پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390

دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت آموزشی پژوهشی

 

گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390

 

استاد راهنما

دکتر محمد کاظم مسلمی

 

اساتید مشاور

دکتر تحویلدار

مهدی راعی

پاییز 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

 

 

فصل اول:معرفی پژوهش

 

1-1            مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2            اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3            سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4            فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5            محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6            واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

 

فصل دوم: دانستنیهای موجود در پژوهش

 

بخش اول:چارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

بخش دوم:مروری بر مظالعات انجام شده

 

1.مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36.

2.مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37.

 

فصل سوم:مواد و روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

 

فصل چهارم:نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

 

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-4 :فراوانی و درصد فراوانی بیماران موجود در 2 گروه………………………………………………………………………………………………45

جدول 2-4 :نمودار فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد مطالعه……………………………………………………………………………………………45

جدول 3-4 :فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد به تفکیک در هرگروه………………………………………………………………………………..46

جدول 4-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران مطالعه…………………………………………………………………………..48

جدول 5-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران در هر گروه…………………………………………………………………..48

جدول 6-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate  در بیماران مورد مطالعه…………………………………………………………………..50

جدول 7-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در هر گروه……………………………………………………………………………………50

جدول 8-4 :فراوانی و درصد فراوانی سمت وجود سنگ در بیماران……………………………………………………………………………………….52

جدول 9-4 :فراوانی و درصد فراوانی سمت وجود سنگ در هر گروه……………………………………………………………………………………..52

جدول 10-4 : فراوانی و درصد فراوانی پک سل دریافتی در بیماران……………………………………………………………………………………….54

جدول 11-4 :فراوانی و درصد فراوانی پک سل دریافتی در هر گروه………………………………………………………………………………………54

جدول 12-4 :فراوانی و درصد فراوانی ایجاد عوارض جراحی در بیماران………………………………………………………………………………..56

جدول 13-4 : فراوانی و درصد فراوانی ایجاد عوارض جراحی درهر گروه………………………………………………………………………………56

جدول 14-4 :فراوانی و درصد فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در بیماران…………………………………………………………………………..58

جدول 15-4 : فراوانی و درصد فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در هر گروه……………………………………………………………………….58

جدول 16-4 :توزیع فراوانی سن،BMI،زمان بستری،زمان بازگشت به کار،دوز مخدر،قطر سنگ و زمان جراحی در بیماران…………….60

جدول 17-4: توزیع فراوانی سن،BMI،زمان بستری،زمان بازگشت به کار،دوز مخدر،قطر سنگ و زمان جراحی درهر گروه…………..61

جدول 18-4 :فراوانی و درصد فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………………62

جدول 19-4 : فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………..64

جدول 20-4 :توزیع فراوانی مدت زمان بستری در بیمارستان،زمان بازگشت به کار ،دوز مخدر مصرفی و زمان جراحی در بیماران با سابقه جراحی قبلی و بدون سابقه جراحی……………………………………………………………………………………………………………………………66

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار1-4 :فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده در هر گروه…………………………………………………………………………………….47

نمودار2-4 :فراوانی اوپاسیتی سنگها در هر گروه…………………………………………………………………………………………………….49

نمودار 3-4 :فراوانی stone free rate  در هر گروه……………………………………………………………………………………………51

نمودار 4-4 : فراوانی سمت وجود سنگ در هر گروه……………………………………………………………………………………………..53

نمودار 5-4 : فراوانی پک سل دریافتی در هر گروه………………………………………………………………………………………………..55

نمودار 6-4 : فراوانی و ایجاد عوارض جراحی درهر گروه………………………………………………………………………………………57

نمودار 7-4 : فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در هر گروه………………………………………………………………………………….59

نمودار 8-4 : فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی……………………………………….63

نمودار 9-4 : فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………………….65

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

 

 

مقدمه

با توجه به مشکلات فراوان  سنگهای سیستم ادراری از جمله درد و ناراحتی برای فرد،اتساع حالب ها،لگنچه و حتی از کار افتادن کارکرد کلیه(1) درمان صحیح این بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد شد.

