پایان نامه ارشد:پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه­ های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : پیشتغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در  نمونه ­های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران مرکزی

 

دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش : شیمی کاربردی

 

عنوان

پیشتغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در  نمونه­های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

 

استاد راهنما

دكتر الهه كنوز

 

زمستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                     صفحه

چکیده

فصل اول:  داروی پنتوپرازول

  • پنتوپرازول                                                                                          2
  • دارو های مهارکننده پمپ پروتون                2                                                               

1-2-1 توضیحات دارو                                                                                     2

1-2-2 مکانیسم اثرپنتوپرازول                                                                             3

1-2-3 مصرف در دوران بارداری و شیر دهی                                                           3

1-2-4 اشکال دارویی پنتوپرازول                                                                         3

1-2-5 تداخل دارویی                                                                                      3

1-2-6 عوارض جانبی                                                                                      4

1-2-7 ساختار، نام آیوپاک و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پنتوپرازول               4

  • تاریخچه برخی از اندازه گیری هایی که روی داروی پنتوپرازول صورت گرفته است 5

فصل دوم :نانوذرات مغناطیسی و استخراج فاز جامد

مقدمه ای بر فناوری نانو                                                                13

2-1 نانوذرات مغناطیسی                                                                                  14

2-2 مزایای نانو ذرات مغناطیسی                                                                        15

2-3 کاربرد های نانو ذرات مغناطیسی اکسید اهن                                                    16

2-4 استخراج با نانو ذرات به عنوان فاز جامد                                                         17

2-5 اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی                                                                 18

2-5-1 پوشش دهی پلیمری                                                                              19

2-5-2 پوشش های معدنی                                                                               19

2-5-3 پوشش دهی سورفکتانت ها                                                                     19                                                                  

2-6 سورفکتانت ها                                                                                        20

2-7 دسته بندی سورفکتانت ها                                                                      21

2-8 طبقه بندی سورفکتانت ها بر اساس نوع یون                                                21

2-8-1 سورفکتانت های یونی                                                                     22

2-8-1-1 سورفکتانت های کاتیونی                                                              22

2-8-1-2 سورفکتانت های آنیونی                                                               23

2-8-1-3 سورفکتانت های آمفوتریک                                                            25

2-8-2 سورفکتانت های غیر یونی                                                                 26

2-9 خواص سورفکتانت ها                                                                         27

2-10 کاربرد سورفکتانت ها                                                                       28

2-11 ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB)                                                  28

2-12 نانوذرات مغناتیسی Fe3O4                                                                 29

2-13 روش های سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن                                           30

2-13-1 روش سل-ژل                                                                               31

2-13-2 روش هم رسوبی                                                                            32

2-13-3 روش ریز امولسیون                                                                         32

2-14 روش های مشخصه یابی نانو ذرات                                                           33

2-14-1 روش های پرتو ایکس                                                                     34

2-14-1-1 پراش پرتو X (XRD)                                                                 34

2-14-1-1-1 مزایای پرتو ایکس(XRD)                                                        35

2-14-1-1-2 معایب پرتو ایکس(XRD)                                                         35

2-14-1-1-3 کاربرد های پرتو ایکس(XRD)                                                   35

2-14-2 میکروسکوپ الکترونی                                                                     36

2-14-2-1 میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)                                             36

2-14-2-1-1 اجزائی دستگاه SEM                                                              39

2-14-3 میکروسکوپ پروبی روبشی                                                               39

2-14-4 روش های اندازه گیری خواص مغناطیسی                                               39

2-15 تاریخچه کاربرد Fe3O4                                                                 40

2-16 مقدمه ای بر استخراج فاز جامد                                                               42

2-17 تاریخچه استخراج فاز جامد                                                                   43

2-18 مقایسه ی استخراج فاز جامد با استخراج مایع-مایع                                       44

2-19 مراحل استخراج با فازجامد                                                                    45

2-20خصوصیات فاز جامد                                                                            46

2-21 انواع فاز های جامد                                                                             46

2-22 کاربرد های استخراج با فاز جامد                                                             47

2-23 عوامل موثر براستخراج فاز جامد                                                             47

2-24 خواص مطلوب ذرات جاذب در استخراج فاز جامد                                       47

2-25 انواع قالب بندی های جاذب برای استخراج فاز جامد                                     47

فصل سوم:بخش تجربی

مقدمه                                                                                                      50

