پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :دولتی

عنوان : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی

گرایش: روشها و تشکیلات

عنوان:

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر محمد ضیاالدینی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه. 2

1-1.عنوان تحقیق.. 4

1-2.بیان مساله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4.اهداف تحقیق.. 11

1-5.قلمرو تحقیق.. 11

1-5-1.قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

1-5-2.قلمرو زمانی تحقیق.. 12

1-5-3.قلمرو مکانی تحقیق.. 12

1-6. تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ـ مفاهیم ـ متغییرها 12

1-6-1.تعاریف نظری.. 12

1-6-2.تعریف عملیاتی.. 14

خلاصه. 15

فصل دوم. 16

ادبیات تحقیق.. 16

مقدمه. 17

2-1-بخش اول: عدالت سازمانی ادراک شده 18

2-1-1-نظریه برابری.. 18

2-2-بخش دوم: رفتار شهروندی.. 25

2-3-1-تعاریف فرهنگ سازمانی.. 32

2-3-6-تغییر فرهنگ سازمان. 38

2-4-بخش چهارم:پیشینه پژوهش… 39

2-5-بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق، مدل مفهومی و تحلیلی، فرضیه های تحقیق.. 51

2-5-1-چارچوب نظری تحقیق.. 51

2-5-2-مدل مفهومی تحقیق.. 56

2-5-3-فرضیه‏های تحقیق: 57

خلاصه فصل دوم. 57

فصل سوم. 59

روش تحقیق.. 59

مقدمه. 60

3-1- روش تحقیق : 61

3-2- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان ) : 61

3-3- ابزارهای جمع آوری داده ها 62

3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش… 64

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

خلاصه. 65

فصل چهارم. 66

تجزیه و تحلیل داهها 66

مقدّمه. 67

4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق.. 67

4-1-2- نمره متغیر رفتار شهروندی و مؤلفههای آن. 68

4-1-3- نمره متغیر فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن. 68

4-2- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها در جامعه مورد نظر  69

4-2-1- آزمون t  تک نمونهای برای عدالت سازمانی ادراک شده 70

4-2-2- آزمون t  تک نمونهای برای فرهنگ سازمانی.. 71

4-2-3- آزمون t  تک نمونهای برای رفتار شهروندی.. 73

4-3-فرضیههای تحقیق.. 74

4-4-مدل نهایی تحقیق.. 86

فصل پنجم. 87

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 87

مقدمه:‌ 88

5-1- نتایج تحقیق.. 88

5-2- فرضیههای تحقیق.. 89

5-3- بحث و بررسی.. 93

5-4- محدودیت ها 98

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 98

منابع فارسی.. 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 3-1.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی.. 64

جدول 3-2.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی.. 64

جدول 3-3.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.. 64

جدول 4-1: آمارههای توصیفی نمره عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن.. 67

جدول 4-2: آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفههای آن.. 68

جدول 4-3: آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن.. 68

جدول 4-4: شاخصهای سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های آن.. 70

جدول 4-5: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفههای آن.. 70

جدول 4-6: شاخصهای سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن.. 71

جدول 4-7: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن.. 72

جدول 4-8: شاخصهای سطح متغیر رفتار شهروندی و مولفههای آن.. 73

جدول 4-9: آزمون  tتک متغیره سطح متغیر تسهیم دانش و مولفه های آن.. 73

جدول 4-10:آزمون همبستگی اسپیرمن و سطح معنیداری برای آزمون فرضیه اول تا ششم.. 74

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 79

جدول 4-12: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 79

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 80

جدول 4-14: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 81

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 82

جدول 4-16: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 83

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 84

جدول 4-18: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2. 85

 

چکیده

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی مانند تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند تا در نتیجه آن در ایفای رفتارهای شهروندی سازمانی در آنان انگیزه کافی به وجود آید.بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سال 1393  انجام گرفت. جامعه اماری این تحقیق کارکنان دستگاههای اجرایی شهر کرمان به تعداد 25470 و نمونه آماری 357 نفر می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و روایی بدست آمده برای پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی به ترتیب 92/0، 89/0 و96/0  و پایایی آن931/0، 967/0 و 824/0 می باشد. نتایج نشاندهنده آن است که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این در این مطالعه مشخص شد که بین عدالت سازمانی و نگرش مدنی، جوانمردی و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی، فرهنگ سازمانی، دستگاههای اجرایی شهر کرمان

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

شرایط كاملاً متحول و حاكم بر سازمان ها ، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از كاركنان، بیش از پیش آشكار نموده است، نسلی كه از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این كاركنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چراكه سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی كنند. امروزه از تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار های شهروندی سازمانی و یاد می كنند(رامین مهر و همکاران، 1388: 67). که به شدت به ادراک از عدالت بستگی دارد. در آخرین دهه ی قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی به عنوان یك مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است.عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یك سازمان می باشد. عدالت سازمانی به علت ار تباط آن با فرآیند های حیاتی سازمانی مثل : تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملكرد اهمیت زیادی پیدا كرده است.فرهنگ توسط مردم شناسان، جامعه شناسان و بسیاری از محققان دیگر تعریف شده است و اغلب آن ها توافق دارند كه فرهنگ به معنی شیوه خاص زندگی مردم است. بدین ترتیب فرهنگ سازمانی نیز اشاره به شیوه زندگی افراد در یك سازمان دارد. به طور كلی فرهنگ به عنوان اعتقادات، ارزش ها، قوانین، هنجارها، نمادها و سنت های مشترك گروهی از افراد تعریف شده است. واژه مشترک فرهنگ را در میان یك گروه منحصر به فرد می سازد. فرهنگ پویاست و به دیگران منتقل می شود(ضیایی و همکاران، 1390: 52).از نظر بارو و گرینبرگ تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد . با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد(بارون و گرینبرگ[1]،2000: 96).

تلاش برای بهبود عملكرد از روزهای اولیة شكل گیری رشتة مدیریت اصلی خدشه ناپذیر بوده است كه هر روز وارد مباحثی جدیدتر میشود و حوزه های بیشتری را تسخیر می كند. در مكتب های اولیة مدیریت، افراد با رفتارهایی ارزیابی میشدند كه در شرح شغل و شرایط احراز آن از شاغل انتظار میرفت، ولی امروز رفتارهایی فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی، عملكرد زمینه ای، رفتارهای خودجوش یا رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. امروز این رفتارها جزئی جدایی ناپذیر در مدیریت عملكرد محسوب میشوند و در جنبه های مختلف سازمانی وارد شده اند. بر خلاف گذشته كه از كاركنان انتظار میرفت تا در حد نقش های رسمی عمل كنند، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقیقات كنونی، این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار داده و غفلت از آنها در ارزیابی عملكرد كاركنان را نمی پذیرند و در آن به مشاركت بلندمدت فرد در موفقیت سازمان تأكید می ورزند(حسنی كاخكی و قلی پور، 1386: 118).رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است كه به قصد كمك به همكاران یا سازمان توسط یك فرد انجام میشود و در حیطة وظایف شغلی نمیگنجد (مورفی[2]، 2002: 288)؛ به عبارت دیگر، رفتار شهروندی سازمانی شامل آن بخش از رفتار اداری است كه به منظور كمك به همكاران یا سرپرستان انجام میشوند.کمك به دیگران، ارائة پیشنهادهایی برای بهبود كار وتلف نكردن زمان كار (اسماعیلی و همکاران، 1390: 170). در این فصل در ابتدا به بیان مساله و ضرورت تحقیق پرداخته می شود، سپس اهداف تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی و همچنین تعرف واژگان تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-1.عنوان تحقیق

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

[1] Burns

[2] Murphy

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***