پایان نامه ارشد:تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

 دانلود متن کامل پایان نامه تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات (M.SC)

موضوع:

تجزیه پایداری عملکرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE بای‌پلات و سایر روش‌های تجزیه پایداری

استاد راهنما : دکتر محسن فرشادفر

استاد مشاور : مهندس هوشمند صفری

 

.سال تحصیلی1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

                                                                                                                  

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول مقدمه کلیات
1-1-مقدمه
1-2-مبدأ و قدمت آگروپیرون
1-3-طبقه بندی آگروپیرون
1-4-گونه‌های مهم آگروپیرون
1-5-خصوصیات علوفه ای و تغذیه‌ای آگروپیرون
1-5-1-گیاه شناسی آگروپیرون
1-5-2-گیاه شناسی گونه A‌. elongatum
1-5-3-زراعت A‌. elongatum
1-6-سازگاری
1-7-پایداری
1-8-پایداری در اصلاح نباتات
1-9-اثر متقابل ژنوتیپ×محیط و تعیین پایداری ژنوتیپ ها
1-9-1-روش‌های کاهش اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
1-9-1-1-دسته بندی محیط ها
1-9-1-2-استفاده از هموژن ها، ارقام خالص و مخلوط‌های ژنتیکی
1-9-1-3-انتخاب فصلی متقابل
1-9-1-4-ژنوتیپ‌های پایدار
1-10-انواع مدل‌های آماری برای تجزیه پایداری
1-10-1-روش تجزیه واریانس
1-10-1-1-روش واریانس محیطی
1-10-1-2-روش ضریب تغییرات ژنوتیپی
1-10-1-3-اکووالانس ریک ((Ecovalence Wrick
1-10-1-4-واریانس پایداری
1-10-1-5-روش تجزیه واریانس زوجی (Combined analysis of varianc)
1-10-1-6-روش واریانس درون مکانی لین و بینز(Lin and Binns)
1-10-1-7-محدودیت‌های تجزیه واریانس
1-10-2-تجزیه رگرسیون
1-10-2-1-روش رگرسیون خطی
1-10-2-2-روش ابرهارت و راسل Eberhart and Rusell))
1-10-2-3-روش پرکینز و جینکز(Perkins and Jinks)
1-10-2-4-روش فینلی و ویلکنسون (Finly and Wilkinson)
1-10-2-5-ضریب تشخیص(Coefficient of Determintion)
1-10-2-6-محدودیت‌های تجزیه رگرسیون در بررسی‌های پایداری
1-11-دسته بندی تعدادی از آماره‌های پایداری مربوط به روش‌های تجزیه واریانس و تجزیه رگرسیون
1-11-1-پایداری تیپ I یا
1-11-2-پایداری تیپ II یا
1-11-3-پایداری تیپ III یا
1-11-4-پایداری تیپ IV یا
1-12-استفاده از پایداری تیپ IV, III, II, I
1-13-روش‌های چند متغییره
1-13-1-کاربرد روش‌های آماری چند متغیره
1-13-2-تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
1-13-3-تجزیه کلاستر (Cluster analysis)
1-13-4-تجزیه امی
1-13-4-1-بای‌پلات (محورهای مختصات دو طرفه یا نمودار دو محوری)
1-13-4-2-خطا و نویز (Error and Noise)
1-13-4-3-روش‌های معمول برای کاهش نویز در آزمایشات اصلاح نباتات
1-13-4-4-مدل‌های کامل و کاهشی
1-13-4-5-اثر استین (Stein effect)
1-13-4-6-قابل پیش‌بینی بودن و انطباق مدل
1-13-4-7-ارزش پایداری امی (ASV)
1-14-روش GGE Biolot
1-14-1-تجزیه پایداری با استفاده از نمودارهای GGEBiplot
1-15-روش‌های ناپارامتری
1-15-1-روش ناپارامتری هان
1-15-2-روش ناپارامتری تنارازو
1-15-3-آماره مجموع رتبه کنگ (Rank-Sum method)
1-15-4-آماره عملکرد- پایداری ()
1-15-5-شاخص پایداری I
1-15-6-شاخص GSI
1-15-7-روش میانگین رتبه()و انحراف معیار رتبه (STDR)
1-16-تکرار پذیری
1-16-1-استفاده از تکرار‌پذیری در تجزیه پایداری
2-فصل دوم بررسی منابع
2-1-مطالعات انجام شده در زمینه تجزیه پایداری به روشGGE Biplot
2-2- مطالعات انجام شده در زمینه تجزیه پایداری به روش نا‌پارامتری
2-2-مطالعات انجام شده در زمینه تجزیه پایداری به روشAMMI
2-3-مطالعات انجام شده در زمینهتجزیه پایداری بر اساس پارامترهای پایداری
2-4-مطالعات انجام شده در زمینه پایداری آگروپیرون
2-5-مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت و عملکرد علوفه جنس آگروپیرون
2-6-مطالعات انجام شده در زمینه تنوع ژنتیکی در آگروپیرون
3-فصل سوم مواد و روش‌ها
3-1- محل و موقعیت اجرای آزمایش
3-2- مواد مورد آزمایش
3-3- طرح آزمایش
3-4- آبیاری و مبارزه با علف­های هرز
3-5- صفت مورد مطالعه
3-6- محاسبه پایداری بر اساس روش­های ناپارامتری
3-7- بررسی پایداری با روش GGE بای­پلات
3-8- محاسبات آماری
4-فصل چهارم نتایج و بحث
4-1- تجزیه واریانس عملکرد علوفه
4-2- مقایسه میانگین عملکرد علوفه
4-3- تجزیه کلاستر عملکرد علوفه
4-4- ارزیابی روند عملکرد علوفه ژنوتیپ­ها
4-5- بررسی پایداری با روش­های ناپارامتری
4-5-1- همبستگی رتبه­ای آماره­های ناپارامتری پایداری
4-5-2- تجزیه کلاسترآماره­های ناپارامتری پایداری با روش Ward
4-5-3- تجزیه کلاسترژنوتیپ­ها بر اساس آماره­های ناپارامتری پایداری با روش Ward
4-5-4- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی ژنوتیپ­ها بر اساس آماره­های ناپارامتری پایداری
4-6- نتایج بای‌پلات GGE
4-6-1- ارزیابی پایداری عملکرد با روش GGE
4-6-2- بررسی سازگاری اختصاصی ژنوتیپ­ها
4-6-3- ارزیابی پایداری عملکرد و عملکرد علوفه ژنوتیپ­ها
4-6-4- ارزیابی محیط­ها در تفکیک ژنوتیپ­ها
4-6-7- ارزیابی رتبه محیط­ها بر اساس محیط ایده‌آل
4-6-8- ارزیابی رتبه ژنوتیپ­ها بر اساس ژنوتیپ ایده‌آل
4-7- نتیجه گیری و پیشنهادات

