پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی

پایان‌نامه

دوره كارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان

بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضای خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی

 

اساتید راهنما:

 

دكترحمیدرضا خانکه

دكترطاهره طولابی

مشاورآمار

فرزاد ابراهیم زاده

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشکده پرستاری و مامایی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول:

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1. بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2.اهمیت و ضروریت مطالعه ……………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم:

چارچوب پنداشتی و مروری بر متون……………………………………………………………………………………………… 8

2-1.چارچوب پنداشتی………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-1. ساختمان مغز و لایه های حفاظتی آن……………………………………………………………………………….. 9

2-1-2. گردش خون مغزی……………………………………………………………………………………………………………… 9 

2-1-3. صدمه به سر…………………………………………………………………………………………………………………….. 11  

2-1-3-1. انواع صدمه به سر بر اساس نوع جراحت………………………………………………………………………. 11  

2-1-3-2.طبقه بندی صدمات مغزی بر اساس مکان ضربه …………………………………………………………. 12 

2-1-3-3. آسیب های منتشرمغزی…………………………………………………………………………………………….. 12  

2-1-3-4. آسیب های متمرکز مغزی ………………………………………………………………………………………….. 13    

2-1-3-5. اثرات صدمه به سر، بر روی سطح هوشیاری……………………………………………………………… 14  

2-1-4. روش­های تشخیصی در بیماران ترومای سر…………………………………………………………………….. 16  

2-1-5. محرومیت حسی  در ICU و نقش تحریکات حسی…………………………………………………………. 19  

2-1-6. نقش و نیاز خانواده بیماران ICU……………………………………………………………………………………. 20

2-2. بررسی متون ………………………………………………………………………………………………………………………. 23

فصل سوم:

مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1. اهداف، پیش فرض­ها و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 30

3-1-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-2. اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………… 30 

3-1-3. پیش فرض­ها…………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-4.فرضیات تحقیق با توجه به اهداف طرح……………………………………………………………………………. 31

3-2-1.تعریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………. 31

3-2-2. تعریف عملی واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………… 32

3-4.متدولوژی وروش اجرا………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-1. معیارهای پذیرش نمونه…………………………………………………………………………………………………. 33

3-5-2.معیارهای خروج نمونه……………………………………………………………………………………………………. 33

 3-7.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 37 

3-8. محدودیات­ها و مشکلات طرح……………………………………………………………………………………………. 37

3-9. نكات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل چهارم:

نتایج و یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغییرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد مطالعه…………………….. 40

4-2. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای پاسخ به تفکیک گروه مورد مطالعه…………………………… 47

4-3. مدل بندی تاثیر گروه­ها بر متغیرهای پاسخ با استفاده تحلیل از اندازه های تکراری.………….. 60

4-3-1. تاثیر گروه های درمانی بر سطح هوشیاری بیماران…………………………………………………………. 60

4-3-2. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون سیستولیک بیماران………………………………….. 62

4-3-3. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون دیا سیستولیک بیماران…………………………….. 64

4-3-4. تاثیر گروه های درمانی بر میزان دمای بدن بیماران……………………………………………………….. 66

4-3-5. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد تنفس بیماران……………………………………………………………… 68

4-3-6. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد نبض بیماران…………………………………………………………………. 70

4-3-7. تاثیر گروه های درمانی بر نمره GHQ افراد خانواده………………………………………………………. 72

 

فصل پنجم:

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 75

5-1. تاثیر مداخله بر سطح هوشیاری بیماران…………………………………………………………………………….. 77

5-2.تاثیر مداخله بر علائم حیاتی بیماران…………………………………………………………………………………… 80

5-3. تاثیر مداخله بر طول مدت بستری بیماران در ICU…………………………………………………………… 81

5-4. تاثیر مداخله بر سلامت عمومی خانواده بیماران…………………………………………………………………. 82

5-5. کاربرد نتایج تحقیق در پرستاری……………………………………………………………………………………….. 83

5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………… 84

فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

ضمیمه الف (پرسش­نامه GHQ)………………………………………………………………………………………………….. 94

ضمیمه ب (جدول کمای گلاسکو)…………………………………………………………………………………………………. 96

ضمیمه ج (جدول تحریکات حسی دیانگ)…………………………………………………………………………………… 97

ضمیمه د (فرم جمع آوری اطلاعات خانواده)……………………………………………………………………………….. 98

ضمیمه و (فرم جمع آوری اطلاعات بیمار)……………………………………………………………………………………. 99

چكیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

                      

جدول4-1. مقایسه گروه ها ازنظر سن وسطح هوشیاری اولیه  و طول مدت بستری در بخش ………. 41

