پایان نامه ارشد:الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان : الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشكده امام خمینی و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان:

الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره): بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر

 

استاد راهنما:

دکتر منصور انصاری

 

استاد مشاور:

دکتر نوراله قیصری

زمستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست تفصیلی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: روش شناسی اندیشه سیاسی؛رهیافت زمینه–متن گرای اسکینر…………………………………………………..6

 • هرمنوتیک وهرمنوتیک روششناختی…………………………………………………………………………………………..8

هرمنوتیک روشی مولف محور…………………………………………………………………………………………..12

 • نقدهای متدولوژیک اسکینر…………………………………………………………………………………………………….13
 • الف: نقد متدولوژی قرائت متنی………………………………………………………………………………………………14

اسطوره دکترین………………………………………………………………………………………………………….16

اسطوره انسجام………………………………………………………………………………………………………….19

اسطوره کوته نظری (محدودیت فکری)……………………………………………………………………….22

ب: نقد متدولوژی قرائت زمینه ای……………………………………………………………………………………..24

 • متدولوژی اسکینر………………………………………………………………………………………………………………….28

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….38

فصل دوم: بررسی رویکرد روششناختی چند متن درسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………………….42

 • اصول روش شناختی حاکم برمتون مورد بررسی………………………………………………………………………..43

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..44

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر یحیی فوزی…………………………………………………………..45

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………46

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….47

 • کاربرد روش در متن………………………………………………………………………………………………………………47

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..48

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..50

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی…………………………………………………………..53

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی…………………………………………………………54

فصل سوم: بررسی لغزشهای روش شناختی در متون مورد بررسی…………………………………………………………..57

 • اسطوره دکترین……………………………………………………………………………………………………………………..58

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..59

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..60

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………60

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی……………………………………………………………61

 • اسطوره انسجام……………………………………………………………………………………………………………………..61

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..62

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………….64

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………….65

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….66

پیامدهای ناگوار تحمیل اسطوره انسجام برای قرائت متون اندیشه ای……………………………….67

بررسی متون………………………………………………………………………………………………………………68

 • اسطوره محدودیت فکری یا کوته نظری…………………………………………………………………………………..70

فرار از خوانش متون اصلی در زمینه……………………………………………………………………………..70

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….71

فصل چهارم: طرحی برای کار بست نظریه اسکینر جهت تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………..73

 • امام خمینی کیست؟……………………………………………………………………………………………………………….75

الف: امام خمینی رسمی……………………………………………………………………………………………………76

ب: دوره اول ( از 1300_1281ش)……………………………………………………………………………………78

تحصیلات روح ا… …………………………………………………………………………………………………..79

اولین خطابه روح ا… ………………………………………………………………………………………………..79

ج: دوره دوم زندگی روح ا… ( از 1320-1300ش)……………………………………………………………..79

د: دوره سوم زندگی روح ا… ( از 1340-1320ش)………………………………………………………………80

هـ: دوره چهارم زندگی امام (از 1368-1340ش)…………………………………………………………………80

 • کیستی درونی امام خمینی……………………………………………………………………………………………………….81

الف: چگونه میتوان میان رشته های به ظاهرمتناقض جمع بست؟……………………………………………82

ب: چنین امکانی چطور برای امام فراهم شده است؟…………………………………………………………….84

 • رابطه متن و زمینه………………………………………………………………………………………………………………….86

جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………………….88

جمهوریت………………………………………………………………………………………………………………..89

اسلامی بودن حکومت………………………………………………………………………………………………..91

 • تحول یا ثبات دراندیشه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………103

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….116

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….119

 

