پایان نامه اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت عملکرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات نراق

دانشکده مدیریت گرایش، مدیریت بازرگانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، «گرایش» مدیریت بازرگانی

«عنوان»:

تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت عملکرد سازمان. مطالعه موردی: شرکت گاز استان لرستان.

 

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

1-2- بیان مسئله پژوهش.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4- اهداف پژوهش.. 6

1-4-1- هدف اصلی پژوهش… 6

1-4-2- اهداف علمی و تئوریک… Error! Bookmark not defined.

1-4-3- اهداف کاربردی.. 6

1-5- فرضیه های پژوهش.. 6

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش… 7

1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش… 7

1-6- مراحل انجام پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

1-7- قلمروهای انجام پژوهش.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی. 9

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش… 9

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش… 10

1-8- کاربردهای نتایج پژوهش.. 10

1-9- جنبه های نوآوری پژوهش.. 10

1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش.. 11

جمع بندی فصل اول. 12

فصل دوم: مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 14

2-2- بخش اول: فناوری اطلاعات و کاربرد آن در سازمان. 15

2-2-1- اطلاعات.. 15

2-2-2- ارتباطات.. 15

2-2-3- فناوری اطلاعات.. 16

2-2-4- سواد اطلاعاتی. 16

2-2-5- انواع فناوری اطلاعات.. 18

2-2-6- شکاف دیجیتالی. 18

2-2-7- زیر ساخت های ضروری IT برای ایجاد جامعه اطلاعاتی. 19

الف)زیر ساخت های ارتباط از راه دور 19

ب)زیر ساخت های مرتبط  با دانش… 20

ج)زیر ساخت های فناوری رابط اطلاعات.. 20

2-2-8- چهار موج تغییر بنیادی در جهان و فناوری اطلاعات.. 20

موج اول: عصر کشاورزی.. 20

موج دوم: عصر صنعت.. 20

موج سوم: عصر اطلاعات.. 21

موج چهارم: عصر مجازی.. 22

بنیان فلسفی عصر اطلاعات.. 23

2-2-9- نظریات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 24

2-2-9-1- نظریه رایزمن. 24

2-2-9-2- نظریه شانون و ویور 25

2-2-9-3- نظریه مک لوهان. 25

2-2-9-4- نظریه شکاف دیجیتالی. 26

2-2-10- زندگی الکترونیک… 27

2-2-11- شهر الکترونیک… 27

2-2-11-1- شهر مجازی.. 28

2-2-11-2- مفهوم و تعریف شهر مجازی.. 29

2-2-11-3- زیر ساختار شهر الکترونیکی. 30

2-2-11-3- فعالیت های شهر الکترونیک… 31

2-2-11-4- چگونگی تحقق شهرهای الکترونیکی. 31

2-2-11-5- شهروند الکترونیکی. 32

2-2-12- اثر متداول اینترنت و فناوری اطلاعات بر سازمان. 33

2-2-13- ارتباطات و شبکه های ارتباطی در سازمان. 33

2-2-13-1- شبکه های ارتباطی در سازمان. 34

2-2-14- فناوری اطلاعات/ سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطات سازمانی. 36

2-3- قسمت دوم: کیفیت عملکرد سازمان. 36

2-3-1- تشریح مفهوم سازمان. 37

2-3-2- تشریح مفهوم عملکرد سازمان. 38

2-3-3- تعیین کننده های عملکرد سازمان. 38

2-3-4- اندازه گیری عملکرد سازمان. 40

2-3-5- سنجه های عملکرد سازمان. 41

2-3-5-1- منشور عملکرد کنرلی و نیلی. 41

2-3-5-2- چارچوب اندازه­ گیری عملکرد روس و پوتریل. 41

2-3-5-3- نظامها و چارچوبهای اندازهگیری عملکرد 46

2-3-5-2- مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (E.F.Q.M) 47

2-3-5-2-1- تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر اثربخشی سازمان. 47

2-3-5-2- 2- تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر رضایت شتریان.. 47

2-4- بخش سوم: اثرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت عملکرد سازمان. 52

