پایان نامه ارشد:نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت بازاریابی

عنوان : نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش:مدیریت بازاریابی

عنوان :

نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی

( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین عابدی

استاد مشاور:

‌ جناب آقای دکتر محمد جلیلی

استاد داور:

جناب آقای دکتر فرید عسگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ‌1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1.مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3. .اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق.. 4

1-4. اهداف تحقیق.. 5

1-4-1. اهداف کاربردی… 5

1-5.سوالات  تحقیق.. 5

1-6.فرضیه های تحقیق.. 5

1-6-1 .فرضیه اول.. 5

1-6-2.فرضیه دوم. 5

1-6-3 فرضیه سوم. 5

1-6-4.فرضیه چهارم. 6

1-6-5.فرضیه پنجم.. 6

1-7. چارچوب نظری… 6

1-8.تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصص( به صورت مفهومی و عملیانی). 8

1-8-1.تعاریف مفهومی.. 8

1-8-2.تعاریف عملیاتی.. 9

1-9. قلمرو تحقیق.. 10

1-9-1.  قلمرو موضوعی.. 10

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق.. 10

1-9-3. قلمرو زمانی.. 10

1-10.جامعه و نمونه آماری… 10

1-11.روش تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-12. خلاصه فصل.. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 12

2-1.مقدمه. 13

2-2.تاریخچه. 13

2-3.تعریف و محتوا استراتژی 15

2-3-1.استراتژی چیست؟. 15

2-3-2.بازاریابی چیست؟. 17

2 ـ 3-3. تعریف مدیریت…. 18

2 ـ 3-4. تعریف مدیریت استراتژی… 18

2 ـ4 . مراحل مدیریت استراتژی… 19

2 ـ 5. استراتژی بازاریابی.. 20

2 ـ 5 ـ 1.اهمیت استراتژی بازاریابی.. 22

2 ـ 6.تاثیر استراتژی های تجاری مختلف بر تصمیم های بازاریابی.. 22

2 ـ 6-1. سیاست های محصول.. 23

2 ـ 6-2. سیاست های قیمت گذاری… 23

2-6-3. سیاست های توزیع.. 23

2-6-4.سیاست های پیشبرد. 24

2-7.استراتژی های رشد.. 25

2-7-1. توسعه از طریق افزایش نفوذ بازار- محصول های موجود. 25

2-7-2.توسعه از طریق طراحی و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود. 27

2-7-3.توسعه از طریق فروش محصولات موجود به بخش ها یا کشورهای جدید.. 28

2-7-4.توسعه از طریق متنوع ساختن.. 29

2-7-5.انواع استراتژی های تنوع.. 29

2-7-5-1. استراتژی های یکپارچگی.. 29

2-7-5-2. تنوع همگون.. 30

2-7-5-3.تنوع ناهمگون.. 30

2-8.برخی از مدل های استراتژی 31

2-8-1. مدل تدوین استراتژی… 31

2-8-2. ماتریس سهم- رشد بازارگروه مشاوره ای بوستون.. 32

2-8-3.مدل تدوین استراتژی جنرال الکتریک….. 34

2-8-4.مدل رقابتی ( مایکل پورتر). 36

2-8-5. مدل دیوید(1990). 37

2-8-6.ماتریس داخلی و خارجی.. 37

2-8-7.ماتریس ارزیابی موقیعیت و اقدام استراتژیک….. 38

2-8-8.مدل آنسوف…. 39

2-9.مقدمه ای بر فروش…. 40

2-10. تعریف فروش…. 41

2-11. پیشبرد فروش…. 42

2-12.استراتژی ها و تاکتیک های فروش…. 42

2-12-1.تبلیغات پیشبرد فروش…. 44

2-12-1-1.مراحل استفاده از تبلیغات پیشبرد فروش…. 45

2-12-1-2. انواع ابزارهای تبلیغات پیشبرد فروش…. 45

2-12-1-3. عوامل تعیین برنامه تبلیغات پیشبرد فروش…. 46

2-12-2.روابط عمومی.. 46

2-12-2-1. ابزارهای روابط عمومی.. 47

2-12-2-2. وظایف مدیران روابط عمومی.. 47

2-13 .سازمان های کوچک و متوسط… 48

2-13-1.ادبیات و تعاریف سازمان های کوچک و متوسط… 48

2-13-2. جایگاه سازمان های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای جهان: 50

