پایان نامه ارشد:مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :آلی

عنوان : مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ،  -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

دانشگاه آزاد اسلامیواحد اراک

دانشکده علوم، گروه تحصیلات تکمیلی شیمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: آلی

عنوان:

مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ،  -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

 

استاد راهنما:

پروفسور داود نوری شرق

 

استاد مشاور:

دکتر سعید جامه بزرگی

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول:  مقدمه

1-1-مقدمه—- 2

1-2-بررسی­های انجام شده در این پروژه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 4

1-3- کامپیوتر و شیمی کوانتوم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 7

1-4-معرفی برنامه­های کامپیوتر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 8

1-4-1-نرم افزار گوسین– 8

1-4-2-نرم افزار گرافیکیChem 3D-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 9

1-4-3-برنامه اوربیتال مولکولی MOPAC————– 9

فصل دوم : تاریخچه

2-1-مقدمه– 12

2-2-پیدایش—————– 13

2-3-ترکیبات اولیه———- 16

2-4-مطالعات گذشته——– 18

2-5-نتیجه— 31

فصل سوم : محاسبات شیمیایی

3-1-مقدمه– 34

عنوان                                                                                                              صفحه

3-2-محاسبات شیمیایی—— 35

3-2-1- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کلاسیک—————- 36

3-2-2- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کوانتومی—————- 39

3-2-2-1-روش­های نیمه تجربی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 40

3-2-2-2-روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین——– 42

3-3- تقریب بورن اپنهایمر– 43

3-4- روش‌های مبتنی بر اوربیتال مولکولی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 45

3-4-1- روش هارتری- فاک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 45

3-4-1-1-محدودیت‌های روش هارتری- فاک——— 47

3-4-2- روش‌های ارتباط الکترونی(EC)————— 48

3-5- روش‌های مبتنی بر توابع دانسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 50

3-5-1- تقریب دانسیته موضعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 53

3-5-2- تصحیح شیب دانسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54

3-5-3-روش پیوستگی آدیاباتیک( ACM)————- 55

3-6-سری‌های پایه———- 57

3-6-1- اوربیتال‌های اسلیتری و گوسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 58

3-6-2-طبقه‌بندی سری‌های پایه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 60

3-6-2-1- سری‌های پایه کمینه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 62

عنوان                                                                                                             صفحه

3-6-2-2- سری‌های پایه پاپل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 63

3-6-2-2-1- توابع پلاریزه‌کننده و پخش‌کننده——- 65

3-6-2-3-سری‌های پایه پتانسیل‌های مغزی مؤثر——- 66

3-6-2-4-سری پایه دانینگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 67

3-7-اوربیتال‌های پیوند طبیعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 67

3-7-1- ساختار برنامه NBO-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

3-8-مقایسه روش‌های مکانیک کوانتومی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 71

3-9-روش کار————— 73

3-9-1- تهیه فایل داده­ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 73

3-9-2- نحوه محاسبات برنامه MOPAC————- 74

3-9-3- بهینه سازی ساختار هندسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 74

3-9-4- شرح روش کار محاسبات کامپیوتری———– 75

3-10- روش کار با نرم افزار گوسین-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 79

3-10-1- هدف اصلی از انجام محاسبات————— 80

3-10-2- روش محاسبه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

3-10-3- مجموعه پایه– 80

3-10-4-طرز کار——– 80

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل چهارم : نتایج وبحث

4-1- مقدمه—————– 85

4-2-  نتایج حاصل از محاسبات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

4-2-1- بررسی انرژی آزاد گیبس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 89

4-2-2- بررسی اثر آنومری تعمیم یافته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 90

4-2-3- بررسی ممان دوقطبی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 97

4-2-4- بررسی پارامترهای ساختاری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 100

4-3- نتیجه گیری——— 103

مراجع

چکیده انگلیسی

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 1-1- طرحی از مولکول­های مورد مطالعه در پیکربندی­های سیس و ترانسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 5

شکل 2-1- اولین دی­فسفن پایدار سنتز شده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 14

شکل 2-2- سیستم HX=XH  دارای پیوند دوگانه———– 16

شکل 2-3- ایزومریزاسیون سیس- ترانس آزوینزن———– 19

شکل 2-4- شماتیک حالات انتقالات برای ایزومریزاسیون حرارتی سیس-ترانس آزوینزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 20

شکل 2-5- واریانس انرژی(a) و جمعیت الکترونی (b)مربوط به اوربیتال­های HOMO و LUMO نسبت به زمان         20

