پایان نامه ارشد:بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

عنوان : بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

دانشگاه لرستان

دانشکده علوم پایه

 

گروه شیمی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی

 

عنوان پایان­نامه

بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات

 

استاد راهنما

دکتر ابراهیم مهدی پور

دکتر محسن عادلی

 

شهریور1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه. 2

1-1- پلیمرها ساختارهایی با ویژگی های منحصز به فرد. 3

1-1-1- پلیمرهای کراس لینک… 4

1-1-2- پلیمرهای پرشاخه. 4

1-1-3- دندریمرها 5

1-1-4- پلیمرهای خطی 5

1-2- 1و3و5-تری کلروتری آزین ، مونومری پرکاربرد برای ساخت ترکیبات پلیم. 6

1-2-1- سنتز انشعابی دندریمرهای  تری آزین. 7

1-2-1-1-پلیمرهای پرشاخه دندریتی با 1و3و5-تری آزین                             7

1-2-1-2- کوپلیمرهای دنبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی                      9

1-3-کامپوزیت ها ترکیباتی با دو یا چند فاز مشخص                                                 11

1-3-1- کامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی تری آزین . 12

1-3-1-1-ترکیب پلیمر کیتوسان با تری کلروتری آزین نمونه ای از کامپوزیت ها 12

1-3-2-نانوکامپوزیت ها ترکیباتی با یک یا چند فاز در ابعاد نانویی 13

1-3-2-1- نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری.. 14

1-3-2-2-روش های تولید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری.. 14

1-3-2-3-خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری 15

1-4-نانوتکنولوژی 15

1-4-1-نانوذرات                               16

1-4-2- روش های ساخت نانوذرات                 16

1-4-3-کاربردهای نانوذرات                             17

1-4-4-نقش نانوذرات و به ویژه نانوذرات فلزی در سنتز شیمیایی.. 17

1- 4-4-1-کمپلکس های سیانوریک کلراید با نانوذرات فلزی.. 18

1-5-  نانوذرات فلزی پالادیم و نقش کاتالیستی آن ها 19

1-5-1-واکنش های کاتالیست شده با پالادیم                       19

1-5-1-1- واکنش هک                   20

1-5-1-2- واکنش سوزوکی 21

1-5-1-4-  واکنش هیاما 22

1-5-1-5-  واکنش استایل 22

1-5-1-6-  واکنش نگیشی.. 23

1-5-1-7-  واکنش کومادا 24

1-5-1-8-  واکنش سونوگاشیرا 24

1-6- پایدارسازی ، روشی برای  تثبیت نانوذرات بر سطوح زمینه ای مختلف         25

فصل دوم : بخش تجربی

2-1- مواد و دستگاه ها            31

2-1-1-  مواد. 31

2-1-2- دستگاه ها 32

2-2-  سنتز پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین برای جذب فلزات.. 32

2-2-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین   33

2-2-2-   تهیه پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین. 34

2-3-   جذب فلز پالادیم توسط پلیمر2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین 35

فصل سوم: بحث ونتیجه­گیری

3-1- سنتز و بررسی خواص ترکیب پلیمر و پالادیم                    36

3-1-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین. 36

3-1-2- تهیه پلیمر تراکمی 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین.. 38

3-1-3-  جذب پالادیم توسط پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین. 40

3-1-4-  بررسی ساختار مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین  با استفاده از طیف سنجی FT-IR 41

3-1-5- بررسی ساختار  پلیمر تراکمی  2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین  با استفاده از طیف سنجی FT-IR. 42

3-1-6- بررسی ساختار پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی 1H NMR و13C NMR 44

3-1-7- بررسی بر هم کنش های بین پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از طیف UV-Vis. 48

3-1-8- بررسی اندازه نانوکامپوزیت زمینه پلیمری  2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از دیاگرام های DLS. 50

3-1-9بررسی ساختار نانوکامپوزیت زمینه پلیمری  2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین  و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از تصاویر TEM          52

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه

شکل(1-1): سیانوریک کلراید                                                                                                                                  6

شکل(1-2): نمونه ای ازپلی اتیلن های پرشاخه دندریتی 1و3و5 – تری آزین                                                            9

شکل(1-3): کوپلیمرهای دمبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی – پلی اتیلن گلیکول – تری آزین دندریتیکی11

شکل(1-4):شمای کلی واکنش هک                                                                                                                    20

شکل(1-5):شمای کلی واکنش سوزوکی                                                                                                             21

شکل(1-6):واکنش بوخوالد-هارت ویگ                                                                                  22

شکل(1-7): واکنش هیاما                                                                                                                  22

شکل(1-8): واکنش استایل                                                                                                                                  23

شکل(1-9): شمای کلی واکنش نگیشی                                                                                                               23

شکل(1-10): شمای کلی واکنش کومادا                                                                                                                            24

شکل(1-11): واکنش سونوگاشیرا                                                                                             25

شکل(1-12): نمایش شماتیک پایدارسازی نانوذرات پالادیم با استفاده از (a) سورفاکتانت (b) پلیمرها c) لیگاندها                       27

