پایان نامه ارشد:تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنانمطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

عنوان :تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنانمطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد مطالعات زنان

 

 

عنوان:

تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنانمطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه

 

استاد راهنما: دکتر  محمد تقی کرمی قهی

 

استاد مشاور:دکتر محمد حسین پناهی

 

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول……………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… 3

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………. 4

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 6

خشونت علیه زنان در جهان………………………………………………………………………………. 7

پیشینه تجربی تحقیق در ایران…………………………………………………………………………….. 10

جمع بندی تحقیقات………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………. 18

مفاهیم و مبانی نظری………………………………………………………………………………………. 18

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 19

تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………… 20

نگرش………………………………………………………………………………………………………….. 20

اجزای نگرش…………………………………………………………………………………………………. 21

ویژگی…………………………………………………………………………………………………………. 29

کارکرد نگرش………………………………………………………………………………………………… 31

خشونت……………………………………………………………………………………………………….. 33

خشونت فیزیکی…………………………………………………………………………………………….. 35

خشونت روانی ……………………………………………………………………………………………… 36

خشونت جنسی………………………………………………………………………………………………. 37

خشونت اقتصادی……………………………………………………………………………………………. 38

سرمایه فرهنگی………………………………………………………………………………………………. 38

سرمایه فرهنگی تجسدی…………………………………………………………………………………… 49

سرمایه فرهنگی عینیت یافته……………………………………………………………………………….. 50

سرمایه فرهنگی نهادینه شده……………………………………………………………………………….. 51

نظریه های نگرش…………………………………………………………………………………………… 51

نظریه های نگرش از دیدگاه روان شناسی اجتماعی………………………………………………….. 51

نظریه کرچ ،کراچفیلدو بالاچی……………………………………………………………………………. 51

نظریه روزن اشتیل و هروشکا…………………………………………………………………………….. 52

نظریه الیزابت نوئل- نئومن………………………………………………………………………………… 53

نظریه تزیشه و کرومکا……………………………………………………………………………………… 54

نظریه بندورا…………………………………………………………………………………………………… 54

نظریه شرطی سازی کنشگر………………………………………………………………………………… 55

نظریه الپورت…………………………………………………………………………………………………. 56

نظریه گرونبرگ………………………………………………………………………………………………. 57

نظریه ناهماهنگی شناختی………………………………………………………………………………….. 58

نظریه زایونک…………………………………………………………………………………………………. 58

نظریه های نگرش از دیدگاه جامعه شناسی…………………………………………………………….. 60

نظریه کالینز……………………………………………………………………………………………………. 61

نظریه تضاد……………………………………………………………………………………………………. 62

نظریه هربرت بلومر ………………………………………………………………………………………… 62

نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………. 63

نظریه نیوکامب……………………………………………………………………………………………….. 64

چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………. 65

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 67

مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 69

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………. 70

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 70

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 71

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 71

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 72

واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………… 73

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………….. 74

ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 93

روایی…………………………………………………………………………………………………………… 93

پایایی…………………………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………… 96

تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………… 96

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 97

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………… 97

یافته های تحلیلی……………………………………………………………………………………………. 107

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………….. 128

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………. 128

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 129

خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 130

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 142

مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 143

راهکار ها و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 144

منابع …………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول

جدول شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به “سن”………………………………. 97

جدول شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب “وضعیت اشتغال”………………… 98

جدول شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)”………………………………………………………………………………………………………………….. 99

جدول شماره( 4 -4) :  توزیع پاسخگویان بر حسب “نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)”………………………………………………………………………………………………………………….. 100

جدول شماره(5-4):  توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و  اقتصادی)”……………………………………………………………………………………………………. 101

جدول شماره(6- 4):  توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به “خشونت به زنان در خانواده”      102

جدول شماره (7 -4):  میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی تجسد یافته”…………….. 103

جدول شماره(8-4):  میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی عینیت یافته”………………. 104

جدول شماره(9 -4 ): میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی نهادینه شده”……………… 105

جدول شماره (10-4): میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی”…………………………….. 106

جدول شماره(11-4) : رابطه بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به

خشونت به زنان در خانواده……………………………………………………………………………….. 107

جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعیت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده    108

جدول شماره(12-4) : رابطه بین وضعیت اشتغال افراد و نگرش آنها نسبت به خشونت به زنان در خانواده    109

جدول شماره(13-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی تجسد یافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)…………………………………………………………………. 110

جدول شماره(14-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………………………. 111