2-5- بخش چهارم: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت گاز استان لرستان. 59

2-5-1- سیستم مدیریت وبگاه‌های شرکت ملی گاز ایران و استان لرستان. 59

2-5-2- پورتال اینترنتی و اینترانتی شرکت گاز 59

2-5-3- زیرسیستم صورتحساب مشترکین بر روی وب.. 60

2-5-3- سیستم پست الکترونیک… 60

2-5-4- ارسال الکترونیکی صورتحساب کارکنان. 61

2-5-5- بخش کاربران و پاسخگویی. 61

2-5-6- سیستم مدیریت نام دامنه‌ها 62

2-5-7- سیستم مدیریت نرم افزاری.. 62

جمع بندی فصل دوم 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 66

3-2- طرح پژوهش.. 66

3-3- روش تحقیق. 66

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات. 67

3-5- روش گردآوری اطلاعات. Error! Bookmark not defined.

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات و ویژگیهای آن. 67

3-7- شاخص ها و متغیر های تحقیق. 68

3-7-1- متغیرهای پژوهش.. 70

3-7-2- روش سنجش متغیرها 71

3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق. 72

3-9- جامعه مورد مطالعه 73

3-9-1- تعیین حجم نمونه 74

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75

جمع بندی فصل سوم 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه 79

4-2- تحلیل توصیفی یافته ها 79

4-2-1- یافته های دموگرافیک اعضای جامعه مورد مطالعه. 79

4-2-2- جنسیت جامعه مورد مطالعه. 79

4-2-3- سن اعضای جامعه مورد مطالعه. 80

4-2-4- میزان تحصیلات اعضای جامعه مورد مطالعه. 80

4-2-5- میزان سابقه کاری کارکنان شرکت گاز 81

4-3- تجزیه و تحلیل سوألات توصیفی پرسشنامه. 82

4-4- تجزیه و تحلیل سوألات اصلی پرسشنامه. 85

4-4-1- تحلیل شاخص اثرات فناوی اطلاعات بر شرکت گاز 85

4-4-2- تحلیل شاخص ابزارهای فناوری اطلاعات در شرکت گاز 86

4-4-3- تحلیل شاخص اثرات فناوی اطلاعات بر کیفیت عملکرد شرکت گاز 89

4-5- تحلیل استنباطی از یافته های تحقیق. 90

4-5-1- آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 90

4-5-2- آزمون همبستگی اسپیرمن. 92

4-5-2-1- فرضیه اول. 92

4-5-2-2- فرضیه دوم. 93

4-5-2-3- فرضیه سوم. 94

4-5-2-4- فرضیه اصلی تحیقق.. 94

4-5-3- آزمون رگرسیون و تحلیل اثرات.. 95

4-5-4- تحلیل اثرات متغیرهای پژوهش با معادلات ساختاری.. 97

جمع بندی فصل چهارم 99

فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه­گیری و ارائه راهکارها

5-1- مقدمه 100

5-2- جمع بندی فرضیات پژوهش.. 101

5-2-1- تحلیل داده ها با آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 101

5-2-2- تحلیل فرضیه ها با آزمون همبستگی اسپیرمن. 102

5-2-2-1- فرضیه اول. 102

5-2-2-2- فرضیه دوم. 102

5-2-2-3- فرضیه سوم. 103

5-2-2-4- فرضیه اصلی تحیقق.. 103

5-2-3- آزمون فرضیه های پژوهش با رگرسیون جهت تحلیل اثرات.. 104

5-2-3-1- آزمون مدل پیشنهادی پژوهش با روش معادلات ساختاری.. 104

5-3- بحث و نتیجه گیری. 105

5-4- پیشنهادات پژوهش.. 108

5-5- پیشنهادات تئوریک پژوهش.. 110

منابع و مأخذ 111

ضمائم

پیوست یک

پیوست دو

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول 2-1: تعریف مفاهیم پایه فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………17