اکثر سنگهای ادراری خود به خود دفع می شوند،اما اغلب سنگهای بزرگتر نیاز به جراحی و در آوردن سنگ دارند(2).در جراحی باز سنگهای ادراری بیمار متحمل تمام عوارض یک جراحی اعم از عوارض داروهای بی هوشی،ونتیلاسیون مکانیکی،شکاف جراحی عمیق،مدت زمان طولانی استراحت در بستر تابازگشت به کارو…میباشد.با توجه به این عوارض OSS (جراحی باز سنگ های ادراری) آرام آرام به کنار رفته و روش کمتر تهاجمی تری به نام PCNL(percutaneous nephrolithotripsy)  معرفی شده است،لذابرآن شدیم تا ارزش درمانی این روش را در درمان سنگهای کلیوی بررسی نماییم.در این روش یک شکاف جراحی به اندازه 1تا2سانتیمتر روی پوست داده میشود،سپس زیر گاید فلوروسکوپی با یک سوزن واردکالیس میشویم و از روی آن یک گایدوایر رد کرده و این تراکت را دیلاته میکنیم،یک استوانه ی 3 فرنچی وارد تراکت جراحی می کنیم و از آنجا نفروسکوپ را وارد کرده ،سنگ را دیده و آن را میشکنیم.

PCNL شکاف جراحی کوچکی داشته،مدت بستری در بیمارستان به دنبال آن کوتاه تر ،مصرف آنالژزیک در آن بسیار کمتر و به علاوه یک روش کمتر تهاجمی میباشد.سنگهای سیستم ادراری از جمله سنگهای با حجم بزرگ در ایران بسیار شایع هستند درصورتی که یکبار بیمار تحت عمل OSS قرار بگیرد،چون این سنگها اغلب عودکننده اند،انجام عمل دوم بسیار سخت تراست،پس انجام PCNL به صورت اولیه یا درکسی که نیاز به جراحی مکرر به علت عود سنگ دارد راحت تر است.

خدمات موجود:درحال حاضر از روش OSS در ایران در مراکز غیر استانی استفاده میشود و ما بر آنیم که روش PCNL  که در استان قم تازه راه اندازی شده را بررسی کنیم.

در این تحقیق میخواهیم ارزش درمانی PCNL را به صورت آینده نگر و case-control بررسی نماییم.

 

 

الف اهدف اصلی طرح:

بررسی ارزش درمانی PCNL و مقایسه آن با جراحی باز سنگ(OSS)  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

 

   ب- اهداف فرعی طرح:

1.مقایسه مدت بستری بیماران درمان شده با PCNL  با OSS در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

2.مقایسه مقدار داروی  مخدرمورد نیاز در هر دو روش.

3.تعیین زمان بازگشت به کار در هر دو روش.

4.تعیین طول زمان عمل در هر دو روش.

5.تعیین میزان خونریزی در هر دو روش.

6.مقایسه میزان عوارض در هر دو روش.

 

ج- فرضیات سئوالات :

1.ارزش درمانی PCNL از OSS در درمان بیماران  مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390بیشتر است.

2.مدت بستری در روش درمان PCNL با OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390متفاوت است.

3.زمان بازگشت به کار در روش PCNL  از OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.کمتر است.

  1. طول زمان عمل در روش PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390کمتر است.

5.میزان خونریزی در روشPCNL با OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 متفاوت است.

  1. میزان عوارض در روش PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 کمتر است.

7.مقدار داروی مخدر مورد نیاز برای PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 کمتر است.

محدودیت های پژوهش:

نواقص پرونده های بیماران و انجام محدود عمل PCNL

واژه ها و اصطلاحات:

سنگهای ادراری

PCNL: (percutaneous nephrolithotripsy)

OSS:(open stone surgery)

رنال کولیک

تعداد صفحه :75

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***