پایان نامه ارشد:مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ادیان ابراهیمی

عنوان : مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی

 

مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

 

استاد راهنما:

آقای دکتر مهراب صادق‌نیا

 

استاد مشاور:

آقای دکتر بهروز حدادی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات   

1-1. بخش اول: موضوعشناسی.. 3

1-1-1. تبیین موضوع. 3

1-1-2. اهمیت و ضرورت.. 3

1-1-3. هدفِ موضوع. خطا محل یاب تعریف نشده.

1-1-4. ادبیات و پیشینه موضوع. خطا محل یاب تعریف نشده.

1-1-4-1. ادبیات دعا در مسیحیت.. خطا محل یاب تعریف نشده.

1-1-4-2. ادبیات دعا در اسلام خطا محل یاب تعریف نشده.

1-1-5. مبانی نظری.. خطا محل یاب تعریف نشده.

1-1-6. روش‌شناسی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

1-1-6-1. مطالعه مقایسه‌ای.. خطا محل یاب تعریف نشده.

1-2. بخش دوم: مفهومشناسی.. 4

1-2-1. دعا 4

1-2-2. دعاهای اساسی مسیحیت.. 6

1-2-3. مزامیر. 8

1-2-4. صحیفه سجادیه. 9

فصل دوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای صحیفه سجادیه

2-1. مضمون اول: ستایش… 12

2-1-1. ستایش خداوند. 13

2-1-1-1. ستایش صفات ذات.. 15

2-1-1-2. ستایش خداوند با صفات فعل.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-1-1-3. کیفیت ستایش خداوند. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-1-2. ستایش فرشتگان. 18

2-1-3. ستایش پیامبر. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-1-4. ستایش اهل بیت، پیروان انبیاء اصحاب پیامبرو تابعین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-1-5. ستایش والدین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-1-6. ستایش ماه مبارک رمضان. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-2. مضمون دوم: تقدیس… خطا محل یاب تعریف نشده.

2-3. مضمون سوم: تسبیح.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-4. مضمون چهارم: تنزیه و پیراسته داری.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-5. مضمون پنجم: سپاسگزاری.. 21

2-6. مضمون ششم: اعتراف.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-6-1. اعتراف به شأن خداوند. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-6-2. اعتراف به گناه خطا محل یاب تعریف نشده.

2-6-3. اعتراف به ناتوانی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-6-4. اعتراف به ایمان. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-7. مضمون هفتم: استغفار. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8. مضمون هشتم: طلب (درخواست‌ها) خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-1. درخواست برای خود خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-1-1. درخواست مادی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-1-2. درخواست معنوی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-1-2-1. درخواست اخلاقی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2. درخواست برای دیگران. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-1. درود و تحیت.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-1-1. درود و تحیت برای پیامبر وآلش… خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-1-2. درود و تحیت برفرشتگان. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-1-3. درود و تحیت بر پیروان انبیاء خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-1-4. درود بر تابعین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-2. دعا برای والدین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-3. برای فرزندان. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-4. نفرین دشمنان. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-5. شکست شیطان. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-6. درخواست برای پیامبر. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-7. درخواست برای پیروان انبیا خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-8. درخواست برای اصحاب پیامبر. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-9. درخواست برای تابعین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-8-2-10. درخواست برای مرزداران. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-9. مضمون نهم: تضرع و انابه. 30

2-10. مضمون دهم: شکایت.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-11. مضمون یازدهم: اعتراض…. 32

2-12. مضمون دوازدهم: تغزل و عشق‌ورزی.. 34

2-13. مضمون سیزدهم: نا امیدی از دیگران. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-14. مضمون چهاردهم: استعاذه 38

2-15. شبکه کلی مضامین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

2-15-1. توضیح شبکه مضامین و نحوه‌ی ارتباط مضامین در صحیفه سجادیه. خطا محل یاب تعریف نشده.

فصل سوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای مسیحی با تأکید بر مزامیر داوود

3-1. دعاهای اساسی در مسیحیت.. 44

3-1-1. دعای ربّانی (دعای خداوند) 45

3-1-2. درود بر مریم مقدس… 45

3-1-3. سرود سپاس باد خطا محل یاب تعریف نشده.

