پایان نامه ارشد:تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحدعلوم تحقیقات ایلام

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روان شناسی(M.A)

گرایش:بالینی

 

عنوان :

تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

 

استاد راهنما :

دكتر شهرام مامی‌

 

استاد مشاور:

دكتر قباد بهامین

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- اهداف کلی. 7

1-4-2- اهداف کاربردی. 7

1-5- فرضیات تحقیق. 7

1-6- تعاریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 11

2-2- انگیزش تحصیلی. 13

2-3- الگوهای انگیزشی. 14

2-4- نظریات یادگیری. 17

2-5- نظریه‌های رفتاری. 17

2-6- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک.. 18

2-7- نظریه کوشش و خطا 18

2-8- نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر. 19

2-9- نظریه‌های شناختی. 20

2-10- نظریه یادگیری گشتالت.. 20

2-11- نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی. 21

2-12- نظریه اجتماعی- شناختی. 21

2-13- مفهوم هویت یادگیری. 22

2-14- نظریه هویت ریچارد جنکینز. 23

2-15- مفهوم بهداشت روانی. 28

2-16- عوامل مؤثر بر سلامت روان. 32

2-17- نظریات سلامت روان. 33

2-18- مفهوم مشاوره تحصیلی. 36

2-19- پیشینه تحقیق. 47

2-19-1- پیشینه داخلی تحقیق. 47

2-19-2- پیشینه خارجی تحقیق. 49

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 51

3-2- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه 51

3-3- طرح تحقیق. 52

3-4- ابزارهای پژوهش… 52

3-5-پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر: 52

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 52

3-7-  پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ.. 53

3-8- اعتبار و روایی. 55

3-9- پرسشنامه هویت فردی بردبار 55

 

3-10- روش اجرا 56

3-11- روش تحلیل داده ها 57

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 یافته های توصیفی. 59

4-2- یافته‌های فرضیات پژوهش… 60

4-3-  تحلیل داده ها 61

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری. 66

5-2- محدودیت‌های پژوهش… 71

5-3- پیشنهادات.. 71

5-3-1- پیشنهادات پژوهشی. 71

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی. 72

منابع و مآخذ. 73

پیوست.. 77

چكیده انگلیسی. 86

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                       صفحه

 

جدول 3-1 طرح تحقیق. 52

جدول4ـ1: میانگین و انحراف معیار نمره انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی گروه های آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون. 59

جدول4ـ2: آزمون لوین جهت پیش فرض تساوی واریانس‌های نمره‌های متغیرهای تحقیق در دو گروه آزمایش و گواه 60

جدول4ـ3: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا)بر روی میانگین نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی، هویت فردی، بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. 61

جدول4ـ4: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. 62

جدول4ـ5: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون هویت فردی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. 63

جدول4ـ6: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون. 64

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

 

نمودار4-1 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات انگیزش تحصیلی گروههای آزمایش وگواه 70

نمودار4-2 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات هویت فردی گروههای آزمایش وگواه 71

نمودار4-3 مقایسه میانگین پیش آزمون وپس آزمون نمرات  بهداشت روانی گروههای آزمایش وگواه 72

 

چکیده:

هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌های سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوران نقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این  پژوهش تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی،هویت فردی ، و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان  متوسظه پسر شهرستان باوی که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند که ازمیان آنها تعداد  60 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه  تقسیم شدند سپس برای گروه آزمایش برنامه آموزش مشاوره تحصیلی در قالب 10جلسه 90 دقیقه ای برگزار گردید  و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های انگیزش تحصیلی هارتر، هویت فردی بردبار و سلامت عمومی‌گلدبرگ و همچنین، برای تحلیل دادها از روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس یک راهه آنکوا استفاده شد که سطح معنی داری برای فرضیه‌ها 05/0 α= در نظر گرفته شد.و از نرم افزار spss استفاده شده است.  یافته‌های پژوهش  نشان می‌دهد که مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان تأثیر مثبت دارد.

