پایان نامه ارتباط هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عنوان :

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا (مورد مطالعه : آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان)

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..3
 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………3
 • اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………….6
 • نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7

1-5اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8

1-6فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….8

1-7 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………9

1-8تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………………….9

1-9روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….11

1-10جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………….11

1-11روش تجزیه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….12

1-12 روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………12

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2تاریخچه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………16

2-3هوش هیجانی چیست؟…………………………………………………………………………………………………17

2-4مدل های هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………..20

2-5 ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی…………………………………………………………………………..20

2-6 هوش هیجانی و بهره هوشی…………………………………………………………………………………………27

2-7 هوش هیجانی در محیط کار…………………………………………………………………………………………30

2-8 رهبری……………………………………………………………………………………………………………………….33

2-9 تعاریف  رهبری………………………………………………………………………………………………………….34

2-10 مفهوم رهبری ………………………………………………………………………………………………………….36

2-11تمایز مدیریت و رهبری………………………………………………………………………………………………39

2-12 تاریخچه رهبری……………………………………………………………………………………………………….40

2-13 مبانی نظری در مورد سبک های رهبری ………………………………………………………………………41

2-14 نظریه های رهبری…………………………………………………………………………………………………….43

2-15 مطالعات دانشگاه اوهایو…………………………………………………………………………………………….44

2-16 مطالعات دانشگاه میشیگان………………………………………………………………………………………….45

2-17شبکه مدیریتی بلیک و موتون………………………………………………………………………………………46

2-18 مطالعات دانشگاه آیوا………………………………………………………………………………………………..47

2-19 تئوری وضعی و اقتضایی…………………………………………………………………………………………..47

2-20 تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد……………………………………………………………………………….48

2-21تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا ……………………………………………………………………….49

2-22 تئوری مسیر _ هدف………………………………………………………………………………………………..50

2-23 تئوری اسنادی رهبری ………………………………………………………………………………………………51

2-24 تئوری رهبری فرهمند……………………………………………………………………………………………….51

2-25 سبک رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………..52

2-26 مفهوم سبک رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………54

2-27 ابعاد رهبری تحول گرا………………………………………………………………………………………………55

2-28 سبک رهبری تعامل گرا……………………………………………………………………………………………..56

2-29 ابعاد رهبری تعامل گرا……………………………………………………………………………………………….58

2-30 تفاوت های رهبریی تحول گرا و تعامل گرا………………………………………………………………….58

2-31 عوامل مؤثر بر سبک رهبری تحول گرا………………………………………………………………………..59

2-32 اهمیت رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………63

2-33 چالش های پیش روی سازمان ها و رهبری تحول گرا……………………………………………………64

2-34 رابطه هوش هیجانی و رهبری…………………………………………………………………………………….66

2-35 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………70

2-35-1تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………….70

2-35-2 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………….75

2-36 مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..78

فصل سوم:روش تحقیق

3-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..88

3-2روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………89

3-3 گامهای اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………….90

3-4جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….91

3-5نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..92

3-6معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………92

3-6-1 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………93

3-7روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………96

3-8 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………97

3-8-1روایی……………………………………………………………………………………………………………………..97

3-8-2پایایی……………………………………………………………………………………………………………………..97

3-8-2-1عوامل موثر بر پایایی و روایی  ……………………………………………………………………………..97

3-9 قلمرو تحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی)…………………………………………………………………….101

3-10روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….104

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..105

4-2-1: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن…………………………………………………………………………..105

4-2-2: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت ……………………………………………………………………107

4-2-3: تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات…………………………………………………………………108

4-2-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه خدمت…………………………………………………………….110

4-2-5: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر هوش هیجانی………………………………………………..111

4-2-6: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر خود انگیزگی…………………………………………………112

4-2-7: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر خود آگاهی……………………………………………………114

4-2-8: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر خود کنترلی…………………………………………………..116

4-2-9: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر هوشیاری اجتماعی…………………………………………117

4-2-10: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر مهارت اجتماعی…………………………………………..119

4-2-11: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر سبک رهبری……………………………………………….120

4-2-12 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  رهبری تحول گرا………………………………………121

4-2-13 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  جاذبه رهبری ……………………………………………122

4-2-14 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  تاثیر معنوی ……………………………………………..123