3-1-4. دعای صبح.. 46

3-1-5. دعای شب.. 46

3-1-6. دعای آمرزش… 47

3-1-7. اعتقادنامه رسولان. 49

3-1-8. اعتقادنامه نیقیه. 49

3-1-9. مزامیر. 50

3-2. مضامین استخراج شده از دعاهای اساسی مسیحیت و مزامیر داوود خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1. مضمون اول: ستایش… خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-1. ستایش خداوند. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-1-1. ستایش صفات ذات.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-1-2. ستایش صفات فعل.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-2. ستایش فرشتگان. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-3. ستایش حضرت مریم. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-4. ستایش حضرت عیسی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-5. ستایش اورشلیم. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-1-6. شبکه مضامین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-2. مضمون دوم: تقدیس… خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-3. مضمون سوم: تنزیه و پیراسته داری.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-4. مضمون چهارم: سپاسگزاری.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-5. مضمون پنجم: اعتراف.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-5-1. اعتراف به شأن خداوند. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-5-2. اعتراف به گناه خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-5-3. اعتراف به ناتوانی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-5-4. اعتراف به ایمان. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-5-5. شبکه مضامین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-6. مضمون ششم: طلب آمرزش… خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7. مضمون هفتم: درخواست‌ها خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-1. درخواست برای خود خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-1-1. درخواست مادی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-1-2. درخواست معنوی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-2. درخواست برای دیگران. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-2-1. دعا برای همه. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-2-1-1. دعا برای ایمان داران. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-2-2. نفرین دشمنان. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-2-3. درود و تحیت برمریم مقدس… خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-3. شفاعت.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-7-4. شبکه مضامین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-8. مضمون هشتم: شکایت.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-9. مضمون نهم: اعتراض…. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-10. مضمون دهم: استعاذه (پناه بردن به خدا) خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-11. مضمون یازدهم: تضرع و زاری.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-12. مضمون دوازدهم: عشق ورزی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-13. شبکه کلی مضامین در مسیحیت.. خطا محل یاب تعریف نشده.

3-2-13-1. توضیح شبکه مضامین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

فصل چهارم: مقایسه و جمع‌بندی

4-1. مقایسه. 53

4-1-1. مقایسه مضامین.. 53

4-1-2. مقایسه حجم پرداختن به مضامین.. خطا محل یاب تعریف نشده.

4-1-3. مقایسه مضامین از نظر معنا 58

4-2. جمعبندی.. خطا محل یاب تعریف نشده.

4-3. دشواریها خطا محل یاب تعریف نشده.

