پایان نامه ارشد:بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران،ایران خودرو وسایپا)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت مالی

عنوان : بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران،ایران خودرو وسایپا)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده حسابداری و مدیریت-گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش

مدیریت مالی

 

عنوان

بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی : شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران،ایران خودرو وسایپا)

 

استاد راهنما

دکتر روزبه حبیبی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………2
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..2
  • اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………………………………4
  • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….5
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..5
  • چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………..5
  • تعاریف مفهومی وعملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
  • قلمروتحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

(1-2مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2) بهره وری شرکتها………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2-1) تعاریف مفاهیم بهره وری  ……………………………………………………………………………………………..9

2-2-2) عوامل موثر بر بهره وری  ……………………………………………………………………………………………..13

2-2-3) اهمیت و ضرورت بهره وری………………………………………………………………………………………….15

2-2-4)اهداف بهره وری……………………………………………………………………………………………………………17

2-2-5)مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی…………………………………………………………………….19

2-2-6)رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد…………………………………………………………………..22

2-2-6-1) معیارهای ارزیابی عملکرد مالی…………………………………………………………………………………..24

2-2-6-2) معیارهای عملکرد اقتصادی………………………………………………………………………………………..26

2-3) اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………………………32

2-3-1) تعاریف مفاهیم اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………………32

2-3-2) انواع و ابعاد اعتماد………………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3) عوامل موثر بر ایجاد اعتماد و پیامدهای آن……………………………………………………………………….45

2-3-4) اهمیت و ضرورت اعتماد در شرکتها……………………………………………………………………………….46

2-4) آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………………………48

2-4-1)تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………48

2-4-2)فرایند آگاهی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………….50

2-4-3)دوره سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………..50

2-4-4)روشهای سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………..51

2-4-5)ریسک سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………….52

2-4-6)محتوای اطلاعاتی اعلان سود…………………………………………………………………………………………..52

2-5) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….54

2-5-1)پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………….54

2-5-2) پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………58

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………64

3-3) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..65

3-4) نمونه آماری و شیوه آماری…………………………………………………………………………………………………65

3-5) روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………….65

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………66

3-6-1) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………66

3-6-2) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………66

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………70

4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….70

4-2-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………..70

4-2-2) توصیف متغیر آگهی سرمایه گذاران  ………………………………………………………………………..73

4-2-3) توصیف متغیر اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………….74

4-2-4) توصیف متغیر بهره وری شرکتها……………………………………………………………………………….75

4-3) بررسی نرمال بودن متغییرها …………………………………………………………………………………………76

4-4)آمار استنباطی   ……………………………………………………………………………………………………………77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..80

5-2)بررسی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………..80

5-2-1) نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….80

5-2-2)  نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..81

5-3) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………………….82

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………82

5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..82

منابع و مآخذ

 

پیوست 1  …………………………………………………………………………………………………………………………..89

پیوست2……………………………………………………………………………………………………………………………..95

فهرست جداول

 

جدول 2-1) سیر تحول اعتماد ……………………………………………………………………………………………..34

جدول 2-2) تعاریف اعتماد………………………………………………………………………………………………….36

جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر…………………………………………………………………66

جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه…………………………………………………………………………….67

جدول 4-1) توصیف متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………….70

جدول 4-2) توصیف متغیرتحصیلات…………………………………………………………………………………….71

جدول 4-3) توصیف متغیر سن…………………………………………………………………………………………….72

جدول 4-4) توصیف متغیرآگاهی سرمایه گذاران……………………………………………………………………..73

جدول 4-5) توصیف متغیراعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………..74

جدول 4-6) توصیف متغیر بهره وری شرکتها…………………………………………………………………………….75

جدول 4-7) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………………………………76

جدول 4-8) ضریب همبستگی آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………77

جدول 4-9) ضریب همبستگی اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………78

فهرست نمودار

 

نمودار 2-1) رویکردهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………..30

نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت…………………………………………………………………………………………71

نمودار 4-2) نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………………………….72

نمودار 4-3) نمودار میله ای سن………………………………………………………………………………………………..73

نمودار 4-4) نمودار هیستوگرام آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………..74

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………..75

نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام بهره وری شرکتها………………………………………………………………………..76

فهرست اشکال

 

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

شکل 2-1) فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………………….43

شکل 2-2) ابعاد اعتماد …………………………………………………………………………………………………………..44

 

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران،(ایران خودرو سایپا) است. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد  سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق عبارتست ازالف) بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. و ب) بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

جامعه آماری  تحقیق سرمایه گذاران شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران ،(ایران خودرو وسایپا)می باشدکه تعداد آن نامحدود  است.نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برای هر 384 نفر بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه  و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از  70/0  است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: رابطه آگاهی سرمایه گذاران ، اعتماد سرمایه گذاران ، بهره وری شرکت های خودرو سازی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1)مقدمه

در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابع اند.

تحولات اقتصادی طی دهه های اخیر از چنان سیر شتابان و شگفت انگیزی برخوردار بوده است که هر کشوری نتوانسته خود را با این سیر همگام نماید چنان ضربه سختی بر پیکره اقتصادی آن وارد شده است که شاید دیگر توان رویارویی و مقابله با کشورهای پیشرفته امروزی را نتواند به دست آورد. در کشور ما فعال نمودن بازار بورس که یکی از برنامه های استرتژیک دولت در برنامه اول توسعه اقتصادی بود در راستای تحقق بخشیدن به این تحول اقتصادی صورت گرفت.

یکی از مسائلی که باعث افزایش بهره وری شرکت ها می شود تامین مالی و سرمایه گذاری  است و این موضوع از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران حاصل می شود. از طرفی آگاهی سرمایه گذاران نیز می تواند تاثیر گذار باشد(LINTARI,2011). لذا این تحقیق به بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها(مطالعه موردی:  شرکت های   بورس اوراق بهادار تهران- خودروسازی-ایرانخودرو و سایپا ) می پردازد.

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***