پایان نامه ارشد:مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزش

عنوان : مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

پایان­نامه کارشناسی­ارشد ناپیوسته رشته مدیریت آموزش

عنوان:

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

 

 

استاد راهنما:

دکتر علاء الدین اعتماد اهری

استاد مشاور:

دکتر شراره حبیبی

 

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4 فرضیه های پژوهش… 5

1-4-1 فرضیه های اصلی: 5

1-4-2 فرضیه های فرعی پژوهش: 5

1-5 اهداف پژوهش… 6

1-5-1 اهداف اصلی: 6

1-5-2 اهداف فرعی: 6

1-6 سؤال های پژوهش… 6

1-6-1 سؤال های اصلی: 6

1-6-2 سؤال های فرعی: 6

1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش… 7

1-7-1 تعاریف نظری.. 7

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 10

2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش… 12

2-2-1 تاریخچه اضطراب… 12

2-2-2 تاریخچه افسردگی.. 14

2-2-3 تعاریف و نظریه های اضطراب… 16

2-2-4 تعاریف و نظریه های افسردگی.. 22

2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی: 25

2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان: 25

2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی: 25

2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی: 26

2-2-5 انواع اضطراب… 27

2-2-5-1 اضطراب موقعیتی: 27

2-2-5-2 اضطراب خصیصه ای: 28

2-2-6 انواع افسردگی.. 28

2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی.. 28

2-2-6-2 افسردگی پنهان. 28

2-2-6-3 افسردگی اتکائی.. 29

2-2-6-4 افسردگی رجعتی.. 29

2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان. 29

2-2-6-6 افسردگی نوروتیک… 29

2-2-6-7 افسردگی عضوی.. 30

2-2-6-8 افسردگی علاقی.. 30

2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت… 30

2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو. 30

2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری.. 30

2-2-6-12 افسرگی فصلی.. 31

2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان. 31

2-2-6-14 افسردگی در زنان. 31

2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری.. 33

2-2-8 انواع درمانهای افسردگی.. 34

2-2-8-1 شناخت درمانی: 34

2-2-8-2 رفتار درمانی: 35

2-2-8-3 درمان بین فردی.. 35

2-2-8-4 روان درمانی تحلیل گرا 35

2-2-8-5 روان درمانی حمایتی.. 35

2-2-8-6 گروه درمانی.. 35

2-2-8-7 روان درمانی خانواده 36

2-2-9 تعریف کودکان استثنایی.. 36

2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی.. 37

2-2-10  علل افسردگی معلمان زن : 38

2-2-10-1 معلمی سخت ترین شغل دنیا (مقدمه ای بر استرس معلمان زن) 38

2-2-10-2 نظم دانش آموزان فضا را مناسب تر می کند. 39

2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست… 40

2-2-10-4 معلمان زن با استرس های گوناگونی مواجه هستند. 40

2-2-10-5 کنترل کلاس… 41

2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانش آموزان. 42

2-2-11 استرس معلمان زن. 45

2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن. 45

2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن. 45

2-2-11-3 ویژگی های شخصیتی و استرس… 46

2-2-11-3 -1 مدیریت زمان. 46

2-2-11-3-2 خودپی جویی.. 47

2-2-11-3-3 خودآرام بخشی.. 47

2-2-11-3-4 مثبت اندیشی.. 47

2-2-11-3-5 گشودگی.. 48

2-2-11-3-6 افزایش توانایی ها و مهارت ها 48

2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس… 49

2-2-12 منابع شایع استرس… 50

2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس… 51

2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی.. 51

2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس… 52

