پایان نامه ارشد:سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

دانشگاه ارومیه

دانشکده علوم

گروه شیمی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی شیمی تجزیه

 

عنوان

سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

 

استاد راهنما

دکتر مرتضی بهرام

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول / مقدمه ی کلی / پیشینه ی تحقیق و ضرورت انجام کار

 • تاریخچه­ی فناوری نانو………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • نانو فناوری چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………… 2
  • نانو فناوری علم خواص عجیب مواد ………………………………………………………………………………….. 3
 • معرفی نانو مواد………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • فناوری نانودر طبیعت ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • خواص مواد در مقیاس نانو ……………………………………………………………………………………………………………… 7
 • اثر اندازه ذرات بر خواص آن­ها………………………………………………………………………………………………………… 11
 • انواع نانو ساختارها…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
 • روش­های سنتز نانو ذرات…………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • کاربرد نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • نانو ذرات فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
  • روش­های کلی تهیه­ی نانوذرات فلزی…………………………………………………………………………………… 18
 • نظریه مای Surface Plasmon Resonance(SPR)، رزونانس پلاسمون سطحی……………………… 19
 • عوامل موثر بر پیک پلاسمون سطحی………………………………………………………………………………………………… 21
 • خصوصیات نانو ذرات طلا و کاربرد آن…………………………………………………………………………………………….. 22
  • روش­های تهیه و سنتز نانو ذرات طلا ………………………………………………………………………………….. 23
  • تهیه بیولوژیکی نانو ذرات……………………………………………………………………………………………………. 24
 • شیمی سبز 24
 • ارزیابی تهیه زیستی نانو ذرات فلزی………………………………………………………………………………………………….. 25
 • سنتز سبز نانو ذرات طلا……………………………………………………………………………………………………………………. 26
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه تنسی………………………………………………………….. 26
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از گلوکان قارچ خوراکی…………………………………………………… 26
  • سنتز سبز نانو ذرات طلا با استفاده از نوعی پروتئین جانوری………………………………………………… 27
  • سنتز سبز سریع نانوذرات طلا با استفاده از عصاره ی گلبرگ رز در دمای اتاق……………………… 27
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره ی زنجبیل……………………………………………………….. 27
  • سنتز بیولوژیکی نانوذرات طلا با استفاده از عصاره برگ زیتون……………………………………………… 27
 • کاربرد نانو ذرات فلزی به عنوان حسگرهای رنگ سنجی…………………………………………………………………… 28
 • کاربرد نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………………… 28
  • تشخیص برهمکنش بین DNA و پروتئین با استفاده از نانوذرات طلا……………………………….. 28
  • حسگر فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات طلا پوشیده با چیتوسان (chitosan)……………….. 28
  • تشخیص کالریمتری Hg2+ در محیط آبی با استفاده از نانوذرات طلا…………………………………….. 29
  • اندازه گیری کلسترول با استفاده از نانوکامپوزیت حاوی طلا…………………………………………………. 29
  • تشخیص کالریمتری Hg2+ با استفاده از عامل دی اکسی ریبونوکلئیک…………………………………. 29
  • سنسور کالریمتری یون Ag+ بوسیله ی نانوذرات طلا بر اساس DNA ……………………………….. 30
  • سنسور کالریمتری برای شناسائی سیستئین با استفاده از عملگر کربوکسی متیل سلولز روی نانوذرات طلا 30
  • حسگر نوری جهت اندازه گیری فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات طلا…………………………….. 30
  • یک روش جدید و با حساسیت بالا برای شناسایی Cr3+ در محلولهای آبی بر اساس رنگ سنجی محلولهای نانوذرات طلا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • حسگر نوری برپایه ی اتصال 1-آمینوپیرن (1-aminopyrene) با استفاده از نانوذرات طلا جهت اندازه گیری پیکریک اسید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
 • بید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
  • مشخصات گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………………… 32
 • سیستئین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
  • اهمیت اندازه گیری سیستئین……………………………………………………………………………………………….. 35
  • روش­های اندازه گیری سیستئین…………………………………………………………………………………………… 35
 • اهداف کار حاضر……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
 • فصل دوم/بخش تجربی
  • ابزارهای به کار برده شده………………………………………………………………………………………………………………….. 37
  • مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………… 38
  • مراحل تهیه سنتز نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………. 39
   • تهیه نمک هیدروژن تترا کلروآیورات…………………………………………………………………………………… 39
   • سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید………………………………………………………………. 39
  • تفسیر طیف FT-IR عصاره پوست درخت بید……………………………………………………………………………………. 39
 • فصل سوم/نتایج و بحث ها
  • سنتز نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………………………………………… 42
   • مکانیسم پیشنهادی سنتز نانوذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید…………………………………… 42
   • مکانیسم پیشنهادی اثر سیستئین بر نانو ذره طلا…………………………………………………………………….. 42
   • بهینه سازی مقدار عصاره بید مصرفی برای سنتز نانوذرات طلا……………………………………………… 43
   • بهینه سازی نمک طلا در سنتز نانو ذرات …………………………………………………………………………….. 44
   • بهینه سازی pH ………………………………………………………………………………………………………..45
   • بررسی پایداری نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید…………………………………. 47
   • تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)…………………………………………………………………… 48
  • کاربرد نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید  دراندازه گیری سیستئین بروش اسپکتروفتومتری    49
   • منحنی کالیبراسیون برای اندازه گیری سیستئین در pH = 5…………………………………………………. 49
   • بررسی اثر pH در اندازه گیری سیستئین………………………………………………………………………………. 50
   • بررسی اثر زمان…………………………………………………………………………………………………………51
   • بررسی اثر مزاحمت سایر اسید­های آمینه برای اندازه گیری سیستئین…………………………………….. 51
  • کاربرد نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید  دراندازه گیری سیستئین بروش رنگ سنجی(کالریمتری)      53
  • بررسی سیستئین در نمونه حقیقی………………………………………………………………………………………………………… 54
  • نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
  • کارهای پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول

عنوان

 • روش­های اندازه­گیری سیستئین با استفاده از نانوذرات فلزی با روش رنگ­سنجی………………….. 34

2-1-   دستگا­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………. 37

2-2- مواد شیمیایی مورد استفاده…………………………………………………………………………………………. 38

3-1- ویژگیهای تجزیه ای مربوط به اندازه گیری سیستئین  بروش اسپکتروفتومتری و با نانوذرات طلای سنتز  شده از عصاره پوست درخت بید………………………………………………………………………………………………………………….. 50

فهرست شکل ها

عنوان

 • درک ابعاد نانو از طریق مقایسه ابعاد بعضی اشیاء و موجودات…………………………………………….. 4
 • نانو الیاف دست پای مارمولک به آن اجازه می دهد تا روی سطوح عمودی بایستد……………….. 6
 • اثر ریز شدن مواد در افزایش سطح آنها……………………………………………………………………………….. 8
 • تفاوت انرژی اتمهای سطح با استفاده از طیف سنجی دامنه نوسان………………………………………… 9
 • تغییر ترازهای انرژی به نوار های انرژی از اتم منفرد تا حالت بالک……………………………………… 9
 • ذرات کلوئیدی طلا با اندازه های متفاوت که تغییر اندازه ذرات تغییر رنگ محلول را به دنبال دارد 10
 • نانو ذرات…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
 • نانو لوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 13
 • نقاط کوانتومی……………………………………………………………………………………………………………………. 13
 • نانو پوشش ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 13
 • نانو سیم ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • نانو کپسول ها……………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • نانو کامپوزیت ها……………………………………………………………………………………………………………….. 15
 • درخت سان ها……………………………………………………………………………………………………………………. 15
 • فولرن ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
 • نانو حفره ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
 • مفهوم شماتیک تهیه­ی نانوذرات فلزی با دو روش فیزیکی و شیمیایی………………………………….. 19
 • وابستگی پیک پلاسمون به ترکیب نانوذرات……………………………………………………………………….. 22
 • ساختار مولکولی سیستئین…………………………………………………………………………………………………… 33
 • تجمع نانوذرات طالی عاملدار شده با کربوکسی متیل سلولز در حضور سیستئین ………………….. 34