نتیجه:پس محقق با استناد به یافته‌های بدست آمده از پژوهش فوق معتقد است برای استفاده بهینه از کلیه سرمایه گذاری‌های مادی و معنوی صورت پذیرفته در آموزش و پرورش می‌بایستی از مشاوران تحصیل کرده در مدارس بهره جست تا موجبات رشد تحصیلی از این رهگذر فراهم آید.

 

کلمات کلیدی: مشاوره تحصیلی، انگیزش تحصیلی، بهداشت روان، هویت فردی، آموزش و پرورش

 

فصل اول

کلیات تحقیق

پ

1-1- مقدمه

انسان تنها موجودی است که با هم نوعان خودبه تبادل نظر می‌پردازد وبرای شناخت وحل مشکلات خود با آنان مشورت وازراهنمایی آنان استفاده می‌کند. راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان باکسانی که مورد قبول واعتمادشان بوده مشورت می‌کرده اند. باتوسعه علوم انسانی ورشدعلوم رفتاری به راهنمایی ومشاوره به عنوان شاخه ای مستقل ازعلوم رفتاری توجه شد. مشاور تحصیلی وشغلی باید فرد را از نیازهای شغلی مملکت آگاه سازدورغبت‌ها واستعدادها ی فرد را به او بشناساند.مشاور فقط نقش مشورتی و راهنمایی فرد را به عهده دارد( هدایت و مشاوره تحصیلی امریکا،2007). امروزه راهنمایی ومشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمک به افرادی است که دررشد،سازگاری ،تصمیم گیری،روابط خانوادگی،مهارتهای اجتماعی وشیوه زندگی مشکلاتی دارند ومشاوره به این افراد کمک می‌کند تاراه حل مناسبی برای مشکلات بیابند دانش آموزان درجریان تحصیل با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند که مشاور می‌تواند دررفع این مشکلات کمکهای مؤثری به دانش آموزان ارائه دهد که پاره ای ازاین مشکلات را می‌توان به شرح زیر شمرد:1-ضعف پایه ی تحصیلی: در مورد چنین دانش آموزانی مشاور باید برای فراگیری دروس پایه از نقطه ای که ضعف دارد برنامه ریزی کند ویا کمک خانواده ضعف پایه اورا جبران کند.آماده کردن دانش آموز واولیای وی برای چنین برنامه ای نیاز به جلسات مشاوره ای دارد که متولی آن مشاور مدرسه است2-کمبود یانبود انگیزه تحصیلی:دانش آموزانی وجود دارند که ازنظر هوشی درحد طبیعی وظرفیت لازم برای یادگیری را دارند،اما انگیزه ای برای درس خواندن ندارند. درمورد اینگونه دانش آموزان که تعدادشان نیز کم نیست مشاور باید علت تنبلی را جستجو و برای درس خواندن آنها ایجاد انگیزه کند.تشویق کردن به انحای مختلف، ایجاد زمینه‌های موفقیت برای دانش آموز ودرمجموع به کار بردن انگیزه‌های طبیعی می‌تواند کارسازباشد.(جلالی،1384). از طرفی نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان می‌تواند موثر باشد .دانش آموزانی از سلامت روانی برخوردارهستند که اولاٌ خودرا فردی ارزشمند وقابل احترام بدانند وبه توانائیهای خود اطمینان داشته باشند.ثانیا بتوانند بدون دغدغه خاطر وناراحتی با واقعیات زندگی مواجه شوند وکل وجودشان را همانگونه که هست بشناسند وبپذیرند،ثالثاٌ با آرامش خاطر واحساس امنیت وبا شوق وامید زندگی کنند.دانش آموزی که با بحران ومشکل روانی مواجه است توانایی ایستادگی دربرابر فشارهای وارده را ندارد ودرحل مشکلات به طور منطقی وسنجیده عاجز است وتعادل روانی بهم خورده ای دارد .چنین دانش آموزی جهت حل مشکل وبرقراری تعادل به مشاوره نیاز دارد. مشاورین ازعوامل مؤثر تأمین بهداشت روانی دانش آموزان درمدارس می‌باشندتفکیک و مرز بندی دقیق بین راهنمایی و مشاوره تحصیلی با سایر ابعاد راهنمایی و مشاوره ازجمله راهنمایی و مشاوره تربیتی – شغلی و حرفه ای اصولی و منطقی نیست .مشکلات دانش آموزان زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگرو نظام مند به استعدادها و توانائیها و علائق- شخصیت – ساختار و وضعیت خانواده و سایر متغیرهای محیطی است . مشاور مدرسه با آگاهی از ارتباط تنگاتنگ مشکلات تحصیلی با زمینه‌های روانی -اجتماعی دانش آموزان , با استفاده از متون و روشهای راهنمایی و مشاوره از طریق- شیوه‌های مختلف فردی گروهی و خانوادگی به دانش آموزان کمک می‌کند تا با بررسی‌های همه جانبه مشکل بتوانند راه حل یا راه حلهای مناسب را انتخاب و برای اجرای آنها برنامه ریزی نمایند و در نهایت عملکرد دانش آموزان در ابعاد مختلف بهبود یابد .(جلالی،1384).

