پایان نامه ارائه­ مدلی برای بهینه سازی سرمایه گذاری و آنالیز حساسیت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی «M. Sc.»

گرایش مالی

 

عنوان:

ارائه­ی مدلی برای بهینه سازی سرمایه گذاری و آنالیز حساسیت آن با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان انسان

 

بهار 1392

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- روش انجام پژوهش… 6

1-4-1- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 6

1-5- اهداف پژوهش… 7

1-5-1- هدف اصلی.. 7

1-5-2- اهداف فرعی.. 7

1-6- سوالات پژوهش… 7

1-7- قلمرو پژوهش… 7

1-8- کلید واژه ها 8

1-9- جمع بندی.. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- تعارف و مفاهیم کلی از قابلیت اطمینان انسان.. 11

2-2-1- مقدمه. 11

2-2-2 قابلیت اطمینان.. 12

2-2-2-1- مفاهیم و تعاریف قابلیت اطمینان.. 13

2-2-2-2- شاخصهای قابلیت اطمینان.. 13

2-2-2-3- توزیعهای احتمال.. 14

عنوان                                                                                                                             صفحه

2-3- قابلیت اطمینان انسان.. 15

2-3-1- پیشینه پیدایش قابلیت اطمینان انسان.. 16

2-3-2- روابط کلی در محاسبه قابلیت اطمینان انسان.. 16

2-3-3- روابط انسانی  وعلل وقوع.. 17

2-3-4- روشهای تحلیل قابلیت اطمینان برپایه عوامل انسانی.. 20

2-4-  منحنی یادگیری.. 22

2-4-1- منحنی یادگیری مدل ساده 24

2-5- روش تحلیل درخت خطا 25

2-5-1- مقدمه. 25

2-5-2- گامهای اجرای FTA.. 26

2-5-3- تحلیل درخت خرابی.. 27

2-5-4- مزایای روش… 28

2-6- قابلیت اطمینان فازی.. 28

2-6-1- قابلیت اطمینان PROBIST.. 28

2-6-1-1- قابلیت اطمینان PROBIST به صورت عددفازی مثلثی.. 29

2-6-1-2- قابلیت اطمینان سیستم سری با PROBIST فازی.. 29

2-6-2- قابلیت اطمینان فازی با استفاده از رویدادهای فازی.. 30

2-6-3- تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی.. 31

2-6-3-1- تشکیل درخت خطای فازی.. 32

2-6-4- مزایا ومعایب روش درخت خطای فازی.. 34

2-6-4-1- مزایای روش درخت خطای فازی.. 34

2-6-4-2- معایب روش درخت خطای فازی.. 34

2-7- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان.. 34

2-7-1- پیدایش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان.. 34

عنوان                                                                                                                             صفحه

2-7-2- دستاوردها و نتایج حاصل از نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان.. 35

2-7-3- انجام فعالیت نت بر اساس شرایط کارکرد. 35

2-7-4- گامهای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان.. 36

2-8- سرمایه گذاری.. 36

2-8-1- روش ارزش خالص فعلی.. 36

2-8-2- نرخ بازده داخلی.. 37

2-8-3- حداقل نرخ جذب کننده 38

2-8-4- آنالیز اقتصادی طرحها 38

2-8-4-1- نمودار NPV نسبت به نرخ بازگشت سرمایه. 38

2-8-4-2- تحلیل حساسیت ارزش خالص فعلی.. 39

2-9- مروری بر پژوهش های پیشین.. 39

2-9-1- پیشینه تحقیق قابلیت اطمینان انسان.. 39

2-9-2- پیشینه تحقیق استفاده از روش تحلیل درخت خطا 46

2-9-3- پیشینه تحقیق سرمایه گذاری و ارزش خالص فعلی.. 47

2-10- تقسیم بندی خطاهای انسانی برای تخمین قابلیت اطمینان انسان.. 49

2-10-1- تعریف مدل.. 49

2-11- جمع بندی.. 63

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 65

3-2- رویکرد پیشنهادی.. 65

3-2-1- ارائه مدل خطاهای انسانی برای تخمین قابلیت اطمینان انسان.. 65

3-2-2- توسعه مدل برای بهینه سازی سرمایه گذاری.. 67

3-3- جامعه آماری.. 69

3-3-1- ابزار و روش جمع آوری داده ها 69

عنوان                                                                                                                             صفحه