جدول 2-2: انواع فناوریهای ارتباطی و کاربرد آنها…………………………………………………………………………….18

جدول 2-3: مقایسه شبکه­های مختلف ارتباطی………………………………………………………………………………….36

جدول 2-4: فعالیتهای مدیریت کیفیت و مبانی نظری آن…………………………………………………………………….60

جدول 2-5: تشریح هر یک از اصول مدیریت کیفیت و مبانی آن…………………………………………………………61

جدول 3-1: مشخصات سوألات عمومی و فردی پرسشنامه پژوهش…………………………………………………….66

جدول 3-2: شاخص­ها، مولفه­ها و متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………47

جدول 3-3: تعیین ماهیت متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….68

جدول 3-4: نتایج محاسبه آلفای کرونباخ برای پژوهش حاضر…………………………………………………………….71

جدول 3-5: محاسبه آلفای کرونباخ برای شاخص­های پرسشنامه………………………………………………………….71

جدول 3-64: تقسیم بندی کارکنان اداره گاز استان لرستان………………………………………………………………….72

جدول 4-1: جنسیت اعضای جامعه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….77

جدول 4-2: سطح تحصیلات اعضای جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………..78

جدول 4-3: میزان سابقه کاری کارکنان شرکت گاز……………………………………………………………………………80

جدول 4-4: میزان ارتباط کارکنان شرکت گاز با فناوریهای IT……………………………………………………………81

جدول 4-5: میزان استفاده شرکت گاز از فناوریهای IT برای انجام امور……………………………………………….81

جدول 4-6: میزان استفاده شما از فناوریهای IT برای انجام کارهای روزمره اداری………………………………..82

جدول 4-7: میانگین، انحراف معیار و بار عاملی متغیرهای اثرات فناوری اطلاعات بر شرکت گاز لرستان…84

جدول 4-8: میانگین، انحراف معیار و بار عاملی متغیرهای ابزارهای فناوری اطلاعات در شرکت گاز……….86

جدول 4-9: میانگین، انحراف معیار و بار عاملی متغیرهای ارتقای کیفیت عملکرد شرکت گاز…………………88

جدول ۴-10: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش………………..89

جدول ۴-11: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تبادل الکترونیکی داده و کیفیت عملکرد شرکت گاز……….90

جدول ۴-12: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای برنامه ریزی منابع سازمان و کیفیت عملکرد شرکت گاز…..91

جدول ۴-13: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای استفاده از اینترنت و افزایش کیفیت عملکرد شرکت گاز….92

جدول ۴-14: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای استفاده از فناوری اطلاعات و کیفیت عملکرد شرکت گاز..93

جدول شماره 4-15: نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده بین متغیرهای پژوهش………………………………………94

جدول4-16: نتایج تحلیل فرضیه­های پژوهش با استفاده از تبیین اثرات متغیرها……………………………………..95

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

شکل 1-2: مرحل مختلف انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………….9

شکل 2-1: پنج مدل نشان دهنده شبکه ارتباطی داخل گروههای ارتباطات سازمانی………………………………..36

شکل 2-5: مدل مفهومی پژوهش: نحوه تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان………..56

شکل 2-2: وضعیت ساختار سازمان پیش و پس از بکارگیری IS/IT…………………………………………………..37

شکل 2-3: وضعیت ساختار سازمان پس از نهادینه شدنIS/IT…………………………………………………………..37

شکل 2-4: منشور عملکرد کنرلی و نیلی، 2000………………………………………………………………………………..53

شکل 2-5: چارچوب خرد- کلان اندازه­گیری عملکرد .منبع: روس و پوتریل، 2003……………………………..54

شکل 2-6: مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا(E.F.Q.M). منبع: رمضان و همکاران، 2013……………….58

شکل 2-7: اثرات فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد سازمان های تولیدی.حسینی و همکاران، 1392……..67

شکل 2-8: روند تهیه مدل مفهومی و استنتاج آن……………………………………………………………………………….77

شکل 3-1: تشریح قسمت­های طیف لیکرت و اساس امتیازبندی سنجش نظرات……………………………………69

شکل 3-2 : جمع­بندی ارزش­های طیف لیکرت و تبدیل به مقیاس فاصله­ای…………………………………………70

شکل 3-3: رابطه آماری آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق……………………………………………….70