شکل 2-6- واریانس زوایای پیچشی CNNC (a) و زوایای پیوندی CNN (b) نسبت به زمان————– 21

شکل 2-7- طیف UV/vis آزوینزن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 21

شکل 2-8- ΔE(E-Z) پیوند دوگانه X=Y-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 22

شکل 2-9- پارامترهای مهم هندسی ترانس-دی­فنیل دی­فسفن (Ph-P=P-Ph)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 24

شکل 2-10- شماره گذاری اتم­ها برای دی­فنیل دی­فسفن و همچنین برای دی­فنیل دی­آزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 27

شکل 2-11- زاویه و طول پیوند در ترانس و سیس آزوبنزن– 29

شکل 2-12- پارامترهای ساختاری برای فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph– 30

شکل 2-13- پارامترهای ساختاری برای فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph – 30

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 3-1- مقایسه توزیع اوربیتال‌های اسلیتری (a) و گوسی (b) در اطراف هستهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 60

شکل 3-2- مقایسه یک تابع STO با اوربیتال‌های نوع گوسی—————60

شکل 3-3-  مقایسه سری‌های پایه  STO-nG با یکدیگر—– 63

شکل 3-4-  سری پایهSTO-3G  به عنوان متداول­ترین سری پایه کمینه—– 63

شکل 3-5- انحراف برهم‌کنش donor-acceptor ———- 69

شکل 3-6- ساختار برنامه NBO-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 70

شکل 3-7- نمایی از محیط کار در نرم افزار Chem3D——- 75

شکل 3-8- نمایی از Z-ماتریکس برای مولکول 1و2-دی­فنیل دی­فسفن—– 76

شکل 3-9- نمایی از محیط کار در نرم افزار Chem3D——- 76

شکل 3-10- نمایی از پنجره ورودی اطلاعات برای انجام محاسبات در مولکول 1و2-دی­فنیل دی فسفن — 77

شکل 3-11- نمایی از پنجره اطلاعات خروجی بعد از محاسبات در مولکول 1و2-دی­فنیل دی­فسفن ——- 77

شکل 3-12- نمایی از پنجره ورودی اطلاعات برای انجام محاسبات  NBOدر مولکول 1و2-دی­فنیل دی­آرسن- 78

شکل 3-13- نمایی از اطلاعات خروجی از محاسبات  NBO در مولکول  1و2-دی­فنیل دی­فسفن——— 78

شکل 3-14- نمایی از محیط کار گوسین-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 79

شکل 3-15- نمایی از محیط کار در گوسین برای وارد کردن اطلاعات اولیه و اصلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81

 

شکل 4-1- انتقالات مورد بررسی در پیکربندی سیس و ترانس ترکیبات 1 تا 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 91

شکل 4-2- مقادیر انرژی پایداری حاصل از انتقالات الکترونی (E2) مربوط به ترکیبات 1 تا 4————– 92

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 4-3- اثر آنومری تعمیم یافته GAE  در ترکیبات 1 تا 4————— 96

شکل 4-4- جهت بردارهای ممان دوقطبی در پیکربندی سیس و ترانس ترکیبات 1 تا 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 99

شکل 4-5- شماره گذاری اتم­ها در پیکربندی سیس و ترانس ترکیبات 1تا 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 100

شکل 4-6- طول پیوند برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­آزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 102

شکل 4-7- طول پیوند  برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­فسفنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 102

شکل 4-8- طول پیوند برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­آرسنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 102

شکل 4-9- طول پیوند برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­استیبنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 103

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 2-1-  طول پیوند و زاوایای پیوندی چندین نمونه بررسی شده  از دی­فسفنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 15

جدول 2-2- طول پیوند و زاوایای پیوندی چندین نمونه بررسی شده  از دی­آرسن و دی­استیبن————– 16

جدول 2-3- انرژی­های کل و نسبی سیستم­های HX=XH— 17

جدول 2-4- پارامترهای ساختاری برای سیستم­های HX=XH————— 17

جدول 2-5- مقایسه طول پیوند تعادلی (Re)   و زاویه (Φx) برای سیستم­های  HX=XHبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 17

جدول2-6- محاسبه پارامترهای ساختاری برای دی­فسفن و دی­آرسن­های مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 25

جدول2-7- پارامترهای ساختاری و ممان دوقطبی برای ترانس و سیس آزوبنزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 26

جدول2-8- پارامترهای مهم ساختاری بهینه شده دی­فنیل دی­فسفن———– 27

جدول2-9- پارامترهای مهم ساختاری بهینه شده دی­فنیل دی­آزن————- 28

جدول2-10- پارامترهای ساختاری بهینه شده برای RE=ER- 28

جدول 2-11- خواص فیریکی و مقادیر طول پیوند دوگانه تجربی برای مولPh-E=E-Phبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

