پایان نامه ارشد:شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فیزیک هسته‎ای

عنوان : شبیه سازی قلب راکتورVVER-1000  و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX

دانشگاه ارومیه

دانشكده علوم

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته‎ای

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000  و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX

استاد راهنما: پروفسور رسول خدابخش

استاد مشاور: مهندس کورش کشتکار

پاییز  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

واحد 1 نیروگاه هسته ای بوشهر یک راکتور آب تحت فشار (PWR) است که در سال 2011 به اولین بحرانیت خود رسیده است. راکتورهای آب تحت فشار در ایالات متحده و بیشتر از آن در اروپا و روسیه گسترش داده می شوند. گستره استفاده از این راکتور ها در سطح جهان، اهمیت مطالعه بر این راکتورها را نشان می دهد. کاهش قابل توجه در هزینه های محاسباتی و پیشرفت عالی کدها، استفاده گسترده از شبیه سازی مونت کارلو را در سال های اخیر بر می انگیزد. از کد محاسباتی مونت کارلو  N ذره ای (MCNPX) ورژن 2.3.0 و مجموعه ای از داده های سطح مقطع نوترونی برای شبیه سازی یک مدل سه بعدی کامل دقیق قلب راکتور قدرت  PWR مدل VVER 1000 بکار برده شد. مدل هندسی کامل قلب با استفاده از امکانات جهان و شبکه که توسط کد MCNPX فراهم است بدست آورده شد. هندسه قلب راکتور را تا آنجا که امکان داشت، شامل تمامی جزئیات میله های سوخت، میله کنترل، میله  جاذب سم سوختی و تمامی کانال های هدایت و بازتابنده مدل سازی شد. در حالت قدرت صفر سرد پارامتر های ضریب تکثیر و راکتیویته برای مدل MCNPX شبیه سازی شده اندازه گیری شد و با مدل واقعی مقایسه شد. نتایج بر این دلالت داشت که مدل مونت کارلوی شبیه سازی شده شباهت کافی را با قلب راکتور قدرت  VVER 1000 دارد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل دوم نوترون و برهمکنش آن با ماده   …………………………………………………………………………………. 4

2-1- برهمکنش نوترون با هسته   ……………………………………………………………………………………………………………….. 4

2-1-1- پراکندگی پتانسیلی    ………………………………………………………………………………………………………………… 5

2-1-2- تشکیل هسته مرکب   ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-1-3- گیر اندازی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

2-1-4-پراکندگی غیرکشسان   ……………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-5-شکافت     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2- واکنش زنجیره ای و اصول راکتور‎های هسته ای    …………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- واکنش زنجیره ای    …………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2- چرخه نوترون در یک راکتور حرارتی    ……………………………………………………………………………………… 13

2-2-3- دسته بندی انواع راکتور‎ها     ……………………………………………………………………………………………………… 16

فصل سوم معرفی قلب راکتور WWER _  1000  و مشخصات آن  ……………………………… 18

3-1- اصول کلی کار نیروگاه اتمی  ………………………………………………………………………………………………………………… 18

3-2-  قلب راکتور  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-2-1- میله سوخت  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

3-2-2- بسته‎های زهرهای مصرف شدنی( سم سوختی)  …………………………………………………………………………. 28

3-2-3- میله‎های کنترل میله جاذب  ………………………………………………………………………………………………………..30

3-2-4- مجتمع سوخت  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2-5- توصیف انواع مجتمع‎های سوخت  ………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-6- الگوی بارگزاری سوخت در راه اندازی اولیه   ……………………………………………………………………………….. 37

3-3-خنک کننده (یا کندکننده)   …………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-4- سیستم کنترل و محافظت راکتور   …………………………………………………………………………………………………… 38

3-4-1- سیستم میله کنترل   ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-4-2- سیستم تنظیم بور   ……………………………………………………………………………………………………………………… 41