4-2-15 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  الهام بخشی……………………………………………….125

4-2-16 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  نگرش  بخشی…………………………………………..126

4-2-17 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  ملاحظه فردی……………………………………………127

4-2-18 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  رهبری عمل گرا………………………………………..129

4-2-19 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر  پاداش مناسب……………………………………………130

4-2-20 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثناء فعال……………………….131

4-2-21: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثناء غیر فعال………………….133

4-2-22 : تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نتایج کارکنان …………………………………………….135

4-2-23: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عملکرد کارکنان…………………………………………..135

4-2-24: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر رضایت کارکنان…………………………………………..137

4-2-25: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تعهد کارکنان……………………………………………….138

4-2-26: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر استرس کارکنان……………………………………………139

4-3 آمار  استنباطی………………………………………………………………………………………………………….140

4-3-1  بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………….142

4-3-2  بررسی فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………..145

4-3-2-1  فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………145

4-3-2-2  فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………..147

4-3-2-3  فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………….148

4-3-2-3  فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………151

4-3-2-3  فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………151

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………154

5-2- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ…………………………………………………………………………………………………………..155

5-2-1 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ…………………………………………………………………………………………….155

5-2-2- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ………………………………………………………………………………………….161

5-2-2-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….162

 • فرضیه دوم:……………………………………………………………………………………………………162
 • فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………162
 • فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………162
 • بحث در نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….163
 • موانع و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………166
 • پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………….167

5-6 پیشنهادهای آتی………………………………………………………………………………………………………..167

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….169

فهرست اشکال:

(2-1) ابعاد هوش هیجانی در محیط کار……………………………………………………………………………….31

2-2 مدل رابطه هوش هیجانی ، سبک رهبری و نتایج کارکنان………………………………………………..77

3-1 :گامهای اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….90

4-1  توزیع فراوانی متغیر سن……………………………………………………………………………………………106

4-2 توزیع متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………….108

4-3 توزیع فراوانی متغیر تحصیلات…………………………………………………………………………………..109

4-4 توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت……………………………………………………………………………….111

 

فهرست جداول

(2-1) چارچوب مفهومی جدید دانیل گلمن در مورد صلاحیت هیجانی………………………………….22

2-2 مدل تحقیق بلیک و موتون……………………………………………………………………………………………45

3-1 مقیاس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………….93

3-2 محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………99

3-3 محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………99

3-4 محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………99

4-1  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………106

4-2  بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت…………………………………………………………………………..108

4-3  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات………………………………………………………………………109

4-4  بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت…………………………………………………………………..111