جدول شماره(15-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی نهادینه شده نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………………………. 112

جدول شماره(16-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و نگرش عاطفی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………………………………… 113

جدول شماره (17-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش شناختی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………… 114

جدول شماره (18-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش شناختی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………… 115

جدول شماره (19-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی تجسد یافته و نگرش شناختی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………… 116

جدول شماره(20-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و نگرش شناختی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………………………………… 117

جدول شماره(21-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)…………………………………………………………………. 118

جدول شماره(22-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)…………………………………………………………………. 119

جدول شماره)23-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی تجسد یافته و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)…………………………………………………………………. 120

جدول شماره(24-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و نگرش کنشی آنها به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)……………………………………………………………………………… 122

جدول شماره(25-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان…………………………………………………………………………………………………………….. 123

جدول شماره(26-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان…………………………………………………………………………………………………………….. 124

جدول شماره(27-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی تجسد یافته و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان…………………………………………………………………………………………………………….. 125

جدول شماره(28-4): رابطه بین میزان برخورداری افراد از سرمایه فرهنگی و نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان 126

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره )1-4(: توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب به “سن”………………………………. 98

نمودار شماره (2-4 ) : توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب “وضعیت اشتغال”………………… 99

نمودار شماره(3-4 ): توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش عاطفی به خشونت علیه زنان (فیزیکی، روانی و اقتصادی)”………………………………………………………………………………………………………………….. 100

نمودار شماره( 4 -4) :  توزیع پاسخگویان بر حسب “نگرش شناختی به انواع خشونت علیه زنان (فیزیکی،روانی واقتصادی)”………………………………………………………………………………………………………………….. 101

نمودار شماره(5-4):  توزیع پاسخگویان بر حسب ” نگرش (کنشی) رفتاری به انواع خشونت علیه زنان( فیزیکی،روانی و  اقتصادی)”……………………………………………………………………………………………………. 102

نمودار شماره(6- 4):  توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش افراد نسبت به “خشونت به زنان در خانواده”      103

نمودار شماره (7 -4):  میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی تجسد یافته”…………….. 104

نمودار شماره(8-4):  میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی عینیت یافته”………………. 105

نمودار شماره(9 -4 ): میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی نهادینه شده”……………… 106

نمودار شماره (10-4): میزان برخورداری افراد از “سرمایه فرهنگی”…………………………….. 107

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف (مرد) قرار می گیرد. به هر نوع عمل و یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود(نهاوندی،126:1386). در مورد جهانی بودن خشونت علیه زنان، آمار و ارقام زیادی وجود دارد و نیز در ایران هم وضعیت درباره خشونت علیه زنان زیادی گزارش داده می شود به طوری که می توان گفت نگرش مثبت به خشونت علیه زنان در جامعه آن را تشدید می کند و آن را در جامعه و خانواده ها رواج می دهد چنین نگرشی به خشونت علیه زنان در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد  و چنان به نظر می رسد در نظام نگرشی مرد سالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می شود و برای زنان به صورت بخشی از زندگی عادی شان به حساب می آید.لذا بیش از سه دهه است که گروه های حامی زنان می کوشند با نگرش ها و اعتقاداتی که خشونت علیه زنان را تقویت می کند، به طور گسترده ای مبارزه کنند. شناسایی افکار و باورهایی که نگرش های  مردان  به خشونت علیه زنان را شکل می دهند،مهم هستند چرا که با شناسایی این نگرش ها در مردان می توان از گسترش خشونت علیه زنان جلوگیری کرد و این آسیب را در جامعه کاهش داد. با شناخت این نگرش ها، می توان برنامه های موثری را برای رویارویی با این نگرش ها – که اسطوره شده اند- طراحی و اجرا کرد( اندرسون و همکاران، 1977: 127). عوامل زیادی هستن که بر نگرش های مردان به خشونت علیه زنان تاثیر می گذارد در این تحقیق تاثیر سرمایه فرهنگی مردان بر نگرش آنان به این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه فرهنگی متفاوت  می تواند یکی از عوامل موثر بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان باشد که از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال نفوذ می کند. در واقع در این تحقیق در پی پاسخ به این مسئله می باشد که میزان  سرمایه فرهنگی چه تاثیری بر نگرش مردان نسبت به خشونت خانگی دارد؟

 