فصل چهارم معرفی روش مونت کارلو و کد MCNPX  ………………………………………………………….. 42

4-1- MCNP و روش  مونت کارلو  ………………………………………………………………………………………………………………. 42

4-1-1- روش مونت کارلو و روش قطعی  …………………………………………………………………………………………….. 42

4-1-2- روش مونت کارلو  …………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-2- معرفی خصوصیات کد MCNP  …………………………………………………………………………………………………………… 45

4-2-1- داده هسته‎ای و برهمکنش‎ها  ……………………………………………………………………………………………………….. 45

4-2-2- مشخصات چشمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 47

4-2-3- تالی‎ها و خروجی  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-4- تخمین خطاهای مونت کارلو  ………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-5- کاهش واریانس (مربع انحراف استاندارد)  ……………………………………………………………………………………. 50

4-2-6- هندسه در MCNP  ……………………………………………………………………………………………………………………. 51

4-2-6-1- سلول‎ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-2-6-2- تعیین نوع صفحه     …………………………………………………………………………………………………………………. 55

4-2-6-1-3- تعیین پارامتر صفحه     ……………………………………………………………………………………………………….. 55

4-3- فایل ورودی برای مسئله نمونه     …………………………………………………………………………………………………………. 58

4-3-1- فایل ورودی INP      …………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-1- 1-کارت‎های سلول     ……………………………………………………………………………………………………………. 61

4-3-1- 2-کارت‎های سطح     ……………………………………………………………………………………………………………. 62

4-3-1- 3-کارت‎های داده      …………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1-3-1- کارت نوع مسئله (MODE)     ……………………………………………………………………………… 63

4-3-1-3-2- کارت‎های  هندسی     ……………………………………………………………………………………………… 64

4-3-1-3-3- کاهش واریانس     ……………………………………………………………………………………………………. 69

4-3-1-3-4- مشخصات چشمه     ………………………………………………………………………………………………… 72

4-3-1-3-5- مشخصات تالی    ……………………………………………………………………………………………………… 78

4-3-1-3-6- کارت تالی Fna    …………………………………………………………………………………………………… 80

4-3-1-3-7- مشخصات ماده و سطح مقطع     …………………………………………………………………………….. 81

4-3-1-3-8- انرژی و رفتار حرارتی     ………………………………………………………………………………………….. 82

4-3-1-3-9-  مسائل انقطاع      ……………………………………………………………………………………………………. 83

4-3-1-3-10 –  آرایه‎های داده کاربر     ……………………………………………………………………………………….. 83

فصل پنجم  شبیه سازی قلب VVER 1000  با استفاده از کد  MCNPX  …………….. 85

5-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-2- شبیه سازی قلب     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-3- شبیه سازی بازتانده (reflectore)     ……………………………………………………………………………………………….. 89

5-4- بحرانی ساختن راکتور VVER 1000 در حالت واقعی     ………………………………………………………………. 91

5-5- بحرانی ساختن راکتور VVER 1000 در حالت شبیه سازی     …………………………………………………….. 92

5-6-  محاسبات بحرانی در MCNPX     ………………………………………………………………………………………………….. 93

5-7-  محاسبه کسر نوترون‎های تأخیری در راکتور     ………………………………………………………………………………… 93

فصل ششم کد شبیه سازی و نتایج آن   ………………………………………………………………………………………. 95

6-1- کد   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

6-2- داده ها و نمودار محاسبه شده برای ضدیب تکثیر   ……………………………………………………………………………. 108

6-3- محاسبه کسر نوترون‎های تأخیری در راکتور ẞeff  ………………………………………………………………………….. 109

6-4- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

6-5- پیشنهاد برای کارهای آتی  …………………………………………………………………………………………………………………… 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

 