3-3-2- تعیین ماشین آلات بحرانی.. 71

3-3-3- تعیین نمودار بلوک کارکردی ماشین آلات… 73

3-3-4- تهیه کاربرگ اطلاعات RCM… 75

3-4- نمونه آماری.. 76

3-4-1- مشخصات مهم دستگاه 77

3-4-2- تهیه کاربرگ اطلاعاتRCM برای نمونه آماری.. 78

3-5- مدل مفهومی انجام پژوهش… 86

3-6- جمع بندی.. 87

فصل چهارم: تحلیل و یافته های پژوهش

4-1- مقدمه. 89

4-2- مدل درخت خطا برای ارزیابی قابلیت اطمینان انسان.. 89

4-3- حل و آنالیز مدل در نرم افزار اکسل.. 93

4-4- تحلیل حساسیت… 98

4-5- جمع بندی.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 105

5-2-  خلاصه پژوهش… 105

5-3- بررسی نتایج پژوهش… 106

5-4- محدودیت های پژوهش… 108

5-5- پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق.. 108

5-6- پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق.. 108

منابع و مآخذ. 109

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل(2-1) مهمترین دلایل وقوع خطای انسانی 18

شکل(2-2) منحنی یادگیری 22

شکل(2-3) گام­های اجرای تحلیل نمودار درخت خطا 26

شکل(2-4) نمادهای نمودار درخت خطا 27

شکل(2-5) ساختار ساده­ی درخت خطا با ورودی های  OR و AND.. 33

شکل(2-6) چرخه عمر سیستم بااستفاده از 4 دسته خطاهای انسانی.. 40

شکل(2-7) سرمایه گذاری در قابلیت اطمینان محصول. 48

شکل(2-8)  بیان گرافیکی بارمحدودیت زمانی.. 51

شکل(2-9) انواع خطاهای فردی وعلل بوجودآورنده­ی آن. 54

شکل(2-10) انواع خطاهای تیمی.. 56

شکل(2-11) انواع خطاهای محیطی.. 57

شکل(3-1) مدل کلی خطاهای انسانی توسعه داده شده در این تحقیق.. 66

شکل(3-2) منحنی یادگیری.. 67

شکل(3-3) سلسله مراتب ماشین آلات… 73

شکل(3-4) نمودار بلوک کارکردی دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540. 74

شکل(3-5) تصویر دستگاه کاروسل CNC  4.5 متری کد 1B540. 77

شکل(3-6) روش کلی انجام پژوهش…. 86

شکل(4-1) نمودار قابلیت اطمینان خطاهای فردی، تیمی ومحیطی.. 93

شکل(4-2) نمودار قابلیت اطمینان خطاهای انسانی.. 93

شکل(4-3) قسمتی از محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار اکسل.. 95

شکل(4-4) نمودار تغییرات ضریب نمایی قابلیت اطمینان انسان نسبت به مدت زمان. 95

شکل(4-5) نمودار تغییرات قابلیت اطمینان انسان نسبت به مدت زمان. 96

شکل(4-6) نمودار تغییرات عدم قابلیت اطمینان انسان نسبت به مدت زمان. 96

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل(4-7) نمودار تغییرات هزینه قابلیت اطمینان انسان نسبت به مدت زمان. 97

شکل(4-8) نمودار تغییرات سرمایه گذاری انسان نسبت به تغییر زمان بهره برداری از پروژه 99

شکل(4-9) نمودار تغییرات سرمایه گذاری نسبت به تغییر نرخ قابلیت اطمینان. 100

شکل(4-10) نمودار تغییرات سرمایه گذاری نسبت به تغییر در قابلیت اطمینان. 101

شکل(4-11) نمودار تغییرات سرمایه گذاری نسبت به تغییر در حداقل نرخ جذب کننده 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول(2-1) طبقه بندی سطوح تحلیل خطا 42

جدول(2-2) جمع بندی مقالات خارجی استفاده شده در پیشینه تحقیق.. 58

جدول(2-3) جمع بندی مقالات داخلی استفاده شده در پیشینه تحقیق.. 61

جدول(3-1) روش جمع آوری داده ها و اطلاعات… 70

جدول(3-2) جدول تعیین ماشین آلات بحرانی.. 72

جدول(3-3) قسمت های تشکیل دهنده دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540.. 76

جدول(3-4) مشخصات مهم  دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540.. 78

