پایان نامه ارتباط بین تصویر بدنی،عواطف منفی و طرحواره های جنسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : روانشناسی بالینی

 

عنوان :

مقایسه ارتباط بین تصویر بدنی،عواطف منفی و طرحواره های جنسی با عملکرد جنسی  زنان مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی  و زنان سالم

پائیز92 13

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل اول- کلیات پژوهش                                                                                          1

1-1بیان مساله                                                                                              2

1-2اهمیت نظری و عملی پژوهش                                                                    5

1-3 اهداف پژوهش                                                                                         6

1-4 فرضیه­های پژوهش                                                                                   7

1-5 سوال پژوهش                                                                                          8

1-6 تعریف نظری و عملی متغیرها                                                                               8

1-1-6سرطان پستان                                                                                      8

2-1-6 کارکرد جنسی                                                                                    8

3-1-6 تصویر بدنی                                                                                      9

4-1-6 اضطراب و افسردگی                                                                             10

-1-6 طرحواره شناختی فعال شده در زمینه جنسی                                                   11

 

فصل دوم-مروری بر پیشینه های عملی و نظری پژوهش                                                      12

1-1مقدمه                                                                                                  13

2-2عملکرد جنسی                                                                                      15

1-2-2 چرخه پاسخ جنسی                                                                  16

2-2-2مراحل چرخه پاسخ جنسی زنان براساس DSM-IV-TR                    16

3-2-2ناکارآمدی جنسی زنان                                                               18

4-2-2همه گیر شناسی و سیر اختلال                                                     22

 

 

 

ح

عنوان                                                                                                  صفحه

 

2-3تبیین های نظری در مورد عملکرد جنسی                                                       24

1-2-3تبیین رفتاری                                                                           24

2-2-3تبیین روان کاوی                                                                      24

3-2-3تبیین شناختی                                                                         25

2-4درمان های زیستی،شناختی- رفتاری و روان تحلیل گری                                    26

2-5عوامل موثر بر عملکرد جنسی                                                                    28

1-2-5عوامل روانشناختی                                                                   29

2-2-5عوامل اجتماعی-فرهنگی                                                            29

-2-5عوامل جسمانی                                                                         29

2-6عملکرد جنسی و تصویر بدنی                                                                     30

2-7عملکرد جنسی و عواطف منفی                                                                   32

2-8عملکرد جنسی و طرحواره جنسی                                                               34

2-9پیشینه پژوهش                                                                                       36

1-2-9پیشینه جهان                                                                            36

2-2-9پیشینه ایران                                                                             42

فصل سوم-فرآیند روش شناختی پژوهش                                                                   44

3-1مقدمه                                                                                                45

3-2نوع پژوهش                                                                                         45

3-3جامعه آماری و جمعیت موردنظر                                                                46

3-4نمونه پژوهش و روش نمونه گیری                                                             46

3-5ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد نظر( با اشاره به پایایی و اعتبار آنها)                               49

1-3-5پرسشنامه روابط چند بعدی خود – بدن                                                49

2-3-5شاخص عملکرد جنسی زنان                                                             49ط

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

 

3-3-5مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس                                                50

4-3-5پرسشنامه فعال سازی طرحواره تجزیه شناختی در زمینه جنسی                         51

3-6روش اجرا پژوهش                                                                                     52

3 -7روش و تحلیل دادها

فصل چهارم-یافته های تحقیق                                                                                54

4-1 مقدمه                                                                                                      55

4-2 متغیر وابسته تحقیق: عملکرد جنسی                                                                   56

4-3متغیر های مستقل تحقیق                                                                                 59

1-4-3عواطف منفی                                                                                59

2-4-3- تصویر بدنی                                                                             60

3-4-3طرح واره های جنسی                                                                  63

4-4 بررسی تفاوت بین دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا به لحاظ عملکرد جنسی                  64

4-5بررسی تفاوت بین دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا به لحاظ عواطف منفی              66

4-6 بررسی تفاوت بین دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا به لحاظ تصویر بدنی             68

4-7بررسی تفاوت بین دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا به لحاظ ابعاد طرحواره جنسی        70

4-8بررسی پیش بینی پذیری عملکرد جنسی بر اساس متغیرهای اصلی تحقیق                72

1-4-8مدل رگرسیون چندگانه (روش ورود همزمان داده ها)                          72

2-4-8مدل رگرسیونی گام به گام                                                          73

4-9تحلیل رگرسیونی به تفکیک گروه                                                                75

2-4-9بررسی ارتباط بین عملکرد جنسی و عواطف منفی به تفکیک دو گروه       77

3-4-9بررسی ارتباط بین عملکرد جنسی و تصویر بدنی به تفکیک دو گروه          78

4-4-9بررسی ارتباط بین عملکرد جنسی و تصویر بدنی به تفکیک دو گروه          79ی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات                                                                            80