شکل 2-1 مراحل فرایند شکافت  …………………………………………………………………………………………………………………….  8

شکل 2-2 طیف محصولات شکافت اورانیوم  با نوترون حرارتی   …………………………………………………………  9

شکل 2-3 طیف انرژی نوترون شکافت   ………………………………………………………………………………………………………….. 11

شکل 2-4 چرخه نوترون برای راکتور حرارتی  ………………………………………………………………………………………………… 14

شکل 3-1 اصول کلی کار نیروگاه اتمی  …………………………………………………………………………………………………………… 40

شکل 3-2 قلب راکتور VVER-1000  …………………………………………………………………………………………………………. 41

شکل 3-3 قرص سوخت   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

شکل 3-4 میله سوخت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

شکل 3-5 میله سم سوختی  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

شکل 3-6 میله‎های کنترل میله جاذب  …………………………………………………………………………………………………………… 31

شکل 3-7  مجتمع سوخت  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 34

شکل 3-8 مجتمع سوخت نوع 16 و24   ………………………………………………………………………………………………………… 36

نوع 36   ………………………………………………………………………………………………………………… 36 شکل 3-9 مجتمع سوخت

شکل 3-10 مجتمع سوخت نوع 24B20  ……………………………………………………………………………………………………… 36

شکل 3-11 مجتمع سوخت نوع 36B36  ……………………………………………………………………………………………………… 36

شکل 3-12 نحوه چیدمان مجتمع های سوخت در سطح قلب  ……………………………………………………………………… 37

شکل 3-13 موقعیت گروه میله های کنترل روی صفحه قلب  ……………………………………………………………………….. 39

شکل 4-1 روش مونت کارلو  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

شکل4-2 سیستم راستگرد  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

شکل5-1  میله سوخت چیدمان قرص ها درون میله  …………………………………………………………………………………….. 87

شکل 5-2 میله سم سوختی   …………………………………………………………………………………………………… 87

شکل5-3 میله جاذب   ……………………………………………………………………………………………. 87

شکل 5-4 مجتمع سوخت شبیه سازی شده  ………………………………………………………………………………………………….. 88

شکل5-5 طرحی از  بازتابنده راکتور VVER 1000  …………………………………………………………………………………. 90

شکل 5-6 طرح قلب راکتور VVER 1000 و بازتابنده  ……………………………………………………………………………… 90

شکل 6-1 نمودار ضریب تکثیر بر حسب غلظت اسید بوریک  ………………………………………………………………………. 1.9

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

جدول 2-1  تعداد نوترون های گسیلی در هر شکافت   ……………………………………………………………………………. 10

جدول 2-2 انرژی گسیلی و بازیافتنی برای شکافت    …………………………………………………………………….. 12

جدول 2-3  انواع راکتور های اصلی  …………………………………………………………………………………………………………..  17

جدول 3-1 مشخصات فنی اصلی و شرایط راه اندازی قلب راکتور WWER-1000  ……………………………… 22

جدول 3-2 مشخصات اصلی هندسی قلب راکتور WWER-1000  ……………………………………………………….. 24

جدول 3-3 مشخصات عملیاتی و هندسی میله سوخت  …………………………………………………………………………… 27

جدول 3-4 مشخصات بسته های سم سوختی  …………………………………………………………………………………………. 28

جدول 3-5 مشخصات میله‎های کنترل میله جاذب  …………………………………………………………………………………. 30

جدول 3-6 مشخصات مجتمع سوخت  ……………………………………………………………………………………………………….. 33

جدول 3-7 توصیف انواع مجتمع های سوخت برای بارگذاری اول   ……………………………………………………….  35

جدول 4-1 راهنما برای تفسیر خطای نسبی R  ………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-2 کارت‎های سطح MCNP  ………………………………………………………………………………………………………. 57

جدول 4-3 زیر پارامترها کارت‎های هندسی MCNP  …………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-4 کارت‎های سطح MCNP  ………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول 4-5 کارت تعیین چشمه  ……………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول 4-6 متغیر‎های چشمه  …………………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-7 متغیر‎های چشمه  …………………………………………………………………………………………………………………….. 78

جدول 4-8 انواع تالی ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-9 انواع کارت ها ی ماده  …………………………………………………………………………………………………………….. 81