4-5  آماره های توصیفی مربوط به متغیر هوش هیجانی مدیران……………………………………………..113

4-6  آماره های توصیفی مربوط به متغیر خود انگیزگی…………………………………………………………112

4-7 توزیع سوالات متغیر خود انگیزگی………………………………………………………………………………115

4-8 آماره های توصیفی مربوط به متغیر خود آگاهی…………………………………………………………….116

4-9 توزیع سوالات متغیر خود آگاهی………………………………………………………………………………..116

4-10 آماره های توصیفی مربوط به متغیر خود کنترلی………………………………………………………….118

4-11توزیع سوالات متغیر خود کنترلی………………………………………………………………………………118

4-12 آماره های توصیفی مربوط به متغیر هوشیاری اجتماعی………………………………………………..119

4-13توزیع سوالات متغیر هوشیاری اجتماعی……………………………………………………………………..119

4-14 آماره های توصیفی مربوط به متغیر مهارت اجتماعی……………………………………………………121

4-15توزیع سوالات متغیر مهارت اجتماعی…………………………………………………………………………121

4-15 توزیع فراوانی سبک های رهبری………………………………………………………………………………122

4-16 آماره های توصیفی مربوط به متغیر رهبری تحول گرا…………………………………………………..123

4-17 آماره های توصیفی مربوط به متغیر جاذبه رهبری………………………………………………………..123

4-18توزیع سوالات متغیر جاذبه رهبری……………………………………………………………………………..124

4-19 آماره های توصیفی مربوط به متغیر تاثیر معنوی…………………………………………………………..125

4-20 توزیع سوالات متغیر تاثیر معنوی………………………………………………………………………………126

4-21 آماره های توصیفی مربوط به متغیر الهام بخشی…………………………………………………………..127

4-22 توزیع سوالات متغیر الهام بخشی………………………………………………………………………………127

4-23 آماره های توصیفی مربوط به متغیرنگرش  بخشی……………………………………………………….128

4-24 توزیع سوالات متغیر نگرش بخشی……………………………………………………………………………128

4-25 آماره های توصیفی مربوط به متغیر ملاحظه فردی……………………………………………………….130

4-26 توزیع سوالات متغیر ملاحظه فردی…………………………………………………………………………..130

4-27 آماره های توصیفی مربوط به متغیر رهبری عمل گرا…………………………………………………..131

4-28 آماره های توصیفی مربوط به متغیر پاداش مناسب……………………………………………………….132

4-29 توزیع سوالات متغیر پاداش مناسب…………………………………………………………………………..132

4-30 آماره های توصیفی مربوط به متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا فعال…………………………………..132

4-31 توزیع سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا فعال……………………………………………………….133

4-32 آماره های توصیفی مربوط به متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا غیر فعال……………………………..134

4-33 توزیع سوالات متغیر مدیریت مبتنی بر استثنا غیر فعال…………………………………………………134

4-34 آماره های توصیفی مربوط به متغیر نتایج کارکنان………………………………………………………..135

4-35 آماره های توصیفی مربوط به متغیر عملکرد کارکنان…………………………………………………….136

4-36 توزیع سوالات متغیر عملکرد کارکنان………………………………………………………………………..137

4-37 آماره های توصیفی مربوط به متغیر رضایت کارکنان…………………………………………………….138

4-38 توزیع سوالات متغیر رضایت کارکنان………………………………………………………………………..139

4-39 آماره های توصیفی مربوط به متغیر تعهد کارکنان………………………………………………………..139

4-40 توزیع سوالات متغیر تعهد کارکنان…………………………………………………………………………….140

4-41 آماره های توصیفی مربوط به متغیر استرس کارکنان…………………………………………………….141

4-42 توزیع سوالات متغیر استرس کارکنان………………………………………………………………………..141

4-43  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………………..144

4-44  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی…………..144

4-45  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و نتایج کارکنان…………….146

4-46  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………147

4-47  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان…………148

4-48  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………149

4-49  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و رضایت کارکنان…………150

4-50  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………150

4-51  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد کارکنان…………….151

4-52 بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و هوش هیجانی……………..152

4-53  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سبک رهبری تحول گرا و استرس کارکنان………….153

 

چکیده:

هدف  این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و هوش هیجانی و نتایج کارکنان بوده است و جهت پاسخ به سوال اصلی “آیا بین سبک رهبری تحول گرا ، هوش هیجانی مدیران و نتایج کارمندان رابطه ای وجود دارد؟” انجام شده است. بعد از انجام مراحل اولیه تحقیق ، تکمیل ادبیات پژوهش و بررسی پیشینه تاریخی تحقیق در رابطه با عوامل سبک های رهبری و هوش هیجانی ، پرسشنامه سبک رهبری الیو و اوهایو برای سنجش سبک رهبری مدیران و پرسشنامه هوش هیجانی سبریاشرینگ برای سنجش هوش هیجانی مدیران استفاده شده است . روش تحقیق این پژوهش میدانی – کاربردی بوده است .جامعه آماری عبارت است از کلیه مدارس شهر گلپایگان و نمونه عبارت است از 126 نفر مدیران مدارس که به علت جحم کم کلیه افراد مورد آزمون قرار گرفته اند.پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ سنجیده شده است که مقدار محاسبه شده برای پرسشنامه هوش هیجانی سبریاشرینگ 0.78 و برای پرسشنامه سبک رهبری آلیو و اوهایو 0.76 بوده است. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان تایید شده است.برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است.در آمار استنباطی از  آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن یا نبودن داده استفاده شد و  آزمون همبستگی برای سنجش روابط متغییرهای فرضیه های تحقیق استفاده شده است.کلیه مفروضات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند و در انتها مشخص شد که هوش هیجانی مدیران ، سبک رهبری تحول گرا و نتایج کارمندان با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش به مدیران پیشنهاداتی داده شده است.