2-2-13-3 برخورد عملی با استرس… 53

2-2-14  عصبانیت و راه های پیشگیری از آن. 54

2-2-14-1 عصبانیت و راه حل آن. 55

2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است… 57

2-2-16 شخصیت تیپ آ 58

شخصیت نوروتیک… 59

مدرسه سالم. 61

2-2-17 افزایش روحیه کارکنان. 65

2-3 پیشینه های پژوهش… 65

2-3-1 پیشینه داخلی.. 65

2-3-2 پیشینه خارجی.. 67

2-4 جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق.. 68

فصل سوم : مراحل اجرای پژوهش

3-1 مقدمه. 70

3-2 روش پژوهش… 70

3-3 جامعه آماری.. 70

3-4 نمونه مورد پژوهش… 70

3-5-1 روش نمونه گیری.. 70

3-6 ابزار اندازه گیری.. 71

3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل.. 71

1- تحول هشیاری نسبت به خود O3. 72

2- نیروی من C.. 73

3- گرایش پارانویایی  L.. 73

4- گرایش به گنهكاری O… 73

5- تنش ارگی O4. 73

3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک… 74

3-6-2-1 نمره گذاری آزمون افسردگی : 75

3-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد: 76

3-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی: 76

3-6-2-4 روش نمره گذاری : 77

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داد های پژوهش

4-1 مقدمه. 78

4-2 آمار توصیفی.. 78

4-3 بررسی فرضیه های پژوهش(آمار استنباطی): 81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 95

5-2 یافته های پژوهش… 95

5-2-1 نتایج آمار توصیفی.. 95

5-2-2 نتایج آمار استنباطی.. 96

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 97

5-4 محدودیت ها و مشکلات پژوهش… 100

5-5 پیشنهادات… 100

5-5-1 پیشنهادات این پژوهش: 100

5-6 خلاصه پژوهش… 102

منابع و مأخذ. 104

پیوست… 108

 

فهرست جداول

 

جدول 1-3 توزیع فراوانی نمونه­های آماری برحسب رشته تحصیلی……………………………… 71

جدول 2-3 هنجارگزینی ایرانی­ها در مقایس افسردگی بك…………………………………………. 76

جدول 1-4 توصیف میزان افسردگی معلمان زن گروه نمونه به تفكیك نوع مدرسه……………. 78

جدول 2-4 توصیف میزان اضطراب و مؤلفه­های آن در گروه نمونه به تفكیك نوع مدرسه…… 79

جدول 3-4 نتایج تحلیل فرضیه اول………………………………………………………………………. 81

جدول 4-4 نتایج تحلیل فرضیه دوم………………………………………………………………………. 83

جدول 5-4 نتایج تحلیل فرضیه سوم……………………………………………………………………… 84

جدول 6-4 نتایج تحلیل فرضیه چهارم…………………………………………………………………… 85

جدول 7-4 نتایج تحلیل فرضیه پنجم…………………………………………………………………….. 87

جدول 8-4 نتایج تحلیل فرضیه ششم…………………………………………………………………….. 88

جدول 9-4 نتایج تحلیل فرضیه هفتم……………………………………………………………………… 90

جدول 10-4 نتایج فرضیه…………………………………………………………………………………… 91

جدول 11-4 نتایج فرضیه…………………………………………………………………………………… 93

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 1-4 هیستوگرام نمرات افسردگی…………………………………………………………………. 79

نمودار 2-4 هیستوگرام نمرات اضطراب كل معلمان زن………………………………………………. 81

نمودار 3-4 توزیع نمرات افسردگی به تفكیك گروه………………………………………………….. 82

نمودار 4-4 توزیع نمرات اضطراب به نفكیك گروه…………………………………………………… 83

نمودار 5-4 پراكندگی نمرات اضطراب و افسردگی معلمان زن در مدارس عادی………………. 85

نمودار 6-4 پراكندگی نمرات اضطراب و افسردگی معلمان زن در مدارس استثنایی…………… 86

نمودار 7-4 توزیع نمرات هوشیاری خود به تفكیك گروه……………………………………………. 88

نمودار 8-4 توزیع نمرات نیروی من به تفكیك گروه…………………………………………………. 89

نمودار 9-4 توزیع نمرات گرایش پارانویایی به تفكیك گروه……………………………………….. 91

نمودار 10-4 توزیع نمرات گرایش احساس گناه به تفكیك گروه………………………………….. 92

نمودار 11-4 توزیع نمرات تنش­گرایی گناه به تفكیك گروه…………………………………………. 94

 

