پایان نامه ارشد:ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشكی

عنوان : ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهركرد

دانشکده دامپزشکی

 

پایان نامه برای دریافت درجه دكترای حرفه ای دامپزشكی

عنوان :

ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

 

 

استاد راهنما :

دکتر مجید غلامی آهنگران

 

استاد مشاور :

دکتر عزت اله فتحی هفشجانی

 

شهریور    1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

 

چکیده 1

فصل اول «مقدمه و طرح تحقیق»

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- مروری بر سابقه تحقیق 4

1-4- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق 6

1-4-1- اهداف تحقیق 6

1-4-1-1- هدف کلی 6

1-4-1-2- اهداف جزئی 6

1-4-2- فرضیات تحقیق 6

1-4-3- سئوالات تحقیق 6

1-5- روش تحقیق و پژوهش 7

فصل دوم « کلیات »

انگل‌ها و بیماری‌های طیور و سایر پرندگان 9

2-1- انگلهای خارجی 9

2-1-1- ساسها 9

2-1-2- شپشهای گزنده 9

2-1-3- مگسهای سیاه 10

2-1-4- مایت‌های ماکیان 10

2-1-5- لارومایت ها 10

2-1-6- سوسک بستر و لارو آن آلفیتوبیوس دپاپرینوس 11

2-1-7- مایت‌های پر و مایت‌های ایجادکننده پرریزی 11

2-1-8- مایت‌های زیر پوستی 11

2-2- انگل‌های داخلی 12

2-2-1- کیسه ملتحمه 12

2-2-2- نای 13

2-2-4- پیش معده 14

2-2-5- سنگدان 14

2-2-6- روده باریک 15

2-2-7- روده کور 16

2-2-8- پوست 17

2-3- بیماری‌های انگلی طیور 17

2-3-1- کوکسیدیوز 17

2-3-2- کریپتوسپوریدیوز 20

2-3-3- هگزامیتیازیس 24

2-3-4- هیستومونیازیس 27

2-3-5- لکوسیتوزئونوز 32

2-4- واکنش زنجیر‌های پلی مراز( PCR ) 35

2-4-1- مواد و وسایل لازم برای انجام برای انجام آزمایش PCR 36

2-4-2- سنتز 36

2-4-3- تشخیص و تجزیه فراورده‌های PCR: 37

فصل سوم «مواد و روش کار»

3-1- نمونه گیری 40

3-2- استخراج DNA از کبد با استفاده از کیت 40

3-3- استخراج DNA از خون با استفاده از کیت 41

3-4- آزمایش PCR 42

3-4-1- روش کار 42

3-5- تهیه ژل آگارز 43

3-5-1- مواد و وسایل لازم 43

3-5-2- روش تهیه بافر (1X) TBEبرای تهیه ژل آگارز 44

3-5-3- روش تهیه ژل آگارز 44

3-5-4- روش انجام الکتروفورز 44

3-5-5- آنالیز محصول PCR: 45

3-6- آزمایشات هیستوپاتولوژی 45

3-6-1- رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E) : 45

3-6-2- روش رنگ آمیزی اسلاید با رنگ (H&E) : 46

3-6-3- تفسیر رنگ آمیزی (H&E) 47

3-6-4- نتایج رنگ آمیزی (H&E) 48

فصل چهارم « نتایج »

4-1- نتایج کیفی مربوط به استخراج DNA 50

4-2- نتایج آزمایشات هیستوپاتولوژی 51

 

 

 

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

5-1- بحث 53

5-2- پیشنهادات 56

منابع 57

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                             صفحه

 

شکل 4-1- الکتروفورز محصولات PCR به منظور تکثیر ژن انگل هیستومونیازیس در نمونه‌های خون و کبد بوقلمون بر روی ژل آگارز 1%. 50

شکل 4-2- مشاهده مقاطع انگل هیستوموناد در بین هپاتوسیت‌های کبدی. 51

 

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

 

جدول 4-1- مقایسه روش ردیابی از طریق PCR و آزمایشات هیستوپاتولوژی 51

 

 

 

 

 

