­ماهی زاینده­رود صید شده از رودخانه زاینده رود…………………….. ………………………………………… 18
شکل 3-2- موقیعت جغرافیای ایستگاه­های نمونه­برداری………………………………………………………………………………… 19
شکل 3-3- ایستگاه چمگردان………………………………………………………………………………………………………………….. 20
شکل3-4- خون­گیری از ساقه دمی عروس­ماهی زاینده­رود…………………………………………………………………………….. 21
شکل 3-5- لام هماسیتومتر………………………………………………………………………………………………………………………. 22
شکل 4-1- ساختار ماکروسکوپی بیضه و تخمدان در عروس­ماهی زاینده­رود…………………………………………………….. 39
شکل 4-2- مقایسه میانگین GSI جنس نر عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف……………………………………. 40
شکل 4-3- مقایسه میانگین GSI جنس ماده عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف………………………………… 40
شکل 4-4- تصویر گناد جنس ماده در ایستگاه خرسونک و چمگردان…………………………………………………………….. 43
شکل 4-5- نمودار ترسیم شده توسط دستگاه بیوآنالیزور برای نمونه RNA شماره 5 متعلق به ایستگاه چشمه­دیمه…….. 48
شکل4-6- توالی نوکلئوتید و آمینواسید ویتلوژنین در P. esfahani……………………………………………………………….. 51
شکل4-7- توالی نوکلئوتید و آمینواسید بتا-اکتین در  P. esfahani………………………………………………………………. 53
شکل 4-8- آنالیز فیلوژنیکی توالی­های پروتئین ویتلوژنین در P. esfahani و سایر مهره­داران……………………………… 55
شکل 4-9- منحنی استاندارد غلظت­های مختلف cDNA ویتلوژنین در QPCR………………………………………………… 56
شکل 4-10- منحنی استاندارد غلظت­های مختلف cDNA بتا-اکتین در QPCR……………………………………………….. 56
شکل 4-11- مقایسه میانگین بیان ژن VTG در جنس ماده عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف……………… 57
شکل 4-12- مقایسه میانگین بیان ژن VTG در جنس نر عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف…………………. 58
یازده
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- معرفی برخی از EDCها به همراه برخی منابع تولیدکننده و اثرات احتمالی آن­ها بر زیستمندان……………… 6
جدول 3-1- محل و موقعیت جغرافیایی صید عروس­ماهی زاینده­رود…………………………………………………………………. 20
جدول 3-2- اولیگونوکلئوتیدهای طراحی شده برای حصول قطعات مورد نظر در ویتلوژنین و بتا-اکتین…………………… 31
جدول 4-1-  ویژگی­های زیستی ماهیان صید شده در ایستگاه­های نمونه­برداری رودخانه زاینده­رود…………………………. 34
جدول 4-2- ویژگی­های فیزیکوشیمیایی آب در ایستگاه­های نمونه­برداری………………………………………………………….. 35
جدول 4-3- میانگین برخی از فاکتورهای خونی در عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف………………………… 36
جدول 4-4- میانگین شاخص­های محاسبه­ای گلبول­های قرمز در عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف……….. 37
جدول 4-5- میانگین درصد گلبول­های سفید مشاهد شده در عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف ……………. 38
جدول 4-6- قطر تخمک در ماهیان صید شده در ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری……………………………………………… 42
جدول 4-7- نسبت جنسی ماهیان صید شده در ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری…………………………………………………. 44
جدول 4-8-کمیت و کیفیت نمونه­های RNA………………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4-9- میزان شباهت توالی کامل نوکلئوتید ویتلوژنین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ها……………………. 49
جدول 4-10- میزان شباهت توالی کامل آمینواسید ویتلوژنین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ها………………….. 49
جدول 4-11- میزان شباهت توالی کامل نوکلئوتید بتا-اکتین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ها………………….. 52
جدول 4-12- میزان شباهت توالی کامل آمینواسید بتا-اکتین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ها………………….. 52
دوازده

 

 

                                                                                                                            فصل اول

مقدمه

طی دو دهه اخیر، موضوع حفاظت از محیط زیست در مقابل آلاینده­های طبیعی یا مصنوعی حاصل از فعالیت­های انسان، توجه و نگرانی­های زیادی را با خود به همراه داشته است [18]. این نگرانی­ها موجب ایجاد علاقه در بسیاری از دولت­ها، سازمان­های بین­المللی، جوامع علمی، صنایع شیمیایی و عموم مردم برای تشکیل برنامه­ها، کنفراس­ها و کارگاه­های تحقیقاتی در مورد موضوعات مربوط به ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز (EDCها­)[1] گردیده است. ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز ماده یا ترکیبی از مواد هستند که عملکرد (های) سیستم درون­ریز را تغییر می­دهند و در نتیجه موجب اثرات متعدد بر سلامت یک جاندار سالم، دودمان و یا (زیر) جمعیتی از آن می­شوند [32]. به عبارت دیگر هر ترکیبی که در تولید، ترشح، انتقال، اتصال، عملکرد و یا حذف هورمون­های طبیعی بدن مداخله کند و باعث تغییر وظایف طبیعی آن­ها همچون نمو، رفتار، باروری، بقا و همئوستازی شود را ترکیب مخرب سیستم درون­ریز می­نامند. این ترکیبات می­توانند باعث ایجاد تومورهای سرطانی، نقایص مادرزادی و سایر ناهنجاری­های توسعه­ای شوند. از جمله این ناهنجاری­ها می­توان به ناتوانی در یادگیری، مشکلات حاد در توجه و شناخت، توسعه مغزی،  بدشکلی در بدن، توسعه اندام­های تولیدمثلی، ماده­سازی در جنس نر یا اثرات مردانه بر جنس ماده اشاره کرد [23].