شکل 3-4: فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برای جامعه متناهی…………………………………………………………73

شکل 3-5: مدل روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………….74

شکل 4-1: ضرایب رگرسیونی غیر استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………96

شکل 4-2: ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش…………………………………………………………97

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

نمودار 4-1: مقایسه جنسیت اعضای جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………….78

نمودار 4-2: مقایسه سطح تحصیلات اعضای جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………79

نمودار 4-3: مقایسه میزان سابقه کاری اعضای جامعه مورد مطالعه……………………………………………………….80

نمودار 4-4: نحوه ارتباط کارکنان شرکت گاز با فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی……………………………………..81

نمودار 4-5: درصد استفاده شرکت گاز از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی……………………………………………..82

 

 

چکیده

پژوهشگران مطالعات IT در جریان استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان اظهار کرده­اند که هر گونه ابزار فناوری اطلاعات که بتواند در جهت ممانعت از به هدر رفتن منابع سازمان کمک کند و در عین حال سازمان را در جهت حرکت از حالت تابع گرایی سنتی به سمت فرآیندگرایی یاری کند، می­تواند در بهبود روش­ها و افزایش بهره­وری منابع سازمان موثر واقع شود. در این ارتباط پژوهش حاضر با مطالعات اکتشافی اولیه به انتخاب سه ابزار تبادل الکترونیکی داده، برنامه­ریزی منابع سازمان و استفاده از کامپیوتر و اینترنت، بعنوان ابزارهای اصلی فناوری اطلاعات در شرکت گاز لرستان دست زد تا بر اساس آن به این سوأل پاسخ دهد که بین استفاده از فناوری اطلاعات و کیفیت عملکرد شرکت گاز رابطه معناداری وجود دارد؟. روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- همبستگی و زمینه یابی است که به لحاظ قابلیت اجرایی از نوع کاربردی می­باشد. به لحاظ گردآوری اطلاعات اولیه در زمره مطالعات پیمایشی قرار دارد و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته گردآوری شدند که دارای 36 سوأل بود. جامعه آماری کارکنان شرکت گاز استان لرستان بودند که با این فناوریها در ارتباط هستند (320) که از این میان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 106 نفر بصورت تصادفی طبقه­ای ساده انتخاب گردیدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزارهای مورد نیاز از جمله Spss 21 و Amos graphic بود. نتایج تحلیل فرضیات با آزمونهای اماری نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مورد بررسی، و همچنین اثرگذاری آنها بود؛ به طوریکه نتایج برازش مدل پیشنهادی پژوهش نیز تصدیق کننده این نتایج بود و در این راستا فرضیه­های پژوهش با اطمینان آماری 99% مورد تأیید قرار گرفتند. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که ابزار برنامه­ریز منابع سازمان بیشترین اثرات را بر کیفیت عملکرد شرکت گاز داشته که دلیل آن را می­توان این امر دانست که این ابزار یک فناوری اطلاعاتی زیرساختی در شرکت گاز محسوب می­شود.

واژگان کلیدی: کیفیت عملکرد، فناوری اطلاعات، تبادل الکترونیکی داده، برنامه­ریزی منابع سازمان، اینترنت شرکت گاز.

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1-1-     مقدمه

چالش­های فزاینده محیطی به شکل قابل ملاحظه­ای کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است. چالش­هایی مانند تغییرات سریع، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی سازی، تغییر در قوانین و مقررات، کمبود مهارت­های مورد نیاز و ظهور بخش­های خدماتی نه تنها ساختارهای سازمانی را تحت تأثیر قرار داده­اند، بلکه ماهیت و نقش همه بخش­های کسب و کار را نیز تحت تأثیر قرار داده­اند (ساعدی، 1388: 69؛ گومز و همکاران، 2001: 131). این چالش­ها سازمانها را مجبور ساخته است که از دو تسهیل کننده برای افزایش قدرت رقابتی خود استفاده کنند: مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات (نووه و همکاران، 2005). فناوری اطلاعات از زمان ظهور خود، به واسطه تأثیر عمیقی که بر اکثر جنبه­های کسب وکار گذاشته است، نقشی انکارناپذیر در اقتصاد جهانی ایفا می­کند. اسلیزر، ونتلینگ و کیود (2002) بیان کرده­اند، حوزه کار و رشد سریع فناوری اطلاعات بیانگر اهمیت بالای آن است. اگرچه برخی از پژوهشگران بر این باور هستند که توسعه­های اخیر اقتصادی نمایانگر این است که آینده خوبی در انتظار فناوری اطلاعات است، بسیاری دیگر از این پژوهشگران اعتقاد دارند که سرمایه­گذاری­ها در فناوری اطلاعات به موازات اینکه کشورهای در حال توسعه اقتصاد خود را توسعه می­دهند، افزایش خواهد یافت (اسلیزر و همکاران، 2002).