جدول4-2. مقایسه گروه ها ازنظر جنس………………………………………………………………………………………. 42

جدول 4-3. مقایسه گروه ها از نظر تشخیص بستری…………………………………………………………………… 42

جدول 4-4. مقایسه گروه ها از نظر بخش بستری………………………………………………………………………… 43

جدول 4-5. مقایسه گروه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………………………………………. 44

جدول 4-6. مقایسه گروه ها از نظر شغل……………………………………………………………………………………… 44

جدول 4-7. مقایسه گروه ها از نظر محل سکونت………………………………………………………………………… 45

جدول 4-8. مقایسه گروه ها از نظر علت تروما…………………………………………………………………………….. 45

جدول 4-9. مقایسه گروه ها از نظر سابقه بیماری های قبلی……………………………………………………….. 46

جدول 4-10. مقایسه گروه های آزمون و کنترل خانواده از نظر نسبت با بیمار……………………………… 46

جدول 4-11. مقایسه سه گروه از نظر میانگین GCS و تفاضل قبل و بعد از مداخله………………….. ..48

جدول 4-12. مقایسه سه گروه از نظر میانگین SBP و تفاضل قبل و بعد از مداخله……………………. 50

جدول 4-13. مقایسه سه گروه از نظر میانگین DBP و تفاضل قبل و بعد از مداخله…………………… 52

جدول 4-14. مقایسه سه گروه از نظر میانگین دمای بدن و تفاضل قبل و بعد از مداخله……………… 54

جدول 4-15. مقایسه سه گروه از نظر میانگین تعداد تنفس و تفاضل قبل و بعد از مداخله………….. 56

جدول 4-16. مقایسه سه گروه از نظر میانگین تعداد نبض و تفاضل قبل و بعد از مداخله……………. 58

جدول 4-17. مقایسه دو گروه خانواده ازنظر نمره GHQ وتفاضل قبل وبعداز مداخله…………………. 59

جدول 4-18. تحلیل واریانس درون موردی میانگین سطح هوشیاری بیماران……………………………… 60

جدول 4-19. تحلیل واریانس بین  موردی میانگین سطح هوشیاری بیماران………………………………. 62

جدول 4-20. تحلیل واریانس درون موردی میانگین فشارخون سیستولیک بیماران….………………. 62

جدول 4-21. تحلیل واریانس بین موردی میانگین فشارخون سیستولیک بیماران….…………………. 63

جدول 4-22. تحلیل واریانس درون موردی میانگین فشارخون دیا سیستولیک بیماران….………… 64

جدول 4-23. تحلیل واریانس بین موردی میانگین فشارخون سیستولیک بیماران….………………… 65

جدول 4-24. تحلیل واریانس درون موردی میانگین دمای بدن بیماران….………………………………….. 66

جدول 4-25. تحلیل واریانس بین موردی میانگین دمای بدن بیماران….……………………………………. 67

جدول 4-26. تحلیل واریانس درون موردی میانگین تعداد تنفس بیماران….………………………………. 68

جدول 4-27. تحلیل واریانس بین موردی میانگین تعداد تنفس بیماران….…………………………………. 69

جدول 4-28. تحلیل واریانس درون موردی میانگین تعداد نبض بیماران….…………………………………. 70

جدول 4-29. تحلیل واریانس بین موردی میانگین تعداد نبض بیماران….……………………………………. 71

جدول 4-30. تحلیل واریانس درون موردی میانگین نمرهGHQ افراد خانواده….………………………… 72

جدول 4-31. تحلیل واریانس بین موردی میانگین نمرهGHQ افراد خانواده….…………………………… 73

 

 

 

فهرست نمودارها

                      

نمودار 4-1. میانگین افزایش سطح هوشیاری بیماران به تفکیک گروه مداخله…………………………… 61

نمودار 4-2. تفاوت میانگین فشار خون سیستولیک بیماران به تفکیک گروه مداخله……………….. 63

نمودار 4-3. تفاوت میانگین فشار خون دیاسیستولیک بیماران به تفکیک گروه مداخله………….. 65

نمودار 4-4. تفاوت میانگین دمای بدن بیماران به تفکیک گروه مداخله……………………………………. 67

نمودار 4-5. تفاوت میانگین تعداد تنفس بیماران به تفکیک گروه مداخله…………………………………. 69

نمودار 4-6. تفاوت میانگین تعداد نبض بیماران به تفکیک گروه مداخله……………………………………. 71

نمودار 4-7. میانگین کاهش نمره GHQ افراد خانواده به تفکیک گروه مداخله………………………… 73