 

جدول 4-1- مقادیر توابع ترمودینامیکی برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 106

جدول 4-2- انرژی رزونانسی انتقالات الکترونی دهنده-گیرنده برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1- 107

جدول 4-3- انرژی ΔEijوانتگرال همپوشانی(Fij) انتقالات الکترونی دهنده-گیرنده برای ترکیبات 4-1— 108

جدول 4-4- مقادیر ممان دوقطبی(µ) برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 109

جدول 4-5- جمعیت الکترونی اوربیتال­های دهنده-گیرنده برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1—– 110

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول4-6- انرژی اوربیتال های پیوندی و ضد پیوندی برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1——– 111

جدول4-7-  پارامترهای ساختاری برای ترکیبات 4-1—— 112

چکیده

مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و       –دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

توسط: وحید مرادی

بر پایه روش (B3LYP/Def2-TZVPP) و تحلیل NBO خواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن(1) ،  1و2-دی­فنیل دی­فسفن(2) ، 1و2-دی­فنیل دی­آرسن(3) و 1و2-دی­فنیل دی­استیبن(4)  بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف انرژی آزاد گیبس (GTrans-Cis)Δ در دمای 298.15 درجه کلوین و فشار یک اتمسفر بین پیکربندی ترانس و سیس از ترکیب 1 به ترکیب 4 کاهش می­یابد. روش B3LYP/Def2-TZVPP پایداری  پیکربندی ترانس ترکیبات 1 تا 4 نسبت به پیکربندی سیس مربوطه را نشان داد.

بر اساس نتایج بدست آمده ناپایداری پیکربندی سیس از ترکیب 1 به 4 کاهش می­یابد. تحلیل NBO برهمکنش اوربیتال­های دهنده-گیرنده (LP→ σ*) نشان داد که اثر آنومری تعمیم یافته (GAEtotal= GAETrans – GAE Cis) مرتبط با (LPM1→ σ* M2-Cphenyl) و (  σM1-Cphenyl ®σ* M2-Cphenyl ) از ترکیب 1 به ترکیب 4 کاهش می­یابد. بنابراین تغییرات آنومری تعمیم یافته نمی­تواند تغییرات محاسبه شده انرژی آزاد گیبس را توضیح دهد. تغییرات GAE می­تواند توسط عناصر غیر قطری مربوطه آن کنترل شود.

مقدار ممان دوقطبی محاسبه شده پیکربندی سیس از ترکیب 1 به 4 کاهش می­یابد. همچنین روند مشاهده شده اختلاف ممان دوقطبی (Δμcis-trans) بین پیکربندی سیس و ترانس ترکیبات 1 تا 4 مشابه با روند کاهشی مشاهده شده برای تغییرات ΔG مربوطه است. بنابراین مدل الكترواستاتیك مرتبط با برهم­کنش دوقطبی-دوقطبی توجیه كننده مقادیر DG محاسبه شده برای تركیب های 1 تا 4  است.

یک رابطه مستقیم بین محاسبه GAE  و پارامتر ∆ [rM1-Cphenyl (Trans)–(Cis)]  وجود دارد. رابطه  بین ΔGtrans-cis ، GAEtrans-cis ،  Δμcis-trans ، پارامترهای ساختاری و رفتار پیکربندی ترکیبات 1 تا 4  بررسی شد.

فصل اول

مقدمه

1-1-مقدمه

انرژی كل یك مولكول با شكل آن رابطه­ای مستقیم دارد، این انرژی كل ازچند مولفه تشكیل می­شود كه آن­ها را تا حدی می­توان به ویژگی­های ساختاری مشخصی نسبت داد. از جمله عواملی كه در انرژی كل یك مولكول سهم دارند و ارتباط قابل دركی با ساختارمولكول دارند،  می­توان به برهم­كنش­های غیرپیوندی ،كشش حلقه درسیستم­های حلقوی ، كشش­های پیچشی ناشی از پوشیدگی پیوندها، ناپایدار شدن به دلیل انحراف طول پیوندی یا زاویه پیوندی از مقادیر بهینه اشاره كرد. برعكس عوامل پایداركننده­ای هم وجود دارند كه دارای قیدهای هندسی هستند. اكثر این عوامل را می­توان در زمره اثرهای فضا الكترونی به شمار آورد یعنی برای بیشینه شدن برهم­كنش­های پایداركننده به یك رابطه هندسی خاص نیاز دارند علاوه بر این، برهم­كنش­های دیگری نیز وجود دارند مثل تشكیل پیوند هیدروژنی یا برهم­كنش­های دوقطبی –دوقطبی كه برای آن­ها قدرت برهم­كنش شدیداً ، به شكل هندسی مولكول بستگی دارد [1].

