Get a site

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

فصل اول – كلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………..1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….4

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………….5

هدف كلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..6

اهداف جزئی ……………………………………………………………………………………………………6

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..6

واژه ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………6

تعاریف عملیاتی و نظری …………………………………………………………………………………….7

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………..8

پیشینه نظری – رضایت زناشویی ………………………………………………………………………… 9

ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن …………………………………………………………….12

دوازده باور و انتظار مخرب ………………………………………………………………………………14

تاریخچه هوش هیجانی ……………………………………………………………………………………19

ظهور و مفهوم هوش هیجانی ………………………………………………………………………….. 20

دو رویكرد در تعریف هوش هیجانی …………………………………………………………………27

هوش غیر شناختی ………………………………………………………………………………………….29

دانستنیهای هوش هیجانی ………………………………………………………………………………..31

مولفه های هوش هیجانی ………………………………………………………………………………..35

عوامل هوش هیجانی …………………………………………………………………………………….36

سنجش برای هوش هیجانی ……………………………………………………………………………38

جایگاه هیجانات ………………………………………………………………………………………….40

مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویكردهای اندازه گیری ………………………………………….44

نقش هوش عاطفی در تفكر و رفتار انسان …………………………………………………………54

نظری گلمن ……………………………………………………………………………………………….59

نظریه باران …………………………………………………………………………………………………60

نظریه كامپوس و گرمویان ……………………………………………………………………………..61

الگوی رابطه ای هیجان در خارج و داخل كشور ……………………………………………………..61

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل كشور ………………………………………………………….64

فصل سوم – روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………….66

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….67

جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………….67

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..67

ابزار و اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………67

اعتبار و رواتی …………………………………………………………………………………………………..68

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………..70

روش آماری و تجربه و عامل داده ها ……………………………………………………………………70

فصل چهارم – یافته ها وتجربه و تحلیل داده ها …………………………………………………….. 71

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………….72

تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………73

جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………….74

جدول 3-4…………………………………………………………………………………………………….75

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………….76

جدول 5-4…………………………………………………………………………………………………….77

جدول 6-4…………………………………………………………………………………………………….78

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………79

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 80

محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………..81

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………82

فهرست منابع و سایت ها ………………………………………………………………………………….84

آزمون هوش هیجانی ( 20 سئوالی )

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پاسخنامه

 

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر كه فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از :

  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه معنا داری وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل زن رابطه وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضای زناشویی دانشجویان متاهل مرد رابطه معنی دار وجود دارد.

جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از دانشجویان متاهل كه 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون هوش هیجانی بار و رضایت زناشویی اینریچ بر روی آنها اجرا گردیده كه جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده گردیده كه نتایج نشان داد كه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .

 

فصل اول

 

كلیات تحقیق

 

مقدمه :

رضایت مندی زناشویی تا حدودی به شرایط زندگی زن و شوهر ها بستگی دارد در مجموع هنگامی كه با شرایط تنش زای زندگی مواجه شوند ، خطر بیشتری آنها را تهدید می كند اما اگر این خانواده پیش از مواجه با فشار روانی خانواده ای با ثبات و استوار باشد ، كمتر در معرض خطر خواهد بود برخی از یافته های اختصاصی تر در زیر خواهد آمد ، درآمد كم و ناامنی شغلی با رضایت مندی زناشویی پائین همراه است ( چرلین 1979) ( یلینت 1977) هنگامی كه زوجین دائما درباره پول نگرانی داشته باشند رضایت مندی زناشویی پائین خواهد بود به ویژه برای شوهرها ، رضایت مندی شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد اما موفقیت شغلی نیز ممكن است مسائل و مشكلات خاص خود را داشته باشد معلوم شده است كه اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمده ای از زمان را بیرون از خانه به سر ببرند ، رضایت مندی زناشویی كاهش می یابد                 ( دیزارد 1968) شاید این نكته درست باشد كه عشق می تواند به هر چیزی غلبه كند ، اما غالبا چنین نیست زوجهای غیر رمانتیك ، همانگونه كه از اسم آن بر می آید پیش از آنكه خود را متعهد به ازدواج كنند بررسی دیزارد درباره اثرات زمان صرف شده برای كار به جای بدون در خانه ظاهرا می تواند حاكی از آن باشد كه اگر زنان در خارج از خانه كار بكنند ازدواجها به خطر می افتد كه اگر چنین چیزی درست باشد آگاهی از این نكته نسبت به زنان شاغل و متاهل در بیرون از خانه از 1950 تا 1974 دو برابر شده است یعنی 43 درصد در سال 1974 موضوعی نگران كننده خواهد بود ، امروزه این نسبت افزایش یافته است خوشبختانه لاسكی هیچ گونه مدركی دال بر اینكه سازگاری زناشویی با اشتغال این زنان رابطه دارد پیدا نكرد در حقیقت برك وویر 1976 دریافتند هنگامی كه زن در بیرون ازخانه كار می كند گاهی اوقات از لحاظ هوش هیجانی دچار تغییراتی می شود كه می تواند تاثیر بسزایی در زندگی و روابط زناشویی آنها داشته باشد یك منبع بسیار با اهمیت رضایت مندی در ازدواج را عبارت است از یاداشتهایی كه طرفین به یكدیگر می دهند ( را سالت ) 1980 دریافت كه بسیاری از عوامل باعث استحكام ازدواج می شوند این عوامل عبارتند از هزینه های ترك خانواده ( آیا می توانیم هر خانواده را حمایت كنیم ؟ والدین ما چه خواهند گفت و مطالب دیگر كه تمام اینها از لحاظ هیجان و هیجان طلبی و حتی هوش هیجانی می تواند تاثیر گذار باشد گاهی اوقات در زندگی متاهلی مشكلاتی به وجود می آید كه هم رضایت زناشویی را كاهش می دهد و هم اینكه هوش هیجانی زنان و یا مردان را دچار مشكل می كنند ( اند روا ساپینگتون به نقل از حمید رضا شاهی برواتی 1385)