جدول(3-5) ) کاربرگ اطلاعات RCM جهت سیستم خنک کاری دستگاه 79

جدول(3-6) کاربرگ اطلاعات RCM جهت سیستم پنوماتیک دستگاه 80

جدول(3-7) کاربرگ اطلاعات RCM جهت سیستم مکانیک دستگاه 83

جدول(4-1) مقادیر قابلیت اطمینان علل بوجود اورنده خطاهای ادراک وفشار. 90

جدول(4-2) مقادیر قابلیت اطمینان محاسبه شده ادراک وفشار ودیگر علل خطای اپراتور. 90

جدول(4-3) مقادیر قابلیت اطمینان علل بوجود آورنده زیرمجموعه های خطای فردی.. 91

جدول(4-4) مقادیر محاسبه شده قابلیت اطمینان خطاهای بوجوداورنده خطای فردی.. 91

جدول(4-5) مقادیر قابلیت اطمینان علل بوجود اورنده خطاهای پیوستگی وکیفیت… 91

جدول(4-6) مقادیر قابلیت اطمینان علل بوجودآورنده خطاهای تیمی.. 92

جدول(4-7) مقادیر قابلیت اطمینان علل بوجودآورنده خطاهای محیطی.. 92

جدول(4-8) مقادیر محاسبه شده خطاهای فردی،تیمی و محیطی.. 92

جدول(4-9) مقدار کلی محاسبه شده قابلیت اطمینان. 92

جدول(4-10) مقادیر اولیه استفاده شده در محاسبات اکسل.. 94

جدول(4-11) تاثیر افزایش یا کاهش فاکتورهای اولیه موجود درمدل اکسل بر شاخصهای نهایی.. 98

جدول(4-12) تحلیل حساسیت سرمایه گذاری با تغییرات زمان بهره برداری از پروژه 99

جدول(4-13) تحلیل حساسیت سرمایه گذاری با تغییرات نرخ روند قابلیت اطمینان. 99

 عنوان                                                                                                                           صفحه

جدول(4-14) تحلیل حساسیت سرمایه گذاری با تغییرات مقدار قابلیت اطمینان. 100

جدول(4-15) تحلیل حساسیت سرمایه گذاری با تغییرات حداقل نرخ جذب کننده 101

 

 

 

 

 

 

فهرست پیوست

عنوان                                                                                                                             صفحه

پیوست 1- انواع روش های ارزیابی خطای انسانی.. 115

 

 

 

 

چکیده:

نیروی انسانی جزء مهم ولاینفک هر سازمان و یکی از علل پیشرفت سازمان محسوب می شود. در رابطه با قابلیت اطمینان انسانی می توان به صورت دقیق­تر خطاهای انسانی را در نظر گرفت. با افزایش کاربرد تکنیک اتوماسیون در صنایع، حذف کامل تاثیر عوامل انسانی در عملیات نگهداری و تعمیر سیستم ها غیر ممکن است و این امکان وجود دارد که سهم خطاهای انسانی در کاهش قابلیت اطمینان سیستم در مراحل مختلفی از چرخه تولید به وجود آید. در بسیاری از محیطهای شغلی با وجود فن­آوری های پیچیده، خطاهای انسانی به دلیل منتهی شدن به حوادث ناگوار از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل جهت پیشگیری و محدود ساختن پیامدهای ناشی از خطاهای انسانی، شناسایی آن ها لازم است و دسته بندی خطاها وتحلیل علتها می تواند منجر به شناخت ساز و کار بروز خطا شده و به کاهش تعداد بروز خطا منتهی گردد. از دیدگاه دیگر در چرخه بررسی اقتصادی یک پروژه باید نوع رابطه ی انسان – ماشین  نیز در نظر گرفته شود و از آنجا که خطاهای انسانی در تولید یا نگهداری وتعمیرات مشمول هزینه هایی می باشد، می توان بحث های مالی را مطرح نمود. از طرفی انسان جزیی از ارکان دارائی های نامشهود بوده واین دارایی ها سرمایه ی فکری ونیروی انسانی است، پس هدف مطلوب، رسیدن به میزان سرمایه گذاری بهینه می باشد.