بسیاری از متخصصان فناوری اطلاعات براین باورند که تنها بخشی از اطلاعات سازمان در فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می­گیرد و بسیاری از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنان بی استفاده باقی می ماند. از اینرو هر ابزار فناوری اطلاعات که بتواند به سازمان در جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمندترین منابع آن کمک نماید و در عین حال سازمان را در جهت حرکت از حالت تابع گرایی سنتی به سمت فرآیندگرایی یاری کند، می­تواند در بهبود روش ها و افزایش بهره­وری منابع سازمان موثر واقع شود(لین و همکاران[1]، 2011). قابلیتهای شرکتها از نظر فناوری اطلاعات در پردازش اطلاعات ورودی، میزان شناخت را افزایش داده و سرمایه­هایی فکری[2] ایجاد می­کند که شرکتها را قادر به تصمیمات خردمندانه­تر و انجام اقدامات اثربخش می­نماید. چنین قابلیتهایی نشان دهنده میزان پیچیدگی شرکتها در استفاده از فناوری اطلاعات برای حمایت از به اشتراک­گذاری اطلاعات در درون شرکتها، پردازش اطلاعات ورودی و بهره­برداری از دانش در راستای تولید خروجی­هایی ارزشمند برای بهبود عملکرد هستند(لای و همکاران[3]، 2008). با توجه به آگاهی از قابلیت های بسیار بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات، در این پژوهش به بررسی آثار استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت عملکرد سازمان (شرکت گاز استان لرستان) پرداخته می­شود.

1-2-     اهمیت و ضرورت پژوهش

در مقدمه و بیان مسئله پژوهش به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای جایگاه سازمان پرداخته شد. در ادامه به ضرورت های انجام تحقیق حاضر اشاره شده است:

 • ضرورت توجه به تکنولوژی­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت و گاز و خصوصاً شرکت گاز استان لرستان که بصورت مستقیم و غیر مستقیم با کاربردهای تجاری، صنعتی، خانگی و غیره در ارتباط می­باشد؛
 • ورود به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات و لزوم استفاده روز افزون از این تکنولوژی­ها برای رهبری مدیریت نوین سازمان بر پایه مدیریت استراتژیک (SIT)؛
 • ارتقاء سطح آگاهی کارکنان، افزایش بهره­وری در سازمان، ارتقاء عملکرد سازمان و تحدید مرزهای جدید شرکت گاز استان بر پایه مدیریت نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به بازارهای بزرگ؛
 • ضرورت توجه به ارزیابی و ارزشیابی در تمامی مراحل و قسمت­های چارت سازمانی شرکت گاز استان لرستان برای برطرف کردن نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سازمانی.

 

1-3-     اهداف پژوهش

در بررسی بیان مسئله و ضرورت پژوهش مشخص شد که مسئله اساسی پیش روی پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده از فنون و روش های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با کیفیت عملکرد سازمان در شرکت گاز استان لرستان می­باشد. بنابراین هدف اصلی پیش روی پژوهش حاضر به صورت ذیل مطرح می­شود:

1-4-1-        هدف اصلی پژوهش

 • شناسایی اثرات استفاده از روش­ها و فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان.