 

1-2- بیان مسئله

شکی نیست که به موازات گسترش اجتماع و پیچیدگی نهادهای آن مشکلاتی بروز می‌کند و چیزهای نو ی ضرورت می‌یابد که قبلا نیازی به آنها احساس نمی‌شده است. مثلا در جوامع پیچیده ، روابط اجتماعی سست تر می‌شود و افراد همبستگی عاطفی خود را، که در پاره ای از موارد می‌تواند مشکل گشای ناراحتیهای روحی باشد ،از دست می‌دهند؛ به  طوری که خانواده‌های زیادی بدون آن که همدیگر را بشناسند و خود را در غم و شادی یکدیگر شریک بدانند ، نا آشنا و بی خبر از یکدیگر در کنار هم زندگی می‌کنند . در نهاد خانواده به علت افزایش سطح گرفتاریهای شغلی پدر و مادر و مسئولیت هر یک از افراد خانواده در امور مربوط به خود ، روابط افراد خانواده و علایق و وابستگی عاطفی آنها به یگدیگر نیز قدرت و شدت خود را از دست می‌دهد و والدین کمتر فرصت می‌یابند به درد دل فرزندان خود گوش دهند ،در نتیجه ، انتظار والدین از مدرسه و نظام تعلیم و تربیت جامعه بالا می‌رود و والدین بیش از پیش می‌خواهند که مدرسه پاره ای از مسئولیتهای انها، را با ارائه خدمات ویژه ای به عهده بگیرد( شفیع آبادی، ناصری،  1388).