چکیده

 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج می­پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شهر کرج که 105 نفر معلم استثنایی و 273 نفر معلم عادی می باشد. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای یا نسبی است. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه افسردگی بک و اضطراب کتل استفاده شده است که شامل سوال­هایی در خصوص اضطراب و افسردگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون t برای تجزیه و تحلیل سوال­های پژوهش استفاده شده است. یافته­های کلی پژوهش عبارتند از: بین افسردگی و اضطراب معلمان زن مدارس عادی رابطه معنی­داری وجود دارد. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگی معلمان زن عادی نیز افزایش یافته است. و همچنین بین افسردگی و اضطراب معلمان زن مدارس استثنایی رابطه معنی­داری وجود. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگی معلمان زن استثنایی نیز افزایش یافته است. نتایج بررسی مقیاس­های پرسش­نامه­ی اضطراب نیز حاکی از آن است که: بین میزان هوشیاری نسبت به خود معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس كودكان استثنایی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین میزان نیروی من معلمان زن مدارس عادی و مدارس كودكان استثنایی تفاوت معناداری وجود دارد به­طوری كه نیروی من معلمان زن مدارس استثنایی بیشتر است. بین میزان گرایش به پارانویایی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس كودكان استثنایی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین میزان گرایش به احساس گناه معلمان زن مدارس عادی و مدارس كودكان استثنایی  تفاوت معناداری وجود دارد به­طوری كه گرایش به احساس گناه معلمان زن مدارس استثنایی بیشتر است. بین میزان تنش ارگی معلمان زن مدارس عادی و مدارس كودكان استثنایی تفاوت معناداری وجود دارد به­طوری كه تنش ارگی معلمان زن مدارس استثنایی بیشتر است.

 

واژگان کلیدی : افسردگی، اضطراب، کودکان استثنایی، مدارس عادی، مدارس استثنایی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

در دنیای امروزه هیجانات، تنش­ها، عصبیت­ها و عوامل متعددی از این قبیل بر زندگی روزمره مردم تأثیرات سوء دارند. هر کدام از افراد جامعه امروزی در معرض مواجهه با انواع استرس­ها و شرایط عصبی قرار دارند. محیط زندگی اجتماعی، خانواده و هر آنچه فرد با آن در ارتباط است می تواند به عنوان عامل تنش­زا جریان زندگی او را به سمت بحران­ها و نگرانی­ها سوق دهد.

اضطراب، دلشوره، تشویش، نگرانی، دلهره، دلواپسی، بی­قراری، دل­آشوبه و نابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی در طول زندگی خود، خواه و ناخواه آن­را تجربه کرده است. می­توان با اطمینان گفت که امکان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانی،1370،ص61).

ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می­گردد و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل کوشش می­کند، بنابراین می­توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است. امکان دارد این محرک مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتی که متوجه فرد است (شاملو،1369،ص56).

افسردگی نیز بیماری بسیار شایعی است که با وجود تحقیقات دامنه­دار در مورد علل، علائم و طرق درمان آن متأسفانه در بیشتر جوامع امروزی و از جمله جامعه خودمان توجه زیادی به آن مبذول نشده است. در گذشته علائم افسردگی را تا مدت­ها به عوامل دیگری چون ضعف اعصاب، عصبانیت هیپوکندریاک و غیره نسبت می­دادند به همین سبب تشخیص صحیح و درمان آن به تعویق می­انجامید (امانت،1338).

افسردگی بیماری­ای است که مهمترین خصوصیت آن تغییر خلق است و در واقع احساس غمگینی است که درجه ابتلا به آن می­تواند از یک ناامیدی خفیف تا احساس یأس شدید ممکن است نوسان داشته باشد. این تغییر خلق نسبتآً ثابت و برای روزها، هفته­ها، ماه­ها یا سال­ها ادامه دارد. افسردگی بر روی کل ارگانیسم اثر می­گذارد و تمام حوزه­های زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد. این اثر در احساسات، نیرو، کشش، فکر و کیفیت علاقه فرد نمایان می­شود.

در روان­پزشکی، افسردگی را تغییر خلق به سمت غمگینی می­دانند، بارزترین علامت بیماری افسردگی همان خلق افسرده­ای است که به درجات مختلف ممکن است پدید آید. در پاره­ای از موارد خلق افسرده ممکن است تنها علامت بیماری باقی بماند. به هر حال در این بیماری کلیه اعمال حیاتی متناسب با خلق افسرده تغییر می­کند (طاهری،1388،ص29).

