پایان نامه ارشد:بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشکی

عنوان : بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M

عنوان :

بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA

استاد راهنما :

دکتر عادل فیضی

استاد مشاور :

دکتر مهدی رضایی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد.

مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای و بهداشتی دارای شرایط مشابهی بودند انتخاب گردیدند و در آن‌ها دو بار از واکسن کشته Tri-Reo استفاده گردید. جهت بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت ارزیابی تاثیرات واکسن مصرفی قبل از تجویز واکسن و در هفته 4 و 8 بعد از تزریق واکسن و در سن 42 هفتگی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت بررسی تاثیر واکسن بر افزایش تیتر آنتی بادی قبل و بعد از واکسیناسیون از آزمون t جفت نمونه‌ای استفاده بعمل آمد

نتایج و بحث:  نتایج مطالعه نشان داد که پس از تجویز واکسن تیتر آنتی‌بادی بطور بسیار معنی‌داری افزایش پیدا کرد (p<0.01). همچنین عیار آنتی‌بادی چهار هفته پس از تزریق واکسن 304/719±96/22487، هشت هفته پس از واکسیناسیون 236/579±64/24551، و در سن 42 هفتگی 876/447±20/18642 بود که نشان دهنده حفظ میزان آنتی‌بادی در طی دوره تولید می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز دو نوبت واکسن کشته رئوویروس Tri-Reo تیتر حفاظتی مناسبی در آزمایش الایزا ایجاد می‌نماید که می‌تواند علاوه بر حفاظت گله‌های مادر گوشتی، نتاج این گله‌ها را نیز از علائم ناشی از رئوویروس حفاظت نماید.

کلمات کلیدی: رئوویروس پرندگان، گله‌های مادر گوشتی، الایزا، واکسیناسیون کشته

 

  فهرست مطالب  
عنوان       صفحه

فصل اول : مقدمه 1

1-1- مقدمه 1

1-2- آرتریت ویروسی 2

1-2-1- تاریخچه 3

1-2-2- اپیدمیولوژی و شیوع 4

1-2-3- اتیولوژی 4

1-3- دسته بندی سویه های رئوویروس 6

1-3-1- کشت آزمایشگاهی رئوویروس 6

1-3-2- پاتوژنسیته 7

1-3-3- ارتباط رئوویروس با سن میزبان 9

1-4- انتقال 9

1-5- دوره کمون : 10

1-6- علائم : 11

1-6-1- علائم کالبدگشایی: 12

1-6-2- هیستوپاتولوژی : 13

1-7- ایمنی 13

1-8- تشخیص : 14

1-9- سرولوژی 15

1-10- کنترل و پیشگیری 16

فصل دوم : روش تحقیق 18

2-1-  روش تحقیق 18

2-1-1-برنامه واکسیناسیون 19

2-2-آزمایش ELISA 19

فصل سوم: نتایج 22

3-1- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی قبل از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 22

3-2- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی 4 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 23

3-3- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی 8 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 25

3-4- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی در سن 42 هفتگی در 5 فارم مورد مطالعه: 26

3-5- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی قبل از واکسیناسیون و 4 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 27

3-5- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی 4 و 8 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه: 29

3-6- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی در 8 هفته پس از واکسیناسیون و سن 42 هفتگی در 5 فارم مورد مطالعه: 30

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 31

فصل پنجم: پیشنهادات 34

فهرست منابع: 35

منابع لاتین: 35

چکیده انگلیسی: 39

 

 

 

 

  فهرست جداول  
عنوان       صفحه

جدول (3- 1): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا در 5 فارم مورد مطالعه 22

جدول (3- 2): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا، 4 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه 24

جدول (3- 3): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا، 8 هفته پس از واکسیناسیون در 5 فارم مورد مطالعه 25

جدول (3- 4): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا، درسن42 هفتگی در5فارم مورد مطالعه 26

جدول (3- 5): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس قبل و 4 هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه 28

جدول (3- 6): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس 4 و 8 هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه 29