فصل  سوم : بحث و نتیجه گیری

شکل(3-1) : تصویر آزمایشگاهی مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین                                 37

شکل(3-2): روند سنتز مونومر   2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین                                                37

شکل (3-3):تصویر پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین تهیه شده                 38

شکل (3-4):روند سنتز پلیمر تراکمی 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین          39

شکل(3-5):تصویر آزمایشگاهی پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین پس ازاضافه کردن محلول پالادیم کلرید در اسیدکلریدریک رقیق                     40

شکل(3-6): طیف FT-IR مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین                                 41

شکل(3-7): طیف FT-IR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین                    43

شکل(3-8):طیف 1H NMR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین                        45

شکل(3-9): طیف 13C NMR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین           46

شکل (3-10): طیف UV-Vis مربوط به a) پلیمر ، b) پالادیم ، c)پلیمر-پالادیم                            48

شکل (3-11): دیاگرام DLS  رسوب پلیمر-پالادیم                                                                                      50

شکل (3-12):دیاگرام DLS  مربوط به محلول پالادیم – پلیمر                                                                        51

شکل (3-13): تصاویر TEM مربوط به تشکیل نانوکامپوزیت 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم  52

شکل(3-14) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی پلیمر 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین53

شکل(3-15) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین  و نانوذرات فلزی پالادیم         54

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل دوم : بخش تجربی

جدول(2-1) مواد و حلال های استفاده شده                                                                                  30

چكیده:

در این کار تحقیقاتی،نوعی پلیمر با نام2-](پارا-تولیل)اکسی[-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین سنتز شده است که این نوع پلیمر به علت وجود زنجیره های آمینی  در ساختار آن  و توانایی بالای عنصر نیتروژن در برقراری پیوند با فلزات میتواند آن ها را در زنجیره ی خود جذب کند . در این پروژه پلیمر یاد شده با نانوذرات فلزی  پالادیم پیوند برقرار کرده و میتواند نقش کاتالیستی خود را در صنعت کشاورزی و داروسازی ایفا کند . برای این کار،ابتدا مونومر2-](پارا- تولیل)اکسی[-4و6 دی کلروتری آزین تهیه شد پس از آن با فرایند دو مرحله ای کلرهای سیانوریک کلراید جایگزین  و پلیمر مورد نظر با اتیلن دی  آمین ساخته شد سپس گروه های نیتروژن در مرحله بعدی با فلز پالادیم پیوند دادند . برهم کنش های میان نانوذزات پالادیم به و اتم های نیتروژن در پلیمر توسط UV-vis بررسی شد . اندازه این سیستم ها توسط پراکندگی دینامیکی نور(DLS)  تعیین شدند . این کمپلکس ها دارای قطری در حدود 140 نانومتر می باشند . هم چنین  مورفولوژی نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2 -](پارا-تولیل)اکسی[-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین   و نانوذرات فلزی  قرار گرفته بر سطح پلیمر  ، توسط تصاویر  میکروسکوب الکترونی انتقالی (TEM) تعیین شدند . این نانوکامپوزیت ها به صورت تارهای در هم تنیده ای هستند که نانوذرات  فلزی پالادیم بر روی آن های قرار گرفته اند .

بخش اول

مقدمه

امروزه بخش فعال و بسیار مهمی از تحقیقات به استفاده از نانو ذرات جهت مشاهدات زیست شناختی ، تصحیح محیطی ، نانوساخت ها و شیمی نانوکامپوزیت ها[1] متمرکز می باشد[1-2]. نانوتکنولوژی [2] دستکاری مواد در حوزه اتم ها بوده  که شامل قرار دادن اتم ها در جای خاص خود می باشد و اجازه می دهد تا موادی سبک تر ، ارزان تر ، محکم تر ، تمیزتر و با دقت  نسبت به ابعادی بالاتر ساخته شوند                                             ]3-4 [. از میان این مکان های خاص برای قرار گرفتن نانوذرات ، می توان بسپارها را نام برد . بسپارها با فراهم کردن بستر های مناسب برای قرار گرفتن اتم ها در سطحشان زمینه تشکیل نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری را فراهم می کنند ]5 [. در این میان می توان به پلیمرهای تشکیل شده از مونومرهای تری آزین با زنجیره های آمینی اشاره کرد که وجود اتم های نیتروژن در زنجیره های آمینی این پلی مرها زمینه قرار گرفتن نانوذرات فلزی بر سطح آن پلیمرها را فراهم کرده است . اتم های نیتروژن با جفت الکترون تنهای خود می توانند مانند قلاب یا لنگر در زنجیره عمل کنند و نانوذرات فلزی از جمله نانوذرات پالادیم   را به دام بیندازند . دراین تحقیق سعی می شود ابتدا توضیحی راجع به پلیمرهاو سپس پلیمرهای متعددی که تاکنون از مولکول سیانوریک کلراید تهیه شده اند و در مورد نانوذرات و چگونگی تهیه نانوکامپوزیت ها از نانوذرات ، خصوصا نانوذرات فلزی و پلیمرهایی که نانوذرات در سطح آن ها پایدار می شوند ارائه می شود .

تعداد صفحه : 80

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***