5-1 مقدمه                                                                                             81

5-2 خلاصه نتایج                                                                                   82

5-3 بحث و نتیجه گیری                                                                            84

5-4محدودیت های پژوهش                                                                       86

5-5 پیشنهادات پژوهش                                                                             88

 

فهرست منابع                                                                                                          89

1-فارسی                                                                                                             89

2-انگلیسی                                                                                                           92

پیوست ها

چکیده انگلیسی                                                                                                     98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 3-4 اطلاعات دموگرافیک دو نمونه مبتلایان وافراد غیر مبتلا                                      48

جدول 1-4-2شاخص های آماری مربوط به ابعاد عملکرد جنسی                                        56

جدول 2-4-2توزیع فراوانی و درصد وضعیت عملکرد جنسی در دو گروه                             57

جدول1-4-3شاخص های آماری مربوط به ابعاد عواطف منفی                                            59

جدول 2-4-3 شاخص های آماری مربوط به ابعاد تصویر بدنی                                          60

جدول 3-4-3 شاخص های آماری مربوط به طرح واره ای جنسی                                        62

جدول 4-4-3مقایسه دو گروه زنان مبتلا و زنان غیر مبتلا به لحاظ عملکرد جنسی                    63

جدول 4-4مقایسه دو گروه زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان غیر مبتلا به لحاظ عملکرد جنسی             64

جدول 1-4-4مقایسه گروهی در ابعاد عملکرد جنسی                                                      64

جدول 4-5مقایسه دو گروه زنان مبتلا و زنان غیر مبتلا به لحاظ عواطف منفی                         66

جدول 1-4-5مقایسه گروهی در ابعاد عواطف منفی                                                        66

جدول 4-6مقایسه دو گروه زنان مبتلا و زنان غیر مبتلا به لحاظ تصویر بدنی                           68

جدول 1-4-6مقایسه گروهی در ابعاد تصویر بدنی                                                         68

جدول 4-7مقایسه دو گروه به لحاظ طرح واره های منفی جنسی                                        70

جدول 1-4-7مقایسه گروهی در طرح واره های جنسی                                                   70

جدول1-4-8رگرسیون چند گانه عملکرد جنسی و متغیرهای پیش بین                                      72

جدول2-4-8 مدل رگرسیونی گام به گام بر اساس متغیرهای پیش بین                                   74

جدول 3-4-8سهم تاثیر متغیرهای وارد شده به مدل در تبیین عملکرد جنسی                        74

جدول 1-4-9 مدل رگرسیونی چند گانه برای عملکرد جنسی و (عواطف منفی)                         75

جداول تکمیلی                                                                                                       77

 

 

ک

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 3-4-2توزیع درصد وضعیت عملکرد جنسی در دو گروه زنان مبتلا و زنان غیر مبتلا                     58

نمودار 1-4-3توزیع درصد وضعیت شدت عواطف منفی در دو گروه زنان مبتلا و زنان غیر مبتلا              61

نمودار1-4-4مقایسه میانگین ابعاد عملکرد جنسی در دو گروه زنان مبتلا و زنان غیر مبتلا                       65

نمودار 1-4-5مقایسه میانگین ابعاد عواطف منفی در دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا                67

نمودار 1-4-6 مقایسه میانگین ابعاد تصویر بدنی در دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا                69

نمودار 1-4-7 مقایسه میانگین ابعاد عملکرد جنسی در دو گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا            71

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1بیان مساله

امروزه سرطان پستان[1] از شایع ترین بیماری های مختص زنان می باشد که طیف وسیعی از جامعه ما را نیز درگیر خود ساخته است. در کشور ما از هر 10 تا 15 زن، احتمال ابتلای یک زن به سرطان پستان وجود دارد، اما سن بروز سرطان پستان درزنان ایران دست کم یک دهه کمتر اززنان کشورهای توسعه یافته است. میانگین سن تشخیص سرطان پستان درکشورهای غربی 56 سال و در ایران 45سال است (کاویانی، 1388) . سرطان پستان، دومین علت رایج مرگ ناشی از سرطان است (ویچمن[2] و کرویر [3]2008،مور[4] 1992). سرطان پستان یک بیماری به شدت ناهمگن است که در اثر تأثیر متقابل عوامل وراثتی و محیطی ایجاد می شود و به تجمع پیشرونده تغییرات ژنتیک و اپی -ژنتیک در سلولهای سرطان پستان منجر می گردد. بیماری سرطان پستان مانند سایر بیماری‌های سرطان 4 مرحله اول تا چهارم دارد،مرحله اول آن کاملا قابل علاج قطعی است،مرحله دوم و سوم،مرحله کلینیکی است که بیمار باید تحت درمان‌های خاص و عمدتا جراحی و شیمی‌درمانی قرار گیرد؛اما مرحله چهارم زمانی است که بیماری خیلی پیشرفت کرده است و کار زیادی برای آن نمی‌توان انجام داد(اقتدار وهمکاران،1388).