2-1-     طیف FT-IR عصاره پوست درخت بید………………………………………………………………….. 40

3-1-    نحوه اتصال سیستئین به نانو ذره طلا سنتز شده(الف) اتصالت بین دو نانو ذره طلا بعد از اتصال  سیستئین(ب)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2-    طیف UV-Vis بهینه مقدار عصاره رقیق شده برای تهیه نانو ذره………………………………. 44

3-3-   طیف UV-Vis نانو ذرات طلای سنتزی با عصاره بید در حجم های مختلف از نمک طلا به غلظت 1 میلی مولار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-4-    طیف UV-Vis نانوذرات طلای سنتز شده در pH های مختلف (غلظت ثابتی از نمک طلا(((1Mm       45

3-5-    نمودار جذب ماکزیمم بر حسب pH در 520 نانومتر، در غلظت ثابتی از نمک  طلا(1mM)     46

3-6-    نمودار (پهنای پیک در نیمه ی ارتفاع / ارتفاع پیک) بر حسب pH…………………………… 46

3-7-    پایداری نانو ذررات طلای سنتز شده بعد از شش هفته در 7-pH=5  و در غلظت ثابتی از نمک طلا (  1mM)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-8-    بررسی پایداری نانو ذره در شش هفته……………………………………………………………………… 47

3-9-    بررسی پایداری و یکنواختی نانو ذره……………………………………………………………………….. 48

3-10-  عکس TEM از نانوذرات طلای سنتز شده با پوست درخت بید  در pH=5  و در غلظت ثابتی از نمک طلا(1mM)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-11-  طیف UV-Vis نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید بعد از افزایش غلظت های مختلف ازسیستئین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-12-  منحنی کالیبراسیون برای اندازه گیری سیستئین با استفاده از نانو ذره طلای سنتزی به کمک عصاره  پوست درخت بید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-13-  pH بهینه سیستئین با غلظت M0.001 در غلظت ثابت نمک (1mM)………………….. 50

3-14-  اثر زمان روی تکمیل بر هم کنش سیستئین (5-10×5) مولار و 1.5 میلی لیتر نانو ذره سنتزی با pH  5-7 به کمک عصاره پوست درخت بید………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-15-  طیف UV-Vis جهت بررسی اثر مزاحمت سایر اسیدهای آمینه برای اندازه گیری سیستئین در pH   بهینه در غلظت ثابت نمک طلا(1mM)……………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-16- تصویر مربوط به تاثیر متقابل سیستئین و سایر اسیدهای آمینه با نانو ذرات طلا در شرایط مورد مطالعه       53

3-17- بررسی برهمکنش پلاسما و نانوذره سنتزی……………………………………………………………….. 54

 

چکیده

بیوسنتز نانوذرات طلا با اندازه کوچک و ثبات زیستی بسیار مهم هستند و کاربردهای مختلف زیست پزشکی دارند. در این کار، روشی آسان و ساده برای سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره پوسته درخت بید گزارش شده است. پوست درخت بید شامل آسپرین می­باشد که به عنوان عامل کاهنده عمل می کند. در روش حاضربدون نیاز به افزودن هرگونه عامل پایدار کننده به عنوان مثال سورفاکتانت برای پایداری، نانو ذره طلا سنتز شده است.