 

 

فصل اول

 

بیان مساله

 

1-1.بیان مساله:

در كشورهای مختلف اتیولوژی ضربه مغزی متفاوت است، اما مهمترین عامل، حوادث مربوط به وسایل نقلیه می­باشد. 50% قربانیان سرنشینان وسایل نقلیه هستند. موتور سواران، عابرین پیاده ، دوچرخه سواران و … در مراحل بعدی قرار دارند. سالیانه 150000 مورد مرگ به­ علت ضربه­های سر در ایالات متحده اتفاق می­افتد. سومین علت مرگ ( پس از بیماری­های قلبی و سرطان­ها) در این کشور و نیز اولین علت مرگ در افراد كمتر از 45 سال و عامل 78% مرگ و میر در گروه سنی 24-15 سالگی ترومای مغزی  می­باشد .در ایالات متحده، 500000 بیمار ضربه سر در سال به بیمارستا ن­ها مراجعه می­کنند که50000 از آن­ها قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می­كنند و450000 بیمار در سال بستری می­شوند که10% ازآن­ها به ضربه سر متوسط و10% ضربه سر شدید مبتلا می­گردند. از بیماران بستری شده 20-15 هزار نفر فوت می­كنند و 50000 نفر عوارض دائمی ناتوان كننده دارند. آمار آسیب‌های مغزی در دنیا بالاست، اما در ایران به دلیل آمار بالای تصادفات جاده‌ای، این آسیب‌ها فراوانی بیشتری دارد، به طوری كه در سال 1386 بیش از 22918 نفر در كشور در تصادفات جاده‌ای جان باخته­اند[1]. این در حالی است كه در كشور سوئد مرگ و میر ناشی از تصادفات سالانه 200-150 مورد است[2]. از سوی دیگر پیشرفت‌های اخیر علم پزشكی و بهبود خدمات مراقبتی باعث افزایش آمار بقا یافتگان از این صدمات شده، اما این پیشرفت‌ها، برگشت به سطح سلامت قبل از آسیب را در آن­ها تضمین نكرده است[3]. در حال حاضر بیش از 3/7 میلیون آمریكایی با ناتوانی‌های ناشی از صدمات مغزی زندگی می‌كنند[4]. یافته‌های حاصل از مطالعه لیپرت گرونر[1] و همكاران (2003) در مورد 24 بیمار كمایی شدید بستری در  [2]ICU، حاكی از آن است كه 6 بیمار جان باختند، 3 بیمار در وضعیت نباتی باقی ماندند، 6 بیمار به ناتوانی‌های شدید و 6 بیمار به ناتوانی‌های متوسط مبتلا شدند و تنها 3 بیمار پس از یك‌سال به وضعیت بهبودی خوب رسیدند[5]. بیماران كمایی تغییرات متنوعی از جمله تغییرات شناختی و ناتوانی‌های فیزیكی، مشكلات رفتاری و فقدان حس و شناخت را تجربه می‌نمایند، كه این تغییرات تأثیرات بارزی بر زندگی بیمار و خانواده­ی وی دارد[6].

اکثر بیماران ضربه مغزی در بخش مراقبت­های ویژه بستری می­شوند و این بیماران براساس علت صدمه در محیطی با محرومیت حسی، استرس و اضطراب قراردارند. یكی از خطراتی كه در بخش ICU بیمار را تهدید می‌نماید، محرومیت حسی است كه به واسطه كاهش دریافت تحریکات حسی یا تحریكات حسی تنظیم نشده و بی‌معنی بروز می‌نماید، این امر می‌تواند روند بهبودی ضایعه عصبی را مختل كند علاوه بر این شایع‌ترین شکایت بیماران ضربه مغزی، فراموشی و آسیب به حافظه کوتاه‌مدت است[7].

عملکرد ذهنی و شناختی اساس تعامل افراد با محیط را تشکیل می­دهد و در واقع بخش ذهنی و روانی عملکرد مغز است. اولین عملکرد ذهنی یعنی بیداری و واکنش نشان دادن به محیط را هوشیاری می­گویند. یکی از عوارض محرومیت حسی ایجاد عملکرد ذهنی غیر طبیعی می­باشد. عملکرد ذهنی غیر طبیعی یکی از شناخته­ شده ترین علائم بیماری­های خطرناک محسوب می­شود. در بیش از 80 درصد بیماران ICU اختلال روانی ایجاد می­شود و این اختلالات مرگ و میر بیماران را 3 برابر افزایش می­دهد و نیز مدت اقامت در ICU و وابستگی به ونتیلاتور را نیز بیشتر می­کند[8].