EDCها ممکن است به صورت طبیعی و یا در اثر فعالیت­های انسانی تولید شوند و شامل گروه­های مختلفی از مواد شیمیایی از قبیل هورمون­های طبیعی و ساختگی، اجزاء گیاهی، آفت­کش­ها، ترکیبات مورد استفاده در صنعت پلاستیک سازی و محصولات مربوط به بهداشت فردی و سایر محصولات و آلاینده­های جانبی حاصل از صنایع هستند. برخی از

 

این ترکیبات چربی­­دوست و بنابراین پایا هستند و می­توانند مسافت­های طولانی بین مرزهای طبیعی جابجا شوند اما برخی دیگر آب­دوست هستند و به سرعت در محیط یا در بدن انسان تجزیه می­شوند و ممکن است تنها در دوره­ای کوتاه اما بحرانی از توسعه­ی سیستم­های بدنی حضور داشته باشند [26].

 

تنوع بسیار زیاد ویژگی­های فیزیکوشیمیایی EDC­ها به این معنی است که ممکن است این ترکیبات تجزیه شوند و اثرات آن­ها به ­اشکال مختلف بروز نماید. به علاوه، گستره­ پراکنش این ترکیبات در محیط بسیار وسیع است و شامل هوا، آب، خاک، رسوبات، غذا و محصولات مصرفی می­شود. جذب EDC­ها از طریق غذا، اصلی­ترین مسیر در معرض قرارگیری انسان و بیش­تر جانوران است که می­تواند به تجمع و بزرگ­نمایی زیستی[2] منجر شود [26، 52].

از آنجایی­که مقصد نهایی بیش­تر آلاینده­ها، محیط­های آبی هستند، موجودات آبزی به ویژه ماهیان بیش­تر از سایر زیستمندان در معرض این ترکیبات قرار دارند. روزانه حجم زیادی از پساب­های شهری و صنعتی به رودخانه­ها و آب­های نزدیک سواحل دریاها می­ریزند. البته بسیاری از مواد شیمیایی نیز به­طور تصادفی از زمین­های اطراف شسته و وارد این محیط­ها می­گردند [99]. به علاوه بیش­تر EDC­ها به ندرت به ذرات موجود در آب متصل می­شوند و بنابراین به آسانی در دسترس آبزیان قرار می­گیرند [55].

از میان EDCها، گروهی از هورمون­ها که به نظر می­رسد بیش­ترین قابلیت عملکرد به عنوان ترکیبات فعال درون­ریز را داشته باشند، استروئیدهای جنسی هستند و بیش­تر تحقیقات انجام شده در این رابطه بر ترکیبات استروژنی متمرکز بوده است. آنالیز شیمیایی آب و رسوبات به علت گران بودن و طیف گسترده این ترکیبات­، روش کارآمدی برای شناسایی آن­ها نیستند. بنابراین شاخص­های زیستی حساس بسیاری به منظور پایش این ترکیبات ایجاد شده­اند. یکی از مهم­ترین شاخص­های ترکیبات استروژنی در محیط، القاء سنتز ویتلوژنین (VTG)[3] در جنس نر یا افراد نابالغ است [18]. از دیگر شاخص­های زیستی مورد استفاده در تعیین اثرات EDC­ها می­توان به مطالعات رفتاری و فیزیولوژیک از قبیل بررسی بافت­شناسی و برخی از شاخص­های گنادی درماهیان اشاره کرد [49].

رودخانه زاینده­رود به عنوان بزرگ­ترین و مهم­ترین رودخانه مرکزی ایران از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه می­گیرد و با ورود به استان اصفهان در جهت شرق جریان یافته و به تالاب گاوخونی واقع در جنوب شرقی استان منتهی می­شود. در حدود 65 درصد از واحدهای صنعتی بزرگ استان در حاشیه رودخانه زاینده­رود قرار گرفته­اند و علیرغم تلاش­های به عمل آمده در جهت استقرار سیستم­های تصفیه پساب در این صنایع، فعالیت آن­ها توأم با آلودگی های زیست محیطی است [5]. به علاوه با توجه به نحوه­ کاربری اراضی در حاشیه این رودخانه (زمین­های کشاورزی، واحدهای دامداری و دام­پروری، صنایع کوچک تا صنایع مادر از قبیل کارخانه­های فولاد و ذوب­آهن و همچنین حضور چندین کارخانه تصفیه فاضلاب) به نظر می­رسد این اکوسیستم در معرض انواع مختلف از ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز قرار داشته باشد اما تاکنون هیچ مطالعه­ای در رابطه با اثر این ترکیبات بر سلامت این اکوسیستم مهم آبی صورت نگرفته است.

 

اهداف  این مطالعه:

تعیین حضور و اثرات ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز در اکوسیستم رودخانه زاینده­رود با استفاده از بررسی سه ویژگی­ زیستی زیر در عروس­ماهی زاینده­رود Petroleuciscus esfahani:

1- فراسنجه­های خونی

2- شاخص توسعه گنادی (GSI)[4]، بافت­شناسی گناد و نسبت جنسی

3- بیان ویتلوژنین در کبد دو جنس نر و ماده

[1] Endocrine Disruptor Compounds (EDCs)

[2] Biomagnification

[3] Vitellogenin (VTG)

[4] Gonado-Somatic Index (GSI)

تعداد صفحه :88

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***