2-13-3 . منافع سازمان های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی.. 51

2-13-3-1 .کارآفرینی.. 51

2-13-3-2 .نوآوری و تغییر فناوری… 51

2-13-3-3 .پویایی صنعت…. 52

2-13-3-4 .ایجاد فرصت های شغلی و در آمد.. 52

2-13-4 .توسعه جهانی بنگاه های کوچک و متوسط… 53

2-13-5 . جهانی شدن بنگاه های کوچک و متوسط… 53

2-13-6 .چالش ها و محدودیت های بنگاه های کوچک و متوسط… 55

2-14 .پیشینه تحقیق.. 56

2-14-1 .پژوهش های داخلی.. 56

2-14-2 .پژوش های خارجی.. 63

2-15 .شرکت میلاتون جنوب… 67

2-16.خلاصه فصل.. 69

فصل  سوم:روش تحقیق.. 70

3-1. مقدمه. 71

3-2. روش تحقیق.. 72

3-3.روش گردآوری داده ها و اطلاعات… 73

3-3-1. مطالعات کتابخانه ای… 73

3-3-2. مطالعات میدانی.. 74

3-4.ابزار تحقیق ( پرسشنامه). 74

3-5. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 75

3-5-1. تعیین روایی پرسشنامه. 75

3-5-2. تعیین پایایی پرسشنامه. 76

3-6 .جامعه و نمونه آماری… 78

3-6-1. جامعه آماری… 78

3-6-2. نمونه آماری… 78

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-8. خلاصه فصل.. 80

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1.مقدمه. 82

4-2.آمار توصیفی(توصیف داده های جمعیت شناختی). 82

4-2-1. جنسیت…. 83

4-2-2. وضعیت تاهل.. 84

4-2-3. سن.. 86

4-2-4.سطح تحصیلات… 87

4-2-5.میزان درآمد.. 89

4-3.آزمون فرضیات… 90

4-3-1.آزمون کولموگروف اسمیرنوف…. 90

4-3-2.آزمون فرضیات… 91

4-4.خلاصه فصل 101

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری… 102

5-1.مقدمه. 103

5-2.خلاصه فرآیند تحقیق.. 103

5-3.نتایج حاصل از فرضیات پژوهش…. 104

5-4.مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق.. 107

5-5. جمع بندی و نتیجه گیری… 108

5-6.پیشنهادات تحقیق.. 109

5-6-1.پیشنهادات کاربردی… 109

5-6-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 110

5-7. محدودیت های تحقیق.. 110

5-8. جمع بندی و خلاصه فصل.. 111

منابع و ماخذ.. 112

منابع فارسی.. 112

منابع انگلیسی.. 114

پرسشنامه 116

پیوست…. 120

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان” نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )”طراحی شده است.

ساختار و استراتژیهایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می گردد، تاثیری مستقیم بر توسعه فروش آن دارد.

اما  استراتژی بازاریابی چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر توسعه فروش تأثیر می گذارد؟

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی با توسعه فروش مواد غذایی دریایی میباشد. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی ، از نظر ویژگیهای موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز تحقیقی پیمایشی – میدانی است. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای شامل 32 سوال بود که در بین مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت میلاتون جنوب که تعداد آنها محدود بوده و قسمت دوم جامعه آماری مشتریان  فروشگاه های زنجیره ای شهروند و هایپر بودند که توزیع گردید.