چکیده

به منظور ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون‌های کشتار شده در استان اصفهان، 200 نمونه خون و 200 نمونه کبد در کشتارگاه اخذ شد و پس از استخراج DNA، قطعه 550 جفت بازی مربوط به ژن 18SRNA تکثیر شد. علاوه بر آن، نمونه‌های کبد در فرمالین 10% نگهداری و پس از تهیه مقاطع پاتولوژی رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین از نظر وجود انگل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج PCR نشان داد از 200 نمونه خون، 18 نمونه (9%) و از تعداد 200 نمونه کبد، 32 نمونه (16%) از لحاظ هیستوموناس مله اگریدیس مثبت می‌باشد. نتایج هیستوپاتولوژی نشان داد از بین نمونه‌های PCR مثبت 76/11 % در هیستوپاتولوژی مثبت ارزیابی شدند لذا به نظر می‌رسد برای شناسایی هیستوموناس مله اگریدیس PCR از ویژگی بالایی برخوردار می‌باشد.

 

کلید واژه‌ها : بوقلمون، هیستوموناس مله اگریدیس، PCR، اصفهان.

 

 

 

 

 

فصل اول

«مقدمه و طرح تحقیق»

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در دهه‌های اخیر به دلیل رشد جوامع بشری، نیاز به منابع غذایی به خصوص اقلام پروتئینی حیوانی افزایش یافته است وپرورش بوقلمون به طور صنعتی به منظور رفع بخشی از این نیاز در سراسر جهان درحال گسترش می‌باشد.درسال2004 ایالات متحده باتولید 2592000 تن گوشت بوقلمون در رتبه نخست بوده است.درکشور ما نیز پرورش بوقلمون صنعتی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته به طوری که تولید گوشت آن به صور مختلف قطعه بندی شده ویا لاشه قابل عرضه می‌باشد (5).

در ایران صنعت پرورش بوقلمون از سال1355 آغاز گردیده وهرساله به تعداد مزارع بوقلمون درکشور اضافه می‌شود (1).

باتوجه به خصوصیات پرورشی مناسب بوقلمون‌های گوشتی، نظیر میزان وزن گیری، سرعت رشد زیاد (74/10 کیلوگرم در16 هفتگی برای بوقلمون‌های ماده و 39/20 کیلوگرم در20 هفتگی برای بوقلمون‌های نر) ضریب تبدیل غذایی پایین،درصد اندک افت لاشه وارزش غذایی مناسب در مقایسه سایر طیور صنعتی،پرورش این پرنده به طور صنعتی به منظور رفع بخشی از این نیازها در سراسر جهان درحال گسترش است به طوری که در سال 2007 ایالات متحده، اتحادیه اروپا، برزیل و کانادا ازنظر تولید گوشت بوقلمون درسطح جهان به ترتیب دررتبه‌های اول تا چهارم قرار داشتند (7).

 

 

 

1-2- بیان مسئله

هیستومونیازیس [1] بیماری تک یاخته‌ای حاد است. هیستوموناس مله اگریدیس[2] تک تاژک است. تک‌یاخته‌های انگلی باعث هپاتیت سکوم می‌شوند.سایت‌های هجومی این انگل سکوم و کبد می‌باشد واختلال گردش خون درمراحل بعدی این بیماری به نظر می‌رسد وباعث یک بیماری سرسیاه در پرنده می‌شود.

در دهه‌های اخیر هیستومونیازیس موجب شده است تا آسیب جدی به صنعت طیور، به ویژه در میان بوقلمون وارد شود. موارد کمی از بروز بیماری در ماکیان نیز گزارش شده است ولی ماکیان به علت مقاومت در مقابل بیماری، بیشتر نقش مخزن بیماری را داشته و در صورت آلودگی به کرم هتراکیس گالیناروم[3]، نقش مهمی در انتقال بیماری به بوقلمونها بازی می‌نمایند. جوجه بوقلمونها با خوردن تخمهای آلوده هتراکیس به بیماری مبتلا می‌شوند. این بیماری انتشار جغرافیایی وسیعی در دنیا دارد. مشاهدات درمانگاهی وکالبدگشایی در ایران نشان دهنده‌ی حضور بیماری می‌باشد (29).

[1]- Histomoniasis

[2]- Histomonas meleagridis

[3] – Heterakis gallinarum

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***