درآمریکا در 66 درصد از بیمارانی که حداقل 10 روز در ICU بستری بوده­اند عوارض ناشی از محرومیت حسی در حین بستر ی و پس از ترخیص مشاهده شده است[9].  یکی از این عوارض روان پریشی[3] می­باشد،30 تا80 درصد موارد روان پریشی به بیماری­های زمینه­ای همراه، تجویز داروهای مختلف و محرومیت­های حسی بستگی دارد. تحقیقی در دانمارک نشان داد، که 39% بیماران بستری در ICU دچار روان پریشی می­شوند. عوارض محرومیت حسی می­تواند برسطح هوشیاری[4] تاثیر گذار باشد [10].

در ایران آمار دقیقی درخصوص محرومیت­های حسی بیماران ICUوجود ندارد، اما آقازاده و همکاران نشان دادند، که بیماران ICU در بیش از80% موارد به هیچ وجه، خیلی کم و یا فقط در بعضی از موارد دریافت حسی  ناخوشایندی را تجربه می­کنند (فاقد گرانباری حسی). اما بررسی واکنش های عاطفی نشان داد، که 8/39% درد، 5/18% اضطراب،12% ترس، 4/7% خشونت و عصبانیت و 9% نفرت را تجربه می­کنند، که به نظر می­رسد به دلیل محرومیت حسی ناشی ازکمبود ملاقات با خانواده باشد. بنابراین ایشان افزایش ملاقات بیماران بخش­های ویژه را پیشنهاد دادند[11].

نخستین بار در دهه 1950، مؤسسه دستاوردهای بالقوه بشری در پنسیلوانیا[5] این ایده را حمایت كرد كه به‌كارگیری برنامه‌های تحریك كمایی با فراهم نمودن درون‌داده­های محیطی برای هر پنج حس در یك تناوب، شدت و طول مدت، می‌تواند میزان و درجه بهبودی از كما و احتمالاً عصب‌دهی سیناپتیك را بهبود دهد. نتایج تحقیقات کارتر و دی یانگ[6] (1989) نیز ایده فوق را حمایت می­کند[14- 12].

در کل می­توان نتیجه گرفت که، یکی از نیازهای اصلی و تعیین کننده در روند بهبودی بیماران ICU و جلوگیری­کننده از محرومیت­های حسی و عوارض آن مانند دلریوم و اختلال در هوشیاری، انجام تحریکات حسی متناسب و متعادل برای بیماران است و راهکارهای پرستاری جهت کاهش اثرات محرومیت حسی مانند هذیان و اختلال در هوشیاری، شامل آگاه سازی مجدد، تعدیل تحریکات، فراهم کردن فعالیت­های شناختی مناسب، فراهم کردن چرخه خواب و بیداری طبیعی، درمان درد و حضور اقوام کنار بیمار، می­باشد[15].

تحریک بینایی با استفاده از چراغ قوه و در زمانی انجام می‌شود، که چشم‌های بیمار خود به ‌خود باز می‌شود و یا رفلکس مژه‌زدن وجود دارد و یا حرکت دادن اشیاء در محدوده دید بیمار باشد. تحریک شنوایی حتی در محیطی با سروصدای کم نیز امکان‌پذیر است و با توضیح فعالیت‌ها و صداکردن بیمار با نام خودش و دادن اطلاعات زمانی یا مکانی انجام می­گیرد. لمس یکی از قوی‌ترین و ابتدایی‌ترین حواس است. همچنین به طور موثرتری به عنوان شکلی از ارتباط، بیان‌کننده احساساتی مانند آرامش و امنیت است. پرستاران و افراد خانواده می‌توانند لمس را در تمام جنبه‌های مراقبت از بیمار به بکار برند و پاسخ بیمار را مشاهده نمایند[16]. تحریک حرکتی به منظور پیشرفت درک یا آگاهی فرد با فضای اطرافش انجام می‌شود. تغیر وضعیت بیمار از وضعیتی به وضعیت دیگر و دامنه حرکتی مفاصل، به عنوان بخشی از برنامه تحریکات، سبب پیشگیری از عوارض بی‌حرکتی می‌شود. تحریک بویایی سبب فعال شدن سیستم عصبی و سیستم لیمبیک می‌شود. بیمار در پاسخ به بوهای مختلف ممکن است لب‌ها یا بینی‌اش را حرکت دهد و یا حالت بوییدن به خود بگیرد[17].

1- Lippert-Grüner          2- Intensivve Care Unit

 

 

1-delirium                 2-Level of consciousness

 

1- Pennsylvania Institute

2-karter & Dyang

 

 

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***