 

بیان مسئله

شادكامی كلی زناشویی با رضایت مندی جنسی رابطه دارد زوجهای شادكام نسبت به زن و شوهر ناشاد از زندگی جنسی خود خشنود ترند كه اثبات شده است كه ناشادی از زندگی جنسی می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد پتول و ویرنیگ (‌1985) دریافتند كه صمیمیت جنسی در ازدواج با صمیمیت عاطفی رابطه دارد اما علت این همبستگی ها روشن نیست شاید رضایت مندی جنسی به این خاطر منجر به یك ازدواج شادتر می گردد كه بر پاداشهای مرتبط با زوجین می افزاید اما این احتمال نیز وجود دارد كه در یك ازدواج خوب به ویژه ازدواجی كه در آن ارتباط و تبادل نظر خوبی نیز به چشم می خورد ، آگاهی از این نكته كه برای هر كدام از طرفین چه چیزی از لحاظ جنسی لذت بخش است آسانتر می باشد ممترز و جانسون معتقدند كه مشكلات هیجانی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است قسمتی از درمان آنها برای مشكلات جنسی عبارت است از كمك به زوجها برای بهبود رابطه كلی خود با طرف مقابل كه می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد ( ناتن وجوانینگ 1985) متوجه شدند برنامه ای كه به طورخاص برای بهبودكاركردهیجانی زن وشوهرها طراحی شده است گاهی اوقات موجب خشنودی زناشویی نیز می شود و به نظر می رسد كه احتمالادر برخی موارد ، رفتار جنسی ضعیف هم می تواند در هیجانات تاثیر بسزایی داشته باشد واضح است كه عشق برای افراد مختلف معنایی متفاوت دارد در كل ، عشق به مجموعه ای از احساسات مثبت و عمیق اشاره می كند كه معطوف به فردی دیگر است برای اینكه زندگی زناشویی به خشنودی بینجامد باید احساسات عمیق اعلام شود و پاسخی مناسب از طرف مقابل دریافت كند بدیهی است كه ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است كه ما در بزرگسالی قبول می كنیم به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی نقطه ی عطفی در پیشرفت شخصی تلقی می شود و بی تردید یكی از مهمترین تصمیم هایی كه ما در طول زندگی خود می گیریم انتخاب یك شریك زندگی است كه این مقوله می تواند با هوش هیجانی و هیجانات آدمی بخصوص زوجین نقش بسزایی داشته باشد و به نظر       می رسد در جامعه امروزی سه دلیل اصلی برای رضایت و همگام آن با خصوصیات فردی دیگر عشق و هم نشینی و تحقیق انتظار ما باشد . (ناتن و جوانینگ 1985)

آیا بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل رابطه معنی دار وجود دارد ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :

رضایت مندی زناشویی را نمی توان صرفا بر اساس فشارهای روانی بیرونی تبیین كرده زیرا تمامی ازدواجها دست كم با چند فشار روانی مواجه هستند . در بسیاری از خانواده ها فقر و تعدد فرزندان و بیماری وجود دارد اما در عین حال موفق بوده و بسیاری از ازدواجهایی كه هیچ كدام  از این موارد در آنها وجود نداشته است به شكست منتهی شده اند تفاوت ازدواجهای شادكام و خوب با رضایت بالا و ازدواجهای ناشاد و حداقل تا حدودی می بایست در پرتو شیوه ای تبیین كرد كه طرفین به فشار روانی پاسخ می دهند و یا با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند و این موارد می توان در هیجانات تاثیر مثبتی بگذارد كه گاهی اوقات از لحاظ روانی و روحی باعث مشكلاتی در فرد به وجود می آمد و این مسئله كه همسران چگونه می توانند یكدیگر را بهتر بشناسند به گفتگو اولین ابزار برای به حداقل رساندن كژ فهمی در ازدواج تبادل پیام است اگر زن و شوهرها در وضعیت گشوده و بی پرده با یكدگیر صحبت كنند احتمال اینكه یك نفر بدون آگاهی طرف مقابل تغییر كند وجود نخواهد داشت و طرفین از آنچه دیگری را خشنود یا ناخشنود می سازد بیشتر مطلع بوده و اگر همسر او درباره امری ناراحت و ناراضی باشد متوجه این قضیه می شود بك وجونز ( 1973) دریافتند كه ارتباط ضعیف را یجترین مشكل ازوداجهای پردردسر است كه هر كدام می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد .

هدف كلی تحقیق حاضر:

تعیین رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی است

و اهداف جزئی عبارتند از :

1- تعیین رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان

2- تعیین رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مردان

3-تعیین رابطه ابعاد مختلف هوش هیجانی با رضایت زناشویی

فرضیه های تحقیق

  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد
  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان رابطه وجود دارد

بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مردان رابطه وجود دارد

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :92

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***