بنابراین، سنتز سبز نانوذرات طلا با عصاره پوست  درخت بید، به عنوان یک جایگزین برای سنتز شیمیایی، از نقطه نظر کاربرد های بیولوژیکی و پزشکی مفید است. شرایط بهینه برای سنتز نانوذرات طلا، با بررسی pH و مقدار محلول عصاره پوست درخت بید به دست آمد. مشخصه و مورفولوژی نانوذرات طلا توسط طیف UV-VIS و تصاویر میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. برهمکنش بین سنتز نانوذرات طلا و سیستئین، به عنوان یک حسگر رنگ سنجی جدید و بالقوه برای شناسایی انتخابی سیستئین در میان سایر اسیدهای آمینه معرفی شد. حساسیت و انتخاب پذیری نانوذرات طلا نسبت به سیستئین در مقایسه با سایر اسیدهای آمینه مورد مطالعه قرار گرفتند.

فصل اول

مقدمه ی کلی / پیشینه ی تحقیق و ضرورت انجام کار

 • تاریخچه­ی فناوری نانو
  • نانو فناوری چیست؟

تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری‌های دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست؛ بلکه زمانی که اندازه مواد دراین مقیاس قرار می‌گیرد، خصوصیات ذاتی آنها از جمله رنگ، استحکام، مقاومت خوردگی و … تغییر می‌یابد. مواد بسیاری هستند که دارای خواص اجسام در مقیاس نانو هستند اما اسم نانوفناوری به آنها اطلاق نمی شود. نانوفناوری در پی آن است تا از خواص عجیب اجسام در مقیاس بسیار کوچک استفاده کند. در حقیقت اگر بخواهیم تفاوت این فناوری را با فناوری‌های دیگر به صورت قابل ارزیابی بیان نماییم، می‌توانیم وجود “عناصر پایه” را به عنوان یک معیار ذکر کنیم. عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانومقیاسی هستند که خواص آنها در حالت نانومقیاس با خواص‌شان در مقیاس بزرگتر فرق می‌کند )بوریسنکو وی ای[1]،2005; پژوهش ناسا توسط فریتا[2])

در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان، مردم و به‌خصوص دانشمندان آن دوره بر این باور بودند که مواد را می‌توان آنقدر به اجزاء کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خرد ناشدنی هستند و این ذرات بنیان مواد را تشکیل می‌دهند، شاید بتوان دموکریتوس[3] فیلسوف یونانی را پدر فناوری و علوم نانو دانست چرا که در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح او اولین کسی بود که واژة اتم را که به معنی تقسیم‌نشدنی در زبان یونانی است برای توصیف ذرات سازنده موادبه کار برد ( سایت سازمان نانو[4] ; ب.بوشان[5] ،2003) .نقطه شروع و توسعه اولیه فناوری نانو به طور دقیق مشخص نیست. شاید بتوان گفت که اولین متخصصان نانو فناوری شیشه‌گران قرون وسطایی بوده‌اند که از قالب‌های قدیمی[6] برای شکل‌دادن شیشه‌هایشان استفاده می‌کرده‌اند. البته این شیشه‌گران نمی‌دانستند که چرا با اضافه‌کردن طلا به شیشه رنگ آن تغییر می‌کند ( اف.الهوف ، 2010)

به نظر میرسد که درک انسان از جهان بسیار کوچک در سالهای اخیر شکل گرفته است. منشأ فناوری نانو موضوع بحث شمار زیادی از مناظره­هاست. تصور بر این است که نانوذرات حداقل در کارهای هنری قرون تاریک استفاده شده است. اما تعریف درست از دستکاری آگاهانه مواد در مقیاس نانو احتمالا توسط فیزیکدان آمریکایی “ریچارد فاینمن[7]” در سخنرانی معروفش در سال 292 مورد استفاده قرار گرفت: آن پایین فضای ‫زیادی هست[8].

‫فاینمن در این سخنرانی شرح داده است که در آینده فرآیندهایی که توانایی دستکاری اتمهای منفرد در آن ممکن است، گسترش خواهد یافت. برای یک مدت بسیار طولانی، به نظر می­رسید فناوری نانو به یکی دیگر از ایده­های مفهومی که به داستانهای علمی-تخیلی تبدیل میشود، ملحق شود. اما در نهایت، پس از سال ‫1980 ، این ایده به واقعیت پیوست.

تعداد صفحه : 75

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***