 

 • اهداف کاربردی پژوهش:
 • شناسایی اثرات استفاده از تبادل الکترونیکی داده بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان.
 • شناسایی اثرات استفاده از برنامه­ریزی منابع سازمان بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان.
 • شناسایی اثرات استفاده از کامپیوتر و اینترنت بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان.

 

1-4-     فرضیه­های پژوهش

به منظور بهبود مستمر کیفیت، مدیریت نیازمند بازخوردهای حاصل از شاخصهای کیفیت عملکرد از قبیل ضایعات، دوباره کاری­ها و هزینه­های کیفیت می باشد. بنابراین، داده­های مربوط به عملکرد را نه تنها باید جمع­آوری نمود، بلکه باید آنها را منتقل نمود که این امر را می­توان با استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات تسهیل نمود(چانگ[4]، 2006). بنابراین، می­توان انتظار داشت که تمامی ابزارهای فناوری اطلاعات (تبادل الکترونیکی داده­ها، برنامه­ریزی منابع­ سازمان و استفاده از کامپیوتر و اینترنت) از طریق جمع­آوری و انتقال اطلاعات مربوط به کیفیت ­عملکرد به مدیریت سازمان کمک می­نمایند. سانچز و مارتینز[5] (2011) نشان دادند که فناوری اطلاعات می­تواند از طریق قابلیت­های[6] مدیریت کیفیت به طور غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. هیم و پنگ[7] (2010) با مطالعه 238 شرکت به این نتیجه رسیدند که استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها بر ساختار شرکت، بلکه بر فعالیتها و در نتیجه بر عملکرد شرکت نیز تأثیر قابل ملاحظه­ای دارد. یانگ و همکاران[8](2009) با انجام مطالعه­ای تجربی، به بررسی پیش­بینی کننده­های کیفیت عملکرد پرداخته و دریافتند که فناوری اطلاعات، ارتباطات اثربخش با عرضه­کنندگان و مدیریت دانش مهمترین عوامل تعیین­کننده کیفیت عملکرد شرکتها به شمار می­روند. البدوی و کرامتی(1385) نیز تأثیر تعدیل کننده زیرساخت های سازمانی بر رابطه بین “کاربرد فناوری اطلاعات” و “ارتقاء عملکرد” در دویست شرکت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه این محققان نشان داد که تفویض اختیارات، تمرکززدایی، آموزش، کارگروهی، مدیریت فرآیند، تغییر در تعاملات با تأمین کنندگان، و راهبری نقش تعدیل کننده در رابطه بین به کارگیری فناوری اطلاعات و عملکرد شرکتها دارند. بر این اساس می­توان فرضیه­های پژوهش را به شرح ذیل بیان نمود:

 • فرضیه اصلی پژوهش:
 • استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات چه اثراتی بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان دارد.

1-5-2- فرضیه­های فرعی پژوهش:

 • فرضیه اول (H1): استفاده از تبادل الکترونیکی داده چه اثراتی بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان دارد.
 • فرضیه دوم (H2): استفاده از برنامه­ریزی منابع سازمان چه اثراتی بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان دارد.
 • فرضیه سوم (H3): استفاده از کامپیوتر و اینترنت چه اثراتی بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان دارد.

 

 

پس از بررسی اولیه و مطالعه نظریات و ادبیات پیشین مرتبط با اثرات فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد سازمان و ارتباط آن با شرکت گاز استان لرستان، برای درک بهتر رابطه متغیرهای اصلی پژوهش یعنی فناوری اطلاعات (شاخص­های تبادل الکترونیکی داده­ها، برنامه­ریزی منابع سازمان و استفاده از کامپیوتر و اینترنت) با کیفیت و عملکرد سازمان؛ البته با در نظر گرفتن جایگاه قرارگیری فرضیه­های تدوین شده پژوهش، به ارائه مدل مفهومی برای پژوهش حاضر پرداخته شده است شکل 1-2.

[1] . Lin  and et al

[2] . Intelectual Capital(IC)

[3] . Lai and et al

[4] .Chang,

[5] .Sanchez and Martınez

[6] Capabalty

[7] .Heim and Peng

[8] Yang et al.

تعداد صفحه:143

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com