در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد  که نهایتا از 230پرسشنامه جمع آوری شده برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده که از رگرسیون و با توجه به غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات پژوهش  در نرم افزای 20spss استفاده گردید که نهایتا نتایج حاصل نشان داد که بین استراتژی های بازاریابی که شامل : استراتژی نفوذ، توسعه بازار، توسعه محصول،متنوع ساختن می باشد با توسعه فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی:

استراتژی بازاریابی،  توسعه فروش ، استراتژی نفوذ، استراتژی توسعه بازار، استراتژی توسعه محصول، استراتژی متنوع ساختن

 

 • مقدمه

در عصر فرارقابتی كنونی، شركت ها به منظور كسب مزیت رقابتی به دنبال ارائه ارزش بیشتر به مشتریان نسبت به رقبا براساس شایستگی های محوریشان می باشند. در این راستا بسیاری از شركتها به بازارگرایی به عنوان یكی از ابزارهای بازاریابی نوین روی آورده اند. لذا طبیعی است كه برنامه های واحد بازاریابی و استراتژی های آن نیز نقش به سزایی درموفقیت كل سازمان و سایر واحدها در كسب مزیت رقابتی داشته باشد.

كانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها و منابع بازاریابی است تا اهداف عملیاتی شركت از حیث یك بازار – محصول خاص تامین شود و برنامه ریزی استراتژیك بازار ابزاری است كه شركت ها با بهره گیری از آن، از طریق یك طرح و برنامه ای مناسب جهت عناصر آمیخته بازاریابی طبق نیاز وخواسته های مشتریان بالقوه در بازار هدف، به دنبال كسب مزیت رقابتی و ایجاد هم افزایی هستند.

 • بیان مسأله

امروزه سازمان ها در محیط رقابتی شدیدی قرارگرفته اند که در جهت موفقیت در این شرایط نیازمند به توجه به بازاریابی محصولات خود می باشدکه شرکتهای موادغذایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وجود تنوع زیاد محصولات شرکت های موادغذایی از یک طرف و نیاز های مختلف جامعه در رابطه با مواد غذایی با کیفیت مناسب نیازمند فعالیتهای مستمر از طرف شرکتهای موادغذایی جهت تطابق این نیاز ها با محصولاتشان می باشد،که محصولات دریایی یکی از آنها می باشد. شرکت ها معمولا به اصول علمی بازاریابی توجه ندارند و به صورت سنتی کار می کنند.با توجه به رشد روز افزون متقاضی محصولات دریایی به عنوان فرصت لازم است این شرکت ها با توجه به نقاط قوت، تهدیدات محیطی، فرصت ها و ضعف،استراتژی بازاریابی خود را هماهنگ کنند و بهترین را انتخاب کنند.

استراتژی چیست؟ اگرچه واژه استراتژی طی دهه 60 برای اولین بار به یک واژه تحاری محبوب تبدیل شد، اما هنوز هم موضوعی است که تعاریف و تفاسیر مختلف و متعددی درباره آن ارائه می شود. اما تعریف زیر جوهره این واژه را در بر دارد:

یک استراتژی، الگویی است بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارهای هدف رقبا و دیگر عوامل محیطی.(واکرو همکاران ،2003)

کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها و منابع بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار – محصول خاص، است.

لذا، مسئله اصلی مربوط به قلمروی استراتژی بازاریابی، عبارت است از تعیین بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص. سپس، شرکت ها از طریق یک طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر آمیخته بازاریابی ( اساسا چهار آمیخته محصول، قیمت، پیشبرد و مکان) طبق نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه آن در بازار هدف، به دنبال کسب مزیت رقابتی و ایجاد هم افزایی می باشند.

در این تحقیق سعی ما براین است که عوامل و متغیرهایی که در استراتژی های بازاریابی بر توسعه فروش محصولات دریایی تاثیر معناداری دارد شناسایی نماییم. بعد از شناختن این عوامل میزان اهمیت و الویت داشتن هریک از این متغیر ها را در میزان تقاضا و افزایش مشتری تعیین نماییم.

