پایان نامه ارشد:بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

 

چكیده :

پژوهش حاضر جهت بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران می‌باشد.

جامعه آماری این تحقیق كلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران می‌باشند كه از این تعداد، 100 نفر روش نمونه گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.

روش پژوهش بكار رفته در این پژوهش روش همبستگی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملكرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپیلبرگر استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و ارائه جداول و نمودار می‌باشد و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی و آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل می‌باشد.

نتایج حاكی از این است كه در عملكرد خانواده بین میانگین نمرات آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد و در كنترل خشم آزمودنی‌های دختر به طور معنی داری نمرات بالاتری نسبت به آزمودنیهای پسر داشتند. بین عملكرد خانواده و كنترل خشم آزمودنیهای پسر و بین عملكرد خانواده و كنترل خشم در كل آزمودنیها دارای ضرایب منفی و معنادار می‌باشد.

 

فصل اول

مقدمه (بررسی عملكرد خانواده  در كنترل خشم نوجوانان)

خانواده[1] نخستین گروهی است كه به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. كه بوسیله ازدواج زن و مرد تشكیل می‌شود و با تولد فرزندان تكامل می‌یابد.

اكثر افراد در خانواده بدنیا می‌آیند و در خانواده نیز می‌میرند. خانواده مثالوده حیات اجتماعی محسوب می‌شود. كه گذشته از وظیفه تكثیر نسل و كودك پروری، برای بقای نوع بشر وظایف متعدد دیگری از قبیل تولید اقتصادی، فرهنگ پذیر كردن افراد را نیز بر عهده دارد. بنابراین خانواده عامل واسطه‌ای است كه قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروهها، سازمانها و جامعه نقش مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی به وی ایفا می‌نماید.

مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان تجارب دوران كودكی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آكنده از مهر و محبت، فداكاری و گذشت، صمیمیت و گرمی و در عین حال گاهی توام با حسادت ورشك، دشمنی و كینه توزی، نفرت و خشم است. كودكان در جریان اجتماعی شدن اینگونه عواطف را در كنار والدین خود تجربه می‌كنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند كه هر نوع مشكل یا مسئله یك عضو خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می‌گذارد.

یكی از مشكلات رایج  قرن حاضر در خانواده‌ها، مسئله خشم[2] و عصبانیت است در واقع بسیاری از اشخاص به دلایل شناخته شده یا ناشناخته درگیر بحران خشم هستند. اما به راستی خشم چیست؟ علل و ریشه‌های عصبانیت چیست؟

خشم و پرخاشگری[3] هیجانهای جهانشمولی هستند كه در همه فرهنگها دیده می‌شوند. و یكی از شایعترین مشكلات رفتاری هستند كه موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می‌شوند  و بهداشت روانی جامعه را مختل می‌كنند (نمازی 1377)

نگاهی كوتاه به جهان اطراف به ما نشان خواهد داد كه همان گونه كه یكی از علمای اجتماعی معاصر گفته است:[4] «عصر ما عصر پرخاشگری است». بخش عمدة اخبار رادیو و تلویزیون شرح و نمایش خشونتهایی است كه در نقاط مختلف جهان از سوی انسانهایی نسبت به انسانهای دیگر اعمال می‌شود. كشتارهای جمعی، قتلهای انفرادی، تجاوز، تبعیض، محروم كردن از حقوق اولیه، همه و همه گویای چهرة خشن و زشت انسان نسبت به همنوعان خود اوست و جای تعجب نیست كه عالم اجتماعی دیگری گفته است:[5] «ما رفتارهای خشن انسانها را نسبت به یكدیگر حیوانی می‌خوانیم، ولی بررسی خشونتهای انسان نسبت به انسان نشان می‌دهد كه به كار بردن صفت حیوانی در مورد این گونه رفتارها در واقع توهین به حیوانات است.» در حقیقت هم هیچ حیوانی نسبت به هم نوع خود تا این اندازه بی رحم و تا این اندازه خشن نیست (كریمی، 1377).

در طی بیست سال گذشته، برنامه‌های كنترل خشم افزایش یافته است (دل و كیروالیری، 2003). هدف كنترل خشم كاهش احساسات پرخاشگرانه و برانگیختگی فیزیكی است كه خشم آن را بوجود می‌آورد. روشهای متعددی برای كنترل خشم مطرح شده است كه از میان آنها می‌توان رفتار درمانی شناختی، شناخت درمانی، جرات آموزی، آرامش آموزی، آموزش مهارتهای حل مساله، درمان دارویی و درمانهای مركب را نام برد. پژوهشهای متعددی در مورد كنترل خشم صورت گرفته، شور[6]  و اسپیواك[7] (1980) در پژوهشهای خود نشان دادند كه ارائه مداخلات زود هنگام به دانش آموزان باعث كاهش پرخاشگری آنها می‌شود. (رافعی 1383)

 

بیان مسئله

در بین نهادهای مختلف اجتماع، كانون مقدس خانواده به عنوان بهترین تجلی گاه فرهنگ حاكم بر سایر نهادها، محل ارضاء نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی شناخته شده است.