3-1 مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاهی                                                     51

3-1-1 تجهیزات                                                                                        51

3-1-2 مواد شیمیایی                                                                                   51

3-2 انتخاب طول موج ماکسیمم جذبی در ناحیه UV داروی پنتوپرازول                      52

3-3 مشخصه یابی نانو ذرات اکسیدآهن                                                             53

3-3-1 تصاویر SEM نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4                                              54

3-3-2 پراش پرتوX (XRD)                                                                        57

3-4 روش کار                                                                                           59

3-4-1 اثرpH                                                                                          60

3-4-2 اثر مقدار سورفکتانت (CTAB)                                                           60

3-4-3 اثر زمان استخراج                                                                              61

3-4-4 اثر مقدار جاذب                                                                               61

3-4-5 اثر نوع حلال                                                                                   62

3-4-6 اثر مقدار حلال                                                                                62

3-4-7 اثر زمان واجذب                                                                               63

3-4-8 اثر حجم محلول                                                                               63

3-4-9 نمونه های حقیقی                                                                              64

3-4-9-1 نمونه های آب                                                                              64

3-4-9-2 نمونه ی پلاسما انسان                                                                     64

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری

4-1 منحنی کالیبراسیون                                                                                 67

4-2 بهینه سازی                                                                                         68

4-2-1 بررسی pH                                                                                    68

4-2-2 بررسی اثر مقدارسورفکتانت                                                                 71

4-2-3 بررسی زمان استخراج                                                                        73

4-2-4 بررسی اثر مقدار نانو ذرات Fe3O4                                                         75

4-2-5 بررسی نوع حلال                                                                              76

4-2-6 بررسی حجم حلال                                                                            78

4-2-7 بررسی زمان واجذبی                                                                          79

4-2-8 بررسی حجم محلول نمونه                                                                   81

4-3  شرایط بهینه استخراج داروی پنتوپرازول                                                      82

4-4 محاسبات آماری                                                                                   83

4-4-1 محاسبه شیب خط                                                                             83

4-4-1 محاسبه ضریب همبستگی(r2)                                                               84

4-4-3 محاسبه حد تشخیص (LOD) و حد اندازه گیری کمی (LOQ)                    84

4-4-4 محاسبه انحراف استاندارد نسبی                                                             85

4-5 انالیز نمونه های حقیقی                                                                            87

نتیجه گیری                                                                                                89

پیشنهادات                                                                                                 90

مراجع                                                                                                      91

                    فهرست جداول

عنوان                                                                                      صفحه

  • برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دارو پنتو پرازول                            5

2-1 اختلاف بین نوع نمک آمین و نوع نمک آمونیوم چهار جزئی                                23

2-2 طبقه بندی سورفکتانت های آنیونی                                                             24

2-3 طبیعت محلول آبی سورفکتانت های آنیونی و کاتیونی                                       25

2-4 طبقه بندی سورفکتانت های آمفوتریک                                                         26

2-5 ساختار و فرمول شیمیایی ستیل تری متیل آمونیوم برماید                                    29

2-6 عنوان مقالات کار شده با Fe3O4                                                                          40

3-1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ستیل تری متیل آمونیوم برماید                             51

3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات Fe3O4                                             52

3-3 سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق                                               52

4-1 منحنی کالیبراسیون                                                                                 67

4-2 اثر pH                                                                                             69

4-3 اثر مقدار CTAB                                                                                71

4-4 اثر زمان استخراج                                                                                 73

4-5 اثر مقدار جاذب                                                                                   75

4-6 اثر نوع حلال واجذبی                                                                             77

4-7 اثر حجم حلال                                                                                     78

4-8 اثر زمان واجذبی                                                                                   80

4-9 اثر حجم محلول                                                                                   81

4-10 دقت در روز برای غلظت µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول                                86

4-11 دقت بین روز برای غلظت µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول                                86

4-12 خلاصه محاسبات آماری داروی پنتوپرازول                                                 87

4-13 اندازه گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی در پلاسما انسان                87

4-14 اندازه گیری داروی پنتوپرازول توسط روش پیشنهادی در نمونه های آب              88

 

                                     فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

  • ساختار داروی پنتو پرازول                         4

2-1 مدلی برای تشریح خاصیت دوگانه سورفکتانت ها                                          21

2-2 اثر میدان مغناطیسی بر ذرات مغناطیسی                                                        30

