پایان نامه ارشد:رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه و مقایسه آن با افراد غیر بیمار

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه و مقایسه آن با افراد غیر بیمار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 

گروه علوم انسانی

رشته روانشناسی بالینی

 

 

عنوان

رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه و مقایسه آن با افراد غیر بیمار

 

 

استاد راهنما

دکتر کامران یزدان بخش

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده   1

فصل یکم‫مقدمه پژوهش

1-1-مقدمه و بیان مساله                                                                                                                                                               3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                                                                6

1-3- اهداف پژوهش                                                                                                                                                                    8

1-3-1- هدف اصلی                                                                                                                                                                    8

1-3-2- اهداف فرعی                                                                                                                                                                   8

1-4- فرضیه های پژوهش                                                                                                                                                            8

1-5- تعاریف مفهومی                                                                                                                                                                  9

1-6- تعاریف عملیاتی                                                                                                                                                                  10

فصل دوم‫پیشینه پژوهش

2-1- پیشینه نظری                                                                                                                                                                        12

2-1-1- قلب                                                                                                                                                                                 12

2-1-2-عوامل خطرساز یا ریسک فاکتورها                                                                                                                                15

2-1-3- عوامل روانشناختی و بیماری های عروق کرونر                                                                                                         17

2-2- خصومت                                                                                                                                                                              22

2-2-1-  تعریف خصومت                                                                                                                                                          22

2-2-2-اقسام خصومت                                                                                                                                                                22

2-2-3-پیامدهاى خصومت     23

2-2-5- راه هاى درمان خصومت                                                                                                                                                24

2-3-پرخاشگری    26

2-3-1- انواع پرخاشگری                                                                                                                                                            27

2-3-2 علائم پرخاشگری                                                                                                                                                             27

2-3-3- دیدگاههای مربوط به پرخاشگری                                                                                                                                 29

2-4-خشم                                                                                                                                                                                      35

2-4-1- فطرت خشم                                                                                                                                                                   35

2-4-2- دیدگاه‌های مربوط به خشم    37

2-4-2-1 خشم از دیدگاه روانشناسی                                                                                                                                         37

2-4-2- 2- خشم از دیدگاه علم اخلاق                                                                                                                                     42

2-4-2- 3- خشم از دیدگاه اسلام                                                                                                                                              43

2-4-2- 4 خشم مقدس                                                                                                                                                               43

2-4-2- 5- علائم هشدار دهنده بروز خشم                                                                                                                               44

2-4-2- 6- علل ایجاد خشم                                                                                                                                                       44

2-4-2- 7- روشهای مختلف بیان خشم                                                                                                                                     46

2-4-2- 8- تأثیرات بلند مدت خشم دائم و مزمن                                                                                                                   51

2-4-2- 9- فیزیولوژی خشم                                                                                                                                                      52

2-4-2- 10- احساس خشم و رفتار پرخاشگرانه   54

2-4-2-11- مدیریت خشم                                                                                                                                                         54

2-4-2- 12- بهترین برخورد با خشم                                                                                                                                        56

2-4-2- 13- ویژگی های عمومی برنامه های آموزش مدیریت خشم    57

2-4-2- 14- اصول کلی بر مبنای رویکرد شناختی-رفتاری                                                                                                    58

2-4-2- 15-هدف ها، مراحل و روش درمان شناختی-رفتاری مدیریت خشم    58

2-4-2- 16-مراحل و محتوای برنامه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت خشم                                                                       58

2-4-2- 17- رویکرد درمانی نواکو                                                                                                                                           60

2-4-2- 18-مهار و کنترل خشم                                                                                                                                                63

2-4-2- 19 شیوههای كنترل خشم از دیدگاه اسلام                                                                                                                  71

2-4-2- 20 آثار و فواید كنترل عصبانیت از دیدگاه اسلام                                                                                                      73

2-5-  پیشینه پژوهشی                                                                                                                                                                  77

2-5-1- پژوهش های داخلی                                                                                                                                                       77

2-5-2- پژوهش های خارج از کشور                                                                                                                                         78

فصل سوم روش پژوهش

3-1 – روش  پژوهش                                                                                                                                                                  82

3-2- متغیرهای پژوهش                                                                                                                                                               82

3-3- جامعه آماری پژوهش                                                                                                                                                         82

3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری                                                                                                                        83

3-5- ابزار سنجش                                                                                                                                                                        83

3-6- روش اجرا                                                                                                                                                                           84

3-7- روشهای آماری تحلیل داده ها                                                                                                                                            84

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1-  یافته های توصیفی                                                                                                                                                             87

4-2-  یافته های استنباطی                                                                                                                                                            92

فصل پنجم‫‫بحث و نتیجه‫گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری    97

جمع بندی                                                                                                                                                                                       101

5-2- محدودیت های پژوهش                                                                                                                                                     101

5-3- پیشنهادات پژوهش                                                                                                                                                             102

5-4- پیشنهاد کاربردی                                                                                                                                                                 102

منابع                                                                                                                                                                                                103

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خصومت و خشم با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه و مقایسه آن با افراد غیر بیمار بود.  جامعه مورد مطالعه در این پژوهش   کلیه بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان قلب و عروق امام علی (ع) شهر کرمانشاه در سال 1393 است که از آنها تست آنژیوگرافی گرفته شد  که کل تعداد آنها بالغ بر 302 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری کلیه افراد بیمار قلبی کرونر قلب که 197 نفر بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و  105 نفر دیگر نیز که افراد سالم محسوب می شدند با همتاسازی از نظر سن ، تحصیلات و داشتن سابقه بیماری دیگر به غیر از بیماری قلبی،  با گروه بیمار به روش نمونه‫گیری در دسترس انتخاب شدند که در مجموع نمونه مورد مطالعه 302 نفر بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه پرخاشگری باس وپری (1992) بود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود.  نتایج نشان داد میانگین نمره خصومت در مردان بیشتر از زنان و میانگین نمره خشم در مردان و زنان تقریبا یکسان می باشد ازطرفی رابطه معنی داری بین خصومت و گرفتگی قلب بدست نیامد همچنین بین خشم و گرفتگی قلب رابطه معنی داری بدست نیامد  و در متغیر خشم و در متغیر خصومت  در بین گروه های  با گرفتگی عروق کرونر و افراد سالم  تفاوت معنی داری  بدست نیامد اما نتایج  آزمون t در متغیر خصومت نشان می دهد تفاوت معنی داری بین خصومت زنان و مردان وجود دارد که با توجه به آمار توصیفی می توان گفت خصومت در مردان بیشتر از زنان بوده است.

کلید واژه ها : خصومت ، خشم، گرفتگی عروق

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***