چكیده:در سالهای اخیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به یكی از مهمترین حوزه های پژوهشی تبدیل شده است و چند كتاب به عنوان متن درسی انتشار یافته است. در این پایان نامه با نگرش آسیب شناختی و روش شناختی تلاش شده است تا نخست به بررسی روش شناختی این كتب بپردازیم و سپس با استفاده از متدولوژی اسكینر به برخی از مهمترین الزامات روش شناختی بپردازیم كه در تاریخ اندیشه سیاسی نویسی از اهمیت زیادی برخوردارند. با استفاده از اسكینر به بررسی برخی از مهمترین این كتابهای درسی پرداختیم و داده ها نشان می داد كه این كتابها عمدتا از روش خاصی پیروی نمی كنند و بیش از این كه منجر به اندیشه ورزی شوند، به مطالعه ای اجمالی اندیشه سیاسی امام خمینی منجر شده اند. از میان روشهای متن گرا و زمینه گرا نویسندگان این كتابها عمدتا بحث خود را با زمینه گرایی شروع كرده اند لیكن در عمل به سمت متن گرایی سوق یافته اند. بعد از بررسی كتابهای برگزیده در فصل اخر تلاش كرده ایم تا با استفاده از رویكرد روش شناختی به برخی از مهمترین الزامات تاریخ اندیشه سیاسی نویسی بپردازیم. از مهمترین این الزامات می توان به درك همزمان متن و شرایط زمینه ای اشاره كرد كه اسكینر از آن با عنوان گفتمان حاكم بر دوره اندیشه ورزی مولف نام برده است. در فصل اخر با عطف توجه به این مورد تلاش شده است تا به برخی از مهمترین این الزامات پرداخته شود. درك همزمان متن و زمینه در اندیشه سیاسی امام خمینی و درك شرایط گفتمانی حاكم به نظر می رسد كه می تواند راهی برای پاسخگویی به مهمترین منازعاتی باشد كه در حول اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) شكل گرفته باشد. كتابهای درسی اندیشه سیاسی نویسی امام از این حیث دارای نقصان ها و كمبودیهای اساسی می باشند.

کلمات کلیدی:اسکینر، هرمنوتیک، امام خمینی، اندیشه سیاسی، زمینه گرایی، متن گرایی.

مقدمه

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)‌به مثابه مهمترین منبع فكری نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین گفتمان اسلام سیاسی به طور كلی موضوع تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی بوده است و نویسندگان ایرانی نیز سعی كرده اند تا با توجه به شرایط متحول سیاسی برخی از زوایای نادیده آن را روشن كنند. علاوه بر اینها، اندیشه سیاسی امام از حیث منازعات گفتمانی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و در میانه منازعه بر سر این یا آن تفسیر، گفتمانهای سیاسی، تفسیرهای بعضآً دلبخواهانه ای را عرضه كرده اند. در این تحقیق با عطف به دو مساله فوق تلاش ما این است كه نشان دهیم كه از حیث روش شناختی اندیشه امام خمینی را باید به چه ترتیبی مطالعه كرد. برای عینی كردن تحقیق، ما نخست به بررسی برخی از متون درسی اندیشه سیاسی امام می پردازیم و به بررسی این نكته خواهیم پرداخت كه در این متون با چه روشی اندیشه سیاسی ایشان مورد تفسیر قرار گرفته است. مطالعه اولیه ما نشان می دهد كه این متون اساسا چندان دلبستگی به روش پژوهشی نداشته اند و عمدتا نگرشی متن گرا- به شكل نهفته- داشته اند و در نتیجه نتوانسته اند تفسیر دقیق و موسعی ارائه دهند. بعد از این آسیب شناسی با عطف توجه به روش های مطالعاتی كه اكنون در ادبیات تاویلی و تفسیری رواج یافته تلاش می كنیم تا با استفاده از روش متن گرا- زمینه گرای اسكینر مدل خاصی را برای مطالعه اندیشه سیاسی امام ارائه كنیم كه نه تنها نقصان های فوق الذكر را نخواهد داشت بلكه روشی را در اختیار ما می نهد كه اتفاقا باعث می شود تا برخی از زوایاینادیده تر اندیشه امام روشن گردند كه در هیچ دستگاه روش شناختی دیگری نمی توان آن وجوه را مشاهده كرد. بنابراین در این تحقیق تلاش ما همزمان چند جنبه روش شناختی و محتوایی را در بر می گیرد. اما چنانكه اشاره كردیم برای انضمامی كردن این بحث مورد مطالعاتی خود را چند كتاب و متن درسی در خصوص اندیشه سیاسی امام قرار داده ایم و بعد از این مرحله آسیب شناسی، مدل روش شناختی خود را ارائه خواهیم كرد.

ضرورت و اهمیت موضوع

همچنانكه در طرح مساله اشاره كردیم، موضوع این تحقیق از دو منظر عملی و نظری حائز اهمیت است. از حیث نظری با توجه به منازعاتی كه بین گفتمانهای سیاسی راست و چپ در خصوص محتوای اندیشه سیاسی امام در گرفته است این تحقیق به ما كمك می كند تا نشان دهیم كه چنانكه تعهد روش شناختی به تفسیر اندیشه سیاسی امام وجود داشته باشد، اندیشه امام قطعا از مرزهای تنگ نظرانه بالاتر خواهد رفت. از حیث نظری نیز روش خاصی را برای مطالعه اندیشه امام در اختیار ما قرار می دهد كه می تواند از حیث نظری مهم باشد و پرتو جدیدی بر اندیشه های امام بیندازد.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***