در این پژوهش ابتدا خطاهای انسانی به صورت مدلی توسعه داده شده که درآن عوامل محیطی، فاکتورهای فردی  و تیمی دخیل هستند. سپس خطاهای عمده انسانی در قالب FTA بیان شده و مقدار آن تحت عنوان قابلیت اطمینان و به صورت فازی تخمین زده می شود. مقدار عدم قابلیت انسانی در گذشت زمان با توجه به مفهوم منحنی یادگیری به صورت نمایی کاهش یافته است. این عمل از طریق ضرب فاکتور نمایی  در قابلیت اطمینان سال اول انجام می شود. در مدل ارائه شده فرض گردیده مقدار نرخ افزایش سالانه قابلیت اطمینان انسان(λ یا همان α) به میزان سرمایه گذاری اولیه برای تجهیز ارتباط دارد. به عبارت دیگر هرچه تکنولوژی دستگاه جدیدتر و در نتیجه هزینه آن بیشتر باشد، خطاهای انسانی اولیه در آن بیشتر می باشد. درمرحله نهایی مدل براساس محاسبه ارزش خالص اولیه پروژه، مقدار بهینه  سرمایه گذاری برای انتخاب وخرید تجهیز بدست می آید. این مقدار دقیقا با میزان خطا و قابلیت اطمینان انسانی در سال اول و سالهای بعدی بهره برداری از دستگاه در تعامل و ارتباط است. در ادامه، مدل ارائه شده بر روی یک کارگاه ماشین کاری با تجهیزات پیشرفته، اعتبار سنجی شده است. به این صورت که ابتدا با تکیه بر اصول نت مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM)، دستگاه مهم و بحرانی که یک دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری می باشد، انتخاب شده است. سپس، کاربرگ اطلاعات RCM  برای بخشهای مختلف این تجهیز تهیه و شکستهای کارکردی آن مشخص می شود. در مرحله بعد این شکستها در قالب FTA ریشه­یابی شده و قابلیت اطمینان انسان آن بررسی شده است. در پایان، این قابلیت اطمینان در تعامل با سرمایه گذاری در بستر زمان بهره برداری از تجهیز، میزان بهینه سرمایه گذاری برای انتخاب و خرید یک نوع دستگاه مشابه جدید را به ما می دهد.

واژگان کلیدی :

قابلیت اطمینان انسان[1] ، خطای انسانی[2] ،آنالیز درخت خطا[3]، ارزش خالص فعلی[4]، سرمایه گذاری[5]

مقدمه:

امروزه در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع هسته ای، شیمیایی، نظامی و پزشکی، سیستم های حساس با تکنولوژی های پیشرفته به کار گرفته می شود. از آن جایی که این سیستم ها همواره در تعامل متقابل با انسان ها هستند، پتانسیل وقوع خطرات ناشی از خطاهای انسانی در این فرایندها بالا می باشد. خطای انسانی شامل انحراف عملکرد انسان از قوانین و وظایف مشخص شده می باشد که از حد قابل قبول سیستم فراتر رود و بر کارایی سیستم اثر نامطلوب داشته باشد. حوادثی مانند بوپال هند نشان داد که به رغم پیشرفتها و استفاده از اتوماسیون در صنایع و کاهش نقش انسان در محیط کار، همچنان خطای انسانی می تواند سبب بروز حوادثی ناگوار جانی و مالی شود. این بدین علت است که از طرفی وظایف انسان در محیط کار با افزایش بار روانی – فکری و پیچیدگی های کار همراه است که احتمال وقوع خطا را بیشتر می کند، از طرف دیگر با افزایش بار مسؤولیت، پیامدهای حاصل ازخطای انسانی نیز گرانبارتر می شود(هلناگل[6]،1998 ولیو و همکاران[7]،2004 ).

انسان نقش اساسی در افزایش یا کاهش ایمنی  و قابلیت اطمینان سیستم ایفا می کند. درطی همه ی مراحل عملکرد، نگهداری، تست و پاسخ به رویدادهای مختلف، انسان با ماشین تعاملات زیادی دارد. تعاملات بین انسان وماشین می تواند با انجام اقدامات کنترلی و بهینه سازی، منجربه کاهش اثر رویدادهای ناگوار شود. یا برعکس این تعاملات می تواند به علت خطای فرد منجر به رخداد رویدادهای خطرناک شود. امروزه حتی روش هایی وجود دارند که به صورت کمی وکیفی میزان احتمال وقوع وتاثیر خطاهای انسانی در قابلیت اطمینان وایمنی سیستم را تحلیل می کنند که به آن ها قابلیت اطمینان افراد گفته می شود(فاضل، 1388).

تحقیقات در زمینه خطاهای بشری بر مبنای دو رهیافت مطالعات بنیادین و چارچوب کاربردی انجام یافته است. در رهیافت مطالعات بنیادین، شناخت قوانین حاکم برخطا از طریق مدلهای پدیده شناسی و یا مدلهای مبتنی بر آزمون و خطا انجام می گیرد. گستره این مطالعات شامل بررسی تجربی بروز خطاها، مدلهای ریاضی ساده شده و حتی مدلهای فرآیند تصادفی است. دررابطه با بحث مالی، معیار و شاخصی که برای سنجش و بهینه سازی سودآوری از آن استفاده شده است ، فاکتور ارزش خالص فعلی(NPV) می باشد و هدف مطلوب این پژوهش نیز رسیدن به سرمایه گذاری بهینه می باشد.