اصولی كه تحلیل تعادل­های صورت بندی برآن­ها استوار است، درچارچوبی بسط یافته­اند كه خود پایه در مكانیك كلاسیك دارد. یك مولكول، كم انرژی­ترین شكلی را به خود می­گیرد كه ازچرخش حول پیوند­های ساده خود و تنظیم زاویه­ها و طول پیوندها حاصل می شود. از آنجا كه طول پیوند­ها وزوایای پیوندی از مولكولی به مولكول دیگر نسبتا به طورجزئی تغییر می­كند، شكل مولكولی در وهله نخست به وسیله فرایندهای چرخشی آن تعیین می شود. بسیاری از مولكول­ها به دلیل انحراف از شكل­های هندسی ایده­آل، یک كشش از خود نشان می­دهند. انرژی كشش، مقدار انرژی اضافی در مقایسه با یك مولكول مرجع و فاقد كشش است.

از دیدگاه اوربیتال مولكولی، انرژی مولكول برابر حاصل جمع انرژی اوربیتال­های اشغال شده است. محاسبه انرژی كل درآرایش فضایی متفاوت نشان می­دهد كه انرژی تابعی از شكل هندسی است.

تفسیرفیزیكی این حكم برحسب موثر بودن همپوشانی اوربیتال­ها امكان پذیر است. همپوشانی میان اوربیتال­هایی كه برهم­كنش پیوندی دارند، انرژی مولكولی را كاهش می­دهند. اصطلاح اثرفضا الكترونی برای آن دسته ازروابط میان ساختار چرخشی و انرژی واكنش پذیری به كار می­رود كه می­توان آن­ها را به برهم­كنش­های اوربیتالی به شكل هندسی ربط داد [2].

در ترکیبات آلی اثرات متعددی برای توجیه ارجحیت ترکیب، ارائه شده­است. این اثرات شامل اثر آنومری، فوق مزدوج شدن، برهم­کنش دوقطبی-دوقطبی، رزونانس، تداخلات فضایی و غیره است. در هندسه ارجح بسیاری از مولکول­ها مشخص شده است که بیشترین برهم­کنش بین بهترین جفت دهنده تنها و بهترین پیوند گیرنده است [3].

  اثر آنومری موثرترین فاکتورکنترل صورتبندی در ترکیب­های آلی است. اثر آنومری اثری استریو­الکترونی است که طی آن در حلقه­های سیکلوهگزانی، گروه­های متصل شده به کربن شماره دو، قرارگیری در حالت محوری را به حالت استوایی ترجیح می­دهند. این در حالیست که بر طبق دافعه­های فضایی برای این گروه­ها قرارگیری در حالت استوایی مورد انتظار است. توضیح برای توجیه اثر آنومری این است که در حالت استوایی ممان دو قطبی هر دو هترواتم در یک جهت می­باشند، در حالیکه در حالت محوری ممان­ها تقریبا مخالف یکدیگرند ، بنابراین برآیند آن­ها عددی کوچکتر است، پس در فرم محوری پایداری بیشتر و انرژی کمتر خواهد بود.

به اثر آنومری در ترکیب­های دارای پیوند دوگانه اثر آنومری تعمیم یافته گفته می­شود. اثر آنومری تعمیم یافته نیز اثری استریوالکترونی است که طی آن در سیستم­های غیرحلقوی، گروه­های متصل شده به اتم­ها، قرارگیری در حالت سیس را به حالت ترانس ترجیح می­دهند. این در حالیست که بر طبق دافعه­های فضایی برای این گروه­ها قرارگیری در حالت ترانس مورد انتظار است.

 

از طریق این مطالعه نظری، ما امیدواریم به موارد ذیل دست یابیم :

الف (به اثرات استریوالکترونی در  پیکربندی مختلف از مولکول­ها

ب) به مشخص شدن عامل توجیه کننده انرژی آزادگیبس در تعیین پایداری پیکربندی مختلف از مولکول­ها

ج) به ارتباط منطقی بین نتایج محاسبات با فاکتورهای مورد بررسی

د) به پارامترهای ساختاری و تاثیر آن

ه) به نتایج قابل قبول و سازگار با نتایج تجربی مربوطه

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***