 

فصل اول :

مقدمه و کلیات

 

1-1-  مقدمه :

با وجود اینکه نیاز جمعیت در حال افزایش کشور به فرآورده‌های دامی و نقش گیاهان علوفه­ای در تغذیه دام از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است ولی متأسفانه در کشور ما به تولید گیاهان علوفه­ای در مقایسه با سایر محصولات زراعی کمتر توجه شده است و این عدم توجه لازم به افزایش کمی وکیفی علوفه از یک سو موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و سایر فرآورده‌های دامی و پایین آمدن کیفیت آن‌ها شده و از سوی دیگر فشار دام بر مراتع به نابودی بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود و فرسایش خاک انجامیده و سطح وسیعی از مناطق بیابانی کشور به شوره­زارهای بی­حاصل تبدیل گردیده است (رستگار، 1384). از این رو بذل توجه به کشت محصولات علوفه‌ای با شیوه علمی، به خصوص در کشور ما که با رشد بی رویه جمعیت و کمبود مراتع غنی روبه رو است اهمیت خاصی می‌یابد (صفری و جعفری،1390). از طرفی آگروپیرون سازگاری وسیعی داشته و در آب و هوای متفاوت رشد و نمو می‌کند. بنابراین حفظ ذخیره ژنتیکی و کاربرد علمی و صحیح از این منبع ژنتیکی باعث احیاء مراتع و افزایش تولید علوفه کشور می­گردد (رافضی و همکاران، 1388). با توجه به این که در کشور بر روی اصلاح گیاهان مرتعی مطالعات کافی صورت نگرفته و برای اکثر این گیاهان از جمعیت­های بومی استفاده می­گردد بنابراین با بررسی تنوع بین و درون گونه‌های مختلف آگروپیرون که یکی از مهمترین گیاهان مرتعی است قدرت انتخاب جهت اصلاح صفات مطلوب بالا رفته و اصلاح کنندگان نبات را قادر خواهد ساخت که عملیات اصلاح نبات را با موفقیت و اطمینان بیشتری هدایت کرده و پیش ببرند (رافضی و همکاران، 1387). این در حالی است که وجود تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های بومی گیاهان علوفه­ای یک منبع اساسی در جهت بهبود ساختار ژنتیکی آن‌ها می‌باشد. همچنین در کشور تحقیقات وسیع و سازمان یافته در زمینه بهبود مراتع و اصلاح گیاهان علوفه‌ای مناسب برای مراتع و دیمزارهای کم بازده انجام نشده و این مسئله اهمیت تحقیق حاظر را دو چندان کرده است. از سویی این گونه‌های چند ساله مقاوم به خشکی، برای تهیه علوفه چراگاه و مراتع دام، تثبیت خاک و مدیریت منابع آب با ارزش هستند (برومندان و معتمدی، 1386) و از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در دسته گیاهان مطلوب مرتعی قرار دارند‌.(Vogel & Moore, 1998) یکی از راه‌های افزایش عملکرد کل کشور از جمله کرمانشاه انتخاب و معرفی ارقامی با پایداری عملکرد بیشتر در هر منطقه آب و هوایی است‌.