4-4. پیشنهادات.. 64

پی‌نوشت‌ها 65

فهرست منابع. 66

چکیده

تحلیل مضمون یکی از مهم­ترین روش­های تحقیق کیفی است که طی آن محقق به جدا­سازی، مفهوم‌بندی، ادغام و یکپارچه کردن داده­ها می­پردازد، تحلیل مضمون صحیفه سجادیه به عنوان یک متن دعایی معتبر در سنت شیعه از یک سو و نیز دعا­های مسیحی به ویژه آنچه در مزامیر داوود آمده است از سوی دیگر، و ارجاع مضمون­ها به یکدیگر، نتایج قابل توجهی را به دنبال دارد در هز دو دسته از متون مضامین کلیدی عبارت­اند از: ستایش، اعتراف، درخواست، تضرع و زاری، پناهندگی و عشق ورزی. اگر چه هر کدام از این مضامین می­تواند معنا و اهمیت متفاوتی در بستر دعایی دین مربوطه داشته باشد با این حال وجود این مضامین مشترک تا اندازه ریادی از هم داستانی این دو ادبیات دعایی حکایت دارداگر قرار باشد که مضمون کلیدی که مرجع باقی مضامین است، یافت گردد، آن مضمون بی تردید گفت و گوی با خداست. گفت و گوی با خداست بدان معنا است که در این دو دین رابطه میان انسان و خدا از سطح رابطه “من ـ او”، به رابطه “من ـ تو” تغییر یافته است. براین اساس انسان همواره خدا را در کنار و مخاطب خود می­داند. این ارتباط صمیمانه در ادبیات دعایی این دو متن بسیار متفاوت است. در نیایش‌های مزامیر معمولا از خدا تقاضا می­شود که عدالت را برقرار سازد و بسیاری از مزمور­ها، شکایت ستمدیدگان و فقیران را در بردارد. برخی از قسمت­های مزامیر نیز توأم با نفرین و احساسات تلخ است و در بخش­هایی فرد درد و رنج خویش را فریاد می­زند در دیگر فراز­ها نیز سراینده از مظلومیت و بی‌گناهی خود می­گوید، به گونه­ای که ارتباط صمیمانه با خدا در مزامیر بیشتر در قالب شکوه و اعتراض خود را به نمایش گذاشته است. حال آنکه در صحیفه سجادیه بیشتر درخواست­ها به درخواست­های معنوی و اخلاقی باز می­گردد و در حین در­برداشتن معارفی عمیق، زبانی ساده و همه فهم دارد. پرهیز از به کارگیری اصطلاحات غامض و رمزآلود به موازات بیان مطالب مهم از ویژگی­های بارز این متن دعایی است. در صحیفه سجادیه مضامین اصلی چون ستایش، اعتراف و درخواست ما را گام به گام به سمت ارتباطی صمیمانه با خداوند سوق می­دهد و این ارتباط صمیمانه بیشتر خود را در قالب اعتراف به شأن خداوند و عشق‌ورزی به نمایش می­گذارد و شکوه و اعتراض در آن بسیار کمرنگ است.

کلیدواژه: دعا، ادعیه اسلامی، ادعیه مسیحی، صحیفه سجادیه، مزامیر، تحلیل مضمون

فصل اول:
کلیات

مقدمه

دعا در ادیان، به ویژه در ادیان ابراهیمی، صرفاً یک خواهش و تمنّای انسانی از خدا به شمار نمی­آید؛ بلکه در حقیقت روایتگر رابطه‌ی انسان و خدا، و نیز شناختی است که این ادیان از خدا ارائه می­دهند. بر این اساس، دعا را باید انعکاس الهیات این ادیان و آموزه­های آنها درباره‌ی رابطه خدا و انسان دانست. در حقیقت، ایمان در ادیان ابراهیمی در عینی­ترین شکل، خود را به صورت دعا آشکار می­کند. از سوی دیگر، دعا بخش عمده­‌ای از رفتار دینی ایمانداران این ادیان است. معمولاً آنها روزانه به انجام نیایش­های خاص دعوت می­شوند و بر رابطه خود با خدا تأکید می­کنند. شاید به همین دلیل است که ادبیات دعایی این ادیان غنی و شایسته‌ی مطالعه است. این ادبیات دعایی پیشتر در متون خاص جمع­آوری شده است. مهمترینِ این منابع در دو دینِ اسلام و مسیحیت، صحیفه سجّادیه و مزامیر داود است.

در سنّت دینی شیعه کتاب صحیفه سجادیه، دعا­های منسوب به امام چهارم شیعیان، حضرت امام زین‌العابدین (علیه السلام) قرار دارد و این کتاب شامل پنجاه و چهار دعا است که یکی از متون دعایی معتبر در اسلام است. در مسیحیت مجموعه‌های دعایی فراوانی به ‌چشم می­خورد که شامل دعا­های عیسی مسیح و مزامیر داود و دعا­های آباء مانند: آگوستین (بخشهایی از کتاب اعترافات آگوستین)، آنسلم و پاپ گری­گوری دوم ،یوحنای زرّین­دهان و… هستند.این دعا­ها، دعا­های روزانه و مشترک مسیحیان را تشکیل می‌دهند.

در این پایان نامه، تلاش شده است با تحلیل مضمون دعا­های مسیحی و اسلامی به تبیین رابطه خدا و انسان پرداخته شود.

تعداد صفحه : 86

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***