جدول 4-10 کارت های کنترل  ………………………………………………………………………………………………………………… 82

جدول 4-11 کارت های انقطاع  ………………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول 5-1 مشخصات هندسی بازتابنده  …………………………………………………………………………………………………… 89

جدول 6-1 تغییرات ضریب تکثیر بر حسب غلظت اسید بوریک  …………………………………………………………….. 108

 

 

فصل اول

 مقدمه و کلیات

 

 

مقدمه :

رشد جمعیت و به موازات آن مصرف روز افزون  و بکارگیری روش های جدید علمی و فنی باعث افزایش تولید محصولات مصرفی شده و این مرهون استفاده بالای منابع انرژی موجود در جهان می شود. مصرف بی رویه از منابع انرژی و پیامد های نامطلوب زیست محیطی آن تفکر چاره اندیشی را در بشر قوت بخشیده است. در حال حاظر اصلی ترین منبع انرژی (به طور متوسط در مقیاس جهانی نزدیک به % 70 ) را سوخت های فسیلی مثل زغال سنگ، نفت، و گاز طبیعی به خود اختصاص داده اند و به دنبال این ها منابع سوخت های هسته ای و منابع هیدرولیکی هستند که می توانند به عنوان تامین کننده منبع انرژی مد نظر باشند. سوخت های فسیلی  جزء منابع انرژی تجدید نشدنی هستند. محدودیت ها و عدم امکان بازیافت سوخت های فسیلی، سوزاندن نامعقولانه و دیگر فاکتور های منفی نه تنها ضرورت استفاده بهینه و بجا از سوخت های فسیلی را می طلبد، بلکه ضرورت جایگزین کردن منابع انرژی دیگر را به جای سوخت های فسیلی به عنوان مسئله مهم وجدی مطرح می سازد. منابع هیدرولیکی نیز که مربوط به منابع انرژی تجدید شونده هستند مورد استفاده قرار می گیرند. اما هنوز نمی توانند به طور کامل مشخصا و تماما جایگزین سوخت های فسیلی شوند.

امید های فراوانی به سوخت هسته ای و انرژی هسته ای وجود دارد، جاییکه اورانیوم به عنوان سوخت مصرف می شود. اورانیوم نه تنها در سطح زمین بلکه در اعماق اقیانوس ها ی جهان به وفور یافت می شود. این امکان که بتوان تمامی ذخائر اورانیوم را به سوخت هسته ای قابل شکافت تبدیل کرد وجود دارد. با سوختن اورانیوم در راکتور های هسته ای سوخت ثانویه ای بنام پلوتونیوم  به دست می آید. تولید سوخت هسته ای ثانویه می تواند موجب کاهش ضرورت استخراج اورانیوم طبیعی شود.

تاریخ پیشرفت و گسترش انرژی هسته ای نسبتا کوتاه است. می توان شروع آن را از راه اندازی اولین نیروگاه برق اتمی در اتحاد جماهیر شوروی سابق در ژانویه 1954 دانست. سپس در پی آن در بریتانیای کبیر 1956، ایالات متحده آمریکا 1958 و در ادامه در بسیاری از کشورهای جهان. عملا در دهه 1950 بود که اولین تجربه صنعتی استفاده از انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز صورت گرفت.

تولید قدرت بواسطه شکافت هسته ای در راکتور‎هایی که معمولا با سوخت اورانیوم بارگذاری شده است مستلزم یک واکنش زنجیره ای کنترل شده می‎باشد. عبارت واکنش ذنجیره ای کنترل شده  بدین معنی است که سیستم بگونه ای مرتب شده است که تعداد نوترون‎هایی که باعث شکافت هسته ای در یک نسل (چرخه) می‎شوند دقیقا برابر با تعداد نوترون‎های نسل بعد باشند. در این حالت وضعیت راکتور در حالت تعادل یا به اصطلاح بحرانی است.

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***