ماهیت کلی این بیماری به گونه ای است که هویت و شخصیت زنانه مبتلایان را به خطر می اندازد و آنها را با مسایلی همچون اضطراب، افسردگی، ناامیدی، احساس انزوای اجتماعی، وحشت از واکنش همسر در صورت تأهل، نگرانی درباره ی ازدواج در صورت تجرد، ترس از مرگ و دلهره ی عقیم شدن و … روبه رو می سازد. درد و رنج حاصل از بیماری، نگرانی از آینده اعضای خانواده، ترس از مرگ، عوارض ناشی از درمان بیماری،کاهش میزان عملکردها، اختلال درتصویر ذهنی و مشکلات جنسی از جمله عواملی هستند که بهداشت روانی بیمار مبتلا به سرطان پستان را دچار اختلال می سازند(رمضانی و همکاران،1380).

برای زنان جوان ازدواج، تولید مثل، شغل و تحصیلات از جمله مواردی مهمی هستند که تحت تأثیر سرطان پستان قرار می گیرد. نارسایی تخمدانها ، مونوپوز زودهنگام ناشی از شیمی درمانی و بد شکلی بدن منجر به اختلال در تصویر ذهنی از خود و اختلال در باروری و زندگی زناشویی می گردد،در این میان زنان مسن و ازدواج کرده کیفیت زندگی بهتری را تجربه می نمایند(شوور و همکاران،[5] 1997) .

عوارض  فیزیولوژیک  جانبی  به دنبال سرطان پستان و درمان سبب بروز اختلال  در کارکرد جنسی میشوند: رادیو تراپی توأم با عوارض جانبی مانند خستگی ، تهوع ، استفراغ، اسهال و سایر علائم که سبب کاهش حس جنسی می شود(گنز و همکاران،1998). خستگی از جمله عوارض رادیوتراپی است که بر کاهش تمایلات جنسی اثر مستقیم دارد(شوورو همکاران،1997).شیمی درمانی و رادیو تراپی می تواند سبب نارسایی ثانویه تخمدان و ایجاد یائسگی زودرس ، خشکی واژن ، دیس پارونیا و کاهش تمایل جنسی و کاهش دستیابی به ارگاسم ، گرگرفتگی و اختلال خلقی و افزایش عفونتهای ادراری می گردد(انتونیو[6]و ایستون[7]2006).

آسیب های  روانی متفاوتی در دوره بیماری و درمان بر کارکرد جنسی زنان مبتلا تاثیر گذار است، همچنین سرطان پستان به عملکرد جنسی و عزت نفس فرد آسیب می رساند. نوع درمانهای جراحی نیز بر عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان نقش دارد، ماستکتومی توتال[8] اثر منفی بر اعتماد به نفس می گذارد . محل تومور و سایز و وسعت برداشت پستان طی عمل جراحی بر عملکرد جنسی اثر دارد. به اعتقاد بارنی (۱۹۹۷)۲۶% زنان به دنبال جراحی دچار اختلال عملکرد جنسی  می گردند.  درمان جراحی حفاظتی پستان(جزئی) در مقایسه با برداشته شدن کامل پستان، تاثیر مستقیم روی فعالیت جنسی ندارد،اما یک تصویر ذهنی مثبت ازبدن ایجاد می کند که می تواند به طور غیرمستقیم روی فعالیت جنسی تاثیر مثبت بگذارد.

طرحواره ها  برای معنایی که به واقعه ای میدهند و همچنین برای جهت دهی پاسخ های هیجانی و رفتاری به محرک درونی و بیرونی مسئولیت پذیرند .هرگاه معنای که به واقعه ای داده میشود با واقعیت  مطابقت نداشته باشد پاسخ مختل هیجانی رفتاری رخ میدهد(نوبره و گوویا،2008) .

اخیرا برخی از پژوهشگران به اهمیت عوامل وابسته به شناخت در پاسخ جنسی انسان تاکید کرده اند(اندرسن[9] و همکاران 1999؛ بیکر[10] 1993،بارلو[11] 1986؛ کری [12]و همکاران1993؛ هاوتون[13] 1985؛ نوبره[14] و پینتو-جوویا[15]2000،2006، 2008؛ روزن[16] و همکاران 1994؛ اسبورکو[17] و بارلو،1996) و مدل های مفهومی جدید و تکنیک های درمانی را براساس این دیدگاه بسط دادند(به نقل ازنوبره و پینتو گوویا،2009). برخی از مطالعات از جمله نوبره و پینتو-جوویا (2008)  به نقش عوامل شناختی و طرحواره ها در رفتار جنسی پرداخته اند.