جدول (3- 7): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس 8 هفته پس از واکسیناسیون و 42 هفتگی در فارم‌های مورد مطالعه 30

 

 

 

 

 

 

  فهرست نمودارها  
عنوان       صفحه

(نمودار3- 1): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس قبل از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه 23

(نمودار3- 2): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس 4 هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه 24

(نمودار3- 3): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس 8 هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه 26

(نمودار3- 4): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس در سن 42 هفتگی در فارم‌های مورد مطالعه 27

(نمودار3- 5): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس قبل و 4 هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه 28

(نمودار3- 6): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس 4 و 8هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه 29

(نمودار3- 7): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس هفته 8 پس از واکسیناسیون و 42 هفتگی در فارم‌های مورد مطالعه 30

 

 

 

 

 

 

   

فهرست تصاویر

 
عنوان       صفحه

No table of figures entries found.

 

 

 

 

 

 

فصل اول : مقدمه

 

1-1- مقدمه

رئوویروسها از اعضای جنس اورتو رئو ویروس و از خانواده ی رئو ویریده هستند (Al-Muffarej et al., 1996).  با توجه به جنس پرنده ی درگیر    می توانند علائم متفاوتی از خود نشان دهند. از لحاظ مشخصات آنتی ژنیک, پاتوتیپ , پاتوژنسیتی , رشد در محیط کشتهای متفاوت , حساسیت به تریپسین و گونه ی میزبان از همدیگر متمایز می‌شوند (Saif et al., 2008).

رئوویروس ها از بافتهای متفاوت جوجه های مبتلا جدا شده اند که با توجه به عضو درگیر در آنها آرتریت/ تنوسینوویت ویروسی/ سندرم عدم جذب/ مشکلات تنفسی وگوارشی/ کاهش قدرت سیستم ایمنی وسندرم عدم رشد دیده میشود (Cook et al., 1984).

اغلب موارد رئوویروسها علائم کلینیکی خاصی از خود بروز نمی دهند. بیماری در سنین متفاوت میزبان علائم متفاوتی بروز می دهد و سطح ایمنی جوجه ها , پاتوتیپ ویروس و عضو درگیر از دیگر عوامل تعیین کننده ی شدت بروز علائم هستند.

در طیور گوشتی رئوویروسها قادر به ایجاد خسارات اقتصادی فراوان ناشی از بالا رفتن تلفات , آرتریت/ تنوسینوویت ویروسی می باشند(Saif, 2003). و کاهش راندمان رشد و وزن گیری، عدم تغذیه ی مناسب و بالا رفتن ضریب تبدیل که همگی به نحوی در تعیین ارزش اقتصادی نهایی جوجهها نقش تعیین کننده دارند از دیگر خسارات ناشی از  درگیری گله به این ویروس است (Afaleq et al., 1989).

گله های مادری که قبل از شروع تولید به این ویروس مبتلا میشوند دچار کاهش تولید ,کاهش جوجه در آوری و مهم تر از همه انتقال این ویروس از مادر به جوجه را می بینیم که همگی دارای بار اقتصادی بر دوش این صنعت می باشد.

اصلی ترین و آسان ترین روش تشخیص رئوویروس کشف آن در جوجه های مبتلا به آرتریت ویروسی است. این بیماری در نزدیک صد در صد گله های جای جای نقاط جهان رویت گردیده است و چه در نژادهای سنگین وزن و چه در نژادهای سبک وزن قادر به بروز علائم می باشد. سایر بیماری های ناشی از رئوویروس ها را میتوان در محیط آزمایشگاه به پرنده منتقل کرد , هرچند که ممکن است علائم ایجاد شده در طیور در این محیط دقیقا مشابه عوارض این ویروس بر روی طیور صنعتی در محیط فارم نباشد (Saif et al., 2008). به دلیل اهمیت وافر آرتریت ویروسی، آن را جدا از سایر بیماری های ناشی از رئوویروس ها بررسی میکنیم.

تعداد صفحه : 59

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***