به همین منظور ما در این پژوهش به دنبال یافتن جواب این سئوال می باشیم که شرکتهای موادغذایی مانند شرکت میلاتون در فروش محصولات  مختلف خود چه فعالیتهایی باید داشته و چه گامهایی را باید اتخاذ نمایند و عوامل موثر بر کاربرد استراتژی بازاریابی در فروش محصولات دریایی چیست؟

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تحقیق حاضر از این جهت که رابطه استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش را  بررسی می‌کند می‌تواند حاوی مطالب مفید و مهمی در این زمینه باشد که با توجه به مسائل و مشکلاتی که در قسمت بیان مسئله گفته شد، این تحقیق به عنوان یک تحقیق کاربردی در صدد حل این مشکل بر می آید و همچنین به دلیل اینکه تحقیق تاکنون در شرکتهای مواد غذایی از جمله شرکت میلاتون جنوب صورت نگرفته است و یک خلا تئوریک احساس می شود،لازم به نظر می رسد که پژوهشی در این زمینه صورت پذیرد . در نهایت از ضروریات این تحقیق آن است كه با توجه به جنبه  رقابتی شدن امروزه شركت ها، تاثیر استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

 • اهداف تحقیق
 • بررسی رابطه استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش محصولات دریایی.
 • بررسی رابطه استراتژی های نفوذ بر بازار بر توسعه فروش محصولات دریایی.
 • بررسی رابطه استراتژی توسعه بازار بر توسعه فروش محصولات دریایی .
 • بررسی رابطه استراتژی توسعه محصول بر توسعه فروش محصولات دریایی.
 • بررسی رابطه استفاده از استراتژی متنوع ساختن بر توسعه فروش محصولات دریایی.

1-4-1- اهداف كاربردی

این تحقیق مورد استفاده جامعه علمی و پژوهشی/  دانشگاهی ، انجمن در بازاریابی، رقبای شرکت میلاتون جنوب و … صورت خواهد گرفت.

 • سوالات تحقیق :

آیا استفاده از استراتژی بازاریابی با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد؟

آیا  استفاده از  استراتژی های نفوذ بر بازار با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد؟

آیا استفاده از استراتژی توسعه بازار با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد؟

آیا استفاده از استراتژی توسعه محصول با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد؟

آیا استفاده از استراتژی متنوع ساختن با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1- فرضیه  اول:

استفاده از استراتژی بازاریابی با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد.

1-6-2- فرضیه  دوم:

استفاده از  استراتژی های نفوذ بر بازار با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد.

1-6-3- فرضیه  سوم:

استفاده از استراتژی توسعه بازار با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد.

1-6-4- فرضیه  چهارم:

استفاده از استراتژی توسعه محصول با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد.

1-6-5- فرضیات پنجم:

 استفاده از استراتژی متنوع ساختن با توسعه فروش محصولات دریایی رابطه دارد.

 • چارچوب نظری

در ادبیات برنامه ریزی استرتژیک بازاریابی، استراتژی بازاریابی و طرح بازاریابی به عناوین زیر مجموعه ای از فرایند برنامه ریزی بازاریابی مطرح هستند. یک شرکت یا سازمان، جهت تحقق اهداف کلان و اهداف بازاریابی خود نیاز به برنامه ریزی بازاریابی دارد که یکی از ستاده های مهم این فرایند، تدوین استراتژیهای بازاریابی است. اجرای درست استراتژیهای بازاریابی، بخش نهایی و ضامن موفقیت شرکت در امر بازاریابی است که طی آن استراتژیهای مربوطه باید به درستی پیاده سازی و کاربردی شوند.

اغلب، مجموع پیش بینی شده ی فروش ها و سودهای آتی واحدهای فعالیت و بازار- محصول های یک شرکت کمتر قادر به تحقق اهداف سودآوری و رشد در بلند مدت آن شرکت نیست. بین آنچه که شرکت می خواهد، با ادامه فعالیت های فعلی اش، بشود با آنچه که واقعا می شود فاصله و شکافی وجود دارد. این مسئله تعجب آور نیست زیرا برخی از بازارهای با نرخ بالای رشد شرکت در طول زمان به مرحله بلوغ می رسند و اهمیت برخی از فعالیت های بالغ و سودآور نیز با گذشت زمان کاهش می یابد. لذا، برای تعیین سرچشمه و منشا رشد شرکت در آینده، مدیریت می باید درباره طراحی یک استراتژیک برای هدایت فرآیند توسعه فروش تصمیم بگیرد.

از میان مدلهای مختلف توسعه فروش، ما مدل واکرو همکاران(2003) و  نور بخش (2013) را که عمومی ترین و کاربردی ترین مدل محسوب میشود ، انتخاب کردیم:

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***