با توجه به اینکه پایداری عملکرد علوفه تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی متعدد می‌باشد و از نظر ژنتیکی یک صفت کمی است در نتیجه در تحقیق حاضر جمعیت­های گونه ایتالیک شه (Agropyron elongatum) با استفاده از روش­ های چند متغیره و تک متغیره پایداری برای عملکرد علوفه به منظور معرفی جمعیت­های برتر، مورد بررسی قرار گرفت.

1-2- مبدأ و قدمت آگروپیرون

آگروپیرون بومی ناحیه جنوب شرق آسیاست. واویلوف (1952) مبدأ آگروپیرون را کشور هندوستان می­دانست که یکی از مراکز مبدأ گیاهی (Center of origin) می­باشد. قدمت کشت یا رویش آگروپیرون به 2400 سال پیش از میلاد مسیح می­رسد (رجبی معماری، 1378).

1-3- طبقه بندی آگروپیرون

جنس Agropyron از طایفه علف­های چمنی (Hordeae)می­باشد. ساختمان سنبلک آن تا حدود زیادی با ساختمان سنبلک در Festuceae یکسان است (Walton, 1981)، آگروپیرون‌ها در ابتدا با جنس گندم مشابه در نظر گرفته می­شدند. گونه­های نامیده شده اولیه آگروپیرون تحت نام گندم (Triticum) قرار داشتند. نام عمومی (Wheat grass) شاید به علت این که شکل و وضعیت خوشه­های گونه­های زیادی از آن‌ها شباهت به گندم دارند به­کار می­رود. نام علمی جنس آگروپیرون ترکیبی از Agrios و Purosمی­باشد که به ترتیب به معنی کشاورزی و گندم است (حیدری شریف آبادی، 1382).

1-4- گونه­های مهم آگروپیرون

بر اساس منابع موثق رده­بندی، بین 100 تا 150 گونه علف گندمی تاکنون شاخته شده­اند که دو سوم آن‌ها بومی اروپا و آسیا بوده و 22 تا 30 گونه آن نیز بومی آمریکای شمالی هستند. گونه‌های اندکی نیز در آمریکای جنوبی، اقیانوسیه و آفریقا یافت می‌شوند. بسیاری از علف‌های گندمی به نواحی استپی یا صحرایی با شرایط آب و هوایی نیمه مرطوب تا خشک سازگاری یافته­اند.از گونه‌های این جنس و از گونه های این جنس و تقسیـم­بندی بر اساس تفاوت­های گیاه­شناسی می­توان به Ag. smithii، Ag. repens ،              Ag. desertorum، Ag. cristatum، Ag. Sibiricum، Ag. intermedium، Ag. Elongatum،               Ag. dasystachyum و Ag. ­ trichophorum اشاره کرد (برومندان و معتمدی، 1386).

در بعضی از منابع برخی از گونه­ها، گونه مستقلی محسوب نشده­اند و به صورت زیر­گونه یا واریته به حساب آمده­اند. در جدول 1-1 نام تعدادی از آگروپیرون‌ها با برخی از خصوصیات مربوط به هر یک از آن‌ها آورده شده است (حیدری شریف­آبادی، 1382).جدیداً طی بررسی و تحقیقات انجام شده سه گونهAg. tricoforum، Ag. intermediumوAg. repens بر اثر گیاه­شناختی و نحوه قرار گرفتن اندام­های گیاهی به یک گونه بنام hispidus Elymus تعلق گرفتند(Assadi, 1995).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***