همان­طور که می­دانیم افسردگی تنها دارای علائم عاطفی نیست و می­تواند همراه با بی­خوابی و بی اشتهایی، خودکشی، احساس بی­ارزش و فراوان باشد. حدود افسردگی گاهی با موقعیت موجود متناسب نیست و گاهی حتی خود فرد از آن آگاهی ندارد (پورافکاری،1364،ص105).

امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس­العمل افراد را تعیین می­کند. بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند و استرس همراه با آن را دریافت می­کند واکنش منفی به­صورت اضطراب، خود کم­بینی، افسردگی و غیره را از خود بروز می­دهد. زیرا در اغلب موارد قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشکلات را در­نیافته و شاید نمی­تواند که دریافت صحیحی از موقعیت خود داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق و زمینه­های مشابه که در جامعه مشاهده می­شود، هدف پژوهشگر بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلمان زن مدارس کرج است.

1-2 بیان مسأله

سه انقلاب در بهداشت روانی رخ داده است. انقلاب اول به رهبری پینل بود که توجهات بشر را به بیماری روانی جلب کرده، فروید با وارد نمودن توجهات شهوانی در زندگی درونی روانی انسان دومین انقلاب را ایجاد کرد، سومین انقلاب که هم اکنون در جریان است تحت نام­های مختلفی همچون روان شناسی جامعه (روان­پزشکی جامعه) و (سلامت روانی جامعه) نام برده می­شود (قراچه داغی،1382،ص44).

اگر چه تعاریف این اصطلاحات متفاوت است، اما هر یک از آن­ها بازتابی از تغییر فاحش در مفهوم سازی بیماری روانی و درمان آن است. دیگر مثل گذشته تأکید مطالعات بر فرد بیمار نیست، بلکه بیشتر بر جامعه بزرگ تأکید می­شود.

از جمله اهداف نظام آموزش عالی کشور پرورش در زمینه­های مورد نیاز بخش­های مختلف جامعه به منظور پاسخ دادن به تقاضای روز افزون و افزایش سطح علمی آحاد ملت است. بدیهی است رسیدن به این هدف مستلزم سرمایه­گذاری­های عظیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص است. نظر به افزایش تعداد داوطلب معلمی در سال­های اخیر، ایجاد زمینه­های مناسب و کمک به آنان در پیشرفت تحصیلی و حرفه­ای و استفاده بهینه جامعه از تجارب علمی آن­ها، انجام پژوهش­های بنیادی و کاربردی در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی معلمان زن و تلاش در رفع آن­ها از جمله مواردی است که می تواند زمینه دستیابی به اهداف آموزش عالی را سریع­تر فراهم آورد. جای ذکر است برای اکثر معلمان زن تدریس در مدارس و مراکز علمی به دلایل عدم آشنایی با محیط تدریس، بی­علاقگی به رشته تدریس، کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی دارای مشکلاتی است که در صورت شدت آن و عدم آشنایی معلمان زن با شیوه مقابله با آن­ها چه بسا زمینه ساز مشکلات خانوادگی، اجتماعی و یا عصبی_روانی گردیده است و در پیشرفت حرفه­ای آنان مانعی به وجود می­آورد . با توجه به گسترش روز افزون کودکان استثنایی و دچار مشکل به علت مسائل عدیده­ای که در زندگی امروزی وجود دارد کادر آموزشی مدارس یکی از با اهمیت ترین جنبه­های آموزشی را تشکیل می­دهد که بالطبع موقعیت جسمی و روانی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است (کراز، به نقل از دادستان،1368،ص52).

در این تحقیق اضطراب و افسردگی معلمان زن مدارس استثنایی و معلمان زن مدارس عادی بررسی و مقایسه می­شود.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به روابط پیچیده زندگی شهری و تعدد وظایف و عملکرد افراد در جامعه، چه در خانواده و چه در محیط کار و حتی در روابط گروهی و همچنین وجود قوانین، مقررات و ضوابط مختلف در همة حوزه­های این روابط، شرایط و زمینه بروز استرس و اضطراب فراوان بوده و معمولاً همة افراد به نوعی و به نسبتی گرفتار این پدیده­ها هستند.