بیان مساله

نگرش، یکی از عوامل اصلی و موثر در رفتار است و در تمام کارکردهای شخصیت گروهی و اجتماعی افراد اثر ویژه ای می گذارد. شدت و ضعف هر نگرشی در کیفیت رفتار نتایج متفاوتی می آفریند.در حقیقت مردان از جمله مهمترین گروههای مرجعی هستندکه اعضای خانوادهارزش های مورد قبول خود و نگرشهایشان را از این گروه تقلید یا اقتباس می کنند و در فرایند جامعه پذیری نسل اینده تاثیر بسزایی دارند. مطالعه و علل و عوامل رفتار و انگیزه های متنوع که انسآنها رابه انجام کنش های خاص وا می دارد یکی از جالب ترین مباحث روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی است. و همچنین خشونت علیه زنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در بروز نا هنجاری ها و آسیب های اجتماعی  از موضوع های مورد بررسی جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی است.یکی از عوامل که در مواجهه با خشونت علیه زنان باید به آن توجه کرد نگرش مثبت به آن می باشد.نگرشها به خشونت علیه زنان متفاوت است اما  نگرش مردان در بستر فرهنگی خود عامل مهمی در پیدایش و باز تولید خشونت علیه زنان  است و با آگاهی از نگرش مردان به این مسئله است که می توان گفت  که آیامردانزمینه ساز خشونت هستند. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در تمام جوامع و در تمام اقشار و طبقات آن صرف نظر از موقعیت اجتماعی و سطح تحصیلات شان دیده می شود و به عبارتی دیگر خشونت علیه زنان علیه زنان امری جهانی است. اشترواس و گلز[1] (1986) گزارش دادند که 28% درصد زنان مورد بررسی آنان در ایالت متحده گفته اند که حداقل یک مرتبه خشونت فیزیکی را در زندگی با شریک خود تجربه کرده اند. در خاورمیانه 32% درصد زنان طبق گزارش حاج یحیی (1997) در طول یکسال گذشته مورد بدرفتاری فیزیکی قرار گرفته اند. خشونت علیه زنان در سطوح بالاتری میانزنان ناحیه کیسی در کنیا گزارش شده است. ریکس گزارش داد که 58% درصد زنان در کیسی طبق گفته خود اغلب و یا گهگاه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند (423 : 2000 ،Huch). در ایران هرگز آمار رسمی و دقیقی از خشونت علیه زنان اعلام نشده است.یکی از عوامل موثر بر خشونت علیه زنان، نگرش مردان نسبت به این پدیده است.با شناخت نگرش ها می توان به پیش بینی هایی در مورد تجربیات قبلی و رفتارهای بعدی افراد دیگر در وضعیت های خشن نایل شد( اندرسون[2] و همکاران،1977 : 126).

یکی از روش هایی که محققان اجتماعی می توانند ایفا کنند، شناسایی باورها و نگرش هایی است که مردم درباره خشونت و قربانیان دارند. با شناخت این نگرش ها، می توان برنامه های موثری را برای رویارویی با این نگرش هاطراحی و اجرا کرد(اندرسون و همکاران، 1977: 127). از طرف دیگر نگرش مردان خود تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در این تحقیق تاثیر سرمایه فرهنگی مردان بر نگرش آنان به این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه فرهنگی متفاوت  می تواند یکی از عوامل موثر بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان باشد که از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال نفوذ می کند.سرمایه فرهنگی، گرایش ها، عادت های دیرپایی هستند که از طریق فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند و نیز شامل اهداف ارزشمند( صلاحیت های تحصیلی، فرهیختگی)این مفهوم به فراخور مکانیزم های بررسی روابط اجتماعی امکان نگرش ها و تفاسیر متنوعی در مورد روابط بشری را مقدور می سازد. و مسئله این است که اگر سرمایه فرهنگی متفاوت که درجامعه جریان دارد چه تاثیری بر نگرش مردان به خشونت علیه زناندارد وآیا سرمایه فرهنگی قادرخواهد بود نگرشهای مثبت را در زندگی اجتماعی بارور سازد.از آنجایی که بررسی پدیده ها و مسایل اجتماعی از دغدغه های اساسی جامعه شناسی می باشد در این راستا است که تحقیق حاضر شکل یافته است تا بتواند به بررسی نگرش در خصوص یکی از آسیب های اجتماعی (خشونت علیه زنان) بپردازد. در واقع در این تحقیق در پی پاسخ به این مسئله می باشد که میزان سرمایه فرهنگی چه تاثیری بر نگرش مردان نسبت به خشونت علیه زنان دارد؟

[1]-Straus and  Gelles

[2]- Anderson

تعداد صفحه :163

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***