پژوهش حاضر در قالب پنج فصل تدوین شده است. فصل اول کلیات پژوهش، فصل دوم پیشینه و ادبیات پژوهش و فصل سوم روش پژوهش است که در این قسمت مدل پیشنهادی مطرح شده است و نیز در فصل چهارم  و پنجم به ترتیب نتایج یافته های پژوهش و نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات آمده است.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

در این فصل ابتدا مسئله اصلی پژوهش به طور دقیق بیان شده است وسپس به بیان اهمیت و ضرورت پژوهش و اهداف آن پرداخته شده است. در ادامه، هدف اصلی پژوهش و در راستای آن اهداف فرعی تشریح شده و همچنین سؤالات پژوهش نیز ذکر شده است و در انتها نیز تعاریف عملیاتی واژه های پژوهش بیان شده­اند.

 

 

1-2- بیان مساله

صنعتی شدن جوامع و گسترش ارتباطات به طور وسیع و بزرگترشدن سازمانهای اجتماعی که همراه با موفقیتهای فراوان تکنولوژیکی و اجتماعی بوده است، نه تنها میزان بروز خطرات غیرمنتظره را کاهش نداده، بلکه در بسیاری موارد باعث افزایش  خطر بوده است. از این رو سازمانها موظفند همراه با افزایش پیچیدگی و توان تولیدی خود، توان رویارویی و مواجهه با بحرانهای مختلف را در خود افزایش دهند، امری که تنها با برنامه ریزی های به موقع و هوشمندانه ممکن  می شود. شناخت چرایی و چگونگی این حوادث، به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آنها، جایگاه حیاتی در بالا بردن قابلیت اطمینان سازمان دارد.

پیش بینی قابلیت اطمینان سیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. در اغلب موارد خطاهای انسانی عامل ایجاد مشکلات و نقص در سیستم ها شناخته می شود. اما اغلب پس از بررسی ریشه بوجود آمدن این خرابی­ها علت، عدم تناسب بین واسط سیستم وپردازش اطلاعات انسانی معرفی شده است. بنابراین شناخت حالات خطای انسانی، ریشه یابی آنها و نیز عوامل عملکردی موثر بر روی احتمال و شدت خطا، منجر به طراحی سیستم قابل با اطمینان بیشتری می شود. بروز خطاهای انسانی که موجب ایجاد خطرات تهدید کننده­ی سیستم می گردد، همواره مورد توجه صاحبنظران بوده است (خشنودقویم و نصرت اللهی، 1388). از دیدگاه دیگر در بررسی اقتصادی یک پروژه باید به رابطه­ی انسان و هزینه­های مرتبط با خطاهای انسانی توجه کرد، زیرا خطاهای انسانی در تولید یا نگهداری و تعمیرات  مشمول هزینه هایی می باشد. در نتیجه در هر پروژه هدف مطلوب، کاهش هزینه ها از جمله هزینه قابلیت اطمینان انسان و رسیدن به میزان سرمایه گذاری بهینه می باشد.

در این تحقیق ابتدا خطاهای انسانی  به صورت معیار و زیر معیارهایی در نظر گرفته شده و خطاهای انسانی ریشه یابی و به سه دسته­ی فردی، تیمی ومحیطی تقسیم بندی شدند و مدلی کلی ازخطاهای انسانی ارائه گردیده است. این مدل می تواند با استفاده از داده های کمّی برای محاسبه­ی قابلبت اطمینان استفاده شود. در این مدل عوامل محیطی، فاکتورهای فردی  وتیمی دخیل هستند؛ برای رسیدن به مقدارعددی قابلیت اطمینان می توان از روش آنالیز درخت خطا (FTA ) و داده­های فازی استفاده کرد که این روش  یک ابزار تشخیصی بسیار قوی برای تحلیل سیستمهای پیچیده است و به عنوان یک روش کمک کننده در اصلاح طراحی مورد استفاده قرار می گیرد.