2-3 تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی                                                         37

2-4 شماتیک دستگاه SEM                                                                          38

2-5 مراحل استخراج با فاز جامد                                                                     46

2-6 انواع قالب بندی های رایج جاذب برای استخراج فاز جامد                                 48

3-1 طیف UV-vis محلول آبی µgmL-1 1 داروی پنتوپرازول سسکو هیدرات سدیم     53

3-2 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 خالص                             54

با بزرگنمایی 20000 برابر  

3-3 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 بهبود یافته                         55

با CTAB  با بزرگنمایی 20000 برابر

3-4 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن خالص                         55

با بزرگنمایی 40000 برابر

3-5 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود یافته                     56

 با CTAB  با بزرگنمایی 40000 برابر

3-6 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن خالص                         56

 با اندازه ذرات مارک دار شده

3-7 تصویر SEM مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن  بهبود یافته                    57

 با CTAB با اندازه ذرات مارک دار شده

3-8 طیف XRD مربوط به نانو ذرات اکسید آهن خالص                                       58

3-9 طیف XRD مربوط به نانو ذرات اکسید آهن بهبود یافته با CTAB                     58

4-1 جذب محلول 1 ppm دارو پنتوپرازول بعد از بهینه سازی                                83

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                     صفحه

4-1 منحنی کالیبراسیون                                                                                   68

4-2 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب pH                                                    69

4-3 تغییرات جذب محلول مقدار بهینه CTAB                                                   72

4-4 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب زمان استخراج                                        74

4-5 تغییرات جذب دارو بر حسب مقدار جاذب                                                    76

4-6 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب نوع حلال واجذبی                                    77

4-7 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب حجم حلال                                            79

4-8 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب زمان واجذبی                                          80

4-9 تغییرات جذب محلول دارو بر حسب حجم محلول                                          82

 

چكیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

استخراج فاز جامد یک تکنیک آماده سازی نمونه پرکاربرد، سریع، ساده است. در این تحقیق کارایی نانوذرات اصلاح شده (Fe3O4) با سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل امونیوم برماید(CTAB)  به عنوان جاذب برای استخراج داروی پنتوپرازول از نمونه های حقیقی مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای مؤثر بر فرآیند استخراج بررسی و بهینه شدند سپس داروی مورد نظر با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری UV-visible  تعیین مقدار شد. پارامترهای مؤثر بر روی بازده استخراج از قبیل pH محلول، مقدار سورفکتانت CTAB، زمان استخراج، مقدار جاذب (Fe3O4)، نوع و حجم شوینده(حلال)، زمان واجذبی، مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون درگستره 2/1-1/0 میکروگرم بر لیتر خطی بود.روش پیشنهادی برای اندازه گیری داروی پنتوپرازول از نمونه های آبی وپلاسما انسان به کار گرفته شد که نتایج رضایت بخشی حاصل شد. تمام مراحل نشان داد که این روش برای استخراج پنتوپرازول از نمونه های حقیقی، سریع و کارآمد است.

فصل اول

داروی پنتوپرازول

پنتو پرازول [1]با نام تجاری پروتونیکس[2] در گروهی از دارو ها به نام مهار کننده های پمپ پروتون قرار می گیرد این دارو مقدار اسید تولید شده در معده را کاهش می دهد. پنتو پرازول برای درمان زخم معده، زخم اثنی عشر،ازوفاژیت فرسایشی(اسیب به مری از اسید معده)، سندرم زولینگر[3] استفاده می شود. [1].

1-2داروهای مهار کننده پمپ پروتون

مهار کننده های پمپ پروتون گروهی از دارو های هستند که وظیفه اصلی شان در بدن کاهش پایدار اسید معده است. اختراع این گونه از داروها در اوایل 1970 میلادی و با کشف وجود پروتئین های غشائی حامل پروتون در دیواره معده و تاثیر آنها بر ترشح اسید در معده حاصل شد. تحقیقات اخیر نشان داده افراد سالمندی که از دارو های متداول برای کنترل سوء هاضمه و سوزش سر دل استفاده می کنند در معرض شکستگی های استخوانی هستند مصرف طولانی مدت مهار کننده پمپ پروتون باعث افزایش 35 تا 50 درصد خطر شکستگی می شود. از جمله از دارو های مهار کننده پمپ پروتون می توان به امپرازول[4] و پنتو پرازول اشاره کرد.

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***