پایان نامه ارشد:بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (M.A)

عنوان :

بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران

 

استاد راهنما :

دکتر خدامراد مومنی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1
فصــل یکم : کلیات
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………….. 3
1-2- بیان مسله…………………………………………………………………………………… 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………. 5
1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….. 6
1-5-سوالات پژهش……………………………………………………………………………… 6
1-6-فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………….. 7
1-7-تعریف متغیرها……………………………………………………………………………… 7
فصــل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-فرسودگی شغلی………………………………………………………………………….. 10
2-2-تعاریف…………………………………………………………………………………… 10
2-3-رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی…………………………………………… 12
2-3-1-رویكرد بالینی…………………………………………………………………… 12
2-3-2-رویكرد روانشناختی- اجتماعی………………………………………………….. 14
2-3-3-رویكرد تعاملی چرنیس…………………………………………………………. 14
2-3-4-مدل كپنر………………………………………………………………………… 15
2-3-5-رویكرد ساختاری……………………………………………………………….. 16
2-4-سیر فرسودگی شغلی……………………………………………………………………… 16
2-5-عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی………………………………………………………. 17
2-6-علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی………………………………………………………. 20
2-7-ویژگیهای افراد مستعد فرسودگی…………………………………………………………. 22
2-8-عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی…………………………………………………………… 23
2-9-شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی………………………………………………………. 23
2-10-راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی…………………………………………… 24
2-10-شوخ طبعی؛ مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی…………………………………… 25
2-10-1- نظریه اهانت………………………………………………………………….. 25
2-10-2-نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی:………………………………………………. 25
2-10-3-نظریه ناهماهنگی و تباین……………………………………………………… 26
2-11-انواع شوخ طبعی………………………………………………………………………… 26
2-12-تاب آوری………………………………………………………………………………. 27
2-13-تعریف و مفهوم شناسی تاب آوری……………………………………………………… 27
2-14-تاریخچه مطالعات تاب آوری…………………………………………………………… 30
2-15-دیدگاه های نظری………………………………………………………………………. 31
2-16-انواع تاب آوری…………………………………………………………………………. 33
2-16-1-تاب آوری عمومی…………………………………………………………………… 33
2-16-2-تاب آوری حقیقی……………………………………………………………………. 33
2-16-3-تاب آوری تلقیحی…………………………………………………………………… 33
2-17-ویژگی های افراد تاب آور……………………………………………………………… 33
2-18-عوامل حفاظتی تاب آوری………………………………………………………………. 35
2-19-پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………. 36
2-19-1-پژوهش های داخلی…………………………………………………………… 36
2-19-2-پژوهش هی خارجی………………………………………………………….. 39
فصــل سوم : روش پژوهش
3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………. 42
3-2- جامعه آماری…………………………………………………………………………….. 42
3-3- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 42
3-4- متغیر های پژوهش……………………………………………………………………….. 42
3-5- ابزار سنجش……………………………………………………………………………… 42
3-6- روش اجرا……………………………………………………………………………….. 43
3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………….. 44

فصــل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 46
4-2-توصیف داده ها…………………………………………………………………………… 46
4-2-1-سن …………………………………………………………………………….. 46
4-2-2-تأهل……………………………………………………………………………. 47
4-2-3-سابقه خدمت……………………………………………………………………. 47
4-2-4-وضعیت استخدامی……………………………………………………………… 48
4-2-5-میزان تحصیلات………………………………………………………………… 48
4-3-تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. 49
4-3-1-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………….. 49
4-3-2- سوالات پژوهش……………………………………………………………….. 50
فصــل پنجم:  بحث و نتیجه گیری
5-1-تحلیل فرضیه و سوالات پژوهش…………………………………………………………. 53
5-2-نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 55
5-3-محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….. 56
5-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………. 57
5-5-پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………. 57
منابع……………………………………………………………………………………………. 59
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………… 59
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………… 62
پیوست ها……………………………………………………………………………………… 64
 

چکیده

طرح تحقیق : این مطالعه با هدف : « بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با فرسودگی شغل معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران » صورت گرفته است.
روش تحقیق : این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران (520) بود که نمونه ای 200 نفری براساس جدول نمونه گیری مورگان و به صورت تص­ادفی انتخاب گردید ابزارهای پژوهش شامل فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (1993)، پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون بودند و داده های آماری نیز با شاخص های آمار توصیفی از جمله جداول فراوانی، میانگین و همچنین آمار استنابطی از جمله ضریب رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی چندگانه با نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه گیری‌ : نتایج حاکی از آن بود که مولفه های تاب آوری و شوخ طبعی به صورت معناداری دارای قابلیت پیش بینی کنندگی فرسودگی شغلی معلمان بودند. همچنین مشخص شد که بین تاب آوری با فرسودگی شغلی معلمان و شوخ طبعی با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری معکوس وجود داشت و  بین شوخ طبعی با تاب آوری معلمان رابطه معناداری و مستقیمی مشاهده گردید.

واژگان کلیدی : شوخ طبعی، تاب آوری، فرسودگی شغلی معلمان.

فصــل یکم

مقدمه

 

1-1-مقدمه:

فرسودگی شغلی[1] از جمله خطرات شغلی است که تاثیر منفی بر کارکنان، سازمانها دارد(دیک[2]،1979؛ به نقل از پاکی، 1380). فرسودگی شغلی واکنشی ممتد به محرکهای تنش زای مزمن عاطفی و بین فردی در کار می باشد که به کمک سه بعد خستگی عاطفی[3] مسخ شخصیت[4] و فقدان موفقیت فردی[5] توصیف می شود(مسلش[6]،2003). فرسودگی شغلی فشار مزمنی را ایجاد می کند که ناشی ازناهماهنگی یا عدم تجانس میان کارگر و شغل می شود. این عارضه امروزه درصد قابل توجهی از کارمندان و کارکنان را در سازمانها رنج می دهد و به علت کاهش توان کاری آنها این عارضه حتی زندگی خارج از محیط کار و زندگی خانوادگی را نیز با اختلال مواجه می سازد. کاهش کارایی،نارضایتی شغلی،کاهش سلامت عمومی وپایین آمدن سطح مقاومت و تحمل از جمله پیامدهای فرسودگی شغلی است(نریمانی و عباسی،1388). تاب آوری[7] به عنوان مقاومت موفقیت آمیز فرد در برابر موقعیت های تهدید آمیز و چالش بر انگیزتعریف می شود(گرمزی[8]، 1991 به نقل از دوستدار طوسی،1393).
تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل است، بلکه مهم تر ازآن حفظ سلامت روانی و ارتقاء آن است. تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و نا ملایمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقاء و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند(هاشمی و جوکار،1390). کشتکاران(1388) مفهوم تاب آوری را به معنای کنترل یا اقدام بر عوامل فشارزا قبل از اینکه به فرد آسیب برساند، بکار می برد(کشتکاران،1388؛ به نقل از امینی،1392). شوخ طبعی[9] فعالیتی جهان شمول و به طور کلی مثبت است که افراد متعلق به بافتهای اجتماعی وفرهنگی متفاوت در سراسر جهان آن را تجربه میکنند(زاهدبابلان،1390). شوخ طبعی راهبرد مقابله ای در برابر تنیدگی است که به عنوان مکانیزمی علیه اضطراب و افسردگی در نظر گرفته می شود. شوخ طبعی به عنوان راهی برای مواجهه شدن با مشکلات زندگی مطرح است. یک مهارت بقا برای فاصله گرفتن از یک مشکل است(بهادری خسروشاهی،1390).

تعداد صفحه :81
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***