پایان نامه ارشد:حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مذاهب فقهی

عنوان : حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی رشته مذاهب فقهی

 

حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

 

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین رجبی

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن فتاحی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

1-بیان مسئله 2

2- ضرورت و اهمیت تحقیق. 3

3- پرسش های تحقیق. 4

4- پیشینه و سابقه تحقیق. 4

5- فرضیه تحقیق. 5

الف) فرضیه اصلی. 5

ب) فرضیه فرعی. 5

6- روش تحقیق. 5

7- اهداف تحقیق. 6

فصل اول:مفهوم شناسی

1ـ1تعریف حق. 8

1ـ2  تعریف طفل. 9

1ـ2ـ1طفل در لغت. 9

1ـ2ـ2 طفل در قرآن 10

1ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها 10

1ـ3 تعریف ازدواج. 12

1ـ3ـ1 ازدواج در لغت. 12

1ـ3ـ2 نکاح در لغت. 13

1ـ3ـ3 منظور ازازدواج. 13

1ـ4 ارکان ازدواج دائم 16

1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه 16

1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت. 16

1ـ5 اركان ازدواج موقت. 17

1ـ6 شرایط ازدواج. 19

1ـ6ـ1معناى شرط. 19

1ـ6ـ2 شرط در لغت. 19

1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون 19

1ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه 20

1ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت. 20

1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب. 21

1ـ6ـ7 «ولی » در نکاح. 22

1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه 22

1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت. 23

1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت. 24

1ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است: 24

1ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد: 25

1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت. 25

1ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت. 26

1ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح. 26

1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد 27

حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: 27

1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل. 28

حالاتی که ازدواج  باطل می‌شود: 28

1ـ9 ازدواج‌های نوظهور 29

1ـ9ـ1منظور از نوظهور 29

1ـ9ـ2 نکاح مسیار 30

1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار 30

1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار 31

1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت.. 32

1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً 32

ازدواج النهاریات و لیلیات.. 34

1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً 34

1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف.. 34

نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود 35

1ـ10 ازدواج عرفی. 35

1ـ10ـ1عرفی در لغت. 35

1ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح. 36

1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی. 36

1ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن 38

1ـ11 ازدواج سری. 39

1ـ11ـ1 سر در لغت. 39

1ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح. 39

1ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن 39

1ـ12 ازدواج مدنی. 41

1ـ12ـ1 مدنی در لغت. 41

1ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح. 41

1ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی. 42

1ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) 43

1ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی. 43

1ـ13ـ3 میسر در لغت. 43

1ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی. 43

1ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی. 44

1ـ14 ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح. 46

1ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی. 46

1ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی. 47

1ـ15 ازدواج معاطاتی. 47

1ـ15ـ1 مفهوم معاطات. 47

1ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی. 47

1ـ15ـ3 نظریه صحت نکاح معاطاتی. 48

1ـ15ـ4 نظریه بطلان نکاح معاطاتی. 49

1ـ16 ازدواج سفید 50

1ـ17  نکاح جهادی. 51

1ـ18تعریف مذاهب خمسه 52

1ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه 52

1ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه 53

1ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور 56

1ـ19ـ1  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): 56

1ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): 57

1ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): 58

فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه

2ـ1 حق ثبوت نسب کودک. 60

2ـ1ـ1 نسب در لغت. 60

2ـ1ـ2 نسب در اصطلاح. 60

2ـ1ـ3 قاعده الفراش.. 61

تعریف الفراش.. 61

2ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش.. 62

2ـ1ـ5 راه های اثبات نسب. 63

2ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج. 64

2ـ1ـ7 ولد شبهه 67

2ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه 67

2ـ1ـ8 ولد عقد فاسد 69

2ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا 69

2ـ2 حق نفقه کودک. 71

2ـ2ـ1 نفقه در لغت. 71

2ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح. 71

2ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان 72

2ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان 72

2ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: 72

2ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: 73

2ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش.. 74

2ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه 74

2ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ 75

2ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان 76

2ـ2ـ9 مقدار نفقه 77

2ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه 77

2ـ3  حق رضاع کودک. 78

2ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک. 78

2ـ3ـ2 اجرت رضاع 79

2ـ3ـ3 مدت رضاع 79

2ـ4 حق حضانت کودک. 80

2ـ4ـ1 حضانت در لغت. 80

2ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح. 81

2ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ 81

2ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان 82

2ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت. 84

2ـ5 حق ولایت بر کودک. 85

2ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ 85

2ـ5ـ2 شرایط اولیا 88

2ـ5ـ3 تصرف ولی. 90

2ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک. 90

فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت

3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل. 93

3ـ1ـ2  قواعد ثبوت نسب. 94

3ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب. 95

3ـ1ـ3ـ1 ازدواج  صحیح. 96

3ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد. 97

3ـ1ـ3ـ3 وطی به شبهه 98

3ـ1ـ4 راه های اثبات نسب. 99

بینه 100

3ـ2  حق نفقه کودک. 101

3ـ2ـ1 معنای نفقه 101

3ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه 101

3ـ2ـ3  شرایط وجوب نفقه 102

3ـ2ـ4 شرط اتحاد دین. 103

3ـ2ـ5 شرایط وجوب نفقه بر فرزندان 104

3ـ2ـ5ـ1 شرایط نزد حنفیه 104

3ـ2ـ5ـ2 شرایط نزد مالکیه 105

3ـ2ـ5ـ3 شرایط نزد شافعیه 105

3ـ2ـ5ـ4 شرایط نزد حنابله 106

3ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش.. 107

3ـ2ـ7 مقدار نفقه 108

3ـ3 حق حضانت کودک. 108

3ـ3ـ1 معنای حضانت. 109

3ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت.. 110

3ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان. 110

3ـ3ـ2ـ2 شرایط خاص در زنان. 111

3ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان. 111

3ـ3ـ3 مستحق حضانت. 112

3ـ3ـ4 اجرت حضانت. 113

3ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت. 115

3ـ3ـ6 سقوط حق حضانت. 115

3ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت برای طلب آن 116

3ـ3ـ8 مدت حضانت. 117

3ـ4 حق رضاع کودک. 118

3ـ4ـ1 معنای رضاع 118

3ـ4ـ2 حق کودک در رضاع 118

3ـ4ـ5 اجرت رضاع 120

3ـ5 حق ولایت بر کودک. 121

3ـ5ـ1 انواع ولایت. 121

3ـ5ـ2 ترتیب ولی بر نفس.. 122

3ـ5ـ4 انتهای ولایت بر نفس.. 123

3ـ5ـ5 ولایت بر مال 123

3ـ5ـ6  شروط ولی بر مال 124

3ـ5ـ7  تصرفات ولی بر مال 124

3ـ5ـ8 شروط وصی. 124

3ـ5ـ9 انتهای ولایت و وصایت. 125

خاتمه و نتیجه گیری. 125

منابع 127

چکیده

پایان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهوراز نگاه  مذاهب فقهی ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهای مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در امامیه می‌باشد و ازدواج‌های نوظهور ازدواج‌های نو و جدیدی هستند که امروزه در جوامع اسلامی به وجود آمده‌اند و در برخی از کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشند؛ مانند: ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، فرندی، سفید، معاطاتی و نکاح جهادی.

به اعتقاد فقهای امامیه، ازدواج متعه ازدواجی صحیح است، اما اهل سنت آن را فاسد می‌دانند. فقهای امامیه و اهل سنت متفق‌القول هستند که فرزندان ناشی از ازدواج دائم، فاسد و وطی به شبهه دارای حقوق می‌باشند و همچنین نسب ولد زنا ثابت نیست و از نظر شرعی به او حقی تعلق نمی‌گیرد اما در عرف نزد امامیه دارای حقوق است. بنابر این باید دید که ازدواج‌های نوظهور را در کدام دسته قرار داده‌اند تا بتوان تکلیف حقوق کودکان ناشی از آنها را مشخص کرد.

این نوشتار به دنبال آن است که با بررسی آراء و نظرات فقها، و استفاده از متون فقهی هر یک از مذاهب ،راه حلی پیش روی افرادی بگذارد که به نکاح‌های نوظهور روی آورده‌اند و از حقوق کودکان خود بی‌اطلاعند.

واژگان کلیدی: ، حقوق کودک،  ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب.

مقدمه

موضوع این پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی است در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است .اما درمورد حقوق نسب و نفقه و حضانت ولایت رضاع کودک بابی مستقل بیان نشده است البته در کتاب های اهل سنت میتوان چنین ابوابی پیداکرد در این پایان نامه سعی شده که یک باب مستقل از این حقوق از نگاه اهل سنت و امامیه در مورد حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور بیان شود.

این پایان‌نامه دارای سه فصل و نتیجه می‌باشد که فصل اول، یعنی مفهوم شناسی، شامل تعاریف مذهب، حق، ازدواج، کودک، همچنین ارکان و شرایط ازدواج دائم و موقت را از نگاه امامیه و اهل سنت بیان شده و پس از آن تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها از نگاه اهل سنت  و استفتا از برخی از مراجع معظم شیعه آمده است. در فصل دوم به حقوق کودکان از نگاه امامیه و در فصل سوم حقوق کودکان از نگاه اهل سنت نیز پرداخته شده است که هر یک شامل حق نسب، نفقه، حضانت، رضاع و ولایت می‌باشند.

برای تدوین این پایان‌نامه نیز کارهای زیر صورت گرفته است:

مطالعه، بررسی و ترجمه کتاب‌های زبان عربی اهل سنت در خصوص این نکاح‌ها که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند، جستجو و بررسی مقالات در اینتر نت در خصوص این نکاح‌ها و حقوق کودکان، بررسی منابع فقه شیعی درباره نکاح‌های نوظهور و متعه و حقوق کودکان، استفتاء از برخی مراجع معظم تقلید شیعه، مصاحبه با آقای نذیر احمد از فقهای حنفی مذهب استان سیستان و بلوچستان و همچنین آقای بابایی از علمای شافعی تهران و مصاحبه اینترنتی با آقای سید صالح سید جعفر موسوی ،از فقهای شیعی کشور کویت، استفاده از نرم افزارهای کتابخانه نور و کتابخانه اهل البیت (علیهم السلام) و مکتبه الشامله و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب.

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***