کلمات کلیدی:

رهبری                                             رهبری تحول گرا

هوش هیجانی                                     تعهد سازمانی

استرس شغلی                                     عملکرد سازمانی

رضایت شغلی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1 مقدمه

ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ مؤﺛﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎراﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ تأﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪل رﻓﺘﺎری ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ، زﯾﺮا اﺻﻮل آن راه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد، ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ، و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد( گلمن ،1998)

دانیل گلمن معتقد بود هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خود آگاهی روحیات خود را کنترل کند ، از طریق خود تنظیمی آن را بهبود بخشد ، از طریق همدلی ، تاثیر آن ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط ، به شیوه ای رفتار کند که روحیات خود و دیگران را بالا ببرد.( دوستار ،1382)

مدیریت ، فن و هنری است که از طریق درک و فهم علمی قابل پیشرفت است .به عبارت دیگر ، مدریت فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت ، کنترل و نظارت است، که برای دست یابی به اهداف سازمان بر اساس نظام ارزشی جامعه مورد قبول صورت می گیرد.(علاقه بند ،1371)

در این پژوهش تاثیر هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران مدارس گلپایگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، در این فصل بر آنیم تا به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق ، نوآوری ، تعریف واژگان کلیدی ، جامعه و نمونه آماری ، روش و نوع تحقیق را بیان نماییم.

 

 

 • بیان مسئله

هوش هیجانی چیست؟ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧـﻰ ﻋـﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻇـﺮﻓﻴـﺖ ادراک، اﺑﺰار، ﺷﻨـﺎﺧـﺖ، ﻛـﺎرﺑـﺮد و اداره ﻫﻴجاﻧﻬـﺎ در ﺧـﻮد و دﻳﮕﺮان (ﻣییر و ﺳﺎﻟـﻮى،١٩٩٧) هوش هیجانی[1] را، توانایی نظارت و نظم دهی احساسات خود و دیگران و استفاده از احساسات برای راهنمایی فکر و عمل توصیف کرده اند . به نظر گلمن ( 1998 ، 1996، 1995 ) هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است . بار-آن[2] ( 2000 ) معتقد است هوش هیجانی مجموعه ای از دانش ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی است که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی به طور مؤثری تحت تأثیر قرار می دهد . هوش هیجانی از چهار مهارت اصلی تشکیل می شود : 1- خودآگاهی ، توانایی در شناخت دقیق هیجان ها به هنگام وقوع آنها و درک شیوه های معمولی خود برای واکنش نشان دادن به مردم و وضعیت های مختلف 2- خود مدیریتی ، توانایی در کنترل هیجان ها که از طریق آن می توانید انعطاف پذیر باقی بمانید و در مقابل مردم و وضعیت های متفاوت ، به طور مثبت و مؤثر واکنش نشان دهید . 3- آگاهی اجتماعی ، توانایی در شناخت و درک هیجان های دیگران ، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی . این آگاهی برای کنترل و مدیریت روابط بسیار ضرورت دارد . 4- مدیریت رابطه ، توانایی به کارگیری آگاهی از هیجان های خود و هیجان های دیگران برای مدیریت سازنده و مثبت تعامل ها و روابط ( شاکنسی و پارکر[3] ، 2005 ) .

هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش بینی عملکرد فرد در محیط کار و قوی ترین نیرو برای رهبری و موفقیت است . شاید بهترین امتیاز هوش هیجانی این باشد که یک مهارت بسیار انعطاف پذیر است . هوش هیجانی مردم هرچقدر هم کم یا زیاد باشد ، باز هم مردم می توانند با تمرین آن را بهبود بخشند و کسانی که در هوش هیجانی نمره کلی می آورند عملاً می توانند خودشان را به پای همکارانشان برسانند ( جودن و همکارانش[4] ، 2002 ) . یکی از این تلاش ها جهت افزایش هوش هیجانی استفاده از سبک رهبری تحول گرا است . برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرده است. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو( 1993 )، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند. رهبر تحول گرا یک آگاهی از رسالت یا بینش سازمان ایجاد می کند و همکاران و پیروان را برای سطوح بالاتر توانایی و پتانسیل توسعه می دهد. علاوه بر این، رهبر تحول گرا همکاران و پیروان را تحریک می کند که فراسوی منافع خود، به منافعی توجه کنند که به گروه نفع برساند ( داکت و مک فارلند[5] ، 2003 ) .