كانون خانواده پناهگاه و كانون ویژه‌ای برای نیازهای عاطفی، حل مشكل، روابط سالم و فرآیند نقشهای خانوادگی می‌باشد، خانواده چه از دیدگاه خویشاوندی، پیوندهای عاطفی و یا وابستگی ساختار آن با جامعه، مورد توجه قرار می‌گیرد، هر جا كه امكانپذیر یا سودمند تشخیص داده شود، در مجموع رده بندی اجتماعی جایگاهی به آن اختصاص داده می‌شود. البته این رده بندی نه در قالب طبقات بلكه به شكل قلمروهای فرهنگی است و همچنین همه مذاهب به گونه‌های متفاوت اهمیت خانواده و چگونگی تشكیل این كانون، رفتار و وظایف هر یك از اعضاء آن را مشخص كرده‌اند (بخاریان، 1374)

خانواده نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت توانائیها و استعدادهای اعضای خود دارد، و به عبارت دیگر نقش و وظایفی كه هر یك از اعضاء خانواده بر عهده می‌گیرند در تقابل نزدیك با یكدیگر بوده و ایفای نقش هر یك از اعضاء می‌تواند موجبات رشد و تعالی خانواده را فراهم كند.

مسئله اساسی در پژوهش حاضر بررسی عملكرد خانواده و رابطه آن با كنترل خشم نوجوانان می‌باشد و منظور از عملكرد خانواده كیفیت روابط خانوادگی و روابط عاطفی پدر و مادر كه در بروز انحرافات و بیماریهای روانی نقش دارد می‌باشد. در خانواده‌هایی كه والدین با یكدیگر توافق ندارند، زمینة مناسب برای اختلال در خانواده ایجاد می‌شود. اختلال در كاركرد خانواده، مشكلاتی را در منظومة خانواده ایجاد می‌كند و در صورت تشدید مشكلات، خانواده را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد و بطور كلی افزایش ناراحتی‌های فكری، جسمی، عاطفی و عدم سلامت در جامعه ناشی از كاركرد مختل خانواده در درون خانواده می‌باشد.

داویدیان (1371) در این رابطه می‌نویسد : وجود بیمار روانی در خانواده می‌تواند به كاركرد عادی و اقتصاد خانواده لطمه شدیدی وارد كند، از نظر روابط انسانی سایر افراد خانواده را در وضع نگران كننده‌ای قرار دهد و صرف نظر از مخارج هنگفت و صرف وقت، خانواده فشار روانی شدیدی را تحمل می‌كند.

سعادتمند (1376) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین كارائی خانواده و سلامت عمومی فرزندان به این نتیجه دست یافت كه بین كارائی خانواده و فرزندان به علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در كاركرد اجتماعی و افسردگی رابطه معنی دار وجود دارد.

نوروزی (1377) پژوهشی با عنوان تأثیر كارائی خانواده در ابتلا به اختلال روانی نوجوانان گروه سنی 15 الی 18 ساله شهر تهران روی 120 نوجوان اجرا نمود، وی به این نتیجه رسید كه كارائی خانواده بر ابتدا نوجوانان به اختلالات روانی تأثیر مستقیم دارد.

حیدری (1384) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه عملكرد خانواده و مؤلفه‌های خود گردانی در دانش آموزان پسر پایه دوم متوسط نظری شهر ایلام اجرا نمود، وی به این نتیجه دست یافت كه بین 12 بعد از ابعاد عملكرد خانواده با خودگردانی رابطه معنی داری وجود دارد.

بران، بیرن، رابرت، اسكاتسر، جامیتون (2000) در تحقیقی تحت عنوان بررسی كارائی خانواده در افسردگی مادران و فرزندان به تحقیق و كاوش در مورد مادران تنها می‌پرداختند كه تحت پوشش سازمان رفاه عمومی (بهزیستی) بودند و به این نتیجه رسیدند كه كانون گرم عاطفی فرآیند حل مشكل در خانواده نقش بس اساسی در تضمین سلامت روان دارد (به نقل از پویا نفر 1381) با توجه به تحقیقات مذكور عملكرد خانواده نقش مهمی در سلامت روانی فرزندان دارد. بنابراین پژوهشگر قصد دارد ارتباط بین عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان را بررسی كند و چنین تحقیقاتی كه جنبه كاربردی دارند می‌توانند روشن كننده علل و عواملی باشند كه ممكن است زمینه‌های بروز انحراف در جامعه را مشخص كنند.

هدف كلی پژوهش : بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

اهداف اختصاصی پژوهش :

 • سنجش عملكرد خانواده‌هایی كه كنترل خشم نوجوانانشان سنجش شده است.
 • سنجش میزان كنترل خشم نوجوانان
 • مقایسه میزان كنترل خشم پسران و دختران
 • تعیین رابطه بین عملكرد خانواده و كنترل خشم پسران
 • تعیین رابطه بین عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان
 • تعیین رابطه بین عملكرد خانواده و كنترل خشم دختران

 

فرضیات پژوهش

 • بین عملكرد خانواده نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین میزان كنترل خشم دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان همبستگی وجود دارد.

متغیرها

متغیرها بر حسب نقشهایی كه در این تحقیق دارند به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

 • متغیر مستقل عبارت است از عملكرد خانواده
 • متغیر وابسته عبارت است از كنترل خشم نوجوانان
 • متغیر مزاحم عبارت است از بلوغ – وضعیت اقتصادی – میزان تحصیلات والدین
 • متغیر كنترل عبارت است از جنس و سن

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :104

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***