پایان نامه ارشد:بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: “ استراتژیک “

بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

استاد راهنما :

دکتر علیرضا امیرکبیری

استاد مشاور :

فرانک زند نامدار

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

چکیده

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه

 • بیان مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………3
 • بیان اهمیت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..4
 • بیان اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….5

      1-3-1 هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

      1-3-2 اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………5

 • چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6
 • مدل تحقیق……….…………………….…………………………………….…………………………………………………………………..10
 • فرضیات یا سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10
 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11
 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………11
 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………12

      1-9-1 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………12

      1-9-2 قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………..12

      1-9-3 قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

 • روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………12
 • روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………….12
 • روش تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………..13
 • تعریف مفاهیم اساسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………13

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش  

مقدمه

 • عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………17

     2-1-1- انواع عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….18

         2-1-1-1 عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

         2-1-1-2 عدالت رویه ای………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-1-3- عدالت مراوده ای…………………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-1-4- عدالت اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-1-5- عدالت احساسی……………………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-1-6- عدالت مشاهده ای………………………………………………………………………………………………………………….22

2-1-1-7- عدالت زبانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………22

2-1-2 ساختار سازمان عدالت گرا……………………………………………………………………………………………………………….24

         2-1-2-1 محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه…………………………………………………………………………………………..25

         2-1-2-2 مدیریت استبدادی …………………………………………………………………………………………………………………26

         2-1-2-3 فناوری و عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………..27

         2-1-2-4 اندازه سازمان و امكان اجرای عدالت در آن………………………………………………………………………………….28

         2-1-2-5 ساخت قدرت و كنترل، و عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………29

2-1-2-6- فرهنگ و زبان……………………………………………………………………………………………………………………..30

 • تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….31

      2-2-1 دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1-1- مدل می یر و آلن…………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-1-2- مدل مایر و شورمن………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-1-3-مدل جاروس و همکاران………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-2- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….35

 • رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-1- ابعاد رفتار شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..40

2-3-2- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………………………….44

2-3-3- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………….45

2-3-4- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………51

2-3-4-1- اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-3-4-2- مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………52

2-3-4-3- تقابل ……………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-4-4- عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..52

2-3-5- رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………54

 • پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع ………………………………………………………………………………………..56

      2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………..56

      2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………….58

 • جمع بندی پایه های تجربی ……………………………………………………………………………………………………………60
 • مدل تحلیل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..60
 • معرفی بانک تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………61

 

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق

مقدمه

 • نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..65
 • جامعه آماری مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-2- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………65

3-2-3- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2-4- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….66

 • ابزار و روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………66

3-4-1 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..66

3-4-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-4-3 نحوه توزیع پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..68

 • روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………..68

3-4-1 روایی یا اعتبار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………68

3-4-2 پایائی یا اعتماد پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..68

 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..69

3-5-1 روش های آماری مورد استفاده در پژوهش …………………………………………………………………………………….70

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها    

مقدمه

 • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………73

4-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………..73

4-1-2 سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-3 سابقه کار پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………..74

4-1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………..75

4-1-5 وضعیت استخدام پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………….76

 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………77

4-2-1 نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………………………….77

 • مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………78

4-3-1-مدلیابی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………….78

4-3-2-مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………………..79

 • مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) ………………………………………………………………………………………………………….84
 • نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………86

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   

مقدمه

 • جمع بندی و نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………….90
 • پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

5-2-1 پیشنهاد مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………….92

5-2-2 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………..94

5-2-3 پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………….94

5-2-4-مشکلات محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….95

 

فهرست منابع و مآخذ:   

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………98

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………100

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

 

جدول 3-1 سؤالات تخصصی………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول 3-2  پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-1  آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………

جدول 4-2  آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………….

جدول 4-3 آمار توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………….

جدول 4-4 آمار توصیفی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………

جدول 4-5 آمار توصیفی وضعیت استخدام پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….

جدول 4-6 توصیف آماری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………

جدول 4-7 نرمال بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-8 نتایج مدل اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-9 خلاصه نتایج شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 

نمودار 2-1 مسیرهای تعاملی سازمان و محیط ………………………………………………………………………………………………….

نمودار 4-1 آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………….

نمودار 4-2 آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………..

نمودار 4-3 آمار توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………..

نمودار 4-4 آمار توصیفی میزان تحصیلات  پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………

نمودار 4-5 آمار توصیفی وضعیت استخدام پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

 

 

شکل 1-1 مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 2-1 حیطه های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………

شکل 2-2 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….

شکل 2-3 – مدل نیهوف و مورمن ………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 2-4 – مدل ارگان  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 2-5 مدل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل 4-1 بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته………………………………………………………………………………………

شکل 4-2 مقادیر t برای بررسی معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته…………………………………………

شکل 4-3 مقادیر استاندارد برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر…………………………………….

شکل 4-4 مقادیر t-value برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر……………………………………

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

در دنیای پُر چالش کنونی، سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می­یابد، مشارکت کارکنان در برنامه­ها را تحت تاثیر قرارخواهد دا د و می­تواند عاملی موثر بر تعهد شغلی و عزت نفس باشد.این تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد می­شود. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان­ها نوآور، منعطف، بهره­ور و در برابر بقایشان مسئول باشند. حال بروز چنین رفتاری چگونه امکان­پذیر است؟ (ابیلی، 1387)

عدالت سازمانی عاملی است که در بروز چنین رفتاری بسیار نقش به سزایی ایفا می­کند.عدالت سازمانی عبارت است از این که با چه شیوه­ای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراك منصفانه بودن پرداخت ها و برابر در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتار های بین شخصی و کافی بودن اطلاعات و منابع در سازمان می باشد. به اعتقاد گرین برگ درك عدالت در سازمان یك اصل و الزام اساسی برای اثربخشی و كاركرد موثر سازمان­ها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان است. (دانایی فرد، 1387)

رفتار­های فراتر از وظیفه و فرانقشی براساس ادراك از واقعیت شكل می­گیرد نه خود واقعیت .در این راستا، چنانچه ادراك افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد و احساس کنند در سازمان هیچ تبعیضی وجود ندارد و عدالت به­طورکامل اجرا می­شود در كاركنان موجب ایجاد یک تعهد شغلی می­گردد درواقع تعهد شغلی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد و تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به شغل و سازمان است وقتی که فرد احساس تعهد شغلی   می­کند رفتارهای فرانقشی یا درواقع همان رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد كرد که این امر درنهایت به بهره­وری سازمان و عملکرد مناسب آن منجر می­شود. لذا دراین تحقیق تعهد شغلی به عنوان نقش تعدیل­گر قرار گرفته است که ازاین طریق رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی مورد بررسی گردد. (حسین زاده، 1390)

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***