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻮاﻧﺎﺗﺎن و ﻓﮑﻦ (2002 ) ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهند ، رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی ﺑﺎﻻﯾﯽ در آن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮدﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮان ﻣﺘﻌﺎلی و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻨﮕﻮرن (2004 )، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان رﺳﺘﻮران ﻫﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ راﺑطه ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﺤﻘﻖ دﯾﮕﺮی به ﻧﺎم ﭼﻦ (2002 ) درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی، 27 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال های اخیر در دنیا و توجه روزافزون به بررسی هوش هیجانی در عرصه های گوناگون و نیز بررسی مدیریت تحول گرا به عنوان سبک مدیریت موفق در سازمان های امروز، تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق سنجش میزان هوش هیجانی مدیران و مهم تر از آن پیدا کردن دلایلی دال بر وجود رابطه بین هوش هیجانی بالاتر و سبک رهبری تحول گرا است .

اهمیت و ضرورت پژوهش

ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری در تحقیقات سایر پژوهشگران اثبات شده است به همین دلیل در صورت بررسی میزان هوش هیجانی مدیران مدارس شهرستان گلپایگان نقاط قوت و ضعف مدیران در ارتباط با مولفه های هوش هیجانی مشخص خواهد شد، با توجه به این که هوش هیجانی یک خصوصیت است که می تواند پرورش و رشد پیدا کند مدیران می توانند نقاط منفی خود را شناسایی کرده و آن ها را تقویت نمایند تا به سبب تغییر عملکرد های هیجانی و کنترل آن بتوانند سبک رهبری خود را از حالت تعادل گرا به سبک تحول گرا نزدیکتر نمایند. محیط شغلی مدیران مدارس به دلیل مواجه بودن با قشر نوجوان نیازمند تصمیم گیری های سریع و مقتدارنه می باشد ، مدیران در صورتی در مواجهه با این نوع تصمیم گیری ها عکس العمل مناسب تری را از خود بروز می دهند که بتوانند فاکتورهای محیطی را به خوبی بررسی کرده و هیجانات ناشی از آن را کنترل نمایند ، هوش هیجانی بالا به افراد کمک می کند که در این شرایط تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.

متاسفانه تا کنون در داخل کشور تحقیقات بسیار کمی جهت بررسی ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری صورت گرفته است.کمبود چنین تحقیقاتی در حیطه آموزش و پروش مشهودتر است.با توجه به این که بالا بودن هوش هیجانی در مدیران مدارس می تواند کشور را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف تعیین شده در ماموریت ها و برنامه های مورد نظر یاری رساند ، و از آنجا که این احتمال وجود دارد که هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران در ارتباط باشد ، ضروریست این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران ارتباط دارد یا خیر.شناخت مولفه های دخیل در شیوه ارتباطات مدیران از جمله فعالیت هایی است که در اثر بخش تر ساختن و کارآمدی سازمان ها موثر است از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران مدارس شهرستان گلپایگان پرداخته شده است.

 

 • نوآوری در تحقیق

یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به تغییر شرایط  کمک کند ، هوش هیجانی و سبک تحول گرا است . هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها و احساسات و توانمندی های انسانی دارد . مدیران برخوردار از هوش هیجانی ، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند ، رهبری تعامل گرا را نیز به عنوان یک فرایند مبادله اجتماعی در نظر گرفته اند ، در جایی که رهبران برای افزایش عملکرد کارکنان خود به پاداش و تنبیه سازمان متکی هستند . رهبران تعامل گرا پیروان خود را در جهت اهداف و نقش های تثبیت شده مورد نیاز هدایت کرده و برای انگیزش دادن به آن ها به پاداش و تنبیه سازمانی متکی هستند. علاوه بر این ، آن ها بر تکالیف، استانداردهای کاری و اهداف وظیفه محور تأکید دارند . امروزه مدیریت آموزشی ، برای جبران نزول کیفی آموزش و پرورش ناشی از توجه به مشکلات کمی ، یک الزام است و ابعاد وسیع و پیچیدگی وظایف آموزشی ، به مدیرانی با عمق نظر و بینش و انعطاف پذیری و مجهز به دانش مدیریت نیاز دارد به همین جهت انجام چنین تحقیقاتی برای سازمان حائز اهمیت می باشد و چندان در داخل سازمان به آنها پرداخته نشده است .

 

[1] – Emotional Intelligence

[2] –  Bar-ON

[3] – Shaughnessy & Parker

[4] – Jordan et.al

[5] – Duckett & Macfarlane

تعداد صفحه:198

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com