پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر ارایه پوشش های بیمه‌ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

 گرایش:بیمه

عنوان : بررسی تأثیر ارایه پوشش های بیمه‌ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش: بیمه

  

عنوان:

بررسی تأثیر ارایه پوشش های بیمه‌ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران

استاد راهنما:

دكتر مهدی فدایی

  بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ 1) مقدمه 3

1 ـ 2) بیان مسأله 3

1 ـ 3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1 ـ 4) اهداف تحقیق 6

1 ـ 5) چارچوب نظری تحقیق 6

1- 6) فرضیه های تحقیق 7

1- 7) قلمرو تحقیق 7

1ـ7ـ1) قلمرو زمانی تحقیق 7

1ـ7ـ2) قلمرو موضوعی تحقیق 7

1ـ7ـ3) قلمرو مكانی تحقیق 7

1 ـ 8) كاربرد تحقیق 8

1ـ 9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات 8

1-9-1) تعریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات 8

1-9-2) تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات 8

1 ـ 10) ساختار تحقیق 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2ـ 1) مقـدمه 11

2-2) بیمه، تعاریف و مفاهیم آن 12

2 ـ 3) پیشینة بیمه و پوششهای بیمه‌ای 14

2 ـ 4) تكنیكها و اصول بیمه 17

2-5) نقش بیمه و پوششهای آن در بخش اقتصاد 20

2-6) صنعت بیمه و انواع پوششهای بیمه‌ای در ایران 21

2-7) اعتماد و رضایتمندی مشتریان 27

2 ـ 8) رضایت منتدی و وفاداری مشتریان 29

2ـ9) ارزشهای ادراكی و رضایتمندی و وفاداری مشتری 31

2ـ10) مهمترین اثرات رضایت مشتری و وفاداری آنها بر فرایندهای سازمان 35

2 ـ 11) چرخة بهبود مستمر (خدمت مطلوب) و جلب رضایت و وفادارسازی مشتری 36

2 ـ 12) الگوهای رضایتمندی مشتری 39

2 ـ 12ـ1) الگوی رضایتمندی مشتری سوئدی 39

2 ـ 12ـ2) الگوی رضایتمندی مشتری در آمریكا 40

2 ـ 12ـ3) الگوی رضایتمندی مشتری در اروپا 41

2 ـ 13) چالشهای سنجش رضایتمندی و وفاداری مشتری 41

2-14) پیشینه تحقیق 42

فصل سوم: مواد و روشها

3-1) مقدمه 45

3 ـ 2) روش تحقیق 45

3 ـ 3) جامعة آماری 46

3 ـ 4) حجم نمونه و روش نمونه گیری 47

3 ـ 5) روش گردآوری داده‌ها 47

3 ـ 6) ابزار گردآوری داده‌ها 47

3 ـ 7) روائی و پایائی ابزار سنجش 48

3 ـ 8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1) مقدمه 50

4 ـ 2) توصیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی تحقیق 51

4 ـ 3) توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیرهای تحقیق 53

4-3-1) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر پوششهای بیمه‌ای 53

4-3-2) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر رضایتمندی مشتریان 54

4-3-3) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر وفاداری مشتریان 55

4 ـ 4) آزمون كولموگوروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق 56

4 ـ 5) تجـزیه و تحلیل استنباطی (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 57

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5 ـ 1) مقدمه 60

5 ـ 2) بحث و نتیجه‌گیری 61

5 ـ 3) محدودیت‌های پژوهش 61

5 ـ 4) پیشنهادها 61

5-4-1) پیشنهادهای كاربردی در راستای نتایج تحقیق 61

5 ـ4ـ2) پیشنهـاداتی برای محققان آتی 62

منابع و مأخذ 65

پیــــوستها 68

 

 

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                   صفحه

جدول (2-1): ظرفیت مجاز نگهداری ریسك شركتهای بیمه و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 و جزئیات برخی شاخصهای مالی 24

جدول (3-1): پایایی پرسشنامه 48

جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت 51

جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات 52

جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر پوششهای بیمه‌ای 53

جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر رضایتمندی مشتریان 54

جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر وفاداری مشتریان 55

جدول (4- 6): نتایج آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف 56

جدول (4-7): آزمون فرضیة 1 57

جدول (4-8): آزمون فرضیة 2 58

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                     صفحه

نمودار (2-1): روند سهم رشته‌های بیمه از حق‌بیمه تولیدی بازار بیمه 25

نمودار (2-2): روند حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و ضریب خسارت بازار بیمه 25

نمودار (2-3): سهم استان‌ها از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه كشور سال 1390 26

نمودار (2-4): روند شاخصهای توسعه صنعت بیمه كشور 26

نمودار (4‌- 1): درصد پاسخ‌های نمونة آماری به سؤال جنسیت 51

نمودار (4-2): درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات 52

نمودار (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر پوششهای بیمه‌ای 53

نمودار (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر رضایتمندی مشتریان 54

نمودار (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر وفاداری مشتریان 55

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                     صفحه

شكل (2-1): چرخة خدمت مطلوب 38

شكل (2-2): مدل رضایتمندی مشتری سوئدی 39

شكل (2-3): مدل رضایتمندی مشتری در آمریكا 40

 

 

 

 

چکیده

سازمانهای ایرانی اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند تغییر و تحول استراتژیک هستند. فرصتها و تهدیدهای محیطی امروز بیش از گذشته اثرات خود را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته است. سازمانها در جریان کسب موقعیت رقابتی مناسب شدیداً نیازمند تغییر ساز و کارهای درون سازمانی خود با نیازها و خواسته‌های مشتریان هستند. از طرفی طبق نظریه هارولد (2013) رضایتمندی بیست و نه درصد از پیشنیازهای وفاداری مشتریان را تأمین می‌نماید. از سویی پوششهای بیمه‌ای نیز در چرخه اقتصاد به عنوان ضامن اجرایی فعالیتها تلقی می‌شود. بنابراین با این بنیه علمی محقق پا در این عرصه نهاده و به دنبال یافتن اثرات پوششهای بیمه‌ای بر رضایتمندی و وفاداری است. با این تفسیر هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر بررسی تأثیر ارایه پوششهای بیمه‌ای بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران می‌باشد. جامعة آماری تحقیق حاضر محدود به مشتریان خسارت دیده و تحت پوشش بیمة بانك كشاورزی دو بخش شعب تهران بزرگ و شعب استان تهران می‌باشد كه نمونه‌ای به حجم 374 نفر انتخاب و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده می‌گردد. پرسشنامه تحقیق پرسشنامه استاندارد زكریا و یونس (2014) بوده كه مشتمل بر 30 سؤال در خصوص سنجش متغیرهای تحقیق می‌باشد. نتیجة حاصل از تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد كه ارایه پوششهای بیمه‌ای تأثیر معناداری بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران (مدیریت شعب بانك در تهران بزرگ و استان تهران) دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد كه ارایه پوششهای بیمه‌ای تأثیر معناداری بر وفاداری مشتریان شعب بانک کشاورزی استان تهران دارد.

 

کلمات کلیدی: پوششهای بیمه‌ای، رضایت، وفاداری، مشتری، بانك كشاورزی

تعداد صفحه : 93

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***