از جمله افرادی که روابط گسترده­ای در جامعه دارند، معلمان زن هستند. معلمان زن با توجه به وظایف زیاد و نوع عملکردشان و با توجه به این­که همیشه و هر لحظه باید پاسخگو والدین، اولیا مدرسه و دانش­آموزان باشند؛ احتمال ابتلا به استرس و اضطراب در آن­ها به شدت روند فزاینده­ای دارد. كار معلمی تنها یك شغل نیست زیرا با فكر و ذهن و روح افراد ارتباط دارد. معلم باید مسائل و مشكلات عاطفی، خانوادگی، مالی و شغلی خود را در لایه‌های زیرین وجودش گذاشته و وقتی وارد كلاس می‌شود ظاهر او به گونه‌ای باشد كه گویی همه چیز عالی است. بدیهی است كه این كار از عهده هر صاحب علم و تجربه‌ای برنمی‌آید. مسأله استرس در همه مشاغل مطرح است، اما در ارتباط با شغل معلم، استرس معنای خاصی پیدا می­کند، چون یک معلم، علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در همه افراد مطرح است، با برخی مسائل و مشکلات که صرفاً ناشی از نوع شغل وی است نیز مواجه می­شود. معلم در مدرسه با مسائلی مواجه است که در کمتر حرفه­ای چنین مسائلی وجود دارند. به طور مثال معلم ناچار است روزانه چندین ساعت تنها مقابل یک گروه که گاهی یک گروه ناآشنا نیز هستند قرار بگیرد و صحبت کند. گذشته از آن که خود صحبت کردن از انرژی و توان معلم کم می­کند. لازم به ذکر است که ابتلا به استرس در معلمان زن پیامدهای سوء زیادی را در بر­می گیرد، که می­تواند تأثیرات مثبت و منفی را به­دنبال داشته باشد. مطالعه این تأثیرات از این جهت حائز اهمیت است که می­تواند به این قشر از افراد زحمت­کش جامعه در جهت هدایت و کنترل استرس­های به وجود آمده احتمالی در آن­ها کمک کند. نتایج پژوهش­هایی از قبیل این پژوهش می­تواند پیشنهادهای مناسبی را به معلمان زن و مدیران در سراسر نظام آموزش و پرورش و نهایتاً کارکرد آموزشی آنان فراهم نماید.

1-4 فرضیه­های پژوهش

1-4-1 فرضیه­های اصلی:

1– بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

2-بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

1-4-2 فرضیه­های فرعی پژوهش:

1- بین میزان اضطراب و افسردگی معلمان زن در مدارس عادی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

2- بین میزان اضطراب و افسردگی معلمان زن در  مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

3- بر حسب عامل تحول هوشیاری نسبت به خود بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

4- بر حسب عامل نیروی من بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی داری وجود دارد.

5- بر حسب عامل گرایش پارا نویایی بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

6- بر حسب عامل گرایش به احساس گنهكاری بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

7- بر حسب عامل تنش ارگی بین معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

 

 

 

 

1-5 اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف اصلی:

1-مقایسه میزان افسردگی معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی است.

2-مقایسه میزان اضطراب معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی است.

1-5-2 اهداف فرعی:

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

1- بررسی تفاوت میزان افسردگی بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی

2- بررسی تفاوت میزان اضطراب بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی

3- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل هوشیاری نسبت به خود

4- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل نیروی من

5- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش پارانویایی

6- بررسی تفاوت بین بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش به گنهکاری

7- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل تنش ارگی

1-6 سؤال­های پژوهش

1-6-1 سؤال­های اصلی:

1) آیا بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

2)  آیا بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

1-6-2 سؤال­های فرعی:

1) آیا بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

2) آیا بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟

3) آیا بین میزان هوشیاری نسبت به خود معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

4) آیا بین میزان نیروی من معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

5) آیا بین میزان گرایش پارانویایی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

6) آیا بین میزان گرایش به گنهکاری معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

7) آیا بین میزان تنش ارگی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***