درروش آنالیز درخت خطا، تحلیل گر رخداد اصلی را شناسایی کرده (یک خرابی یا اتفاق) و سپس ترتیبی از خرابی ها که منجر به این خرابی شده است را می سازد. تحلیل گر منطق بالا به پایین را در ساخت مدلش به کار می برد و سیستم را یک منظر بالا به پایین نگاه می کند. در انتهای هر مسیر خرابی رخداد اصلی وجود دارد و تحلیلگر به هر یک از خرابی ها یک نرخ خرابی اختصاص می دهدو اگر اطلاعات کمّی در دسترس نباشند ممکن است ارزش را براساس تجربیات خودش یا تجربیات دیگر کارشناسان استفاده کند.

پس ازمحاسبه قابلیت اطمینان انسان، می توان با استفاده از ضریبی نزولی وضرب آن در عدم قابلیت اطمینان انسان، به هزینه قابلیت اطمینان انسان رسید . با کسر درآمد از این هزینه و سایر هزینه های موجود، خالص درآمد محاسبه شده وسرانجام به ارزش خالص فعلی می رسیم. دراقتصاد مهندسی با استفاده ازسرمایه اولیه و درآمد دوره های متوالی می توان ارزش اقتصادی ) NPV ( را محاسبه کرد و درصورت مثبت بودن این مقدار به سود و در نتیجه با تحلیل ارزش خالص فعلی به سرمایه گذاری بهینه رسید.

همانطور که ذکر شد، این پژوهش دو هدف اصلی را دربردارد که هدف اول آن کمینه کردن نرخ خرابی وخطای انسانی یا به عبارتی بیشینه کردن قابلیت اطمینان انسان است. یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های عملیاتی سیستم بگذارد، بحث قابلیت اطمینان می‌باشد. به خاطر افزایش پیچیدگی سیستم های مهندسی، خرابی سیستم­ها که ناشی از عواملی همچون انسان و ماشین می­باشد خسارت­های زیادی برای سیستم­ها دربرداشته است. هدف دومی که این پژوهش به آن می­پردازد راجع به بحث مهم سودآوری است، همانطور که می­دانیم هزینه، یک فاکتور مهم در همه­ی سیستم­هاست. هزینه­ای که در این مدل به آن توجه شده  شامل، هزینه قابلیت اطمینان انسان می باشد که باتوجه به مدل کلی بدست می آید.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های عملیاتی پس از استقرار یک سیستم بگذارد، بحث قابلیت اطمینان می‌باشد. مطالعاتی که تاکنون در زمینه خطای انسانی با رو ش­های مختلف صورت گرفته اند، سیستم­هایی را مورد بررسی قرار دادند که اپراتور در ارتباط با سیگنال ها، نشانگرها و کلیدها قرار دارد و اکثر آن ها در صنایع شیمیایی، هسته ای، فرایندی، حمل و نقل ریلی و هوایی است. متأسفانه در ایران و مخصوصا در زمینه ارزیابی  ریسک و پارامترهای ایمنی در صنایع، ارزیابی خطای انسانی کم رنگ می باشد.. با این حال مطالعاتی در زمینه خطای انسانی در بعضی صنایع صورت گرفته است که می توان مطالعات شناسایی خطای انسانی در واحد آیزوماکس به روشPHEA[8] و ارزیابی قابلیت اطمینان در اتاق کنترل مرکزی پتروشیمی امام خمینی ماهشهر به روش HEART[9] اشاره کرد(قلعه نوعی و همکاران[10]،2009). در بررسی امکانات و قابلیت های یک سیستم، باید احتمال کارکرد موفقیت آمیز و بدون اشکال آن را ارزیابی نمود، روشن است که احتمال کارکرد سالم یک سیستم، علاوه بر وابستگی به طرح اولیه، به شرایط محیط بر سیستم نیز وابستگی دارد. سیستم معمولاً تحت تاثیر عوامل انسانی قراردارد و خطاهای انسان می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد آن داشته باشد. پس  یافتن علت خطاها وریشه یابی آن بر قابلیت اطمینان تأثیرگذار است. باکاهش خطا، می­توان هزینه های موجود رانیز کاهش داد و به سودآوری مطلوب رسید.

سؤال اصلی این است که: چگونه می توان با در نظر کرفتن قابلیت اطمینان انسان، مدلی برای بهینه سازی  سرمایه گذاری تعیین کرد؟

[1]. Human Reliability

[2].Human Error

[3].Fault Tree Analysis

[4]. Net Present Value

[5]. Investment

[6]Hollnagel

[7]Liu and et.al.

Predictive Human Error Analysis.[8]

[9]. Human error assessment and reduction Technique

[10]Ghalenoi

تعداد صفحه:131

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com