پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی  مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش:  منابع انسانی

عنوان:

بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

استاد راهنما:

 دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

نیمسال تحصیلی:

شهریور ماه1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………..

1-3-  ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..

1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………..

1-6-1- نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………

1-6-2-  پذیرش تکنولوژی…………………………………………………………………………………..

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………..

فصل دوم:  ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..

2-1-        فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..

2-1-1-تعریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-2-ابعاد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

2-1-3-روند کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….

2-1-4-اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-5-ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات…………………………………………………

2-1-6-مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………

2-1-7-تاثیرات فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….

2-1-8-گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی…………………………………

2-1-9-عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات…………………………………………………………

2-1-10-  عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی……………………………………………………..

2-1-11-عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی………………………………………………………

2-1-12-  مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………

2-1-13-موانع پذیرش فناوری نوین…………………………………………………………………….

2-2-1- تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………….

2-2-2- سبک رهبری  تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………….

2-2-3- تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………….

2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس…………………………………………………………………………….

2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا…………………………………………………………….

2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا………………………………………………………………………………….

2-2-7- تفاوت­های رهبری تحول گرا و تعامل گرا……………………………………………………………….

2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………..

2-3-2- پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………….

2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری…………………………………………………………….

2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت………………………………………………………………….

2-3-6- پذیرش و مقاومت………………………………………………………………………………………

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران………………………..

2-4-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….

3-3- فرآیندهای تحقیق………………………………………………………………………………………….

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………

3-5- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….

3-6- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..

3-7- روش ابزار و گرداوری داده­ها و اطلاعات………………………………………………………………….

3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

3-9- روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………..

3-10- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده­های تحقیق…………………………………………………………………………………

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

4-2- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………

4-3- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

5-2- نتایج………………………………………………………………………………………………………

5-3- پیشنهادات مرتبط با تحقیق………………………………………………………………………………….

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اسامی شرکت­های دولتی………………………………………………………………………………………….

پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست جداول

(جدول 2-1) سیر تکامل نظریه های رهبری ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول2-2) ویژگی های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-3) مقایسه رهبری تحول گرا و عملگرا ………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-4 ) دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات ………………………………………………………………..

(جدول2-5 ) خلاصه پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی ……………

(جدول3-1) اسامی 20 شرکت دولتی استان گیلان………………………………………………………………………………………………..

(جدول4 – 1) توصیف استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-2) توصیف درک سودمندی………………………………………………………………………………………………………………….

(جدول 4-3) توصیف درک سهولت…………………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-4) توصیف پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-5) توصیف تاثیر نفوذ ایده­ال…………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-6) توصیف انگیزه الهام بخش………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-7) توصیف محرک انگیزه عقلایی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 4-8) توصیف ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-9) توصیف پاداش ……………………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-10) توصیف مدیریت بر پایه استثنائات…………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-11) توصیف رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………………………

­(جدول 4-12) توصیف رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-13 ) توصیف رهبری تعامل گرا …………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-14) ضریب هبستگی رهبری تحول گرا بردرک سودمندی……………………………………………………………………….

(جدول 4-15) آزمون رگرسیون رهبری تحول گرا و درک سودمندی………………………………………………………………………

(جدول 4-16) ضریب هبستگی بین رهبری تحول گرا بر درک سهولت……………………………………………………………………

( جدول 4-17) آزمون رگرسیون رهبری تحول گراودرک سهولت….. …………………………………………………………………….

(جدول 4-18) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سودمندی………………………………………………………………….

(جدول 4-19) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گرا ودرک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4-20) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سهولت ……………………………………………………………………
(جدول 4-21) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گراودرک سهولت…………………………………………………………………………….

(جدول4-22) ضریب هبستگی بین درک سهولت و درک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4 -23) آزمون رگرسیون درک سهولت ودرک سودمندی…………………………………………………………………………….

(جدول 4-24) ضریب هبستگی بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………

(جدول 4-25) آزمون رگرسیون درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………….

(جدول 4-26) ضریب هبستگی بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………….

(جدول 4-27) آزمون رگرسیون درک سهولت و استفاده از تکنولوژی……………………………………………………………………..

 

فهرست نمودارها

(نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………..

(نمودار 4-2) هیستوگرام  متغیر در ک سودمندی …………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر در ک سهولت………………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر پذیرش تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………….

(نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تاثیر نفوذ ایده ال…………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-7) هیستوگرام  متغیر محرک انگیزه عقلائی ………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-9) هیستوگرام  متغیر پاداش ………………………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-10) هیستوگرام  متغیر مدیریت بر پایه استثنائات……………………………………………………………………………………

(نمودار 4-11) هیستوگرام  متغیر رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-12) هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-13) هیستوگرام  متغیر رهبری تعامل گرا ……………………………………………………………………………………………..

فهرست اشکال

(شکل1-2)تاثیر سبک رهبری تحولکرا و تعاماگرا بر پذیرش تکنولوژی …………………………………………………………………

 

 

چکیده:

سازمانهای خدماتی ملزم به معرفی تکنولوژی های جدید جهت ابقای بیشتر در مراکز تجاری و یا حفظ مزایای رقابتی در برابر رقبا هستند. معرفی فناوری­های جدید در یک سازمان، در واقع ابزاری سریع الاجراو آماده نبوده و چالش­های متعددی همچون پذیرش و انطباق با فناوری­های جدید از سوی کارکنان را با خود به دنبال دارد با توجه به تاثیر سبک رهبری بر کارکنان در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین سبکهای رهبری و پذیرش تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای دولتی استان گیلان سنجیده شود. روش تحقیق توصیفی _همبستگی و نوع روش تحقیق میدانی  برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است همچنین از ابزار پرسش­نامه جهت گردآوری داده­ها استفاده شده است. نتایج همه فرضیه­های این تحقیق در سطح اطمینان 95% محاسبه شده که به قرار زیر می­باشد. بین دو متغیر رهبری تحول­گرا و درک سودمندی، بین رهبری تحول­گرا و درک سهولت  ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سودمندی ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سهولت، بین درک سهولت و درک سودمندی استفاده از تکنولوژی، بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی و بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی  رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری تحول­گرا، رهبری تعامل­گرا، مدل پذیرش تکنولوژی، درک سهولت، درک سودمندی، تکنولوژی اطلاعات.

 

  • مقدمه

توسعه پرشتاب و شدید تکنولوژی اطلاعات که از سالها پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه شده است. همچنین پیش­بینی­ها نشان می­دهد که این فناوری به رشد سریع خود و کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی بشر در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد. با این وجود شواهد نشان می­دهد که میزان موفقیت و کاربرد این فناوری چندان رضایت بخش نبوده است. به همین دلیل پروژه های زیادی در زمینه عوامل موثر بر موفقیت و شکست این تکنولوژی انجام شده است. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری در شرکت ها و سازمان های خصوصی صورت گرفته در صورتیکه این بخش با بخش عمومی تفاوت های اساسی دارد و نمی توان از یافته های آن به طور مستقیم در بخش عمومی یا دولتی استفاده کرد. از طرف دیگر سبک رهبری یک عامل تاثیر گذار بر نحوه عملکرد کارکنان است که محققان و پژوهشگران عرصه پذیرش تکنولوژی تا حال توجه کمی به این عامل داشته اند.از اینرو ما در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق ،ارائه مدلی از تحقیق ، بیان ضرورت ، اهداف وفرضیات تحقیق و ارائه تعریفی از واژه ها و اصطلاحات خواهیم پرداخت و سپس قلمرو تحقیق را بیان خواهیم کرد.

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***