یکی از روشهای مناسب  مبارزه با نا بسامانی‌های قرن و مشکلات اجتماعی ، آن است که اصلاح مشکلات و تغییر رفتارهای نامطلوب از نسل جوان – یعنی دانش اموزان مدارس آغاز گردد.نظام آموزشی موجود به تغییری گسترده و همه جانبه نیاز دارد، امروزه گروه کثیری از معلمان همانند یک ماشین  عمل می‌کنند و دانش آموزان را با مشتی اصول و حقایق آشنا می‌سازند و هماهنگی و انطباق چندانی بین واقعیات زندگی با اصول آموخته شده در مدارس وجود ندارد ، با توجه به این که آموزش و پرورش باید دانش آموزان را برای زندگی واقعی آماده سازند، مشاور با کمک سایر کارکنان مدرسه می‌تواند دانش آموزان را در درک و کاربرد آموخته هایشان یاری دهد و در برنامه‌های آموزشی و پرورشی تغییرات مناسبی را پیشنهاد کند و به مرحله اجراء در آورد.برای پی بردن به ارزش و اهمیت مشاوره در نظام آموزشی به تجزیه و تحلیل جریان یادگیری دانش آموزان می‌پردازیم. به نظر هیلگارد و بارو[1](1975)یادگیری تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه است که حادث از رشد نباشد ، برای تحقق این تعریف ، اولا اطلاعات و یا تجربیات باید بوسیله ای فردی آگاه و آشنا به کار – مثلا معلم – تهیه و سپس ارائه گردد،معلم باید امادگی تهیه مطالب وارائه آن را از هر نظر داشته باشد تا اطلاعات ارائه شده مفید واقع شود. مشاور می‌تواند معلم  را در تهیه و ارائه موضوعات یاری دهد و یادگیری را تسهیل کند ، ثانیا یادگیرنده  استعداد وعلاقه کافی برای یادگیری داشته باشد تا بتواند اطلاعات ارائه شده را دریافت و از آن استفاده کند . مسلما چنانچه یادگیرنده ،مسائل و مشکلاتی داشته باشد قادر به یادگیری نخواهد بود . در این زمینه نیز مشاور به کمک یادگیرنده می‌شتابد و با حل مشکلات و شناخت رغبت‌ها و استعدادها ،جریان یادگیری را تسهیل می‌کند. متاسفانه گاهی عده ای تصور می‌کنند که یادگیری فقط یک بعد دارد و آن همان ارائه اطلاعات و یا پیشنهاد تجربیات جدید از جانب معلم به دانش آموزان است  ، در این مورد بهترین معلم کسی است که بیشترین اطلاعات را در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس دانش آموزان قرار دهد، باید اعتراف کنیم که اکثر معلمان ما در نظام آموزشی در انجام امور در این بعد بسیار موفق بوده اند و در نتیجه دائما بر تعداد و بر حجم دروس افزوده می‌شود و همه روزه وسایل کمک آموزشی جدیدی برای تدریس مطالب بیشتر و به طریق بهتری وارد نظام آموزشی می‌شود ،تعداد اندکی از معلمان با خود می‌اندیشند که هدف از ارائه این همه اطلاعات و محفوظات به دانش آموزان چیست ؟و دانش آموزان با این همه اندوخته و اطلاعات ذهنی چه باید بکنند؟ در مراکز تربیت معلم نیز بیشتر تلاش بر آن است که به معلمان آینده بیاموزند  که چگونه اطلاعات و محتوای کتابهای درسی را به دانش آموزان منتقل سازند. نحوه انتقال اطلاعات ذهنی و حفظ مطالب در نظام آموزشی ما اهمیت ویژه ای دارد، و بر کاربرد آن در زندگی توجه چندانی نمی‌شود  ، به عنوان مثال ،همه خواند ه اید و می‌دانیدکه رانندگی صحیح چیست و رعایت قوانین رانندگی را لازم می‌شمارند ولیکن در عمل عده کمی‌آن را بکار می‌بندند، از این رو اشکال نظام آموزشی ما در ارائه میزان وحجم اطلاعات نیست،بلکه مهترین نقص آن در عدم استفاده و کاربرد اطلاعات آموخته شده است. در مدارس به دانش آموزان فرصتی داده نمی‌شود که در باره مطالب خوانده شده بیاندیشند و نحوه کاربرد آن را یاد بگیرند،گلاسر[2] (1965)عقیده دارد که در یک نظام آموزشی موفق  ، برای دانش آموزان امکان تفکر،کشف معنی،و تعیین کاربرد از مطالب آموخته شده فراهم می‌آید ،مشاور می‌تواند با فراهم آوردن موقعیتی برای دانش آموزان – که در آن بجای آنکه محتوای درس مرکز توجه باشد،خود دانش آموز در مرکز فعالیتهای آموزشی قرار گیرد و برنامه‌ها با توجه به نیازهای دانش آموزان تغییر یابند به بهبود در رفتار و پیشرفت یادگیری آنان کمک  کند. برای یاری رساندن به دانش آموزان به منظور بهبود رفتار و افزایش میزان یادگیری پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

1-ایجاد احساس نیاز وعلاقه به مطالب آموختنی2- شناخت خود و ارزشهای وابسته به آن3 – تاکید بر اینجا و اکنون4- دادن فرصت برای تفکر و خود-یابی5- تجدید نظر در برنامه‌های مراکز تربیت معلم. (شفیع آبادی 1371)

بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیامشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی تاثیر دارد؟

1.hilgrd& bower

[2]. glasser

تعداد صفحه : 99

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***