همانگونه که اشاره شد کارکرد جنسی زنان پس از انجام عمل جراحی پستان و شیمی درمانی دچار اشکال می شود. سوالی که در اینجا مطرح است این است که نقش متغیرهای روانشناختی مانند طرحواره های جنسی، تصویر بدنی و عواطف منفی (اضطراب و افسردگی) در تبیین این بدکارکردی در زنان مبتلا به سرطان چگونه است و آیا روابط این متغیرها با یکدیگر در زنان مبتلا و زنان سالم متفاوت هست یا خیر؟

1-2اهمیت نظری و عملی پژوهش

مطالعه بک ول[18] (۲۰۰۵) نشان داد که 4/13% زنان در طول زندگی خود دچار سرطان پستان می شوند. پژوهش لی ایون[19]( 2001)نشان می دهد از هر ۸ زن یک زن تحت تشخیص و درمان سرطان پستان قرار می گیرد .

سرطان و درمان های آن بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد . بریم[20] (۲۰۰۰) می نویسد بیشتر درمانهای سرطان همراه با سمیت و عوارض جانبی هستند که کیفیت زندگی بیمار را به طور طولانی مدت یا کوتاه مدت به خطر می اندازد.

عملکرد جنسی یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی است ،از آنجا که اغلب تلاش تیم درمان بر پایه حفظ و ادامه زندگی بیمار تمرکز می یابد توجه به زمینه مسائل جنسی از نظر دور می ماند . عملکرد جنسی فرد بر چندین بعد زندگی از جمله ابعاد رفتاری، ارتباط بین فردی ، عوامل بیولوژیکی و روانشناختی تاثیر دارد(روکاتیس[21] و کورلسیس[22]1981).

با توجه به تلاش هایی فراوانی که برای بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با کارکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان  در سطح جهان در حال انجام است و پژوهش هایی هم که در ایران صورت گرفته در  محدوده هایی از جمله کیفیت زندگی متمرکز بوده است  و با توجه به جمعیت قابل توجه درگیر که خود بیماران ،همسران و خانواده های آنها را شامل می شود ،پژوهش بیشتر در حوزه رفتار های جنسی این رفتار حائز اهمیت می باشد.

بررسی حوزه های جدید در مسایل جنسی مبتلایان به سرطان از جمله بررسی طرحواره های شناختی  و پیوند آن با تصویر بدنی به عنوان سازه شناختی در انسان و هم چنین بررسی عواطف منفی (اختلال اضطراب وافسردگی) و بررسی چگونگی پیش بینی کنندگی این متغییر ها برکارکرد جنسی زنان مبتلا می تواند اقدامی جدید در این حوزه باشد. بررسی ابعاد دیگر این مساله به خصوص در حوزه طرحواره شناختی در زمینه جنسی، که پژوهش چندانی در ایران صورت نگرفته می تواند در ارایه راه حل های آتی برای اختلالات جنسی در این جمعیت موثر باشد و بستری را برای انجام پژوهش های بیشتر در این گستره یا گستره های مرتبط  فراهم می نماید.

اجرای این پژوهش امکان به کارگیری هر چه بیشتر،  درمان های شناختی به منظور تغییر طرحواره های شناختی جنسی نا کارآمد که براساس سوال پژوهش قصد بررسی تاثیرگذاری آن بر کارکرد جنسی را داریم فراهم می کند و امید است با انتشار نتایج حاصل از پژوهش گزینه جدیدی برای پژوهش و درمان اختلالات جنسی در زنان مبتلا در اختیار پژوهشگران  قرار گیرد.

1-3 اهداف پژوهش

هدف اصلی:مقایسه ارتباط  بین تصویر بدنی، عواطف منفی و طرحواره جنسی  با عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم .

هدف فرعی:

1-مقایسه تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم.

2-مقایسه طرحواره های جنسی در  زنان مبتلا به سرطان پستان و  زنان سالم.

3-مقایسه اضطراب در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم

[1] Breast cancer

2 Wiechmann L

3  Kuerer .H.M

4 Moore.K.L

1Schover. L

1Antonio. K

3Estone. N

[8] قطع کامل عضو

[9] Nicholson RI

[10] Baker. A

[11] Barlow. C.L

[12] Carey. T

[13] Hawton. B

[14] Nobre. P

[15] Pinto-Gouveia

[16] Rosen. V

[17] Sbrocco. D

[18] Bachwell. K

4Lee eune. D

5Braim.A.S

1Rokatiss.U

Korlessiss M 2

تعداد صفحه:112

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com